Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu.

Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu. 2016/03/01 09:17 #2366

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 220
 • Otrzymane podziękowania: 21
Jakie czynności powinien wykonać geodeta przed geodezyjnym wyznaczeniem...

Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu.

 

Podobna treść pytania:

Proszę opisać czynności i dokumenty, które powinien wykonać i sporządzić wykonawca prac geodezyjnych przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Jakie przepisy prawne regulują wyżej wymienione zagadnienia?

 

Tyczenie — rozumie się przez to zespół czynności pomiarowych (geodezyjnych) mających na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia oraz oznaczenie tych punktów w sposób trwały lub tymczasowy (§ 2 standardów).

 

Obiekt budowlany (Art. 3 pb):

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury (niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury; posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki).
Czytaj więcej...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu. 2016/04/13 12:44 #2367

 • AniAni
 • AniAni Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 135
 • Otrzymane podziękowania: 24
Moim zadaniem zamiast prawa budowlanego i podawania definicji obiektu budowlanego lepiej było by podać ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

§ 8.
1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie, w celu określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego ukształtowania terenu.
2. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu. 2016/04/13 17:14 #2372

 • MarJan
 • MarJan Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 30
 • Otrzymane podziękowania: 4
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państw
§59 Szkic tyczenia:
1. Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia zawierającym:
1) dane dotyczące osnowy realizacyjnej;
2) rysunek obiektów projektowanych;
3) dane konieczne do wytyczenia;
4) dane zrealizowane w trakcie tyczenia;
5) rezultaty pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów;
6) adnotację o przyjęciu przez kierownika budowy wytyczonych elementów obiektów, z wyróżnieniem utrwalonych znaków osi głównych obiektów, reperów roboczych i głównych elementów konstrukcyjnych;
7) podpis osoby wykonującej tyczenie oraz podpis kierownika budowy.
2. Treść projektowaną przedstawia się na szkicu tyczenia w kolorze czerwonym.
3. Dane określające wyniki pomiaru kontrolnego wpisuje się na szkicu tyczenia kolorem czarnym w nawiasie.
4. Oryginał szkicu tyczenia dołączany jest do dziennika budowy, zaś jego kopia uwierzytelniona przez kierownika budowy pozostaje w dyspozycji wykonawcy.
Myśle że ten dokument jest tu bardzo ważny

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez MarJan.

Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu. 2016/04/13 17:49 #2374

 • AniAni
 • AniAni Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 135
 • Otrzymane podziękowania: 24
Do MarJan, było to tylko uzupełnienie odpowiedzi, to co Ty napisałeś zostało już wcześniej podane w odpowiedzi.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu. 2016/04/13 18:17 #2375

 • adzik7
 • adzik7 Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 75
 • Otrzymane podziękowania: 30
@MarJan
W pytaniu jest mowa o dokumentach sporządzonych przed wytyczeniem, więc jak dla mnie chodzi o szkic dokumentacyjny a nie o szkic tyczenia.
Wydaje mi się, że jest za mało czasu na egzaminie, by pisać o wszystkim.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu. 2016/04/14 08:27 #2377

 • dyziojasiojohan
 • dyziojasiojohan Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 53
 • Otrzymane podziękowania: 5
zgadzam się z adzik7 trzeba odpowiadać konkretnie na pytanie bo za te odpowiedzi będą tylko pkt...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu. 2016/04/18 16:41 #2442

 • MS
 • MS Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 0
Czynności jakie wykonuje geodeta przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie:
1) Zgłoszenie pracy geodezyjnej do właściwego miejscowo starosty, zamówienie niezbędnych materiałów PZGiK
2) Opłata DOO pobranie materiałów i ich analiza pod względem dokładności aktualności i kompletności
3) Opracowanie projektu zagospodarowania działki
4) Opracowanie szkicu dokumentacyjnego oraz danych geodezyjnych do wytyczenia budynku na podstawie projektu, rysunków technicznych i innych materiałów mających


Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geod.-kart. oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

§ 8. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie, w celu określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego ukształtowania terenu.
2. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej.
3. W wypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, dane liczbowe potrzebne do wytyczenia mogą być wyznaczone tylko w stosunku do trwałych szczegółów sytuacyjnych uwidocznionych na mapie.

§ 10. 1. Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.
2. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności:
1) główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych,
2) charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,
3) stałe punkty wysokościowe - repery.


