admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/01/30 19:42 #17296

 • geokr
 • geokr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 51
 • Otrzymane podziękowania: 24
1. Czy przyłącza do budynków są w myśl przepisów Prawa budowlanego zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę? Czy na inwestorze ciąży obowiązek zlecenia inwentaryzacji powykonawczej po ich wybudowaniu i jaki jest cel wykonania tych czynności? Czy istnieje obowiązek uzgadniania usytuowania ich przebiegu i na podstawie jakich przepisów?Prawo Budowlane
Art.29.1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa: przyłączy: a) elektroenergetycznych, b) wodociągowych, c) kanalizacyjnych, d) gazowych, e) cieplnych, f) telekomunikacyjnychW trybie bez pozwolenia na budowę:
Art. 29a. 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, lub stacji ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Czy na inwestorze ciąży obowiązek zlecenia inwentaryzacji powykonawczej po ich wybudowaniu i jaki jest cel wykonania tych czynności?
Art. 43. 1. Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają:2) obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26.1b. Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do inwestora
PGiK
Art. 27b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – rozumie się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;Czy istnieje obowiązek uzgadniania usytuowania ich przebiegu i na podstawie jakich przepisów?
PGiK
Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:1) przyłączy;2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej
Za tę wiadomość podziękował(a): geoDT

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez geokr.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/01/30 19:45 #17297

 • geokr
 • geokr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 51
 • Otrzymane podziękowania: 24
2. Jak często należy wykonywać pomiary kontrolne w sesji pomiarowej technikami kinematycznymi RTK i RTN? Jakie punkty można do tego celu wykorzystać i jaki warunek muszą spełnić wyniki pomiaru kontrolnego?
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§ 9.3. Przynajmniej raz dziennie, przed rozpoczęciem pomiarów z wykorzystaniem kinematycznych technik satelitarnych GNSS, należy sprawdzić poprawność działania sprzętu i otrzymywanych danych korekcyjnych w oparciu o pomiar kontrolny na punkcie o znanych współrzędnych
4. Do pomiaru kontrolnego można wykorzystać punkt osnowy geodezyjnej, punkt osnowy pomiarowej lub jednoznacznie zidentyfikowany punkt szczegółu terenowego I grupy w odległości nie większej niż 7 km od punktów będących przedmiotem pomiaru.
5. Wyniki pomiaru kontrolnego muszą spełniać warunki: dx ≤ 0,12 m i dy ≤ 0,12 m oraz dh ≤ 0,09 m, jeżeli punkt kontrolny posiada określoną wysokość.
6. W przypadku wystąpienia odchyłek przekraczających wartości określone w ust. 5, w celu sprawdzenia spójności państwowego systemu odniesień przestrzennych realizowanego przez sieć stacji referencyjnych z układem współrzędnych realizowanym przez punkty osnowy geodezyjnej, wykonuje się pomiar kontrolny na co najmniej dwóch punktach osnowy geodezyjnej.
Za tę wiadomość podziękował(a): geoDT

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez geokr.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/01/30 19:46 #17298

 • geokr
 • geokr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 51
 • Otrzymane podziękowania: 24
 3. Jakie obowiązki ciążą na właścicielu nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych oraz w związku z wykonywaniem robót związanych z utrzymaniem wód? Na jakich zasadach następuje udostępnienie części takich nieruchomości dla wykonania robót? Jakie prawa przysługują geodecie wykonującemu prace geodezyjne w terenie, w tym związane z wykonywaniem pomiarów dla ww. celów?    
Prawo Wodne
Art. 232. 1. Zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy grodzenia terenów ochrony bezpośredniej stref ochronnych ustanowionych na podstawie przepisów ustawy oraz obrębów hodowlanych
Art. 233. 1. Właściciel nieruchomości przyległej do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych jest obowiązany umożliwić dostęp do wód na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód oraz dla ustawiania znaków żeglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urządzeń pomiarowych.2. Właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem jest obowiązany zapewnić dostęp do wód w sposób umożliwiający to korzystanie. Części nieruchomości umożliwiające dostęp do wód wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji.3. Właścicielowi nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie odpowiednio od właściciela wód albo właściciela hydrologiczno- -meteorologicznych urządzeń pomiarowych, a właścicielowi nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 – z budżetu gminy, na warunkach określonych w art. 469
PGiK
Art. 13. 1. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:
1) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
2) dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych;
3) nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki;
4) umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie naruszają:
1) przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie środowiska, o lasach i o drogach publicznych;2) przywilejów i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, misjom specjalnym i urzędom konsularnym, a także członkom ich personelu oraz innym osobom korzystającym z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.
Za tę wiadomość podziękował(a): Niedzwiad, geoDT

