Jak jeszcze nie zdecydowaliście na co przeznaczycie Swój 1% podatku to proszę o pomoc dla Michała

PIT KRS: 0000186434

Cel szczegółowy: Michał Żmuda 322/Z

zmooda - administrator uprawnienia-geodezyjne.pl


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 Liczba opinii: 1
 1. Co należy do obowiązków geodety przy realizacji wymagań dokładnościowych założonych w projekcie obiektu mostowego?
 2. Co należy do obowiązków inwestora przy realizacji inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem prac geodezyjnych i jakie wymogi musi on spełnić w przypadku przebudowy obiektu budowlanego w pasie drogowym?
 3. Co stanowi dokumentację będącą podstawą do sporządzenia szkicu dokumentacyjnego, służącego do tyczenia w terenie i montażu obiektów budowlanych i jakie cechy powinna ona spełniać?
 4. Co to jest dziennik budowy lub montażu, do czego on służy, jak się go prowadzi i czy geodeci obsługujący budowę upoważnieni są do dokonywania w nim wpisów?
 5. Do kogo należy obowiązek kontroli w zakresie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych. Jaką dokumentację należy wykorzystać, aby kontynuować pomiary przewidziane projektem budowlanym do badania zachowania się tych obiektów w trakcie eksploatacji?
 6. Jaką dokumentację i komu przekazuje inwestor oddając do użytkowania obiekt budowlany. Co wchodzi w jej skład i kto ją przechowuje?
 7. Jakie obowiązki wynikające z przepisów prawa zobowiązują inspektora nadzoru inwestorskiego do współpracy z geodetą przy realizacji obiektów budowlanych i jakim zakresie. Proszę podać przykład do każdego z wymienionych obowiązków?
 8. Jakie wymogi dotyczące obiektów mostowych o długościach nie mniejszych niż 200 m przewidują przepisy prawne i techniczne odnośnie geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń?
 9. Jakie wymogi techniczne obowiązują, w zakresie rozmieszczenia znaków wysokościowych - reperów, do oceny prawidłowej pracy obiektów mostowych w zakresie geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń?
 10. Jakie zadania (czynności) geodezyjne wykonuje się w trakcie budowy lub montażu obiektu budowlanego i w jaki sposób geodeta dokumentuje ich wykonanie?
 11. Kto jest właścicielem dróg i kto zarządza drogami publicznymi w Polsce oraz jakie zasady obowiązują w zakresie usytuowania przy drogach, budynków i budowli oraz umieszczania przy nich naziemnych urządzeń liniowych?
 12. Na budowie dużego zakładu przemysłowego inwestor ustanowił inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie prac geodezyjnych. Proszę podać jakie elementy w zakresie tyczenia obiektów budowlanych, dróg wewnętrznych i sieci uzbrojenia technicznego terenu będą podlegały kontroli i jakie są prawa inspektora nadzoru w tym zakresie.
 13. Na czym polega modernizacja klasycznych sieci poziomych i wysokościowych (kontrolnych) do wyznaczania przemieszczeń urządzeń kontrolno-pomiarowych na obiekcie istniejącej zapory wodnej i kto jest odpowiedzialny za ocenę stanu wytrzymałości budowli oraz podłoża?
 14. Na czym polega monitoring geodezyjny w czasie budowy obiektów wysokich i jakie przepisy prawne upoważniają inwestora do jego zastosowania?
 15. Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji projektu budowlanego w trakcie opracowania geodezyjnego tego projektu? Jaki winien być tok postępowania geodety w przypadku stwierdzenia rozbieżności?
 16. Na podstawie własnych doświadczeń zawodowych, w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych, proszę przedstawić, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, typowe etapy prac geodezyjnych, które są wykonywane, w procesie lokalizacyjnym oraz obsługi budowy i montażu.
 17. Od czego zależy skala mapy projektu zagospodarowania działki lub terenu i jakie cechy powinny posiadać dokumenty geodezyjne sporządzane w wyniku prac związanych z geodezyjną obsługą obiektów budowlanych?
 18. Pomiary (tyczenie, inwentaryzacja) jakich elementów budowanej drogi mogą być wykonywane metodą GNSS RTK, przy korzystaniu z systemu ASG EUPOS, dla obsługi geodezyjnej budowy autostrady lub drogi szybkiego ruchu, biorąc pod uwagę zachowanie wymogów dokładnościowych.
 19. Proszę omówić metodę biegunową, dokładnego tyczenia lokalizującego.
 20. Proszę opisać proces założenia osnowy realizacyjnej (od momentu projektowania do uzyskania wykazu współrzędnych) dla drogi ekspresowej o długości 15 km wraz z drogami bocznymi oraz obiektem mostowym o długości 300 m.
 21. Proszę podać jakie dodatkowe warunki powinna spełniać pozioma i wysokościowa osnowa realizacyjna dla pomiarów realizacyjnych przy budowie dróg.
 22. Proszę podać jakie dokumenty wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych powinien otrzymać od inwestora zlecającego geodezyjną obsługę inwestycji?
 23. Proszę wymienić obowiązki właściciela budowli piętrzącej, w zakresie kontroli i oceny stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli. Jakie pomiary geodezyjne należy wykonać w tym zakresie?
 24. W trakcie geodezyjnej obsługi inwestycji niezbędnym okazało się założenie punktów osnowy realizacyjnej na sąsiedniej nieruchomości i korzystanie z tych punktów w trakcie obsługi inwestycji. Czy geodeta wykonujący obsługę inwestycji ma prawo wstępu na teren tej nieruchomości?
 25. Ze względu na wagę procesów inwestycyjnych, przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są elementy szczegółów terenowych, dla których wymagane jest określenie wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych. Proszę podać, jakie szczegóły podlegają pomiarowi wysokościowemu na potrzeby realizacji projektowania i wykonania inwestycji budowlanych.
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się