admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 3.50 Liczba opinii: 3
 1. Co Pan/i rozumie pod pojęciem „operat opisowo-kartograficzny” w zakresie ewidencji gruntów i budynków? Proszę omówić co stanowi treść mapy ewidencyjnej i w jakich skalach jest prowadzona ta mapa?
 2. Czy możliwe jest wydzielenie, z nieruchomości rolnej nie objętej planem zagospodarowania przestrzennego, działki o powierzchni 1000m2 przeznaczonej pod budowę domu. Proszę uzasadnić odpowiedź. Czy zajdzie konieczność opracowania wstępnego podziału nieruchomości? Jakie dane powinien zawierać wstępny projekt podziału i z jakich aktów prawnych to wynika?
 3. Geodeta otrzymał zlecenie na wykonanie podziału nieruchomości zabudowanej, położonej przy drodze publicznej, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu. Jakie przepisy regulują postępowanie mające na celu podział nieruchomości na cele budowlane? Jakie dodatkowe czynności musi wykonać geodeta wiedząc, iż właściciele chcą, aby podzielić także istniejący budynek? Jaką powinien sporządzić dokumentację geodezyjno-prawną, aby nastąpiło ujawnienie wyników tego podziału w bazie ewidencji gruntów i budynków?
 4. Jak Pani/Pan rozumie art. 31 ust.4 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne „Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.” Czy możliwe jest zawarcie ugody między geodetą prowadzącym postępowanie a stronami w przypadku odrębnych stwierdzeń co do przebiegu granicy?
 5. Jakiego rodzaju służebności występują w polskim prawodawstwie? Proszę omówić każdą z nich. W jaki sposób służebności wykazuje się na mapach?
 6. Kiedy właściwym do rozpatrzenia sprawy o rozgraniczenie jest sąd powszechny i jaką dokumentację (i co ona zawiera) należy sporządzić z postępowania w trybie administracyjnym gdy sprawa wymaga przekazania jej do rozpatrzenia przez sąd oraz kto ponosi koszty postępowania rozgraniczeniowego./Proszę opisać, w jakich przypadkach właściwym do rozpatrzenia sprawy o rozgraniczenie jest sąd powszechny? Jaką dokumentację należy sporządzić z postępowania w trybie administracyjnym, gdy sprawa wymaga przekazania jej do rozpatrzenia przez sąd? Jaka jest jej zawartość? Kto ponosi koszty postępowania rozgraniczeniowego?
 7. Kto, w jakim trybie i w jakim celu ustala linię brzegu? Co rozumiesz pod pojęciem „linia brzegu”. W jakich przypadkach linie brzegu ustala się z urzędu? Co winien zawierać projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami? W jaki sposób geodeta wykonuje pomiar sytuacyjno-wysokościowy linii brzegu?
 8. Na czym polega wznowienie znaków granicznych i co powinien zawierać protokół wznowienia tych znaków?/Proszę opisać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób określają zasady wykonywania czynności wznawiania znaków granicznych. Proszę podać szczegółowo zawartość protokołu z przeprowadzenia tych czynności.
 9. Proszę o określenie jaka dokumentacja geodezyjna (i co ona zawiera) jest wymagana w postępowaniu o zasiedzenie przed sądem powszechnym oraz jakie warunki muszą być spełnione aby nieruchomość uległa zasiedzeniu./Proszę o podanie, jakie przepisy prawne stanowią podstawę opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej w postępowaniu przed sądem o zasiedzenie nieruchomości. Jaka jest zawartość tej dokumentacji? Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było uzyskanie prawa własności w drodze zasiedzenia?
 10. Proszę o określenie kto i w jakim celu może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów oraz opisać które granice i w jaki sposób należy ustalić podczas modernizacji ewidencji gruntów./Proszę podać, jakie przepisy prawne regulują zasady ustalania granic podczas wykonywania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, które granice podlegają ustaleniu i w jaki sposób. Kto i w jakim celu może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów.
 11. Proszę określić zasady i sposób nabywania (wywłaszczania) nieruchomości pod budowę dróg przy szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz jaką dokumentację geodezyjną należy sporządzić dla nabywania takich nieruchomości.
 12. Proszę omówić zagadnienie i procedurę wznowienia znaków granicznych oraz zagadnienie wyznaczania punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków. Czy wznowienie znaku granicznego wymusza zastosowanie tego samego co pierwotnie rodzaju (sposobu) jego stabilizacji?