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez geokr.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/01/31 19:30 #17323

 • geokr
 • geokr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 51
 • Otrzymane podziękowania: 24
4. Proszę podać warunki techniczne usytuowania studni na działce budowlanej. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy -wymień, jakie prace należą do prac przygotowawczych?  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
§ 31. 1. Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej:1) do granicy działki – 5 m;
2) do osi rowu przydrożnego – 7,5 m;
3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń – 15 m; 
4)
do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód – 30 m;
5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego – 70 m.
2. Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 2–5.
Prawo budowlane
Art. 41. 2. Pracami przygotowawczymi są:1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;2) wykonanie niwelacji terenu;3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 
 5. Przy tyczeniu budynku okazało się, że geodeta musi wejść na teren sąsiedniej nieruchomości, do budynku lub lokalu. W jaki sposób, prawem przewidzianym, należałoby tego dokonać? Jakie przepisy regulują te kwestie? Czy tyczenie budynku jest objęte obowiązkiem dokonania zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej? W jakim układzie współrzędnych prostokątnych płaskich określa się położenie punktów sytuacyjnych użytych do numerycznego opisu budynków?  
PGIK
Art. 13. 1. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:1) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;2) dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych; 3) nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki;4) umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.
PB
Art. 47. 1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.
2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, organ administracji architektoniczno-budowlanej – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, organ administracji architektonicznobudowlanej określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
PGiK
Art. 12c. 1. Obowiązek dokonania zgłoszenia prac oraz przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie obejmuje prac geodezyjnych dotyczących:3) tyczenia budynków lub sieci uzbrojenia terenu. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków
§ 24. Położenie punktów granicznych użytych do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych, a także położenie punktów szczegółów terenowych użytych, w szczególności do numerycznego opisu budynków, konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych, określa się w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.  
6. Po zgłoszeniu właściwemu miejscowo staroście pracy z asortymentu "mapa do celów projektowych" wykonawca analizuje otrzymane materiały zasobu. W wyniku analizy okazuje się, że konieczne będą czynności ustalenia granic. Czy możliwe jest wykonanie tych czynności w ramach aktualnego zgłoszenia (mapy do celów projektowych), czy konieczne jest wykonanie kolejnego, osobnego zgłoszenia innego celu pracy? Czy, przy wykonywaniu mapy do celów projektowych pod obiekt liniowy o długości 3 km (sieć gazową), która będzie usytuowana w odległości 1m od granicy, wykonawca prac zobowiązany jest do wykonania czynności ustalenia granic, jeżeli dane w materiałach zasobu nie pozwalają na określenie położenia punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy?
PGiK
Art.11.2c. W trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac przez:4) zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych.
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§ 31. 1. W przypadku gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie:2) innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m– od granicy działki ewidencyjnej, a w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy, wykonawca określa położenie tych punktów w drodze pomiaru.2. W przypadku gdy punkty graniczne nie są oznaczone na gruncie znakami granicznymi lub nie stanowią jednoznacznie identyfikowalnych elementów szczegółów terenowych, pomiar, o którym mowa w ust. 1, wykonawca poprzedza czynnościami mającymi na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy.
PB
3a) obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i,
Za tę wiadomość podziękował(a): anqeob, geoDT, ŁukaszSiembab, bakubaku

