admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Podczas pomiarów geodezyjnych okazuje się, że teren pokryty wodami płynącymi zajmuje obszar nieruchomości przylegającej do dotychczas wykazanego w ewidencji gruntów i budynków koryta rzeki. W jakim... 2023/12/06 10:42 #22435

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 616
 • Otrzymane podziękowania: 374
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii...

Podczas pomiarów geodezyjnych okazuje się, że teren pokryty wodami płynącymi zajmuje obszar nieruchomości przylegającej do dotychczas wykazanego w ewidencji gruntów i budynków koryta rzeki. W jakim trybie/postępowaniu można uregulować przebieg granic? Kto może sporządzić dokumentację do tego postępowania? Kiedy należy uznać, że grunty zajęte wodami stanowią własność właściciela wód? Jaką wartość atrybutu SPD przyjmuje punkt graniczny ustalonego w tym postępowaniu?

 

Przebieg granic można uregulować według zapisów ustawy prawo wodne (projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych) lub w oparciu o rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (geodezyjnie pomiary sytuacyjne).

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Art. 220. [Ustalenie linii brzegu]
1. Linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat.
2. Jeżeli krawędź brzegu jest wyraźna, linia brzegu biegnie tą krawędzią.
3. Jeżeli krawędź brzegu nie jest wyraźna, linia brzegu biegnie granicą stałego porostu traw, a jeżeli granica stałego porostu traw leży powyżej stanu wody, o którym mowa w ust. 1 - linią przecięcia się zwierciadła wody przy tym stanie z gruntem przyległym.
4. Jeżeli brzegi wód są uregulowane, linia brzegu biegnie linią łączącą zewnętrzne krawędzie budowli regulacyjnych, a przy plantacjach wikliny na gruntach uzyskanych w wyniku regulacji - granicą plantacji od strony lądu.
5. Linię brzegu ustala, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu mającego interes prawny lub faktyczny:

1) właściwy terenowy organ administracji morskiej - dla morskich wód wewnętrznych oraz wód morza terytorialnego;
2) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej - dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym albo okresowym naturalnym odpływie wód powierzchniowych.

6. Podstawę ustalenia linii brzegu stanowi dostarczony przez wnioskodawcę projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, który zawiera:

1) opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby i adresu, przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu oraz sposób zagospodarowania gruntów przyległych do projektowanej linii brzegu,
2) odpowiednią:
a) zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 albo 1:5000,
b) mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych w skali, w jakiej jest sporządzony projekt regulacji wód śródlądowych, a w przypadku jej braku - inne dostępne materiały,
- z wykazaniem projektowanej linii brzegu oraz elementów istotnych dla przyjętego sposobu ustalenia tej linii.

7. Projekt rozgraniczenia gruntów, o którym mowa w ust. 6, sporządza osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2 lub 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Czytaj więcej...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Podczas pomiarów geodezyjnych okazuje się, że teren pokryty wodami płynącymi zajmuje obszar nieruchomości przylegającej do dotychczas wykazanego w ewidencji gruntów i budynków koryta rzeki. W jakim... 2024/03/09 15:14 #22436

 • bartes89
 • bartes89 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 15
 • Otrzymane podziękowania: 7
Ja mam pytanie takie czysto praktyczne. Przyjmując ten przykład z egzaminu, że przedmiotowa działka graniczy ewidencyjnie z wodą płynącą i w terenie zasięg tej wody przekracza granicę ewidencyjną i wchodzi powiedzmy 2m w moją działkę. Czy na podstawie par. 33a egib ja w dokumentacji przesuwam tę granicę w prawidłowe miejsce czy podobnie jak w przypadku zasiedzenia części nieruchomości - dzielę działkę i nadaje jej nowe numery?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez bartes89.

Podczas pomiarów geodezyjnych okazuje się, że teren pokryty wodami płynącymi zajmuje obszar nieruchomości przylegającej do dotychczas wykazanego w ewidencji gruntów i budynków koryta rzeki. W jakim... 2024/03/09 15:41 #22437

 • ciacho23
 • ciacho23 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 32
 • Otrzymane podziękowania: 5
Jeśli granice ewidencyjne Twojej działki z wodą są ustalone lub określone z dokładnością większą niż 2 metry - robisz podział. Jeśli nie - przesuwasz. To tak najogólniej. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez ciacho23.
 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.050 s.