Jak jeszcze nie zdecydowaliście na co przeznaczycie Swój 1% podatku to proszę o pomoc dla Michała

PIT KRS: 0000186434

Cel szczegółowy: Michał Żmuda 322/Z

zmooda - administrator uprawnienia-geodezyjne.pl


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.25 Liczba opinii: 8
 1. Co to jest praca geodezyjna? Co jest wynikiem geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu i co wchodzi w skład tego dokumentu? Jakie prawa ma geodeta na gruncie?
 2. Czy wytyczenie budynku podlega zgłoszeniu do właściwego organu? W jakim dokumencie utrwala się wyniki tyczenia budynku i jakie elementy powinien ten dokument zawierać? Komu przekazuje się ten dokument?
 3. Jaka dokumentacja powstaje w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Co ta dokumentacja zawiera i komu ją przekazujemy? Jaka jest dokładność pomiarów poziomych sieci uzbrojenia terenu przy inwentaryzacji?
 4. Jaki dokument sporządza geodeta w przypadku zmian danych opisowych działki ewidencyjnej i co ten dokument zawiera?
 5. Jaki dokument sporządza się po zmianie danych opisowych działki ewidencyjnej i co on zawiera? Kiedy w roboczej bazie danych ujawnia się powierzchnię działki ewidencyjnej obliczoną na podstawie wyników wykonanego pomiaru.
 6. Jaki dokument wykonuje się na podstawie planu zagospodarowania terenu? Co wchodzi w jego skład?
 7. Jakie obowiązują warunki usytuowania budynków i budowli od granic obszaru kolejowego?
 8. Jakie ogólne zasady obowiązują przy sporządzaniu map do celów projektowych oraz jakie szczegółowe zasady obowiązują przy sporządzaniu takich map w zakresie użytków gruntowych.
 9. Jakie zbiory danych przekazywane do PZGiK podlegają a jakie nie podlegają weryfikacji . Proszę opisać procedurę administracyjną weryfikacji zbiorów.
 10. Jakim aktem prawnym i kto go zatwierdza, określa się warunki nowej zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, w przypadku braku na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jakie wymagania i regulacje zawiera ten akt prawny?
 11. Na podstawie jakich danych geodeta sporządza mapę do celów projektowych? Kiedy nie jest konieczna aktualizacja użytków gruntowych na działkach sąsiednich?
 12. Na podstawie jakich materiałów wykonuje się mapę do celów projektowych? Jaka jest treść tej mapy w zakresie konturów użytków gruntowych? Jakie prace na terenie zamkniętym nie podlegają zgłoszeniu?
 13. Należy podać: a) kto po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu dokonuje oceny zgodności ich usytuowania z projektem sieci lub odstępstwach od tego projektu, b) z jaką dokładnością należy dokonać pomiaru sytuacyjnego sieci uzbrojenia terenu, c) jaką dokumentację geodezyjną należy sporządzić w wyniku inwentaryzacji powykonawczej sieci i komu należy ją odpowiednio przekazać.
 14. Od czego zależy skala mapy do celów projektowych? Co zawiera mapa do celów projektowych oprócz treści mapy zasadniczej? Kiedy na takiej mapie umieszczamy legendę?
 15. Opisz co zawiera wykaz zmian danych ewidencyjnych? Jak kompletuje się dokumentację geodezyjną przekazywaną do zasobu?
 16. Podaj definicję kondygnacji budynku, kondygnacji nadziemnej oraz podziemnej. Czy dla budowli podziemnej ustala się odległości od granicy działki?
 17. Podczas pomiarów geodeta stwierdza uszkodzenie punktu osnowy szczegółowej. Czy może ten punkt wykorzystać do dalszych prac? Jaki jest dalszy tok postępowania wykonawcy prac geodezyjnych? Jakie obowiązki ma właściciel nieruchomości odnośnie znaków znajdujących się na jego terenie?/Proszę opisać, jakie działania i na jakiej podstawie prawnej powinien podjąć geodeta, który podczas wykonywania geodezyjnych pomiarów powykonawczych stwierdził uszkodzenie znaku naziemnego geodezyjnej osnowy szczegółowej. Czy możliwe jest wykorzystanie tego punktu do dowiązania wykonywanych prac? Jakie obowiązki ciążą na właścicielach nieruchomości, na której znajduje się znak geodezyjny i z jakich przepisów prawnych one wynikają?
 18. Proszę omówić ogólne zasady ochrony znaków geodezyjnych. Ponadto proszę wskazać tryb postępowania w sytuacji, gdy geodeta stwierdził zniszczenie znaku punktu osnowy geodezyjnej.
 19. Proszę opisać zasady wykonywania geodezyjnych pomiarów powykonawczych sieci uzbrojenia terenu, w szczególności dotyczące celu i dokładności tych pomiarów w zakresie pomiarów wysokościowych. Proszę podać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób definiują pojęcie sieci uzbrojenia terenu. Proszę opisać, jakie czynności powinien wykonać wykonawca prac geodezyjnych po zakończeniu prac polowych, dotyczących inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu oraz podać przepisy prawne, z których wynikają te obowiązki.
