admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Protokół przyjęcia granic a mapa z projektem podziału w ramach ZRID 2024/06/28 13:14 #23019

 • mjichau
 • mjichau Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 58
 • Otrzymane podziękowania: 26
Dostałem negatywny protokół z usterką dotyczącą braku protokołu przyjęcia granic w operacie. U mnie w ośrodku tego nie wymagają i wiele już takich prac złożyłem a praca jest w sąsiednim powiecie. Jak u was wygląda sytuacja w tej kwestii? 

Ustawa ZRID:
Art. 11d Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:
mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;

Rozporządzenie o podziałach:
Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 wniosek o podział nieruchomości i tryb podziału, ust. 1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:

Ustawa GN:
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:
8) mapę z projektem podziału.

Czytając przepisy sprawa wydaje się oczywista, że tutaj nie ma mowy o wniosku o podział chyba, że czegoś nie rozumiem.
Rozmawiałem u mnie z kierownikiem Ośrodka i powiedział, że WINGIK zaczyna ich cisnąć, że mają wymagać protokołu przyjęcia i nie jest on wymagany tylko przy podziałach rolnych i zasiedzeniu i zastanawia mnie na jakiej podstawie. Może są jakieś wyroki sądu w tej kwestii? Mi się nie udało znaleźć.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez mjichau.

Protokół przyjęcia granic a mapa z projektem podziału w ramach ZRID 2024/06/28 23:03 #23020

 • PawełN
 • PawełN Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 30
 • Otrzymane podziękowania: 24
Miałem podobnie nie ze zrid, ale z mapą do celów prawnych. Różnie to w różnych ośrodkach bywa, może uważają że jest to podział z art. 95 pkt 4 lub 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Masz dwa wyjścia teraz albo zrobisz tzw. bezstronny protokół przyjęcia, albo poczekasz na decyzję o odmowie przyjęcia i zobaczysz co wingik na to.
Za tę wiadomość podziękował(a): mjichau

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Protokół przyjęcia granic a mapa z projektem podziału w ramach ZRID 2024/06/28 23:35 #23021

 • Askell
 • Askell Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 123
 • Otrzymane podziękowania: 78
Podziały zrid wykonuje się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Trzeba zauważyć, że paragraf 6 ust. 1 jedynie wskazuje na dokument, jakim jest mapa z projektem podziału nieruchomości (nie na wniosek). Podział działek o nieuregulowanym stanie prawnym (brak kw lub innych dokumentów) możliwy jest tylko z urzędu. Przy podziale zrid zawiadamia się wtedy osoby ujawnione w egib, które zobowiązane są do podpisania protokołu przyjęcia granic.


§ 6. Opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości 1. Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:
1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z danymi wykazanymi w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych wykazanych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, o czynnościach przyjęcia granic zawiadamia się właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, a w przypadku braku danych o tych osobach - osoby władające tymi nieruchomościami.
5. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zawiadomień w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości.

Art. 97. 1. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. 1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:
8) mapę z projektem podziału.

3. Podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli:
1) jest on niezbędny do realizacji celów publicznych;
2) nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste.


 
Za tę wiadomość podziękował(a): mjichau

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Protokół przyjęcia granic a mapa z projektem podziału w ramach ZRID 2024/07/10 13:22 #23031

 • ŁukaszJJ
 • ŁukaszJJ Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 80
 • Otrzymane podziękowania: 42
Odpowiedź lubuskiego WINGiKa na temat : Czy zachodzi konieczność sporządzania protokołu przyjęcia granic dla podziałów zatwierdzanych poza trybem ustawy o gospodarce nieruchomościami?
Wykaz podstaw prawnych:- art. 97 ust. 1a pkt 5 i 8 ustawy ugn,- art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 162), dalej jako specustawa drogowa,- art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1812), dalej jako specustawa powodziowa,- art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1680), dalej jako specustawa przesyłowa,- art. 9o pkt 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1786), dalej jako specustawa kolejowa,- § 6 ust. 1, §7 ust. 1 rozp. ws podziałów.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 3 specustawy drogowej, zawiera m.in. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 specustawy powodziowej, zawiera m.in. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, jak wskazano w art. 4 ust. 1 pkt 7 specustawy przesyłowej, zawiera m.in. mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności zatwierdzenia podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

Do wniosku o podział nieruchomości, zgodnie z art. 97 ust. 1a pkt 5 i 8 ugn, osoba mająca interes prawny dołącza m.in. protokół z przyjęcia granic nieruchomości oraz mapę z projektem podziału.

Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi, jak wskazano w § 6 ust. 1 rozp. ws podziałów, następuje w wyniku badania:
1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości. 
Z czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, jak wskazano w § 7 ust. 1 rozp. ws podziałów, sporządza się protokół, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 5.

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, jak wskazano w art. 9o ust. 3 pkt 3 spec ustawy kolejowej, zawiera w szczególności m.in. mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem, a - w przypadku konieczności dokonania podziału nieruchomości - mapę do celów prawnych, w tym z projektem podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (czyli rozp. ws standardów).Odnosząc się do zadanego pytania

LWINGiK wskazuje, że jak wynika z powyższych regulacji prawnych, potrzeba sporządzenia protokołu przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi zachodzi nie tylko w przypadku podziału nieruchomości dokonywanego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, uważanej za przepis odrębny względem innych ustaw, ale również w przypadku podziału nieruchomości w trybie przepisów:
- specustawy drogowej,
- specustawy przesyłowej,
- spec ustawy powodziowej,
a także w trybie innych specustaw, które wskazują, że wniosku o wydanie decyzji wymaga zawarcia mapy z projektem podziału nieruchomości sporządzonej zgodnie z odrębnymi przepisami.
Za tę wiadomość podziękował(a): BAMBIT, Erzsébet, PawełN

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez ŁukaszJJ.
 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.143 s.