admin@uprawnienia-geodezyjne.pl


 1. Co stanowi - w rozumieniu ewidencji gruntów i budynków - granicę lądowego terytorium obszaru Polski od strony wybrzeża. Jaka jest zasada ustalania tej granicy? Czy i jak jest ona ustalona w Polsce.
 2. Co stanowi podstawę oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej? Na co i dlaczego geodeta powinien zwrócić szczególną uwagę podczas badania stanu prawnego nieruchomości wykonując prace geodezyjne, których celem jest sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości? Proszę wyjaśnić jaki dokument należy sporządzić w przypadku opracowania mapy z projektem podziału i błędnego oznaczenia danych dotyczących nieruchomości w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków.
 3. Co to jest linia brzegu i w jaki sposób się ją wyznacza? Jaki organ i w jakiej formie ustala linię brzegu?
 4. Czy możliwy jest jednoczesny podział kilku nieruchomości będących we władaniu różnych podmiotów? Jeżeli tak, to proszę opisać w jakim przypadku/w jakich przypadkach?
 5. Czy w postępowaniu rozgraniczeniowym prowadzonym w trybie administracyjnym może być wydana decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości pomimo braku zgody (wyraźny sprzeciw złożony do protokołu granicznego) jednej ze stron? Jaka ważna informacja powinna znaleźć się w pouczeniu tej decyzji? Odpowiedź uzasadnij. Czy w opisanej sytuacji można dokonać trwałej stabilizacji punktów granicznych?
 6. Czy w przypadku, gdy przedmiotem czynności ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych jest działka Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” – Nadleśnictwo X lub działka Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” należy zawiadamiać o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych ww. jednostki organizacyjne, a także dodatkowo przedstawiciela Skarbu Państwa? Odpowiedź proszę uzasadnić. Jak powinni postąpić: wykonawca prac geodezyjnych oraz właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w przypadku, gdy właściciele, bądź inne podmioty wykonujące prawa właścicielskie nieruchomości przylegających do opisanych powyżej, nie są znane lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby a wykonawca prac geodezyjnych musi zawiadomić te podmioty o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych?
 7. Gmina chce kupić nieruchomość od prywatnego właściciela. Według jakich zasad należy przyjąć granice tej nieruchomości. Jakie są możliwe sposoby postępowania jeżeli w ewidencji gruntów stwierdzimy błąd w ustaleniu tej granicy.
 8. Jakie grunty, komu i na jaki okres oddaje się w użytkowanie wieczyste? Kto, w jakiej formie oraz dla jakich nieruchomości stanowi o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości?
 9. Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było uzyskanie prawa własności w drodze zasiedzenia? Jakie przepisy stanowią podstawę opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej w postępowaniu przed sądem o zasiedzenie nieruchomości? Co zawiera ta dokumentacja? Skąd pozyskuje się informacje do jej opracowania?
 10. Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było dokonać połączenia działek ewidencyjnych w jedną nieruchomość? Jakie przepisy regulują tą kwestię? Czy właściciel 2 przylegających do siebie działek ewidencyjnych, z których jedna powstała w wyniku decyzji zatwierdzającej podział, może te działki połączyć w jedną?
 11. Kiedy zachodzi konieczność zawiadamiania stron o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi? Po zawiadomieniu stron o czynnościach przyjęcia granic jedna ze stron powiadomiła geodetę, że nie może wziąć udziału w wyznaczonym terminie z powodu umówionej wizyty lekarskiej. Jak powinien postąpić w tej sytuacji geodeta? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 12. Kowalski, w dobrej wierze, nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości od Nowaka, którego prawo było ujawnione w księdze wieczystej. Okazał się jednak, że faktycznym użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości jest Iksiński. Prawo Iksińskiego nie było ujawnione w księdze wieczystej. Jaki jest stan prawny nieruchomości po dokonaniu tej transakcji? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 13. Na czym polega i kiedy można przeprowadzić wznowienie znaków granicznych? Kto jest inicjatorem tych czynności? Jakie czynności wykonywane przez geodetę znajdują odzwierciedlenie w protokole? W jaki sposób powinien postąpić geodeta w przypadku, gdy znaki graniczne, które miały być przedmiotem wznowienia zostaną odnalezione w terenie?
 14. Na podstawie jakiego dokumentu można ujawnić w ewidencji gruntów i budynków prawo użytkowania wieczystego gruntów lub własność lokalu. Proszę wyjaśnić dlaczego?
 15. Podaj jakie informacje dotyczące gruntów, budynków i lokali obejmuje ewidencja gruntów i budynków. Jakie zasady powinien stosować wykonawca prac geodezyjnych przy nadawaniu numerów działkom powstałym w wyniku podziału nieruchomości, a jakie w przypadku połączenia działek ewidencyjnych.
 16. Podczas pomiarów geodezyjnych okazuje się, że teren pokryty wodami płynącymi zajmuje obszar nieruchomości przylegającej do dotychczas wykazanego w ewidencji gruntów i budynków koryta rzeki. W jakim trybie/postępowaniu można uregulować przebieg granic? Kto może sporządzić dokumentację do tego postępowania? Kiedy należy uznać, że grunty zajęte wodami stanowią własność właściciela wód? Jaką wartość atrybutu SPD przyjmuje punkt graniczny ustalonego w tym postępowaniu?
 17. Proszę omówić czynności geodety w trakcie wykonywania czynności ustalania przebiegu granic podczas rozgraniczenia, gdy przebieg granicy nie może być ustalony na postawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron, a strony nie zawarły ugody.
