admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Proszę wyjaśnić i uzasadnić, czy możliwe jest wydzielenie działki z nieruchomości rolnej w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i oznaczenie jej użytkiem Br, jeżeli właściciel tej działki nie jest rolnikiem... 2023/12/22 10:30 #22408

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 616
 • Otrzymane podziękowania: 374
Co powinna zawierać mapa z projektem podziału nieruchomości...

Proszę wyjaśnić i uzasadnić, czy możliwe jest wydzielenie działki z nieruchomości rolnej w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i oznaczenie jej użytkiem Br, jeżeli właściciel tej działki nie jest rolnikiem? Co powinna zawierać mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej?

 

Określenie sposobu użytkowania nieruchomości określa rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Procedura podziałowa nie ma żadnego związku ze sposobem użytkowania gruntów. Jeżeli kierownik zgłoszonych prac geodezyjnych stwierdzi zmiany w zakresie ewidencji gruntów i budynków sporządza dokumentację niezbędną do jej aktualizacji (§ 36 standardy). Br to grunty rolne zabudowane. Załącznik nr 1 do rozporządzenia w srawie ewidencji gruntów i budynków zawiera zasady zaliczania gruntów do poszczególnychm użytków gruntowych. 

Wydzielenie takiej działki w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami jest możliwe:

- jeżeli wydzielana działka ma powierzchnię mniejszą niż 0.3000 ha i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym - na podstawie art 95 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- jeżeli wydzielana działka ma powierzchnię mniejszą niż 0.3000 ha i zostanie ona przeznaczona na powiększanie nieruchomości sąsiedniej lub zostanie dokonana regulacja granic między nieruchomościami- art 93 ust 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- wydzielenie takiej działki jest możliwe również w przypadku gdy dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenie nowych dróg dojazdowych, niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. - art 92 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W takim przypadku drogę taką można oznaczyć użytkiem Br jeżeli jest to droga wewnętrzna wchodząca w skład gospodarstwa rolnego.

Czytaj więcej...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę wyjaśnić i uzasadnić, czy możliwe jest wydzielenie działki z nieruchomości rolnej w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i oznaczenie jej użytkiem Br, jeżeli właściciel tej działki nie jest rolnikiem... 2024/03/06 20:04 #22409

 • okolak1989
 • okolak1989 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 5
co z częścią pytania, że właściciel nie jest rolnikiem. W związku z tym nie można wykazać użytku Br?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę wyjaśnić i uzasadnić, czy możliwe jest wydzielenie działki z nieruchomości rolnej w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i oznaczenie jej użytkiem Br, jeżeli właściciel tej działki nie jest rolnikiem... 2024/03/07 06:55 #22412

 • MPB93
 • MPB93 Avatar
 • Z dala
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 37
 • Otrzymane podziękowania: 4
W odpowiedzi wskazano, że procedura podziałowa nie ma związku ze sposobem użytkowania gruntu. Jeśli kierownik stwierdzi zmiany w tym zakresie powinien sporządzić wzde, ale nie musi tego robić, bo to nie jest celem podziału.

Należy też wskazać, że użytek świadczy o rzeczywistym sposobie zagospodarowania danej działki ewidencyjnej.  Zasady zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych określone zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie egib, zgodnie z którym:

1. Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty zajęte pod:
1) budynki przeznaczone do produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, w szczególności: spichlerze, przechowalnie owoców i warzyw, stodoły, budynki inwentarskie, budynki na sprzęt rolniczy, magazyny i sortownie ryb, wylęgarnie ryb, podchowalnie ryb, wędzarnie, przetwórnie, chłodnie, a także budowle i urządzenia rolnicze, w szczególności: zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, płyty do składowania obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego, a także instalacje służące do otrzymywania biogazu rolniczego, place składowe, place postojowe i manewrowe dla maszyn rolniczych;
2) budynki przeznaczone do przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem gruntów zajętych pod przemysłowe zakłady przetwórstwa rolniczego bazujących na surowcach pochodzących spoza gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą te budynki;
3) budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia, takie jak: komórki, garaże, szopy, kotłownie, podwórza, śmietniki, składowiska odpadów, jeżeli z gruntami, budynkami, budowlami lub urządzeniami, o których mowa w pkt 1 i 2, tworzą zorganizowaną całość gospodarczą i są położone w tej samej miejscowości lub w bezpośrednim sąsiedztwie w miejscowości sąsiedniej.
 2. Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się także:1) grunty położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń, i niewykorzystywane na inny cel, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty, kwietniki, warzywniki;2) grunty zajęte pod budynki, budowle i urządzenia, o których mowa w ust. 1, niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, jeżeli grunty te nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82).
3. W przypadku gdy w skład siedliska usytuowanego na gruncie rolnym wchodzi wyłącznie budynek mieszkalny i urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, to grunt w granicach tego siedliska zalicza się do gruntów rolnych zabudowanych, jeżeli z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo z decyzji o warunkach zabudowy wydanej w związku z budową tego budynku wynika, że przeznaczony jest tylko pod zabudowę zagrodową, albo też z projektu budowlanego stanowiącego załącznik do ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy upoważniającego do rozpoczęcia budowy wynika, że na gruncie tym mogą być budowane budynki i urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.


 

Przede wszystkim należy określić, czy wydzielana działka jest działką zabudowaną (co nie zostało wskazane w pytaniu). Jeśli tak w mojej opinii można ją oznaczyć użytkiem Br, pod warunkiem, że spełnia któryś z ww. przypadków i przede wszystkim  jeżeli z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo z decyzji o warunkach zabudowy wydanej w związku z budową tego budynku wynika, że przeznaczony jest tylko pod zabudowę zagrodową, albo też z projektu budowlanego stanowiącego załącznik do ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy upoważniającego do rozpoczęcia budowy wynika, że na gruncie tym mogą być budowane budynki i urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
Powyższy zapis nie wskazuje, że aby oznaczyć grunt użytkiem Br jego właściciel musi być rolnikiem. Skoro działka spełnia warunki o których mowa wyżej (w zakresie jej rzeczywistego urządzenia i zapisów mpzp lub decyzji wz) nie widzę przeciwwskazań do oznaczenia jej użytkiem Br - właściciel może zostać  rolnikiem.

 
Za tę wiadomość podziękował(a): ciacho23, okolak1989

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez MPB93.
 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.055 s.