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez geokr.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/01/31 21:26 #17326

 • geokr
 • geokr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 51
 • Otrzymane podziękowania: 24
7. Jakie dokumenty wykorzystuje się do geodezyjnego opracowania projektu działki lub terenu? Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu i z jakich przepisów ten obowiązek wynika? Co zawiera szkic tyczenia?  w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
PGiK
7a) mapie do celów projektowych – rozumie się przez to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;
Prawo budowlane
Art. 34.3. Projekt budowlany zawiera:1) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii
Art. 22. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:
3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu
Art. 27a. W trakcie projektowania i budowy obiektu budowlanego wykonanie czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa w rozumieniu art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zapewnia:  
2) kierownik budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestor – w zakresie pozostałych czynności geodezyjnych wykonywanych w trakcie budowy obiektu budowlanego, w szczególności dotyczących wytyczenia obiektu budowlanego w terenie, wykonywania pomiarów kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego.
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§ 22. 1. Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia zawierającym w szczególności:
1) dane dotyczące osnowy geodezyjnej, pomiarowej lub realizacyjnej;
2) rysunek obiektów podlegających wytyczeniu;
3) dane niezbędne do wytyczenia;
4) wyniki pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów;
5) podpis geodety uprawnionego wykonującego tyczenie oraz podpis kierownika budowy.
2. Treść projektowaną przedstawia się na szkicu tyczenia w kolorze czerwonym.
3. Dane określające wyniki pomiaru kontrolnego wpisuje się na szkicu tyczenia kolorem czarnym w nawiasie.
4. Oryginał szkicu tyczenia jest przekazywany kierownikowi budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestorowi, zaś jego kopia pozostaje w dyspozycji geodety uprawnionego. 
 8. Proszę wyjaśnić czy do przydomowych szamb oraz oczyszczalni ścieków należy stosować przepisy dotyczące dokładności geodezyjnego pomiaru wysokościowego dotyczącego studzienek i przewodów kanalizacyjnych? Czy wysokości takich szczegółów terenowych (przydomowe szamba i oczyszczalnie ścieków) muszą być określone tylko metodą niwelacji technicznej względem odpowiednich punków osnów wysokościowych? Czy też dopuszczalny jest pomiar wysokościowy takich szczegółów terenowych przy użyciu np. odbiornika satelitarnego GNSS lub innej techniki pomiarowej? Kto o tym decyduje?  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków’
Art.2.
7) sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
§ 34. 1. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sytuowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych
§ 26. 3. W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3 , to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska.
Prawo Budowlane
Art.3
9)urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki
Standardy
§ 19.3. W przypadku podziemnych szczegółów terenowych przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są dostępne do pomiaru:1) dna studzienek i komór kanalizacyjnych;2) dna wlotów i wylotów przewodów kanalizacyjnych;5) górne powierzchnie i dna kanałów, komór i studni sieci uzbrojenia terenu innych niż kanalizacyjne;
§ 20. Geodezyjny pomiar wysokościowy wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości szczegółu terenowego względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż:
1)      0,02 m – dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w § 19 ust. 3 pkt 1 i 2;2)     
2) 0,05 m – dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie; 

A więc szamba i oczyszczalnie nie są tym samym co sieć kanalizacyjna, której wysokości mierzy się z dokładnością do 0.02 m. Wymienione elementy to urządzenia budowlane, których pomiar wysokościowy wykonuje się z dokładnością 0.05 m.