 18. Proszę opisać kto decyduje o sposobie podziału nieruchomości rolnych i z jakimi ograniczeniami dotyczącymi takiego podziału musi się liczyć? Proszę wymienić te ograniczenia i warunki jakie muszą być spełnione przy podziałach takich nieruchomości. Co powinno stanowić treść mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej?
 19. Proszę podać definicję drogi koniecznej i opisać zasady i warunki jej ustanowienia oraz wygaśnięcia lub zniesienia tego prawa. W jaki sposób wykazuje się drogę konieczną na mapach do celów prawnych?/Proszę omówić pojęcie „droga konieczna”, kiedy się ustanawia drogę konieczną? Jaka powinna być treść mapy do ustanowienia drogi koniecznej?
 20. Proszę wskazać co zawiera projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych i kto go wykonuje?
 21. Proszę wskazać w jakim przypadku przeprowadza się klasyfikację gruntów z urzędu.
 22. Proszę wskazać wymogi w zakresie zapewnienia dojazdu do działek budowlanych oraz budowli rolniczych. Jaki dokument sporządza się z czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi i co ten dokument zawiera?
 23. Proszę wyjaśnić jakie skutki prawne powoduje wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?
 24. W jaki sposób można uregulować stan prawny drogi gminnej, w pasie której od 40 lat znajduje się część nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej. Proszę o odniesienie się do możliwości wywłaszczenia i zasiedzenia tej części zajętej nieruchomości.
 25. W jakich przypadkach dopuszczalny jest podział nieruchomości położonych na terenach rolnych i leśnych? Z jakich dokumentów skorzystać może geodeta opracowując mapę z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej? W jakiej skali sporządza się takie mapy?
 26. W jakim postępowaniu administracyjnym dochodzi do zawarcia aktu ugody granicznej przed geodetą oraz w jakiej tylko sytuacji może dojść do zawarcia tej ugody. W jakiej sytuacji geodeta ma obowiązek odmówić spisania aktu ugody granicznej./Jakie postępowanie administracyjne kończy się zawarciem aktu ugody przed geodetą? Jakie są warunki niezbędne, aby mogło dojść do zawarcia ugody. Czy geodeta może odmówić spisania aktu ugody granicznej, proszę uzasadnić odpowiedź.
 27. W ramach pracy geodezyjnej polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału nieruchomości kierownik prac geodezyjnych dokonał analizy materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Po jej przeprowadzeniu stwierdził, że w niektórych przypadkach brak jest danych geodezyjnych dotyczących przebiegu granic lub są one niewystarczające pod względem określenia dokładności ich usytuowania. Jakie są wymagane dokładności położenia punktów granicznych i w jaki sposób kierownik prac geodezyjnych powinien postąpić w takim przypadku? Jakie czynności powinien podjąć?
 28. W ramach procedury podziału nieruchomości, wszczętej na wniosek jej właściciela, jedna z działek wydzielona została z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi publicznej. Nieruchomość przed podziałem oznaczona była w ewidencji gruntów i budynków jako RVI. Jaki użytek będzie miała działka wydzielona pod poszerzenie drogi publicznej? Proszę uzasadnić. Do jakich czynności upoważnia (stanowi podstawę) ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
 29. W trakcie rozprawy granicznej strony będące w sporze chcą zawrzeć ugodę. Jedna z nich oświadcza „wyrażam zgodę na propozycję sąsiada pod warunkiem, że sąsiad przestawi płot na swój koszt”. Sąsiad oświadcza: „zgadzam się o ile w ten sposób zakończy się spór”. Co powinna zawierać ugoda w tej sprawie? Czy powyższe oświadczenia mogą być jej treścią?
 30. W wydanej decyzji Wójta zatwierdzającej projekt podziału popełnił popełniono błąd rachunkowy. Jak należy sprostować ten fakt i na czyj wniosek? Do jakich czynności upoważnia geodetę uprawnionego a do jakich Starostę ostateczne decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości?
 31. Współwłaściciele nieruchomości zabudowanej przedwojennymi budynkami wnieśli zgodny wniosek o podział nieruchomości na podstawie art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 211 Kodeksu cywilnego, w celu zniesienia współwłasności (każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej), dołączając wymagane dokumenty, z których wynika, że podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków. Czy możliwy jest podział takiej nieruchomości w trybie art. 95 pkt 4? Proszę uzasadnić odpowiedź. Co w takiej sytuacji powinien zrobić wójt?
 32. Wykonawca prac geodezyjnych otrzymał zlecenie na wykonanie na terenie zamkniętym mapy z projektem podziału nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objęty obowiązkiem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina jak dotąd nie podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania planu. Proszę opisać, jakie są możliwości wykonania zleconego podziału nieruchomości i jakie warunki powinny zostać spełnione? Czy ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla gminy? Czy studium stanowi akt prawa miejscowego? Jak przepisy regulują sprawę zgłoszenia do właściwego starosty tego typu prac geodezyjnych?
 33. Wykonawca pracy geodezyjnej opracowuje mapę z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Granice zewnętrzne dzielonej nieruchomości były oznaczone znakami granicznymi, przy czym pomiar kontrolny i stan kilku znaków granicznych wskazuje, że uległy one przemieszczeniu. Kiedy możliwe jest wykonanie wznowienia znaków granicznych? Czy takie wznowienie wymaga przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego? Proszę wyjaśnić czy przedmiotowe wznowienie znaków granicznych może być wykonana w ramach zgłoszenia, którego celem jest wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości? Proszę wymienić dokumenty (skład operatu), które w takim przypadku będą podlegały przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

Log in to comment