admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/03 21:20 #17402

 • Kaczel07
 • Kaczel07 Avatar
 • Online
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 22
Hej.
Czy ktoś wie jak odpowiedzieć na to pytanie???
"W jakich sytuacjach geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu można wykonać po ich zakryciu (po zasypaniu ziemią)?"

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/03 21:29 #17403

 • niuchacz
 • niuchacz Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 63
 • Otrzymane podziękowania: 11

Hej.
Czy ktoś wie jak odpowiedzieć na to pytanie???
"W jakich sytuacjach geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu można wykonać po ich zakryciu (po zasypaniu ziemią)?"

ktoś wyjaśniał na forum co zdał że to było podchwytliwe pytanie

PB
art. 43.3 


 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/04 18:20 #17410

 • ana608
 • ana608 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 9
9. Czym bezwzględnie powinny być opatrzone mapy do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym? W jakiej skali sporządza się takie mapy? Czy sporządzenie mapy do celów projektowych związanych z usytuowaniem sieci kanalizacyjnych znajdujących się na terenach zamkniętych objęte jest obowiązkiem zgłoszenia i przekazania wyników zgłoszonych prac organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ?Standardy techniczne:§ 30 .3. Mapę do celów projektowych kierownik prac geodezyjnych opatruje podpisem własnoręcznym, a w przypadku sporządzenia mapy do celów projektowych w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają.§ 32. 2. Treść i skalę mapy do celów projektowych dostosowuje się do rodzaju i wielkości zamierzenia budowlanego.Prawo GiK: Art. 12b.5. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu i opatruje dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3. Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.5a. Wykonawca prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz i, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3.
Art. 12c. 1. Obowiązek dokonania zgłoszenia prac oraz przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie obejmuje prac geodezyjnych dotyczących:1) terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem tych prac nie są obiekty objęte ewidencją gruntów i budynków;
Za tę wiadomość podziękował(a): anqeob, raal1

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/04 21:05 #17411

 • Kaczel07
 • Kaczel07 Avatar
 • Online
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 22
28. W którym momencie i na jakich dokumentach przeznaczonych dla zleceniodawcy Wykonawca, zamiast klauzuli urzędowej, może umieścić oświadczenie?
Które z poniższych sformułowań czyni zadość ww. oświadczeniu i można je umieścić na dokumentach przeznaczonych dla zamawiającego zamiast klauzuli urzędowej. Proszę uzasadnić odpowiedź:
Oświadczenie nr 1:
Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
Oświadczenie nr 2:
Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Czy ktoś wie jaka powinna być prawidłowa odpowiedz na drugą część pytania??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/04 21:22 #17412

 • wavesensor
 • wavesensor Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 130
 • Otrzymane podziękowania: 87
Oświadczenie nr 1, choć też w swojej treści jest zjeb... złe jest

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/04 21:29 #17413

 • Kaczel07
 • Kaczel07 Avatar
 • Online
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 22
Też tak myślę tylko trzeba to uzasadnić, a nie wiem jak....

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/04 22:20 #17414

 • wavesensor
 • wavesensor Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 130
 • Otrzymane podziękowania: 87
Może tak?

Wykonawca po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 PGIK. Oświadczenie można złożyć w przypadku prac o których mowa
art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz i, tj. sporządzenie mapy do celów projektowych oraz geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych.
Zadość czyni oświadczenie nr 1, ponieważ w
ykonawca prac składa oświadczenie.
Oświadczenie, składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oświadczenie winno posiadać dodatkowo w swojej treści dane identyfikujące zgłoszenie prac, w tym nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, wykonawcę prac geodezyjnych, numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a także numer oraz datę wystawienia protokołu.
PGIK art. 12b (5a-5c)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez wavesensor.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/05 23:08 #17425

 • Adrianoo
 • Adrianoo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 3
Wracając do pytania nr. 8 i idąc tym tokiem myślenia to poprawna również jest odpowiedź dotycząca "urządzeń kanalizacyjnych" zdefiniowanych w USTAWIE O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ ....
ART. 2 14) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń
kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie
ścieków;
CZYLI
§ 20. Geodezyjny pomiar wysokościowy wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości szczegółu terenowego względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż:
1) 0,02 m – dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w § 19 ust. 3 pkt 1 i 2;2)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Adrianoo.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/06 12:13 #17427

 • Adrianoo
 • Adrianoo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 3
11. Jaką część budynku należy rozumieć, jako kondygnację? Jakie warunki musi spełnić kondygnacja by została uznana za kondygnację podziemną a jakie by została uznana za kondygnację nadziemną? W jakiej odległości od granicy działki budowlanej może być usytuowana podziemna część budynku, a w jakiej budowla podziemna spełniająca funkcje użytkowe budynku, znajdującego się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu?
§ 3
16)7) kondygnacji – należy przez to rozumieć poziomą część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie 
lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie lub warstwy osłaniającej 
izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia 
techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad 
dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, centrala klimatyzacyjna, obudowa wyjścia z klatki 
schodowej, kotłownia lub inne pomieszczenia techniczne; 
17)7) kondygnacji podziemnej – należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną poniżej poziomu przylegającego do niej 
terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację;
18) kondygnacji nadziemnej – należy przez to rozumieć każdą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną; 
§ 12 
9. Odległości podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, znaj-
dujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, od granicy działki budowlanej nie ustala się. 
10. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1–9, nie jest wymagane w przypadku, gdy sąsiednia działka jest 
działką drogową.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/06 17:25 #17431

