admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Lista pytań opisowych z 2023 roku Zakres1 2024/03/12 21:05 #22449

 • gosiaczez
 • gosiaczez Avatar Autor
 • Z dala
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 10
 • Otrzymane podziękowania: 0
Dzień dobry, czy posiada ktoś listę pytań opisowych, które były na egzaminie w poprzednim roku. Z góry dziękuje.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Lista pytań opisowych z 2023 roku Zakres1 2024/03/13 11:39 #22450

 • aga__
 • aga__ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 72
 • Otrzymane podziękowania: 62
1. (3/2022) Główne elementy planu zagospodarowania działki lub terenu
Główny dokument geodezyjny do sporządzenia planu zagospodarowania działki
Na podstawie jakich opracowań robi się ww plan. Szkic tyczenia co zawiera
Kto odpowiada za zapewnienie geodezyjnego wyznaczenia w terenie
2. Taras czy może być 1.35 od granicy działki? Czy na budowę tarasu 37 m2 trzeba pozwolenie na budowę. Jak mierzymy budynek?
3. (15/2022) Co tworzy państwowy układ odniesień przestrzennych? Zasady zakładania osnowy wysokościowej metodą kinematyczną? Z jakiej osnowy poziomej korzystamy
Marzec 2023
4. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wiatę wykazuje się w EGIB? 
5. Terminy weryfikacji i kiedy można przywrócić termin? 
6. Co robi geodeta gdy budynek jest sytuowany 3.5 m od granicy w przypadku realizacji MDCP?  Kto podpisuje i jak MCP?  Co w przypadku gdy obiekt nie występuje w treści mapy zasadniczej jak go przedstawiamy na MCP? Odległości pomiędzy budynkami na działce budowlanej jak mierzymy 
Pisemne 24.03.2023
7. Chodziło ogólnie o Mdcp co zawiera kto podpisuje, jakie opracowanie geodezyjne wykorzystuke sie do projektu, jakie materiały się wykorzystuje ogólnie całe standardy i jedynie prawo budowlane ze mdcp do projektu
8. tutaj glownie o tyczenie, jakie dokumenty sie wykorzystuje do opracowania projektu, na czym geodeta utrwala tyczenie, gdzie wpisuje po tyczeniu, i byl szkic tyczenia i czy wszystko zawiera chodzilo ze nie ma podpisu geodety i kierownika
9. glownie o dzienniku budowy kto prowadzi, co zawiera, jak sie go prowadzi, kto sie moze wpisac, co geodeta moze wpisać 
Inna wersja tych samych pytań
8. Co to jest szkic tyczenia, wymienic zawartosc szkicu, byla mapka, żeby napisać czy wszystko sie tam znajduje. Dziennik budowy, co to jest i kto go prowadzi,
Co wpisuje tam geodeta, jakie czynnosci które wykonuje może tam wpisać
Było o ogrodzeniu 2,5m czy wymaga pozwolenia, i w jakiej bazie sie znajduje
7. Było o projekcie budowlanym i co potrzebne do jego realizacji- chodziło o mcdp
Potem treść mdcp. Jak ją wykonac. Kto podpisuje
9. Było o obowiązkach kierownika budowy w sensie go zleca geodezyjne wytyczenie obiektow, trzeba było dopisać, że jak nie ma kierownika to inwestor 
Kwiecień 2023
10. (10/2022) Na jakim etapie procesu inwestycyjnego (z wyłączeniem budowy siedliska rolniczego) należy zmienić użytek gruntowy z użytku rolnego na Bp? Jaka jest minimalna powierzchnia konturu użytku z grupy tereny zabudowane i zurbanizowane (B, Bi, Ba, Bp), jaką ujawnia się w ewidencji gruntów i budynków oraz czy na dołączonym niżej szkicu poprawnie określono zasięg konturu B
11.Jakie są konsekwencje dla właściciela nieruchomości w przypadku uniemożliwienia wykonawcy wykonania prac geodezyjnych?
Jakie prawa ma wykonawca prac geodezyjnych w związku z ich wykonywaniem?
Jakie przepisy obowiązują wykonawców prac geodezyjnych na terenach zamkniętych w przypadku, gdy niezbędny jest dostęp do informacji niejawnych?
12. Jakie obiekty podlegają wytyczeniu oraz inwentaryzacji kiedy?
Były wymienione obiekty chyba 4 (parking samochodowy 13 stanowisk, silos do przechowywania w siedlisku, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o określonej pojemności , ogrodzenie o wysokości 2,5m ) należało wyjaśnić czy te obiekty podlegają inwentaryzacji
Oraz czy wyżej wymienione obiekty podlegają koordynacji na naradzie
13.Kto koordynuje usytuowanie sieci, kto pisze wniosek i jakie dokumenty się dołącza, jakie warunki usytuowania linii telekomunikacyjnych, do które grupy dokladnościowej należą linie kablowe
14. (12/2022) W jakim celu sporządza się mapę porównania z terenem, czy jest obligatoryjnym elementem operatu zawsze, do czego służy osnowa realizacja, kiedy się zakłada i jakie warunki musi spelniac
15.kto jest strona postępowaniu o odmowie aktualizacji egib, kiedy przedmiotem prac była geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, uzasadnić 
16. Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej. To jest stroną Postępowania Administracyjnego w przypadku gdy dokumentacja Geodezyjna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych. 
17. (12/2022) W jakim celu jest sporządzana mapa porównania z terenem czy mapa jest obligatoryjnym elementem operatu?Do czego służy osnowa realizacyjna Kiedy się ją zakłada i jakie powinna spełniać kryteria. 
18. (14/2022) Jakim warunkom powinna odpowiadać lokalizacja i budowa telekomunikacyjnych linii kablowych. Do której grupy dokładnościowej należą linie kablowe
19) Kto wydaje decyzje WZ i jakie warunki muszą być łącznie spełnione, aby dostać WZ. 
20) Wymienić kiedy organ nie wydaje licencji. I co robi organ kiedy wykonawca nie zgadza się z opłata za materiały. 
21) Czy do budynku w budowie obligatoryjny jest atrybut rodzaj wg KŚT ?
W jakiej bazie się ujawnia budynek w budowie i z czego to wynika ?
Jaka dokumentacje geodezyjna zawiera dokumentacja do zakończenia budowy/zawiadomienia o użytkowaniu.  
Czerwiec 2023
22. Jedno z pytań było całkiem nowe, było dosyć rozbudowane dotyczyło definicji z ustawy o drogach publicznych oraz określania użytku `dr'. Użytek dr, definicja drogi i pasa drogowego, użytek drogi na terenie leśnym
