admin@uprawnienia-geodezyjne.pl


Zakres 2

Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Rodzaj i liczba prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych niezbędnych do uznania praktyki zawodowej

  1. prace związane z postępowaniem rozgraniczeniowym wykonywanym w trybie administracyjnym lub sądowym – minimum 2 prace geodezyjne;
  2. wznawianie znaków granicznych lub wyznaczanie punktów granicznych – minimum 8 prac geodezyjnych;
  3. opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości – minimum 12 opracowań, w tym 8 w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) i 4 w innym trybie;
  4. prace geodezyjne związane z ewidencją gruntów i budynków – prace geodezyjne o różnym charakterze na obszarze minimum 1 obiektu, na którym przeprowadzano modernizację ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086), lub na obszarze minimum 1 obiektu objętego postępowaniem scaleniowym lub prace związane z ustalaniem granic działek ewidencyjnych – minimum 5 prac geodezyjnych obejmujących łącznie 20 działek ewidencyjnych;
  5. sporządzanie innych niż wymienione w pkt 3 map i dokumentów geodezyjnych do celów prawnych, łącznie z badaniem stanu prawnego nieruchomości – minimum 3 prace geodezyjne.
Log in to comment

Klakierek Avatar
Klakierek odpowiedział w temacie: #20170 2023/02/17 07:57
Dobrze byłoby zaktualizować listę prac :)