 • geokr
 • geokr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 51
 • Otrzymane podziękowania: 24

Wracając do pytania nr. 8 i idąc tym tokiem myślenia to poprawna również jest odpowiedź dotycząca "urządzeń kanalizacyjnych" zdefiniowanych w USTAWIE O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ ....
ART. 2 14) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń
kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie
ścieków;
CZYLI
§ 20. Geodezyjny pomiar wysokościowy wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości szczegółu terenowego względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż:
1) 0,02 m – dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w § 19 ust. 3 pkt 1 i 2;2)


 

Odpowiadając na to pytanie brałem pod uwagę inną dyskusję jaka wywiązała się na forum w związku z tym pytaniem (jest informacja od osoby, która wtedy zdawała)


uprawnienia-geodezyjne.pl/index.php/foru...oczyszczalni-sciekow

uprawnienia-geodezyjne.pl/index.php/foru...1614-egzaminy-2021-r      strony 18-19
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez geokr.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/06 17:49 #17432

 • ana608
 • ana608 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 9
12. Geodeta w trakcie realizacji pracy geodezyjnej ustalił, że sieć uzbrojenia terenu jest nieczynna. Jaki dokument powinien dołączyć do operatu by możliwe było zaktualizowanie statusu przewodu? Który odcinek telekomunikacyjnej linii lub kanalizacji kablowej stanowi przyłącze telekomunikacyjne do budynku? Z jaką dokładnością należy wyznaczyć wysokość dna studzienki telekomunikacyjnej dostępnej do pomiaru?  Prawo telekomunikacyjneArt.2. 27b)przyłącze telekomunikacyjne:a)odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty między złączem rozgałęźnym a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie budowlanym, Standardy techniczne:§  20. Geodezyjny pomiar wysokościowy wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości szczegółu terenowego względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż:1)0,02 m - dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w § 19 ust. 3 pkt 1 i 2;2)0,05 m - dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie;3)0,1 m - dla budowli ziemnych, elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet niemarkowanych w terenie. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii 1z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu §  5. 2. Dla obiektów istniejących w GESUT zapisuje się informację dotyczącą stanu eksploatacji jako czynny lub nieczynny. Jaki dokument powinien dołączyć do operatu by możliwe było zaktualizowanie statusu przewodu?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/06 18:06 #17433

 • geokr
 • geokr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 51
 • Otrzymane podziękowania: 24
GESUT
13. 1. Powiatową bazę GESUT aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:
1) materiałów przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) wyników narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 1 ustawy;
3) danych lub informacji pozyskiwanych z  innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

Co ciekawe w ośrodku twierdzą, że robią to najczęściej na ładne oczy i geodeta bierze na siebie odpowiedzialność

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez geokr.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/06 18:08 #17434

 • Adrianoo
 • Adrianoo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 3
Wydaje mi się, że chodzi tu o mapę porównania :
"§ 8. 1. Podczas wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest sporządzenie mapy do celów projektowych, należy porównać treść mapy zasadniczej udostępnionej z zasobu lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, ze stanem faktycznym w terenie, a wyniki przedstawić na mapie porównania z terenem ze wskazaniem na niej kolorem czerwonym elementów do usunięcia oraz elementów do pomiaru.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy realizacji innych celów niż sporządzenie mapy do celów projektowych, jeżeli kierownik prac geodezyjnych uzna to za konieczne."

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/06 18:25 #17435

 • Betty671
 • Betty671 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 2

Wydaje mi się, że chodzi tu o mapę porównania :
"§ 8. 1. Podczas wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest sporządzenie mapy do celów projektowych, należy porównać treść mapy zasadniczej udostępnionej z zasobu lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, ze stanem faktycznym w terenie, a wyniki przedstawić na mapie porównania z terenem ze wskazaniem na niej kolorem czerwonym elementów do usunięcia oraz elementów do pomiaru.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy realizacji innych celów niż sporządzenie mapy do celów projektowych, jeżeli kierownik prac geodezyjnych uzna to za konieczne."

Nie wiem sama, bo​​​​​​ co z taką mapą, jak to wykazać? Skreślić ten nieczynny przewód? On tam nadal jest, tylko że nie jest czynny. A czynny czy nieczynny to jeden z atrybutów jaki określa się w modelu danych GESUT. 
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/06 18:32 #17436

 • geokr
 • geokr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 51
 • Otrzymane podziękowania: 24

Wydaje mi się, że chodzi tu o mapę porównania :
"§ 8. 1. Podczas wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest sporządzenie mapy do celów projektowych, należy porównać treść mapy zasadniczej udostępnionej z zasobu lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, ze stanem faktycznym w terenie, a wyniki przedstawić na mapie porównania z terenem ze wskazaniem na niej kolorem czerwonym elementów do usunięcia oraz elementów do pomiaru.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy realizacji innych celów niż sporządzenie mapy do celów projektowych, jeżeli kierownik prac geodezyjnych uzna to za konieczne."

Nie wiem sama, bo​​​​​​ co z taką mapą, jak to wykazać? Skreślić ten nieczynny przewód? On tam nadal jest, tylko że nie jest czynny. A czynny czy nieczynny to jeden z atrybutów jaki określa się w modelu danych GESUT. 


 

Może to pomoże 
podgik.poznan.pl/www-archiwum/www.podgik...8_dla_Wykonawcow.pdf     punkt 15 str 6

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez geokr.
Czas generowania strony: 0.101 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się