admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

 1. Co to są obiekty budowlane, jak należy je projektować i które z nich zaliczamy do drogowych obiektów inżynierskich ? Jakie znaki pomiarowe i gdzie powinny być umieszczane dla prawidłowej pracy drogowego obiektu inżynierskiego?
 2. Geodeta uprawniony (zakres 4) zawarł umowę na obsługę geodezyjną budowy inwestycji. Proszę wymienić co geodeta powinien wykonać na etapie opracowania geodezyjnego projektu budowlanego, co podlega sprawdzeniu i z kim należy wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz jaki dokument powstaje w wyniku tego opracowania?
 3. Geodeta uprawniony (zakres 4) otrzymał zlecenie od uczestnika procesu budowlanego na opracowanie projektu sieci kontrolnej do badania przemieszczeń pionowych obiektu mostowego długości ponad 200m. Podaj co powinien zawierać taki projekt i jakie są zasady projektowania jego elementów.
 4. Geodeta uprawniony (zakres 4) w czasie geodezyjnej obsługi otrzymał zadanie założenia w terenie osnowy budowlano-montażowej dla skomplikowanego budynku. Wykonawca konstrukcji przy realizacji montażu wymagał dużego tempa i terminowości wykonywania prac tyczeniowych . Stan zerowy tego budynku był już wykonany. Proszę opisać metody realizacji tego zadania.
 5. Geodeta uprawniony w ramach obsługi geodezyjnej budowy otrzymał zadanie przeniesienia czterech punktów pionowo na płaszczyznę montażową (belek podsuwnicowych) wznoszonego obiektu znajdujących się na poziomie +7,000m. Podaj metody wykonania tej pracy oraz dokładność realizacji, aby spełnić kryterium akceptacji wg normy PN - ISO (jako dopuszczalnej odchyłki wynoszącej Δhmax = ±4mm).
 6. Geodeta z uprawnieniami z zakresu 4 zawarł umowę z właścicielem elewatora zbożowego na wykonanie badania osiadań zbiorników oraz suszarni i wieży wyciągowej w ramach pomiaru okresowego. Jako materiał wyjściowy otrzymał dokumentację budowy z danymi z pomiaru stanu wyjściowego tych budowli po jej zakończeniu. Podaj sposób pomiaru i sposób opracowania wyników.
 7. Jaką dokumentację geodezyjną powinien posiadać zakład przemysłowy dla potrzeb związanych z jego eksploatacją?
 8. Jaką dokumentację i komu przekazuje inwestor oddając do użytkowania obiekt budowlany. Co wchodzi w jej skład i kto ją przechowuje?
 9. Jaką osnowę geodezyjną należy stosować do pomiarów związanych z obsługą inwestycji budowlanych?
 10. Jakich czynności w ramach obsługi geodezyjnej budowy lub montażu może żądać od geodety prowadzącego geodezyjną obsługę inwestycji lub jakie czynności może zlecać inspektor nadzoru inwestorskiego?
 11. Jakie obowiązki wynikające z przepisów prawa budowlanego ciążą na geodecie przy obsłudze geodezyjnej obiektów budowlanych?
 12. Jakiej kontroli i przez kogo powinny być poddane obiekty budowlane z uwzględnieniem budowli piętrzących? Kto i kiedy wykonuje pomiar stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń?
 13. Jakimi znakami należy utrwalać punkty osnowy pomiarowej, realizacyjnej i montażowej, od czego to zależy i jak należy je chronić ?
 14. Na budowie dużego zakładu przemysłowego inwestor ustanowił inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie prac geodezyjnych. Proszę podać jakie elementy w zakresie tyczenia obiektów budowlanych, dróg wewnętrznych i sieci uzbrojenia technicznego terenu będą podlegały kontroli i jakie są prawa inspektora nadzoru w tym zakresie.
 15. Nowo budowany obiekt jest powiązany technologicznie z obiektem już istniejącym w terenie. Realizując to zadanie proszę podać, jakie mogą zaistnieć przypadki relacji między nimi oraz w jaki sposób należy przeprowadzić analizę dokładności tyczenia elementów konstrukcji projektowanego nowego obiektu.
 16. Proszę podać, jakie przepisy prawne regulują sprawy realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych? Jakie dokumenty geodezyjno-kartograficzne są niezbędne dla wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych ? Kto wydaje taką decyzję?
 17. Przy jakich czynnościach zleconych geodecie z uprawnieniami z zakresu 4 (wykonawcy prac geodezyjnych) przepisy prawa wymagają wpisu do dziennika budowy lub montażu i jak ten wpis powinien być sporządzany?
Log in to comment