admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

 1. Co to są obiekty budowlane, jak należy je projektować i które z nich zaliczamy do drogowych obiektów inżynierskich ? Jakie znaki pomiarowe i gdzie powinny być umieszczane dla prawidłowej pracy drogowego obiektu inżynierskiego?
 2. Geodeta prowadzi obsługę budowy obiektu mostowego o długości ponad 200m w ciągu drogi krajowej. Jakie czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa budowy obiektu mostowego oraz bezpieczeństwa jego utrzymania wykonuje geodeta? W jaki sposób geodeta zaprojektuje sieć znaków geodezyjnych na tym obiekcie? Na czym polega inżynierska interpretacja wyznaczonych przemieszczeń?
 3. Geodeta wykonuje geodezyjną obsługę budowy dziewięciokondygnacyjnego budynku położonego na nieruchomości w ścisłej zabudowie pomiędzy istniejącymi budynkami w postaci tzw. plomby. Gdzie geodeta zaprojektował i umiejscowił punkty osnowy realizacyjnej i jakie obowiązki w związku z tym ciążą na inwestorze? Jaką metodą geodeta wyznacza punkty osiowe na kolejnych kondygnacjach budynku?
 4. Geodeta wykonywał geodezyjną obsługę budowy odcinka autostrady o długości 20km. Jaki jest zakres prac wykonywanych przez geodetę po zakończeniu budowy? Jakie dokumenty sporządza geodeta w celu wprowadzenia zmian w bazach danych?
 5. Jaka dokumentacja wchodzi w skład decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej? Które dokumenty geodeta wykorzysta do geodezyjnego opracowania projektu budowanego?
 6. Jaki jest zakres prac geodety zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi po zakończeniu budowy obiektu?/Jaki jest zakres prac wykonywanych przez geodetę po zakończeniu budowy i jakie dokumenty sporządza?
 7. Jakie czynności związane z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego wykonuje geodeta i jakie dokumenty powinien przygotować w celu geodezyjnego wyznaczenia obiektów budowlanych w terenie?
 8. Które rozporządzenia i Polskie Normy regulują sprawy geodezyjnych pomiarów powykonawczych? Proszę opisać uregulowania zawarte w tych przepisach, dotyczące wykonywania geodezyjnych pomiarów powykonawczych.
 9. Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji i projektu architektoniczno-budowlanego w trakcie geodezyjnego opracowania tego projektu? Jaki winien być tok postępowania geodety w przypadku stwierdzenia rozbieżności?
 10. Proszę opisać dokumenty geodezyjno-kartograficzne niezbędne do wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych? Jakie przepisy prawne regulują sprawy budowli przeciwpowodziowych i ich realizacji?
 11. Proszę opisać pojęcia: „istotne odstąpienie” oraz „nieistotne odstąpienie” od projektu w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz opisać czynności jakie powinien wykonać projektant wprowadzając odstąpienia do zatwierdzonego projektu budowlanego. Dlaczego geodeta wykonujący geodezyjną obsługę inwestycji musi posiadać wiedzę i w tym zakresie?
 12. Proszę opisać w jakim celu, w jakich przypadkach i z jaką dokładnością zakłada się osnowy realizacyjne.
 13. Proszę opisać zasady i sposoby utrwalania punktów osnowy pomiarowej, realizacyjnej i montażowej. Od czego zależy sposób utrwalania punktów wyżej wymienionych osnów. W jaki sposób należy chronić utrwalone znaki? Jakie przepisy prawne regulują powyższe sprawy?
 14. Proszę opisać, jakie czynności powinien wykonać geodeta, w ramach obsługi geodezyjnej budowy inwestycji, na etapie opracowania geodezyjnego projektu budowlanego. Co podlega sprawdzeniu, z kim należy wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz jaki dokument powstaje w wyniku tego opracowania?
 15. Proszę opisać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób regulują zasady opracowania projektu sieci kontrolnej do badania przemieszczeń pionowych obiektu mostowego długości ponad 300m. Co powinien zawierać taki projekt i jakie są zasady projektowania jego elementów?
 16. Proszę opisać, w kolejności chronologicznej, wykonywanie prac geodezyjnych związanych z obsługą geodezyjną budowy suwnicy pomostowej oraz wieży stalowej o przekroju kołowym.
 17. Proszę podać przepisy prawne stanowiące podstawę dla inspektora nadzoru inwestorskiego do zlecania wykonania czynności i prac geodezyjnych w ramach prowadzonej obsługi geodezyjnej budowy lub montażu. Jakie czynności może zlecać inspektor nadzoru inwestorskiego lub wykonania jakich prac może żądać?
 18. Proszę podać, jakie przepisy prawne regulują sprawy realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych? Jakie dokumenty geodezyjno-kartograficzne są niezbędne dla wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych ? Kto wydaje taką decyzję?
 19. Proszę przedstawić cele i zasady wykonywania pomiarów odkształceń i przemieszczeń budowli w świetle przepisów prawnych./Proszę podać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób regulują sprawy celowości i zasad wykonywania pomiarów odkształceń i przemieszczeń?
 20. Proszę wymienić dokumenty urzędowe, w których osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy mogą dokonywać wpisów? Proszę wymienić także, jakie dokumenty geodezyjne są załącznikami do tych wpisów?
 21. Proszę wymienić uczestników procesu budowlanego i ich podstawowe obowiązki. Jakie czynności wykonuje geodeta w celu opracowania projektu budowlanego?
 22. W jakim celu, kiedy i w jakiej formie zakłada się osnowę realizacyjną? Czy prace związane z założeniem osnowy realizacyjnej rozpoczynają budowę?
 23. Wymień dokumentację będącą podstawą do sporządzenia szkicu dokumentacyjnego, służącego do tyczenia w terenie i montażu obiektów budowlanych? Proszę podać treść szkicu dokumentacyjnego./Proszę opisać, jakie dokumenty stanowią podstawę do geodezyjnego opracowania projektu, poprzedzającego wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie oraz geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych. Jaki dokument powstaje w wyniku tego opracowania i co on zawiera?
Log in to comment