admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021Zakres 4

Geodezyjna obsługa inwestycji.

Rodzaj i liczba prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych niezbędnych do uznania praktyki zawodowej

  1. projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej – prace geodezyjne obejmujące minimum 3 inwestycje różnych kategorii w rozumieniu załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.1));
  2. badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych – minimum 2 suwnice lub 1 szyb windowy lub 1 wieża lub inny obiekt budowlany o podobnym charakterze;
  3. geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego na każdym etapie:
    1. geodezyjne opracowanie projektu budowlanego – minimum 5 obiektów, w tym nie więcej niż 2 obiekty budownictwa mieszkaniowego,
    2. pomiary realizacyjne budynków oraz budowli – minimum 5 budynków oraz 3 budowle,
    3. geodezyjna inwentaryzacja budynków oraz budowli – minimum 5 budynków oraz 3 budowle różnych kategorii w rozumieniu załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  4. pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli lub przemieszczeń podłoża – minimum 1 obiekt, na którym przeprowadzano pomiary obejmujące minimum 2 cykle pomiarowe.
Log in to comment