Jak jeszcze nie zdecydowaliście na co przeznaczycie Swój 1% podatku to proszę o pomoc dla Michała

PIT KRS: 0000186434

Cel szczegółowy: Michał Żmuda 322/Z

zmooda - administrator uprawnienia-geodezyjne.pl


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
  1. Czy Agencja Nieruchomości Rolnych może nieodpłatnie przekazać, wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa, grunty Lasom Państwowym oraz osobom fizycznym na ich własność ? Proszę uzasadnić odpowiedź.
  2. Czy na właściciela gruntów, stanowiących użytki rolne, który przez wadliwą działalność rolniczą doprowadził do zmniejszenia wartości użytkowej gruntów (degradacji gruntów), może być nałożony obowiązek: a) zalesienia, zadrzewienia lub zakrzewienia gruntów lub założenia trwałych użytków zielonych, lub, b) wykonania odpowiednich zabiegów przywracających tę wartość. Jeśli tak, to jakie organy będą właściwe do wydania stosownej decyzji? Proszę uzasadnić odpowiedź.
  3. Czy w celu przeciwdziałania degradacji gleb można nakazać właścicielowi użytków rolnych ich zalesienie, zakrzewienie? Proszę uzasadnić odpowiedź.
  4. Czy właściciel gospodarstwa rolnego o powierzchni 299,75 ha może dokupić od sąsiada będącego jego bratem część nieruchomości wykorzystywanej rolniczo o powierzchni 0,15 ha w celu wyprostowania wspólnej granicy, na co ten sąsiad wyraża zgodę? Proszę uzasadnić odpowiedź.
  5. Kto opracowuje, jakie elementy zawiera projekt scalenia gruntów oraz jakie są zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia?
  6. Na terenie lasów państwowych znajdują się grunty z budynkami. W jaki sposób następuje wyłączenie tych gruntów z produkcji leśnej przy ich sprzedaży?
  7. Proszę podać w jaki sposób, wynikający z obowiązujących przepisów prawnych, można dokonać zmiany użytku leśnego na rolny i odwrotnie.
  8. Proszę podać, czy występują jakieś zależności między: miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, planem urządzenia lasu, projektem scalenia gruntów. Proszę uzasadnić odpowiedź.
  9. Zmeliorowane, ale nie poddane ponownej klasyfikacji, łąki Malinowskiego Jana przypadły w wyniku scalenia Nowakowi Janowi. Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie nowych gruntów nastąpiło na zebraniu w dniu 01 września 2009r. W jaki sposób może nastąpić rozliczenie między tymi rolnikami z tytułu rat opłaty melioracyjnej, które Malinowski opłacił już do 31 grudnia 2010r. Proszę uzasadnić odpowiedź.
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się