109
egzaminów w bazie
Zakres 4
175
wszystkich pytań opisowych
Zakres 4
103
opracowanych pytań opisowych
Zakres 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 Liczba opinii: 5

Wylosowane zostały dla Ciebie trzy pytania opisowe z zakresu 4. Pytania losowane są z bazy danych w której znajduje się obecnie 175 pytań. Nie wszystkie pytania są opracowane. Brakuje odpowiedzi na 72 pytań.

Powodzenia

Odśwież stronę aby wygenerować nowy zestaw pytań.

1. Jakie punkty podlegają opracowaniu geodezyjnemu i wytyczeniu pod względem sytuacyjnym i wysokościowym dla realizacji projektu linii kolejowej?

Jakie punkty podlegają opracowaniu geodezyjnemu i wytyczeniu pod względem sytuacyjnym i wysokościowym dla realizacji projektu linii kolejowej?

 

 

W odniesieniu do robót ziemnych  - punkty graniczne robót ziemnych.

W odniesieniu do podtorza - punkty budowli geotechnicznej, nasypy lub przekopy wraz z urządzeniami zabezpieczającymi i odwadniającymi.

W odniesieniu do nawierzchni kolejowej - punkty osi torów, rozjazdy, skrzyżowania.

Czytaj więcej: Jakie punkty podlegają opracowaniu geodezyjnemu i wytyczeniu pod względem sytuacyjnym i wysokościowym dla realizacji projektu linii kolejowej?

2. Jakie czynności należą do opracowania geodezyjnego projektu zagospodarowania terenu inwestycji w przypadku gdy jest pełna dokumentacja projektowa?

Jakie czynności należą do opracowania geodezyjnego projektu zagospodarowania terenu inwestycji w przypadku gdy jest pełna dokumentacja projektowa?

 

Przed przystąpieniem do opracowania geodezyjnego projektu zagospodarowania terenu inwestycji w przypadku gdy jest pełna dokumentacja projektowa należy skorzystać oprócz z projektu zagospodarowania działki lub terenu z projektów obiektów budowlanych.

Projekty te zawierają dane liczbowe (współrzędne punktów, wymiary) określające wzajemne położenie elementów obiektów w terenie.

Dane wzięte z projektów obiektów budowlanych wymagają geodezyjnego opracowania dla tyczenia zarówno lokalizującego jak i tyczenia szczegółowego obiektu, a zatem należy sprawdzić te dane z odpowiadającymi im danymi zawartymi w projekcie zagospodarowania terenu inwestycji.

W trakcie geodezyjnego opracowania projektu obiektu budowlanego należy:

 • sprawdzić czy projekt nie koliduje z obiektami istniejącymi, szczególnie z urządzeniami podziemnymi, naniesionymi na mapę zasadniczą, a także z innymi projektami branżowymi,
 • sprawdzić jednoznaczność wymiarową i geometryczną projektu,
 • obliczyć współrzędne punktów charakterystycznych (głównych) obiektu w układzie osnowy realizacyjnej,
 • obliczyć elementy tyczenia dla przyjętej metody tyczenia od osnowy geodezyjnej lub osnowy realizacyjnej założonej specjalnie dla budowanego obiektu czy też dla zespołu obiektów,
 • sporządzić wykaz elementów kontrolnych, służących do przeprowadzenia kontroli wyników pomiaru i oceny dokładności pomiaru,
 • sporządzić szkic dokumentacyjny do tyczenia zarówno lokalizującego jak i tyczenia szczegółowego obiektu.

 

Podstawa prawna:

 1. Wytyczne techniczne G-3.1:2007 Pomiary i opracowania realizacyjne
 2. Instrukcja techniczna G-3:1988 Geodezyjna obsługa inwestycji

Czytaj więcej: Jakie czynności należą do opracowania geodezyjnego projektu zagospodarowania terenu inwestycji w przypadku gdy jest pełna dokumentacja projektowa?

3. Proszę wymienić jakie dokumenty geodezyjno-kartograficzne załącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i co ta decyzja określa?

Proszę wymienić jakie dokumenty geodezyjno-kartograficzne załącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i co ta decyzja określa?

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego określa (Art. 8.1 lotniska):

 1. wymagania dotyczące powiązania lotniska z drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii;
 2. określenie linii rozgraniczających teren;
 3. warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury oraz potrzeb obronności państwa;
 4. wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;
 5. zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 9 ust. 1;
 6. termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń; termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu stała się ostateczna;
 7. zatwierdzenie projektu budowlanego;
 8. w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące:
  1. określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
  2. określenia czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
  3. określenia terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
  4. określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,
  5. obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu,
  6. obowiązku przebudowy dróg,
  7. określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których mowa w lit. e i f,
  8. zezwolenia na wykonanie obowiązków, o których mowa w lit. e i f.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego określa również oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości (Art. 8.2 lotniska).

Czytaj więcej: Proszę wymienić jakie dokumenty geodezyjno-kartograficzne załącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i co ta decyzja określa?

Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się