admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 3.25 Liczba opinii: 4
 1. Geodeta otrzymał zlecenie na wydzielenie z większej nieruchomości działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Czy możliwe jest wydzielenie działki, jeżeli dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia? Jeżeli tak, jakie warunki powinny być spełnione oraz jakie dokumenty i z jakimi klauzulami powinny być dołączone do wniosku o podział?
 2. Kto, w jakim trybie i w jakim celu ustala linię brzegu? Co rozumiesz pod pojęciem „linia brzegu”. W jakich przypadkach linie brzegu ustala się z urzędu? Co winien zawierać projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami? W jaki sposób geodeta wykonuje pomiar sytuacyjno-wysokościowy linii brzegu?
 3. Podaj zasady ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz jaki dokument z tych czynności powstaje? Kiedy istnieje możliwość stabilizacji punktów granicznych w sposób trwały? Kiedy w wyniku ustalenia granic w roboczej bazie danych ujawnia się współrzędne punktów granicznych pozyskanych z PZGiK?
 4. Podaj, kiedy i jakie prawa przysługują osobie, która w dobrej wierze wzniosła budynek na działce, której właścicielem jest sąsiad, a jakie prawa przysługują sąsiadowi.
 5. Podczas rozprawy rozgraniczeniowej jedna ze stron odmówiła podpisania protokołu? Czy w takiej sytuacji może zostać wydana decyzja o rozgraniczeniu? Co robi geodeta?
 6. Proszę opisać zasadę numeracji działek ewidencyjnych w operacie ewidencji gruntów i budynków w przypadku podziału nieruchomości oraz połączenia działek? Jakie informacje dotyczące gruntów, budynków i lokali zawiera ewidencja gruntów i budynków?
 7. Proszę podać definicję drogi koniecznej i opisać zasady i warunki jej ustanowienia oraz wygaśnięcia lub zniesienia tego prawa. W jaki sposób wykazuje się drogę konieczną na mapach do celów prawnych?/Proszę omówić pojęcie „droga konieczna”, kiedy się ustanawia drogę konieczną? Jaka powinna być treść mapy do ustanowienia drogi koniecznej?
 8. Proszę podać przykłady zatwierdzania podziału nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami innymi aktami prawnymi niż decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości oraz opisać jaka dokumentacja geodezyjna jest niezbędna dla podjęcia uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
 9. Proszę podać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób regulują tryb postępowania i możliwości przejęcia nieruchomości, bądź ich części, niezbędnych na realizację celów publicznych.
 10. Proszę wyjaśnić, co oznacza pojęcie „rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych”. W jakim dziale księgi wieczystej wpisuje się służebność przesyłu?
 11. Proszę zdefiniować pojęcie zasiedzenia, podać terminy, przedmiot zasiedzenia. Kto może nabyć własność przez zasiedzenie, kto może być wnioskodawcą i kto orzeka zasiedzeniu? Podać i opisać przypadki szczególne. W/g jakich zasad wykonuje się mapy do zasiedzenia?
 12. W jakich przypadkach wojewoda będzie organem zatwierdzającym podział nieruchomości?
 13. W jakim postępowaniu administracyjnym dochodzi do zawarcia aktu ugody granicznej przed geodetą oraz w jakiej tylko sytuacji może dojść do zawarcia tej ugody. W jakiej sytuacji geodeta ma obowiązek odmówić spisania aktu ugody granicznej./Jakie postępowanie administracyjne kończy się zawarciem aktu ugody przed geodetą? Jakie są warunki niezbędne, aby mogło dojść do zawarcia ugody. Czy geodeta może odmówić spisania aktu ugody granicznej, proszę uzasadnić odpowiedź.
 14. W postępowaniu o podział nieruchomości należało dokonać przyjęcia granic w oparciu o dane wykazane w katastrze nieruchomości, w związku z czym geodeta wykonawca zawiadomił wszystkie sąsiadujące z dzieloną nieruchomością strony. Jedna ze stron powiadomiła geodetę, ze nie może wziąć udziału w oznaczonym terminie z powodu umówionej wizyty lekarskiej. Jakie powinno być dalsze działanie geodety?
 15. W trakcie badania stanu prawnego gruntów pod istniejącą drogą wojewódzką okazało się, że w drodze tej od czasu jej poszerzenia 40 lat temu, znajduje się część prywatnej nieruchomości. W jaki sposób można uregulować tę sprawę? Ustosunkuj się do możliwości wywłaszczenia i zasiedzenia. Kto wydaje decyzje o podziale nieruchomości dla realizacji tego celu?
 16. Współwłaściciele mający łącznie 51% udziałów w nieruchomości przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania miejscowego pod budownictwo mieszkaniowe pragną dokonać jej podziału. Jednak trzeci współwłaściciel nie wyraża zgody na podział. Czy dwaj współwłaściciele mogą osiągnąć swój cel na drodze administracyjnej i w jaki sposób?
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się