admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.00 Liczba opinii: 2

 1. Geodeta otrzymał zlecenie na wydzielenie z większej nieruchomości działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Czy możliwe jest wydzielenie działki, jeżeli dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia? Jeżeli tak, jakie warunki powinny być spełnione oraz jakie dokumenty i z jakimi klauzulami powinny być dołączone do wniosku o podział?
 2. Geodeta został upoważniony do ustalenia przebiegu granic na potrzeby wszczętego przez ten organ postepowania rozgraniczeniowego. Proszę podać, jakie czynności powinien wykonać geodeta w toku prac przygotowawczych i po czynnościach ustalenia granic, jeżeli przebieg granic nie może być ustalony na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron, a strony nie zawarły ugody.
 3. Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza starosta z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków. Na jakich gruntach gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się z urzędu.
 4. Jakie aktualne przepisy regulują kto może przekształcać prawo użytkowania wieczystego w prawo własności?
 5. Jakie instrumenty formalne i prawne gwarantują właścicielom nieruchomości czynny udział w prowadzonym przez starostę postępowaniu dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
 6. Jakie mechanizmy funkcjonalne powinien posiadać system teleinformatyczny do prowadzenia 'centralnego repozytorium', będącego kopią zbiorów danych ewidencyjnych, stanowiącego element Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN).
 7. Jakimi danymi ewidencyjnymi w bazach danych ewidencji gruntów i budynków opisywane są następujące podmioty ewidencyjne: a) osoby fizyczne, b) Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, c) organy administracji publicznej oraz jednostki organizacyjne, d) osoby prawne nie wymienione powyżej w ppkt b).
 8. Kiedy właściwym do rozpatrzenia sprawy o rozgraniczenie jest sąd powszechny i jaką dokumentację (i co ona zawiera) należy sporządzić z postępowania w trybie administracyjnym gdy sprawa wymaga przekazania jej do rozpatrzenia przez sąd oraz kto ponosi koszty postępowania rozgraniczeniowego./Proszę opisać, w jakich przypadkach właściwym do rozpatrzenia sprawy o rozgraniczenie jest sąd powszechny? Jaką dokumentację należy sporządzić z postępowania w trybie administracyjnym, gdy sprawa wymaga przekazania jej do rozpatrzenia przez sąd? Jaka jest jej zawartość? Kto ponosi koszty postępowania rozgraniczeniowego?
 9. Księga wieczysta składa się z czterech działów. Proszę podać jakie informacje obejmuje każdy z tych działów w przypadku księgi wieczystej prowadzonej dla własnościowego prawa do lokalu, jakie dane i dokumenty stanowią podstawę wpisu oznaczenia lokalu w księdze wieczystej.
 10. Kto i w jakim trybie rozstrzyga w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości? Należy wymienić wszystkie znane przypadki.
 11. Proszę opisać procedury wznowienia znaków granicznych. W jaki sposób nastąpi wszczęcie postępowania w sprawie wznowienia znaków granicznych oraz jakie dokumenty będą podlegały przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
 12. Określić możliwość wydzielenia z nieruchomości rolnej, nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działki budowlanej pod budowę domu jednorodzinnego oraz podać jakie dokumenty powinien zawierać wniosek o podział takiej nieruchomości.
 13. Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków jest obowiązanych utrzymywać ten rejestr w stanie aktualności. Jednym z ustawowych zadań organu służącym temu celowi jest okresowa weryfikacja. Proszę wskazać rodzaje tych weryfikacji, ich zakresy oraz tryby ich przeprowadzania.
 14. Podaj kto dokonuje rozgraniczenia nieruchomości, cel rozgraniczania oraz kryteria ustalania przebiegu granic w postępowaniu administracyjnym i sądowym
 15. Podstawą ustalenia przebiegu granic nieruchomości w postępowaniu dotyczącym rozgraniczania nieruchomości stanowią następujące dokumenty stwierdzające stan prawny oraz określające położenie punktów granicznych i przebieg granic. Proszę podać, jakie dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości i jakie dokumenty określające przebieg granic nieruchomości mogą stanowić podstawę ich ustalenia w tym postępowaniu.
 16. Proszę o określenie kto i w jakim celu może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów oraz opisać które granice i w jaki sposób należy ustalić podczas modernizacji ewidencji gruntów./Proszę podać, jakie przepisy prawne regulują zasady ustalania granic podczas wykonywania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, które granice podlegają ustaleniu i w jaki sposób. Kto i w jakim celu może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów.
 17. Proszę o podanie co najmniej 3 sytuacji kiedy podział nieruchomości jest zatwierdzany aktami prawnym wynikającymi z innych przepisów niż przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i jakie organy wydają te akty prawne. Jaka dokumentacja geodezyjna powinna być sporządzona w celu zatwierdzenia takich podziałów.