23. Numer porządkowy, kto nadaje, gdzie się umieszcza, w jakich bazach się przechowuje. Czy nadaje się różne numery porządkowe poszczególnym kondygnacjom budynku.
24. Przyłącze kanalizacji sanitarnej, czy wymaga pozwolenia na budowę, wymagane dokumenty, prace geodezyjne przed wykonaniem 
Sierpień 2023 
25. Jakie prawa przysługują geodecie przy pomiarze, a jakie obowiązki ma właściciel nieruchomości.
Jakie sankcje grożą właścicielowi za nie dopełnienie obowiązków.
Czy geodeta może wejść na nieruchomość bez zgody właściciela.
26. Jak oblicza się powierzchnię działki ewidencyjnej. Kiedy można zmienić powierzchnię działki ewidencyjnej. Elementem jakiej bazy infrastruktury informacji przestrzennej jest działka ewidencyjna.
27. Kiedy wydaje się decyzję o warunkach zabudowy i jakie warunki muszą zostać spełniony aby tak decyzję wydać.
28. Mapa do celów projektowych, co zawiera oprócz opisu, kto jest odpowiedzialny za jej zapewnienie
29. Czy podczas inwentaryzacji powykonawczej sprawdzamy liczbę kondygnacji z projektem i czy piwnica i suterena go kondygnacje podziemne czy naziemne Wrzesień 2023
30. (39/2022) Pomiar techniką kinematyczną GNSS, jakie systemy, jak często kontrola odchyłki itd (to co w §9 Standardów), zasady pomiaru osnowy pomiarowej poziomej techniką kinematyczną GNSS (§11, §12 ust. 1 pkt 2, §12 ust. 2), co zawiera dokumentacja osnowy pomiarowej (§ 38).
31. Przy mapie do celów projektowych projektowany jest przewód 1,5 m od granicy i nie ma materiałów do granic itd, czy trzeba robić ustalenie? (§31 ust. 1 i 2 standardów) czy można to robić w ramach mdcp czy jakoś inaczej. Napisałem, że zgłoszenie uzupełniające (Art. 12, ust. 2c, punkt 4)
32. Kiedy wydawana jest decyzja o odmowie przyjęcia do PZGiK wyników zgłoszonych prac (napisałem z Prawa geodezyjnego Art. 12b ust. 1, ust. 3, ust. 6, ust. 7, ust. 8). Druga część pytania dokładnie nie pamiętam, ale do kogo można wnieść zażalenie od tej decyzji jakoś tak. To napisałem, że wykonawca może wnieść odwołanie od tej decyzji do WINGiK i wpisałem art. 7b ust. 2 Prawa geodezyjnego. Chciałem napisać, że ma na to 14 dni zgodnie z KPA ale zostało mi 30 sekund i bym się nie wyrobił.
Za takie odpowiedzi 20/21 pkt. Ten punkcik to albo za te KPA co nie zdążyłem, albo za to, że nie napisałem ile dni ma organ na wydanie decyzji o odmowie (tylko tutaj nie wiedziałem podstawy bo chyba trzeba byłoby wpisać terminy weryfikacji (Art. 12b ust. 1a), ale tego nie jestem pewien. 
Październik 2023
33. Kondygnacja, kondygnacja podziemna, odleglosci kondygnacji podziemnej do granicy.
34. Jakich budynków nie wykazuje sie w egib. Definicja budynku.
35. Opisać w jaki sposób wykonuje się inwentaryzacje nowej sieci, szczegolnie wysokosciowo. Co jesli sa rozbieznosci wzgledem projektu i gdzie sie to odnotowuje. 
Grudzień 2023 
36. Co to jest mapa do celów projektowych, jakie treści zawiera?
37. Na jakiej mapie sporządza się PZT i jakie graficzne treści zawiera( coś takiego)
38. Co to budynek i budowla. I co to jest budynek gospodarczy. Właściciel wybudował budynek gospodarczy parterowy o pow. 50m2. Czy wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia. 
39. Definicja mapy zasadniczej, na jakiej podstawie sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Jaka mapę trzeba dołączyć do wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego?
40. W jakich odległościach jeśli przepisy odrębne tego nie określają, należy usytuować budynek na działce budowlanej? W jakich okolicznościach i w jakim trybie przy wytyczeniu budynku wykonawca prac geodezyjnych poprzedza ustaleniem przebiegu granic działek?
41. Na działce wybudowano budynek gospodarczy 30 m2, co należy rozumieć jako budynek gospodarczy i jakie przepisy opisują te definicje, jakie dane ewidencyjne go określają? Czy i w jakich przypadkach budynek ten wymaga pozwolenia na budowę?
 Luty 2024 
42. Jakie warunki musi spełniać budynek jednorodzinny jeśli brak dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Symbol studni. W jakiej bazie wykazuje się studnię. W jakiej odległości można wybudować studnię od granicy z drogą. (Dom jednorodzinny musi mieć połączenie z siecią w i k, co wtedy kiedy nie można zapewnić przyłączenia do sieci. W jakiej odległości od drogi publicznej umieszcza się studnie. W jakiej bazie i jak przedstawia się na mapie zasadniczej studnie . )
43. Co to jest gesut. Defincja i rozwiń skrót. Jakie są rodzaje sieci kanalizacyjnej. Jak opisuje się gesut na MZ. (Gesut, skrót, definicja, jakie sieci z oznaczeniem, jakie typy kanalizacji, opisy jak się tworzy,)
44. Masz zrobić MDCP. Jakie układy (wys i poziome) cię obowiązują. Metody zakładania osnowy wys pomiarowej. Rozwiń jak zakłada się osn pom wys metoda kinetyczną gnss (W oparciu o co wykonuje się pomiar przy mdcp. W jakich układach się mierzy. Jakie warunki powinna spełniać osnowa pomiarowa wysokościowa. Jakie metody/techniki założenia osnowy pomiarowej wysokościowej.
Jakie warunki pomiaru kinematycznego wysokości )
45. Dokładność przy sieciach uzbrojenia terenu, co to jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, układy współrzędnych jakie obowiązują, czy składamy informacje o zgodności z projektem,
46. Pytanie o sposoby zakładania osnowy pomiarowej wysokościowej, czy można generalizować sieci, kiedy zmieniamy użytek - czy po niwelacji terenu możemy to zrobić. Pytanie o użytek Ba oraz generalizację użytków oraz czy sieć kanalizacyjną można pomierzyć korzystając z jakiej osnowy.
47. Jakim warunkom powinna odpowiadać lokalizacja i budowa telekomunikacyjnych linii kablowych? Jakie elementy podziemnych linii kablowych powinny zostać przez geodetę uwzględnione przy wykonywaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Do której grupy dokładnościowej przy pomiarach geodezyjnych zalicza się podziemne linie kablowe?
 