 § 3. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się z wykorzystaniem metod, technik i technologii zapewniających uzyskanie dokładności położenia punktów szczegółów terenowych i spełnienie warunków wykonywania pomiarów, określonych w § 16 oraz § 20, z uwzględnieniem zasad określonych w
§ 18.
2.Wybór stosowanych metod, technik i technologii, spełnienie warunków wykonywania pomiarów oraz zapewnienie wymaganej dokładności spoczywa na kierowniku prac geodezyjnych.
Wydaje mi się, że na podstawie przepisów nie można wykluczyć pomiaru GNSS studzienki z dokładnością do 0.02 m ????.
Pomocny tu jest według mnie zapis odnośnie osnów
Standardy
2. Miarą dokładności pomiarowej osnowy poziomej są błędy średnie położenia jej punktów po wyrównaniu, a w przypadku zakładania osnowy pomiarowej technikami kinematycznymi GNSS – dokładność wykorzystanego serwisu pozycjonowania.
Pomiar sytuacyjny
Standardy
§ 16. Geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonuje się w sposób zapewniający określenie położenia szczegółu terenowego względem punktów poziomej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż:1) 0,10 m ̶ w przypadku szczegółów terenowych I grupy;2) 0,30 m ̶ w przypadku szczegółów terenowych II grupy
§ 6. Ze względu na wymaganą dokładność określenia położenia punktów szczegółów terenowych w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich wyróżnia się następujące grupy szczegółów terenowych:1) I grupa ̶ szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowalne w terenie, zachowujące długookresową niezmienność kształtu i położenia, w szczególności: a) znaki i punkty graniczne, b) znaki geodezyjne, c) naziemne obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy naziemne sieci uzbrojenia terenu;2) II grupa ̶ szczegóły terenowe o mniej wyraźnych konturach lub obiekty podziemne, w szczególności: a) budowle i urządzenia ziemne w postaci nasypów, wykopów, grobli, zapór ziemnych, wałów przeciwpowodziowych, rowów, kanałów oraz sztuczne zbiorniki wodne, b) podziemne obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy podziemne sieci uzbrojenia terenu, c) elementy zagospodarowania terenu, w szczególności: parki, zieleńce, trawniki, place zabaw i wypoczynku, skwery, pojedyncze drzewa oraz boiska sportowe
Za tę wiadomość podziękował(a): RR, anqeob, geoDT

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez geokr.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/01/31 21:39 #17327

 • IzaGeo93
 • IzaGeo93 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 33
 • Otrzymane podziękowania: 17
W pytaniu: 7. Jakie dokumenty wykorzystuje się do geodezyjnego opracowania projektu działki lub terenu? - chodzi tu raczej o paragraf 21 Standardów moim zdaniem...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/01/31 22:05 #17328

 • geokr
 • geokr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 51
 • Otrzymane podziękowania: 24
Rzeczywiście 21.2 można dołożyć, ale reszta n ? W tym pytaniu chodzi o wskazanie dokumentu na podstawie którego sporządzamy plan zagospodarowania a nie odwrotnie. Przynajmniej tak mi się wydaje

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/01/31 23:19 #17334

 • IzaGeo93
 • IzaGeo93 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 33
 • Otrzymane podziękowania: 17
A czy ktoś może zna odpowiedź na pytanie? Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej. Kto jest stroną postępowania administracyjnego w przypadku, gdy dokumentacja geodezyjna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych?
Domyślam się, że właściciel, ale nie mogę znaleźć odpowiedniego paragrafu. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/01 19:41 #17355

 • geokr
 • geokr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 51
 • Otrzymane podziękowania: 24
Do 7 można jeszcze dorzucić:
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
§ 15. 1. Część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez geokr.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/03 18:48 #17395

 • lukk79
 • lukk79 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 0
Rzeczywiście 21.2 można dołożyć, ale reszta n ?

jeszcze mape zasadnicza

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/03 20:04 #17397

 • lukk79
 • lukk79 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 0
do pytania nr 8: "Wydaje mi się, że na podstawie przepisów nie można wykluczyć pomiaru GNSS studzienki z dokładnością do 0.02 m ????."

tu pomocne jest informacja z systemu ASG o dokladnosciach, chyba zatem nalezy wykluczyc pomiar GPS jesli chcemy uzyskac 2 cm

