1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
 1. Budowa 20km odcinka autostrady - obowiązki geodety po zakończeniu budowy.
 2. Budynek 9 kondygnacji w terenie zabudowanym. Jak zakłada się osnowę, jak realizuje się osie i jakie są obowiązki inwestora w związku z tym?
 3. Co to są obiekty budowlane, jak należy je projektować i które z nich zaliczamy do drogowych obiektów inżynierskich ? Jakie znaki pomiarowe i gdzie powinny być umieszczane dla prawidłowej pracy drogowego obiektu inżynierskiego?
 4. Jakie dokumenty zawiera decyzja ZRiD i jakie dokumenty wykorzysta geodeta do geodezyjnego opracowania projektu budowlanego?
 5. Jakie normy i rozporządzenia regulują wykonywanie pomiarów powykonawczych? Opisz zakres regulacji jaki obejmują te przepisy?
 6. Jakie obowiązki wynikające z przepisów prawa zobowiązują inspektora nadzoru inwestorskiego do współpracy z geodetą przy realizacji obiektów budowlanych i jakim zakresie. Proszę podać przykład do każdego z wymienionych obowiązków?
 7. Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji i projektu architektoniczno-budowlanego w trakcie geodezyjnego opracowania tego projektu? Jaki winien być tok postępowania geodety w przypadku stwierdzenia rozbieżności?
 8. Omów czynności geodety związane z tyczeniem obiektów? Na podstawie jakich dokumentów opracowuje się projekt i jakie dokumenty w związku z tym się sporządza?
 9. Osnowa pomiarowa, realizacyjna i montażowa. Jak utrwalamy/stabilizujemy i kiedy? W jaki sposób ją chronimy i od czego zależy rodzaj stabilizacji tych osnów? Podaj przepisy prawne, które to regulują?
 10. Proszę opisać w jakim celu, w jakich przypadkach i z jaką dokładnością zakłada się osnowy realizacyjne.
 11. Proszę przedstawić cele i zasady wykonywania pomiarów odkształceń i przemieszczeń budowli w świetle przepisów prawnych.
 12. Proszę wymienić jakie dokumenty geodezyjno-kartograficzne zawiera decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych? Jakie akty prawne regulują przygotowanie i realizację tych obiektów budowlanych?
 13. Proszę wymienić jakie dokumenty geodezyjno-kartograficzne zawiera decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 14. W jakim dokumencie urzędowym na budowie geodeta dokonuje wpisów i jakie dokumenty załącza do tych wpisów?
 15. Wyjaśnij czym się różnią rozbieżności istotne od nie istotnych? Co powinien zrobić geodeta przy ich stwierdzeniu? Dlaczego geodecie potrzebna jest ta wiedza?
 16. Wymień aktualne przepisy prawne oraz napisz jakie zawierają zapisy w kwestii pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych? Co zawiera projekt pomiaru przemieszczeń i odkształceń? Podaj zasady projektowania sieci kontrolnej dla mostu o długości 300m?
 17. Wymień chronologicznie prace geodezyjne przy budowie suwnic pomostowych i kominów?
 18. Wymień dokumentację będącą podstawą do sporządzenia szkicu dokumentacyjnego, służącego do tyczenia w terenie i montażu obiektów budowlanych? Proszę podać treść szkicu dokumentacyjnego.
 19. Wymień obowiązki geodety związane z pomiarami przemieszczeń i odkształceń? W jaki sposób geodeta zaprojektuje sieć kontrolną dla badania przemieszczeń mostu o długości 200 m? Co to jest inżynierska interpretacja wyznaczanych przemieszczeń?
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się