admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

 1. Co powinien zawierać projekt budowlany? Jaki winien być tok postępowania geodety w przypadku stwierdzenia rozbieżności podczas sprawdzania projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji i projektu architektonicznobudowlanego w trakcie geodezyjnego opracowania projektu? Jak się utrwala wyniki stwierdzonych rozbieżności?
 2. Co to są czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa, co obejmują w toku budowy i w jakiej formie stanowią dokumentację budowy?
 3. Co zawiera projekt budowlany i jak należy postępować w przypadku wykrycia, podczas geodezyjnego opracowania projektu, wszelkich rozbieżności i nieścisłości?
 4. Jakie obowiązki nakładają przepisy prawne i techniczne na geodetę sporządzającego dokumenty dotyczące obsługi geodezyjnej budowy?
 5. Jakie obowiązują warunki usytuowania budynków i budowli od granic obszaru kolejowego wraz z dopuszczalnymi odstępstwami. Proszę opisać co jest miarą dokładności tyczenia takich budynków i budowli?
 6. Jakie standardy techniczne obowiązują przy zakładaniu osnowy realizacyjnej, dla geodezyjnej obsługi inwestycji o znacznej rozległości obszaru oraz położonych na nim obiektów kubaturowych między innymi o konstrukcji stalowej, które są powiązane technologicznie pomiędzy sobą, co wymusza podwyższenie standardów tyczenia. Proszę zaproponować, wraz z uzasadnieniem, rozwiązania dostosowane do potrzeb realizacji tej konkretnej inwestycji.
 7. Jakiej kontroli i przez kogo powinny być poddane obiekty budowlane z uwzględnieniem budowli piętrzących? Kto i kiedy wykonuje pomiar stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń?
 8. Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji i projektu architektoniczno-budowlanego w trakcie geodezyjnego opracowania tego projektu? Jaki winien być tok postępowania geodety w przypadku stwierdzenia rozbieżności?
 9. Na podstawie jakich dokumentów dokonuje się geodezyjnego opracowania w celu wyznaczenia obiektów budowlanych w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu obiektów budowlanych oraz jaki dokument powstaje w wyniku tego opracowania i co on zawiera.
 10. Pomiary (tyczenie, inwentaryzacja) jakich elementów budowanej drogi mogą być wykonywane metodą GNSS RTK, przy korzystaniu z systemu ASG EUPOS, dla obsługi geodezyjnej budowy autostrady lub drogi szybkiego ruchu, biorąc pod uwagę zachowanie wymogów dokładnościowych.
 11. Proszę opisać na czym polega geodezyjne opracowanie projektu i co jest wynikiem tego opracowania. Proszę podać podstawy prawne.
 12. Proszę opisać w jakim celu, w jakich przypadkach i z jaką dokładnością zakłada się osnowy realizacyjne.
 13. Proszę podać jakie dokumenty wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych powinien otrzymać od inwestora zlecającego geodezyjną obsługę inwestycji?
 14. Proszę podać kto wydaje decyzję na realizacjęinwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego? Proszę wymienić jakie dokumenty geodezyjno-kartograficzne stanowią załączniki do wniosku o wydanie takiej decyzji i co ta decyzja określa?
 15. Proszę podać, w jakich przypadkach i w jakim celu zakłada się poziomą i wysokościową osnowę realizacyjną dla obsługi geodezyjnej budowy oraz opisać jakiego rodzaju kryteria dokładności należałoby uwzględnić przy jej zakładaniu.
 16. Proszę przedstawić cele i zasady wykonywania pomiarów odkształceń i przemieszczeń budowli w świetle przepisów prawnych./Proszę podać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób regulują sprawy celowości i zasad wykonywania pomiarów odkształceń i przemieszczeń?
 17. Proszę wymienić jakie dokumenty geodezyjno-kartograficzne są niezbędne do wydania decyzji administracyjnych dla potrzeb przygotowania i realizacji inwestycji obiektu energetyki jądrowej pn. „Zakład wzbogacania izotopowego”?
 18. Proszę wymienić obowiązki właściciela budowli piętrzącej, w zakresie kontroli i oceny stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli. Jakie pomiary geodezyjne należy wykonać w tym zakresie?
 19. Proszę wymienić typowe czynności geodezyjne wykonywane w toku budowy. Jakie geodezyjne pomiary kontrolne należy wykonać przy ocenie montażu konstrukcji i w jaki sposób?
 20. W jakich przypadkach wymagana jest kontrola położenia zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem i jak jest stwierdzana?
 21. W trakcie geodezyjnej obsługi inwestycji okazuje się, że szczegółowa specyfikacja techniczna projektu stawia inne wymagania dokładnościowe wykonywania prac geodezyjnych zarówno w zakresie tyczenia jak i inwentaryzacji (pomiarów kontrolnych wybudowanych elementów) niż wynika to z branżowych przepisów geodezyjnych. Według jakich zasad sporządza się operat geodezyjny dla dokumentacji budowy i do przekazania dla PODGiK?
 22. Wymień dokumentację będącą podstawą do sporządzenia szkicu dokumentacyjnego, służącego do tyczenia w terenie i montażu obiektów budowlanych? Proszę podać treść szkicu dokumentacyjnego./Proszę opisać, jakie dokumenty stanowią podstawę do geodezyjnego opracowania projektu, poprzedzającego wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie oraz geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych. Jaki dokument powstaje w wyniku tego opracowania i co on zawiera?
Log in to comment