 13. Proszę opisać czynność wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków. Kto może wykonać te czynności? Proszę w punktach wymienić chronologicznie czynności formalne i techniczne. Szczegółowo proszę opisać kwestię skuteczności zawiadomienia o tych czynnościach. Jaki przepis reguluje kwestię doręczeń w postępowaniu administracyjnym?
 14. Proszę opisać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób regulują niżej wymienione sprawy: na czyj wniosek można dokonać podziału nieruchomości? jakie muszą zaistnieć okoliczności, aby podziału można było dokonać z urzędu? kiedy jeden ze współwłaścicieli może na swój wniosek dokonać podziału nieruchomości i w jaki sposób? jakie podstawowe dokumenty należy dołączyć do wniosku o podział nieruchomości, jeśli podział wykonywany jest w trybie Art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami a nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków?
 15. Proszę opisać, jakie zasady postępowania obowiązują geodetę prowadzącego czynności rozgraniczeniowe w przypadku stwierdzenia nieobecności strony i z jakich przepisów prawnych one wynikają. Proszę podać także odpowiednie zapisy aktu prawnego regulujące sprawę wezwań stron (jakie informacje zawierają) i usprawiedliwionego niestawiennictwa.
 16. Proszę podać definicję drogi koniecznej i opisać zasady i warunki jej ustanowienia oraz wygaśnięcia lub zniesienia tego prawa. W jaki sposób wykazuje się drogę konieczną na mapach do celów prawnych?/Proszę omówić pojęcie „droga konieczna”, kiedy się ustanawia drogę konieczną? Jaka powinna być treść mapy do ustanowienia drogi koniecznej?
 17. Proszę podać w jakich przypadkach i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Należy wyszczególnić specyfikę tego postępowania dla minimum 2 przypadków./Proszę opisać, czy możliwe jest dokonanie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Proszę podać, w jakich przypadkach i na jakich zasadach jest to możliwe. Proszę opisać także, w sposób szczegółowy zasady postępowania dla minimum dwóch różnych sytuacji. Odpowiedź uzasadnić podaniem przepisów prawnych.
 18. Proszę podać, jaki akt prawny zawiera przepisy, na postawie których nieruchomości pozostające we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, zajęte pod drogi publiczne, stają się z mocy prawa ich własnością? Proszę podać z jaką datą nastąpiło nabycie własności. Kto i jaką decyzję wydaje w tej sprawie? Proszę podać szczegółowe zasady obowiązujące przy sporządzaniu mapy niezbędnej do wydania decyzji? W jaki sposób przepisy prawne regulują sprawę odszkodowań za przejęcie tych nieruchomości?
 19. Proszę podać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób regulują tryb postępowania i możliwości przejęcia nieruchomości, bądź ich części, niezbędnych na realizację celów publicznych.
 20. Proszę wymienić geodezyjne czynności techniczne dotyczące opracowania geodezyjnego projektu scalenia i podziału nieruchomości oraz wykonanie rejestru stanu dotychczasowego i stanu nowego po scaleniu i podziale. Czynności geodezyjne należy wymienić wg kolejności ich wykonywania w trakcie postępowania./Proszę podać, jakie przepisy prawne określają możliwości i zasady wykonania scalenia i podziału nieruchomości. Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było dokonanie scalenia i podziału nieruchomości ? Proszę wymienić według kolejności ich wykonywania geodezyjne czynności techniczne dotyczące opracowania geodezyjnego projektu scalenia i podziału nieruchomości oraz wykonania rejestru stanu dotychczasowego i stanu nowego, po scaleniu i podziale.
 21. Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina dotąd nie podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania planu. Jakie są możliwości wykonania zleconego podziału nieruchomości i jakie warunki powinny zostać spełnione ? Czy ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla gminy, jaki przepis to reguluje?
 22. Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym - kto i w jakich przypadkach, w świetle obowiązujących przepisów, ma prawo dokonać rozgraniczenia nieruchomości, kto wykonuje czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości? Protokół graniczny i szkic graniczny to istotne dokumenty powstałe w trakcie postępowania rozgraniczeniowego – wymień szczegółowo co powinny zawierać.
 23. Starostwo powiatowe po zabezpieczeniu środków postanowiło przystąpić do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy. Co należy rozumieć pod pojęciem modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Proszę omówić czynności formalno-prawne, jakie powinien wykonać organ administracji powiatowej i geodeta wykonawca prac przed rozpoczęciem prac związanych z modernizacją i po zakończeniu prac technicznych.