 
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/03 20:17 #17398

 • niuchacz
 • niuchacz Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 63
 • Otrzymane podziękowania: 11
jak kolega wyżej napisał ja bym to interpretował jako 21.1-2 standardy

gdyby pytanie brzmiało:
7. Jakie dokumenty wykorzystuje się do geodezyjnego opracowania projektu działki lub terenu?
to wtedy można opisywać jak wyżej kolega zaczął

ale

jeśli pytanie brzmi:
7. Jakie dokumenty wykorzystuje się do geodezyjnego opracowania projektu działki lub terenu?
to ja bym celował w standardy 

i dylemat 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/03 20:17 #17399

 • geokr
 • geokr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 51
 • Otrzymane podziękowania: 24
Rzeczywiście 21.2 można dołożyć, ale reszta n ?

jeszcze mape zasadnicza

Możesz tutaj podać artykuł/paragraf ?

W pytaniu o dokładność studzienki. Zgadzam się z tym co napisałeś, aleee
W przypadku zakładania osnowy techniką kinematyczną GNSS o dokładności decyduje dokładność wykorzystywanego serwisu pozycjonowania. Jeśli jakiś serwis (nie tylko ASG- ) włączony do zasobu jest nam w stanie dostarczyć odpowiednią dokładność to jak najbardziej możemy wykorzystać je do omawianego pomiaru. 
Wiem, że w praktyce ciężko o taki pomiar, ale przepisy tego nie wykluczają ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/03 20:48 #17400

 • Piotr_Furman
 • Piotr_Furman Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 2
 • Otrzymane podziękowania: 0
Witam. Zauważyłem że było pytanie odnośnie oświadczenia geodety na mdcp. Zaczynało się od oświadczam lub poświadczam. Które jest prawidłowe? W rozporządzeniu odnosnie trybu prowadzenia ośrodka jest poświadczam zaś ustawa mówi o oświadczeniu geodety. Proszę o opinie. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/03 21:02 #17401

 • niuchacz
 • niuchacz Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 63
 • Otrzymane podziękowania: 11

jak kolega wyżej napisał ja bym to interpretował jako 21.1-2 standardy

gdyby pytanie brzmiało:
7. Jakie dokumenty wykorzystuje się do geodezyjnego opracowania projektu działki lub terenu?
to wtedy można opisywać jak wyżej kolega zaczął

ale

jeśli pytanie brzmi:
7. Jakie dokumenty wykorzystuje się do geodezyjnego opracowania projektu działki lub terenu?
to ja bym celował w standardy 

i dylemat 


ja bym to ugryzł tak

Jakie dokumenty wykorzystuje się do geodezyjnego opracowania projektu działki lub terenu?
§ 21. 1. Tyczenie obiektów budowlanych oraz geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych wykonuje się w szczególności na podstawie wyników geodezyjnego opracowania:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);
2) planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2. Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się, o ile jest to niezbędne, inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu i z jakich przepisów ten obowiązek wynika?
Art. 22. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:
3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Art. 43. 1. Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają:
1) obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26.
1b. Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do inwestora.
2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.


Art. 43.1b opisuje sytuację w której to inwestor może dać na „zgłoszenie” budynek z art. 29.1a i przy tym zgłoszeniu to na nim będzie spoczywał obowiązek zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu.
"Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
1a) wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora;"
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Co zawiera szkic tyczenia?
§ 22. 1. Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia zawierającym w szczególności:
1) dane dotyczące osnowy geodezyjnej, pomiarowej lub realizacyjnej;
2) rysunek obiektów podlegających wytyczeniu;
3) dane niezbędne do wytyczenia;
4) wyniki pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów;
5) podpis geodety uprawnionego wykonującego tyczenie oraz podpis kierownika budowy.
2. Treść projektowaną przedstawia się na szkicu tyczenia w kolorze czerwonym.
3. Dane określające wyniki pomiaru kontrolnego wpisuje się na szkicu tyczenia kolorem czarnym w nawiasie.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

można to skrócić opisałem jak to interpretuje 
jak myślicie

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez niuchacz.
Czas generowania strony: 0.103 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się