 20. Proszę podać co rozumiemy pod pojęciem sieci uzbrojenia terenu, w jakim celu i z jaką dokładnością należy wykonywać geodezyjne pomiary wysokościowe tych sieci, oraz jakie obowiązki ciążą na geodecie po wykonaniu prac polowych związanych z inwentaryzacją.
 21. Proszę podać na jakie kategorie dzielą się drogi ze względu na funkcję w sieci drogowej, kto nadaje numery drogom, po zaliczeniu ich do odpowiedniej kategorii, kto jest właścicielem dróg?
 22. Proszę podać w jakich przypadkach i w jakim celu zakłada się poziomą i wysokościową osnowę realizacyjną./Kiedy i w jakim celu zakłada się poziomą i wysokościową osnowę realizacyjną? Które przepisy prawne regulują to zagadnienie?
 23. Proszę wyjaśnić, w jakim celu wykonuje się geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz z jakich dokumentów pozyskujemy dane ewidencyjne określające rok zakończenia budowy poszczególnych budynków?
 24. Proszę wymienić głównych uczestników procesu budowlanego oraz obowiązki inwestora i kierownika budowy w związku z inwentaryzacją powykonawczą? Co i komu geodeta przekazuje po inwentaryzacji?
 25. Proszę wymienić różnice pomiędzy dokumentacją budowy i dokumentacją powykonawczą? W jakim dokumencie przedstawia się wyniki geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki i terenu i co on zawiera?
 26. Proszę wymienić uczestników procesu budowlanego. Jakie są obowiązki inwestora i kierownika budowy dotyczące geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych? Komu i jaką dokumentację przekazuje geodeta wykonujący inwentaryzację powykonawczą obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę?
 27. Przedsiębiorca otrzymał zlecenie na wytyczenie parterowego budynku gospodarczego o wymiarach 6x7m na działce siedliskowej rolnika. Jak powinien być opracowany geodezyjnie projekt zagospodarowania terenu, jak udokumentowane prace geodezyjne oraz czy i ewentualnie jakie dokumenty będą podlegały przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego? Jakie elementy podlegają tyczeniu?
 28. Przepisy obowiązującego prawa określają rodzaj i zakres opracowań geodezyjnych i czynności geodezyjnych obowiązujących prac projektowania, budowy, remontu, i utrzymywania obiektów budowlanych. Proszę wymienić wszystkie potencjalnie czynności geodezyjne wykonywane w tym procesie - na etapie prac przygotowawczych w trakcie budowy i po zakończeniu budowy. W jakim dokumencie wchodzącym w skład "dokumentacji budowy" geodeta potwierdza wykonanie tych czynności i w jakim terminie.
 29. Przepisy regulujące sprawy z zakresu transportu kolejowego między innymi określają odległości i warunki usytuowania budowli oraz budynków w sąsiedztwie linii kolejowych. Proszę opisać obowiązujące zasady w tym zakresie, wskazując przy tym możliwość odstępstw od tych zasad. Ponadto proszę wskazać organ właściwy dla udzielenia lub odmowy zgody na odstępstwa.
 30. Realizacja procesu budowlanego wymaga na odpowiednim jego etapie prowadzenia "dziennika budowy/rozbiórki/montażu". Do czego jest przeznaczony ten dokument i kto jest upoważniony do dokonywania w nim wpisów?
 31. Udostępnianie przez starostę danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków -w jakiej formie i komu te dane mogą być udostępnione?
 32. W jakich przypadkach tyczenie podlega zgłoszeniu, kto, komu i kiedy jest zobowiązany zgłosić ten rodzaj pracy geodezyjnej? Co zawiera szkic tyczenia? Jakim kolorem przedstawia się na nim elementy projektowane a jakim wyniki pomiaru kontrolnego? Komu geodeta po wykonaniu pracy jest zobowiązany przekazać szkic tyczenia i w jakim celu?
 33. W oparciu o jakie osnowy wykonuje się geodezyjną obsługę budowy i montażu? Jak zakłada się osnowę realizacyjną i jak się ją stabilizuje?
 34. W przypadku braku mpzp właściwy organ wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Załącznikiem do takiej decyzji są wyniki analizy, zawierające część tekstową i graficzną, mające na celu ustalenie wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania. Wskaż zasady ustalania linii dla nowej zabudowy na działce budowlanej objętej wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji oraz sposób wyznaczenia szerokości elewacji frontowej, znajdującej się od strony frontu działki. Jaki rodzaj map wykorzystuje się do sporządzania części graficznej analizy?
 35. Wznowienie znaków granicznych - kto i kiedy może tego dokonać i na czym to polega?
 36. Znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne podlegają ochronie, która polega między innymi na doręczaniu właściwym podmiotom zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości. W jakich przypadkach zachodzi obowiązek doręczenia tych zawiadomień i na kim ono spoczywa? Jakiej treści pouczenie powinno być zawarte w tym zawiadomieniu?
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się