Rozp. w sprawie standardów geodezyjnych: (najważniejsza część odpowiedzi)

§ 55. 1. Pomiary mające na celu geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie oraz geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych wykonuje się na podstawie wyników geodezyjnego opracowania:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu
2) planu sytuacyjnego.
2. Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się, o ile jest to niezbędne, inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy.
§ 56. 1. Wyniki geodezyjnego opracowania dokumentów, o których mowa w § 55, utrwala się w szkicu dokumentacyjnym na którego treść składają się:

1) dane dotyczące osnowy realizacyjnej;
2) rysunek istniejących w terenie obiektów powierzchniowych mających znaczenie w procesie tyczenia;
3) rysunek istniejących w terenie obiektów podziemnego uzbrojenia mających znaczenie w procesie tyczenia;
4) dane niezbędne do wytyczenia projektowanych obiektów, w tym dane obliczone;
5) miary kontrolne;
6) współrzędne punktów głównych, punktów osiowych, punktów charakterystycznych obiektu, punktów przecięcia projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu z elementami istniejącej sieci, obliczone w wyniku geodezyjnego opracowania projektu.
2. Treść projektowaną oraz obliczone miary kontrolne przedstawia się na szkicu dokumentacyjnym w kolorze czerwonym.

Do podstaw prawnych dorzuciłbym jeszcze Prawo Budowlane i Prawo Geodezyjne

Myślicie że wystarczy / coś jest niepotrzebne?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu. 2016/04/18 18:15 #2448

 • Gucio
 • Gucio Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 86
 • Otrzymane podziękowania: 6
Szkic dokumentacyjny - oznaczenie czego dotyczy + imię i nazwisko kto sporządził.
I ja bym nie pisał o wytyczeniu czego dotyczy itp bo na pisemnym mało czasu mamy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu. 2016/04/19 10:52 #2455

 • llukaszekk
 • llukaszekk Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 11
w pytaniu wogole nie ma mowy o jakimś szkicu tyczenia, jest wprost napisane ze dotyczy prac podejmowanych przed tyczeniem. Szkic tyczenia to efekt prac więc jest sporządzany po lub w trakcie tyczenia.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu. 2016/04/19 11:13 #2457

 • AniAni
 • AniAni Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 135
 • Otrzymane podziękowania: 24
@llukaszekk mowa jest o szkicu dokumentacyjnym który jest sporządzany w wyniku geodezyjnego opracowania dokumentów o których mowa w par.55

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu. 2017/06/20 17:10 #5007

 • Duśka
 • Duśka Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 32
 • Otrzymane podziękowania: 11
A co myślicie o wywiadzie terenowym i ewentualnej potrzebie założenia osnowy pomiarowej??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu. 2019/02/07 16:18 #9477

 • rysy
 • rysy Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 0
Moim zdaniem zgłaszamy robotę geodezyjna pod warunkiem, że tym obiektem budowlanym jest budynek lub sieć uzbrojenia terenu.
(PGIK Art.12. ust.1. pkt 3 lit. d)
Nie każdy obiekt budowlany to budynek
(PB Art.3. pkt 1, 2 )

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu. 2019/02/09 22:37 #9508

 • nalion
 • nalion Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 39
 • Otrzymane podziękowania: 11
Może i tak, ale nie zawsze zgłaszasz robotę tylko dla samego zgłoszenia, ale też żeby mieć materiały...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu. 2019/02/10 16:30 #9513

 • rysy
 • rysy Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 0
Oczywiście, że tak ale chodzi tu o wykazanie się znajomością przepisów i ich rozumienie.
Poza tym jest masa sytuacji, w których tych materiałów zwyczajnie nie potrzebujesz.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu. 2019/04/03 20:09 #9840

 • krzysztof1986
 • krzysztof1986 Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 0
Można dodać, że jeżeli wytyczenie nie podlega zgłoszeniu to należałoby zakupić dane BDSOG (przynajmniej 2 punkty), gdyż zgodnie z par 8.2 tyczenie należy opierać na osnowie geodezyjnej. jakąkolwiek byśmy osnowę nie zakładali to musimy wykorzystać osnowę państwową. Niech nie zgubi nas myśl, że jak czegoś nie mamy obowiązku zgłaszać - to możemy wykonać to niezgodnie z przepisami - czyli tak jak to się odbywa w 99% - bierzemy GPSa i heja do roboty

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.167 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się