1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 Liczba opinii: 4

Pytania wraz z odpowiedziami GUGiK w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii. Wszystkie pytania i odpowiedzi pochodzą postów zamieszczonych przez użytkowników na forum.

 

Kontaktowałeś się z GUGiK w sprawie uprawnień i masz odpowiedź. Prześlij ją nam.

 

Wykaz prac / Dziennik praktyki zawodowej

1. Czy w "Wykazie prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych w ramach praktyki zawodowej" (dotyczy robót sprzed wejścia w życie rozporządzenia z 2014 w sprawie uprawnień ) należy wykazywać nr KERG roboty? Czy dokładność określenia dat wykonania robót podana w formie: od "miesiąc i rok" do "miesiąc i rok" jest wystarczająca?

W wykazie prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w ramach praktyki zawodowej na zasadach dotychczasowych, należy wykazywać nr KERG przy wszystkich wpisanych w wykazie pracach, jakie zostały zgłoszone. Termin wykonywania prac może być określony poprzez miesiąc, rok – miesiąc, rok.

2. Czy w "Wykazie prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych w ramach praktyki zawodowej" (dotyczy robót sprzed wejścia w życie rozporządzenia z 2014 ws uprawnień ) grupujemy wszystkie czynności do danych robót?

W wykazie prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w ramach praktyki zawodowej na zasadach dotychczasowych, należy wpisać szczegółowe czynności podczas wykonywania danej pracy.

3. Czy według starych zasad (wykaz prac i opis prac) udokumentować czynności wykonane w ramach roboty zgłoszonej i rozpoczętej w dniu 28 stycznia 2014 a zakończonej w maju 2014 r.? Dziennik praktyk pobrałam w kwietniu 2014 r.

Prace zgłoszone i rozpoczęte przed wejściem w życie nowego rozporządzenia MAiC w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, a zakończone po jego wejściu, należy dokumentować wg zasad dotychczasowych, w starym wykazie i opisie prac.

4. Czy prace zgłoszone w 2013 r. dla których wykonywano czynności po dniu odebrania dziennika praktyk (w kwietniu 2014 r.) opisuję w dzienniku praktyki zawodowej czyli dokumentuję wg nowych zasad?

Prace zgłoszone w 2013 r., a ich wykonywanie rozpoczęte po wejściu w życie rozporządzenia MAiC, należy dokumentować w dzienniku praktyki zawodowej.

5. Czy w kolumnie nr 5 dziennika praktyk pt. "Identyfikator ewidencyjny materiału nadany dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do państwowego zasobu GiK" wystarczy podać nr KERG lub względnie Id zgłoszenia pracy czy należy pozyskać pełny nr operatu nadany po przyjęciu opracowania do zasobu?

W kolumnie nr 5 dziennika praktyki zawodowej, wystarczy podać nr KERG lub ID zgłoszenia pracy.

6. Zgodnie z Rozporządzeniem ws uprawnień z 2014 r. w dzienniku praktyki zawodowej wpisów dokonujemy systematycznie po zakończeniu każdej roboty geodezyjnej. Zatem w dzienniku praktyki zawodowej (wg nowych zasad) roboty w wykazie są ułożone wg dat zakończenia prac. Czy ta sama zasada (wg dat zakończenia robót) obowiązuje dla wykazu prac wykonywanego po staremu?

W starym wykazie prac, roboty powinny być ułożone tak jak w dzienniku praktyki zawodowej, po zakończeniu każdej roboty geodezyjnej.

7. Czy opis prac ( część druga dziennika praktyki zawodowej-nowe zasady) wykonujemy dla wszystkich robót wymienionych w wykazie prac? Jaką zasadę przyjąć dla części "Opis prac" wykonywanej wg starych zasad?

Opis prac w dzienniku praktyki zawodowej należy sporządzić dla każdej pracy, wykazanej w dzienniku w wykazie prac.

8. Jakie prace będą uznawane za prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków?

Prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków powinny dotyczyć uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, oraz modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu.

 

Staż pracy

1. Mam dziennik rozpoczęty od marca, wypełniany regularnie do czerwca. Teraz mam dwa miesiące bez wpisów. Czas mojej praktyki to rok bo mam tytuł magistra. Czy jeżeli wykonam wszystkie wymagane prace do marca to moja praktyka zawodowa zostanie zaliczona, mimo przerwy we wpisach? Czy zostanie wydłużona o okres bez wpisów.

Brak wpisów w dzienniku praktyki zawodowej przez dwa miesiące, nie będzie wydłużało praktyki zawodowej o kolejne 2 miesiące. Oznacza to, że po uzyskaniu wymaganej liczy i rodzaju prac, niezbędnych do uznania praktyki zawodowej, będzie Pan mógł już po roku (w marcu 2016 r.) ubiegać się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

2. Czy do dokumentów oddawanych do postępowania kwalifikacyjnego powinno się dołączyć kopie umów, na jakich jest się lub było zatrudnionym przy wykonywaniu prac wpisanych do dziennika, czy tylko oświadczenie geodety uprawnionego, że wykonywało się pod jego kierownictwem dane roboty?

Praktyka powinna być poświadczona odpowiednim zaświadczeniem od pracodawcy. Umowy nie są wymagane.

 

Opłaty

1. Czy w przypadku negatywnego wyniku egzaminu przy kolejnym podejściu należy uiszczać jeszcze raz opłatę skarbową za wydanie świadectwa?.

Opłata skarbowa za wydanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych jest ważna, w przypadku nieotrzymania świadectwa z powodu negatywnego wyniku egzaminu/niedopuszczenia. Można zatem wykorzystać ją przy kolejnym składaniu wniosku
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się