admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.20 Liczba opinii: 10
 1. 2. W jakim dokumencie wykazujemy zmiany opisowe budynku w ewidencji gruntów i budynków? Co zawiera ten dokument? W jakiej formie przekazujemy wyniki pomiarów sytuacyjno-wysokościowych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
 2. Co to jest dziennik budowy? Proszę podać jakimi informacjami geodeta uzupełnia treść dziennika budowy (wpisy), w wyniku wykonanych prac geodezyjnych w czasie realizacji projektu dowolnego obiektu budowlanego. Czy możliwa jest zmiana dokonanego wpisu?
 3. Czy inwestor przystępujący do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej może zrealizować inwestycję bez pozwolenia na budowę? Jeżeli tak to, jakie dokumenty lub czynności są niezbędne do rozpoczęcia prac?
 4. Jaka dokumentacja powstaje w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Co ta dokumentacja zawiera i komu ją przekazujemy? Jaka jest dokładność pomiarów poziomych sieci uzbrojenia terenu przy inwentaryzacji?
 5. Proszę opisać obowiązki inwestora związane z budową przyłącza wodociągowego. Jakie prace geodezyjne powinien wykonać geodeta w związku z budową tego przyłącza.
 6. Jakimi aktami są ustalane linie rozgraniczające drogę publiczną? Jaką rolę pełnią i jakie warunki powinny spełniać linie rozgraniczające drogę publiczną?
 7. Kto i w jakim przypadku może dokonać wznowienia znaków granicznych? W jaki sposób wykonuje się geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych? Jakie zasady obowiązują w powyższym zakresie na terenach zamkniętych?
 8. Proszę określić, kiedy obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Czy wymienione niżej obiekty budowlane wymagają wykonania w/w czynności geodezyjnych oraz dokonania uzgodnienia przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (uzasadnij odpowiedź): parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 45 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie mniejszej niż 5,80 m, miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 15 stanowisk włącznie; przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 40 m2; szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 35 m3.
 9. Proszę określić, w jakim przypadku wydawana jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki budowlanej?. Proszę opisać jakie warunki powinny być spełnione oraz czynności poprzedzające wydanie tej decyzji.
 10. Proszę podać co wyznacza punkt adresowy prognozowanego budynku w EMUiA oraz co kończy cykl istnienia tego budynku.
 11. Proszę wskazać przepisy prawne i zawarte w nich zasady regulujące prawa osób wykonujących terenowe prace geodezyjne? Czy uniemożliwienie wykonania pomiarów geodezyjnych przez właściciela nieruchomości jest możliwe? Jeżeli nie to z jakich przepisów prawnych to wynika? Jakie prawa obowiązują wykonawców terenowych prac geodezyjnych na terenach zamkniętych, gdy niezbędny jest dostęp do informacji niejawnych?
 12. Proszę wyjaśnić, czy napowietrzna sieć telekomunikacyjna jest budowlą, jakie parametry muszą być spełnione przy jej usytuowaniu wzdłuż pasów drogowych poza obszarem zabudowanym i czy uzgodnienie usytuowania takiej sieci w ZUDP jest konieczne.
 13. Proszę wymienić obowiązki wykonawcy prac geodezyjnych po umieszczeniu znaku naziemnego geodezyjnej osnowy szczegółowej, usytuowanego na gruntach będących własnością osoby fizycznej. Jakie prawa i obowiązku ma właściciel, na którego gruntach został umieszczony znak?
 14. Przepisy regulujące sprawy z zakresu transportu kolejowego między innymi określają odległości i warunki usytuowania budowli oraz budynków w sąsiedztwie linii kolejowych. Proszę opisać obowiązujące zasady w tym zakresie, wskazując przy tym możliwość odstępstw od tych zasad. Ponadto proszę wskazać organ właściwy dla udzielenia lub odmowy zgody na odstępstwa.
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się