 24. W jaki sposób przy modernizacji ewidencji ustalana jest linia brzegowa wód śródlądowych niebędących drogami wodnymi?
 25. W jaki sposób ustalamy granice nieruchomości w przypadku aktualizacji ewidencji gruntów, jeśli brak danych geodezyjnych dotyczących przebiegu granic, lub są one niewystarczające. Na jakich zasadach aktualizujemy roboczą bazę danych?
 26. W jakich przypadkach w trakcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonuje się ustalenie granic. Jakie procedury dotyczące ustalenia granic powinny być wykonane? Jakie uprawnienia ma właściciel nieruchomości położonych na obszarze objętym modernizacją?
 27. W jakiej sytuacji geodeta może sporządzić akt ugody dotyczący przebiegu granic, jakie cechy posiada taka ugoda, w jaki sposób może być podważona, i jakie podstawowe zapisy powinna zawierać a także czy istnieją jakieś wzory zawarcia ugody oraz przez kogo ugoda powinna być podpisana?/Proszę podać na jakiej podstawie prawnej i w jakiej sytuacji geodeta może sporządzić akt ugody dotyczący przebiegu granic. Z jakich przepisów prawnych wynika zawartość aktu ugody? Jakie podstawowe zapisy zawiera? Jakie cechy posiada taka ugoda? W jaki sposób można uwolnić się od jej skutków? Kto powinien podpisać akt ugody?
 28. W jakiej sytuacji geodeta może sporządzić akt ugody dotyczący przebiegu granic, jakie cechy posiada taka ugoda, w jaki sposób można uwolnić się od jej skutków, jakie podstawowe zapisy powinna zawierać i czy istnieją jakieś wzory takich ugod oraz przez kogo powinna być podpisana?/Proszę opisać warunki, w których geodeta w postępowaniu rozgraniczeniowym może sporządzić akt ugody dotyczący przebiegu granic. Jakie cechy posiada taka ugoda? W jaki sposób można uwolnić się od jej skutków, jakie podstawowe zapisy powinna zawierać oraz przez kogo powinna być podpisana? Jakie przepisy prawne regulują powyższe zagadnienia?
 29. W jakim postępowaniu administracyjnym dochodzi do zawarcia aktu ugody granicznej przed geodetą oraz w jakiej tylko sytuacji może dojść do zawarcia tej ugody. W jakiej sytuacji geodeta ma obowiązek odmówić spisania aktu ugody granicznej./Jakie postępowanie administracyjne kończy się zawarciem aktu ugody przed geodetą? Jakie są warunki niezbędne, aby mogło dojść do zawarcia ugody. Czy geodeta może odmówić spisania aktu ugody granicznej, proszę uzasadnić odpowiedź.
 30. W trakcie badania stanu prawnego gruntów pod istniejącą drogą wojewódzką okazało się, że w drodze tej od czasu jej poszerzenia 40 lat temu, znajduje się część prywatnej nieruchomości. W jaki sposób można uregulować tę sprawę? Ustosunkuj się do możliwości wywłaszczenia i zasiedzenia. Kto wydaje decyzje o podziale nieruchomości dla realizacji tego celu?
 31. W trakcie rozprawy granicznej nastąpił spór co do przebiegu granic między właścicielem nieruchomości A i współwłaścicielem nieruchomości B. Drugi współwłaściciel nieruchomości B nie stawił się na gruncie, mimo prawidłowego zawiadomienia oraz nie udzielił pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu. Geodeta nakłonił strony obecne do zawarcia ugody i po sporządzeniu aktu ugody przekazał dokumenty wójtowi w celu wydania decyzji o umorzeniu postępowania. Czy postępowanie geodety było prawidłowe? Jakie będzie dalsze postępowanie? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 32. W trakcie wznowienia znaków granicznych nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej geodeta stwierdził, że część nieruchomości jest zajęta pod drogę wojewódzką. Proszę omówić jakie procedury powinny być przeprowadzone w celu uregulowania stanu prawnego, biorąc pod uwagę że grunty zostały zajęte pod drogę w roku 1998. Jaka dokumentacja geodezyjna powinna być sporządzona i w oparciu o jakie przepisy?
 33. Wymień treść wykazywaną na rysunku mapy do celów prawnych i podaj które elementy tej treści wykazywane są kolorem innym niż czarny. (Uwaga! Pytanie nie dotyczy opisu mapy ani wykazów umieszczanych na mapach).
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się