18
egzaminów w bazie
Zakres 5
51
wszystkich pytań opisowych
Zakres 5
24
opracowanych pytań opisowych
Zakres 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 Liczba opinii: 1

Wylosowane zostały dla Ciebie trzy pytania opisowe z zakresu 5. Pytania losowane są z bazy danych w której znajduje się obecnie 51 pytań. Nie wszystkie pytania są opracowane. Brakuje odpowiedzi na 27 pytań.

Powodzenia

Odśwież stronę aby wygenerować nowy zestaw pytań.

1. Czy Agencja Nieruchomości Rolnych może nieodpłatnie przekazać na własność osobom fizycznym nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa? Proszę uzasadnić odpowiedź.

Czy Agencja Nieruchomości Rolnych może nieodpłatnie przekazać na własność osobom fizycznym nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa? Proszę uzasadnić odpowiedź.

 

(Czy Agencja Nieruchomości Rolnych może nieodpłatnie przekazać na własność osobom fizycznym nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa i jakie w związku z tym prawa przysługują Agencji? Proszę uzasadnić odpowiedź.)

 

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Rozdział 5
Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa
Art. 24.
5. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność:
3) osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, które przez okres co najmniej 5 lat były pracownikami państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – nieruchomości rolne o powierzchni do 2 hektarów – na cele związane z zalesianiem, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.9)

5a. W przypadku zbycia lub przeznaczenia przez nabywcę nieruchomości na inne cele, niż określone w umowie, przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia
Agencja występuje do podmiotu wymienionego w ust. 5 pkt 1 z żądaniem zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości, ustalonej według zasad określonych w art. 30 ust. 1, natomiast od osób wymienionych w ust. 5 pkt 3, Agencji zwrot taki przysługuje, o ile Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu. W przypadku zamiaru zbycia gruntu przez osoby, o których mowa w ust. 5 pkt 3, Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości, na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej: Czy Agencja Nieruchomości Rolnych może nieodpłatnie przekazać na własność osobom fizycznym nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa?

2. Kto opracowuje i co zawiera projekt scalenia?

Kto opracowuje i co zawiera projekt scalenia?

 

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów

Art. 10. 1. Grunty objęte scaleniem szacuje oraz opracowuje projekt scalenia upoważniony przez starostę geodeta - projektant scalenia, przy udziale powołanej przez ten organ komisji pełniącej funkcje doradcze. W skład komisji wchodzą:

  1. wszyscy uczestnicy scalenia, a jeśli liczba uczestników jest większa niż 10 osób – rada uczestników scalenia;
  2. przedstawiciel społeczno - zawodowych organizacji rolników;
  3. przedstawiciel Agencji będącej uczestnikiem scalenia;
  4. przedstawiciel starosty, na którego terenie działania są położone grunty objęte scaleniem;
  5. przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie działania są położone grunty objęte scaleniem.

2. Komisja wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.

3. Starosta, na wniosek komisji, może powołać do jej składu rzeczoznawców.

Czytaj więcej: Kto opracowuje i co zawiera projekt scalenia?

3. Czy na rolnika, który przez niewłaściwą działalność rolniczą doprowadził do ograniczenia wartości użytkowej gruntów, może być nałożony obowiązek ich rekultywacji. Jeśli tak, który organ będzie właściwy do wydania stosownej decyzji? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.

Czy na rolnika, który przez niewłaściwą działalność rolniczą doprowadził do ograniczenia wartości użytkowej gruntów, może być nałożony obowiązek ich rekultywacji. Jeśli tak, który organ będzie właściwy do wydania stosownej decyzji? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.

 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Art. 20. 1. Osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt.

 

Czytaj więcej: Czy na rolnika, który przez niewłaściwą działalność rolniczą doprowadził do ograniczenia wartości użytkowej gruntów, może być nałożony obowiązek ich rekultywacji. Jeśli tak, który organ ...

Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się