Za tę wiadomość podziękował(a): Erzsébet, Iwona27091991, Emcia29, gosiaczez, mania96, aleks1994

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez aga__.

Lista pytań opisowych z 2023 roku Zakres1 2024/03/13 16:10 #22457

 • lwojdak
 • lwojdak Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 9
 • Otrzymane podziękowania: 4
32. Kiedy wydawana jest decyzja o odmowie przyjęcia do PZGiK wyników zgłoszonych prac (napisałem z Prawa geodezyjnego Art. 12b ust. 1, ust. 3, ust. 6, ust. 7, ust. 8). Druga część pytania dokładnie nie pamiętam, ale do kogo można wnieść zażalenie od tej decyzji jakoś tak. To napisałem, że wykonawca może wnieść odwołanie od tej decyzji do WINGiK i wpisałem art. 7b ust. 2 Prawa geodezyjnego. Chciałem napisać, że ma na to 14 dni zgodnie z KPA ale zostało mi 30 sekund i bym się nie wyrobił.

Czy zacytowałeś cały artykuł czy tylko podałeś że Art12b,,,,,
Za tę wiadomość podziękował(a): smutneoczy, Tomek1974

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Lista pytań opisowych z 2023 roku Zakres1 2024/03/19 11:12 #22511

 • Iwona27091991
 • Iwona27091991 Avatar
 • Z dala
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 0

1. (3/2022) Główne elementy planu zagospodarowania działki lub terenu


Jaka podstawa prawna do tego pytania? 
Mi pasuje rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ale nie mamy tego w wykazie aktów prawnych
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Lista pytań opisowych z 2023 roku Zakres1 2024/03/19 11:27 #22512

 • Iwona27091991
 • Iwona27091991 Avatar
 • Z dala
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 0
chyba już mam
prawo budowlane art. 34 pkt. 3 
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.051 s.