 18. Proszę opisać na czym polega modernizacja ewidencji gruntów oraz procedurę jej przeprowadzenia.
 19. Proszę opisać zasadę numeracji działek ewidencyjnych w operacie ewidencji gruntów i budynków w następujących przypadkach podziału nieruchomości, połączenia działek, kiedy w wyniku zmiany granic obrębu ewidencyjnego działki znalazły się w granicach innego obrębu.
 20. Proszę podać definicję drogi koniecznej i opisać zasady i warunki jej ustanowienia oraz wygaśnięcia lub zniesienia tego prawa. W jaki sposób wykazuje się drogę konieczną na mapach do celów prawnych?/Proszę omówić pojęcie „droga konieczna”, kiedy się ustanawia drogę konieczną? Jaka powinna być treść mapy do ustanowienia drogi koniecznej?
 21. Proszę podać przykłady zatwierdzania podziału nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami innymi aktami prawnymi niż decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości oraz opisać jaka dokumentacja geodezyjna jest niezbędna dla podjęcia uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
 22. Proszę podać w jakich przypadkach i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Należy wyszczególnić specyfikę tego postępowania dla minimum 2 przypadków./Proszę opisać, czy możliwe jest dokonanie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Proszę podać, w jakich przypadkach i na jakich zasadach jest to możliwe. Proszę opisać także, w sposób szczegółowy zasady postępowania dla minimum dwóch różnych sytuacji. Odpowiedź uzasadnić podaniem przepisów prawnych.
 23. Proszę podać w jakich przypadkach, w jakim trybie i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
 24. Proszę podać, jakie rozstrzygnięcia mogą zapaść w toku pierwotnego stadium postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości, tj. w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez wójta (burmistrza/prezydenta miasta) i w jakich sytuacjach.
 25. Proszę wymienić dokumenty, na podstawie których organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków dokonuje jej aktualizacji w drodze czynności materialno-technicznych oraz wskazać tryb jaki ma zastosowanie w przypadku, kiedy organ odmawia aktualizacji informacji zawartych w tej ewidencji.
 26. Proszę wymienić geodezyjne czynności techniczne dotyczące opracowania geodezyjnego projektu scalenia i podziału nieruchomości oraz wykonanie rejestru stanu dotychczasowego i stanu nowego po scaleniu i podziale. Czynności geodezyjne należy wymienić wg kolejności ich wykonywania w trakcie postępowania./Proszę podać, jakie przepisy prawne określają możliwości i zasady wykonania scalenia i podziału nieruchomości. Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było dokonanie scalenia i podziału nieruchomości ? Proszę wymienić według kolejności ich wykonywania geodezyjne czynności techniczne dotyczące opracowania geodezyjnego projektu scalenia i podziału nieruchomości oraz wykonania rejestru stanu dotychczasowego i stanu nowego, po scaleniu i podziale.
 27. Proszę wymienić jakie czynności techniczne wykonuje i jakie dokumenty sporządza geodeta w trakcie scalenia i podziału nieruchomości.
 28. Proszę zdefiniować pojęcie wywłaszczenie nieruchomości oraz podać, jakie elementy powinna zawierać decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości.
 29. Proszę zdefiniować pojęcie zasiedzenia, podać terminy, przedmiot zasiedzenia. Kto może nabyć własność przez zasiedzenie, kto może być wnioskodawcą i kto orzeka zasiedzeniu? Podać i opisać przypadki szczególne. W/g jakich zasad wykonuje się mapy do zasiedzenia?
 30. Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina dotąd nie podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania planu. Jakie są możliwości wykonania zleconego podziału nieruchomości i jakie warunki powinny zostać spełnione ? Czy ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla gminy, jaki przepis to reguluje?
 31. W jaki sposób ustalamy granice nieruchomości w przypadku aktualizacji ewidencji gruntów, jeśli brak danych geodezyjnych dotyczących przebiegu granic, lub są one niewystarczające. Na jakich zasadach aktualizujemy roboczą bazę danych?
 32. W jakim postępowaniu administracyjnym dochodzi do zawarcia aktu ugody granicznej przed geodetą oraz w jakiej tylko sytuacji może dojść do zawarcia tej ugody. W jakiej sytuacji geodeta ma obowiązek odmówić spisania aktu ugody granicznej./Jakie postępowanie administracyjne kończy się zawarciem aktu ugody przed geodetą? Jakie są warunki niezbędne, aby mogło dojść do zawarcia ugody. Czy geodeta może odmówić spisania aktu ugody granicznej, proszę uzasadnić odpowiedź.
 33. Wykonawca prac geodezyjnych związanych z aktualizacją mapy zasadniczej w skali 1;500, wynikiem których ma być opracowana mapa do celów projektowych, stwierdził w terenie zniszczenie znaku geodezyjnego będącego punktem osnowy 111 klasy. Jaki obowiązek ciąży na wykonawca w związku z tą sytuacja, a jaki na organie odpowiedzialnym za ochronę tego rodzaju znaków geodezyjnych.

Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się