admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

 1. Co to jest rozłóg gruntów i jakie przepisy regulują racjonalne jego kształtowanie?
 2. Jakim aktem administracyjnym następuje wszczęcie postępowania scaleniowego, przez kogo wydanym, proszę wymienić, jakie elementy winien taki akt zawierać? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 3. Kiedy i kto może nałożyć obowiązek zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchnicznej warstwy gleby? Jakie sankcje grożą za nie wykonanie tego obowiązku? Kto i w jaki sposób dokonuje kontroli wykonania?
 4. Na czym polega ochrona gruntów rolnych oraz leśnych i czy grunty znajdujące się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków uważa się za grunty rolne – jakie to ma znaczenie dla ochrony tych gruntów ?
 5. Na czym polega wyznaczenie projektu scaleniowego na gruncie, jakie warunki należy uwzględnić przy lokalizacji punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, przewidzianych do pomiaru metodą poligonizacji na obiekcie scaleniowym, jakim warunkom powinna odpowiadać pomiarowa osnowa sytuacyjna (realizacyjna),w jaki sposób należy stabilizować punkty takiej osnowy?
 6. Proszę omówić podstawowe zasady wydzielania gruntów zamiennych w ramach postępowania scaleniowego.
 7. Przedsiębiorca otrzymał zlecenie z jednostki samorządu wojewódzkiego na wykonanie całości prac scaleniowych na obszarze wsi przy udziale przedstawiciela tej jednostki. Proszę wymienić w punktach czynności, jakie powinien wykonać wykonawca prac geodezyjnych i na podstawie jakich aktów prawnych. Jaki zakres uprawnień zawodowych powinna posiadać osoba kierująca pracami geodezyjnymi?
 8. Rolnik zwrócił się do Agencji Nieruchomości Rolnych o wyrażenie zgody na zamianę gruntów rolnych, będących w jego władaniu, na grunty rolne Skarbu Państwa. Proszę o odpowiedź czy obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość takiej zamiany. Jeżeli tak, to jakie warunki powinien spełniać rolnik, żeby Agencja mogła dokonać zamiany? Jak ustala się wartość zamienianych nieruchomości?
 9. W czasie toczącego się postępowania scaleniowego do wójta wpłynął wniosek jednego z uczestników scalenia o rozgraniczenie jego nieruchomości, położonej na obszarze scalenia. Proszę wskazać przez kogo i w jaki sposób wniosek taki będzie rozpatrywany?
 10. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren będący własnością Agencji Nieruchomości Rolnych jest przeznaczony na cele edukacji publicznej. Gmina chce tam wybudować boisko szkolne Na jakich warunkach Agencja Nieruchomości Rolnych może udostępnić Gminie przedmiotowy teren.
 11. W wyniku scalenia ekwiwalent za wszystkie grunty rolnika, o powierzchni 12 ha, wydzielono w sąsiedztwie jego zabudowań w działce o powierzchni 9 ha. Rolnik składa zastrzeżenie do projektu scalenia, zarzucając zbyt duży ubytek powierzchni gruntów zamiennych. W kwestionariuszu życzeń tego rolnika co do lokalizacji nowych gruntów istnieje wpis: „ W miarę możliwości maksymalnie największy obszar wydzielić przy zabudowaniach. Ewentualny dodatek – za gościńcem w rejonie dawnego swojego”. Czy zastrzeżenie tego rolnika należy uwzględnić ? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 12. Właściciel nieruchomości rolnej o powierzchni 2 ha postanowił wybudować dom jednorodzinny na gruntach rolnych pochodzenia mineralnego klasy IIIa zlokalizowanych na terenie gminy wiejskiej. Teren inwestycji będzie obejmował powierzchnię 500m2 i nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. O jaki dokument i do jakiego organu powinien wystąpić inwestor, aby mógł następnie wystąpić do starosty o wydanie pozwolenia na budowę? Jakie warunki dokument ten powinien spełniać? W jaki sposób zapewniona będzie ochrona gruntów rolnych?
Log in to comment