admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 Liczba opinii: 2
 1. Geodeta otrzymał zlecenie na wydzielenie z większej nieruchomości działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Czy możliwe jest wydzielenie działki, jeżeli dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia? Jeżeli tak, jakie warunki powinny być spełnione oraz jakie dokumenty i z jakimi klauzulami powinny być dołączone do wniosku o podział?
 2. Geodeta otrzymał zlecenie na wykonanie dokumentacji do celów prawnych dla nieruchomości, dla której stan zapisany w księdze wieczystej odnoście do powierzchni i granic nieruchomości, rożni się znacząco od stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków, a oba te stany różnią się od faktycznej sytuacji terenie. Opisać jakie rozwiązania uregulowania tej sprawy, zależnie od sytuacji powinien zaproponować geodeta właścicielowi nieruchomości, jeśli geodeta stwierdził że zarówno stan w KW jak i ewidencji gruntów jest błędny.
 3. Inwestor wyłoniony w trybie przetargu na budowę drogi gminnej przygotowuje wniosek o wywłaszczenie nieruchomości. Jakie działania winien podjąć geodeta przed złożeniem wniosku o wywłaszczenie? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 4. Jakie muszą być spełnione warunki, aby można uznać, że geodeta poprawnie wezwał strony do stawienia się w celu ustalenia granic w postępowaniu rozgraniczeniowym. Jak należy postąpić jeżeli strona: - odmawia przyjęcia wezwania, - jest nieobecna i nie udało się ustalić jej miejsca pobytu, - jest niepełnoletnia lub niezdolna do czynności prawnych
 5. Jakie podmioty wykazuje się w ewidencji gruntów? Jak ten przepis jest realizowany w przypadku wspólnoty gruntowej? Do kogo wspólnota gruntowa będzie mogła się odwołać w przypadku niezadawalającego w tym zakresie działania starosty?
 6. Kiedy możliwe jest wykonanie wznowienia znaków granicznych? Jakie dokumenty i w jakim przypadku będą podlegały przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
 7. Na czym polega wznowienie znaków granicznych i co powinien zawierać protokół wznowienia tych znaków?/Proszę opisać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób określają zasady wykonywania czynności wznawiania znaków granicznych. Proszę podać szczegółowo zawartość protokołu z przeprowadzenia tych czynności.
 8. Proszę opisać procedury wznowienia znaków granicznych. W jaki sposób nastąpi wszczęcie postępowania w sprawie wznowienia znaków granicznych oraz jakie dokumenty będą podlegały przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
 9. Na jakie elementy i dlaczego należy zwrócić szczególną uwagę przy badaniu stanu prawnego nieruchomości przy jej podziale?
 10. Proszę o określenie jaka dokumentacja geodezyjna (i co ona zawiera) jest wymagana w postępowaniu o zasiedzenie przed sądem powszechnym oraz jakie warunki muszą być spełnione aby nieruchomość uległa zasiedzeniu./Proszę o podanie, jakie przepisy prawne stanowią podstawę opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej w postępowaniu przed sądem o zasiedzenie nieruchomości. Jaka jest zawartość tej dokumentacji? Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było uzyskanie prawa własności w drodze zasiedzenia?
 11. Proszę o określenie kto i w jakim celu może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów oraz opisać które granice i w jaki sposób należy ustalić podczas modernizacji ewidencji gruntów./Proszę podać, jakie przepisy prawne regulują zasady ustalania granic podczas wykonywania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, które granice podlegają ustaleniu i w jaki sposób. Kto i w jakim celu może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów.
 12. Proszę określić zasady i sposób nabywania (wywłaszczania) nieruchomości pod budowę dróg przy szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz jaką dokumentację geodezyjną należy sporządzić dla nabywania takich nieruchomości.
 13. Proszę opisać ogólne zasady, warunki i tryb podziału nieruchomości rolnych. Jeżeli przy takich podziałach są ograniczenia, należy opisać sposób realizacji tych ograniczeń. Uwaga: W odpowiedzi nie należy opisywać techniki i technologii dokonywania samego podziału i sporządzania dokumentacji.
 14. Proszę podać definicję drogi koniecznej i opisać zasady i warunki jej ustanowienia oraz wygaśnięcia lub zniesienia tego prawa. W jaki sposób wykazuje się drogę konieczną na mapach do celów prawnych?/Proszę omówić pojęcie „droga konieczna”, kiedy się ustanawia drogę konieczną? Jaka powinna być treść mapy do ustanowienia drogi koniecznej?
 15. Proszę podać przykłady zatwierdzania podziału nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami innymi aktami prawnymi niż decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości oraz opisać jaka dokumentacja geodezyjna jest niezbędna dla podjęcia uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
 16. Proszę podać w jakich przypadkach i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Należy wyszczególnić specyfikę tego postępowania dla minimum 2 przypadków./Proszę opisać, czy możliwe jest dokonanie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Proszę podać, w jakich przypadkach i na jakich zasadach jest to możliwe. Proszę opisać także, w sposób szczegółowy zasady postępowania dla minimum dwóch różnych sytuacji. Odpowiedź uzasadnić podaniem przepisów prawnych.
 17. Proszę wymienić geodezyjne czynności techniczne dotyczące opracowania geodezyjnego projektu scalenia i podziału nieruchomości oraz wykonanie rejestru stanu dotychczasowego i stanu nowego po scaleniu i podziale. Czynności geodezyjne należy wymienić wg kolejności ich wykonywania w trakcie postępowania./Proszę podać, jakie przepisy prawne określają możliwości i zasady wykonania scalenia i podziału nieruchomości. Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było dokonanie scalenia i podziału nieruchomości ? Proszę wymienić według kolejności ich wykonywania geodezyjne czynności techniczne dotyczące opracowania geodezyjnego projektu scalenia i podziału nieruchomości oraz wykonania rejestru stanu dotychczasowego i stanu nowego, po scaleniu i podziale.
 18. Proszę wymienić jakie czynności techniczne wykonuje i jakie dokumenty sporządza geodeta w trakcie scalenia i podziału nieruchomości.
 19. Przy opracowaniu mapy podziału pasa drogi wojewódzkiej dla nowej obwodnicy miasta ujawnił się spór graniczny pomiędzy właścicielami dwóch sąsiednich nieruchomości. Jeden z właścicieli nie zgodził się na przyjęcie granicy do podziału wg stanu w ewidencji gruntów (stanu prawnego nie udało się ustalić), stwierdzając że w efekcie otrzyma on zbyt małe odszkodowanie za przejęty grunt, a jego sąsiad zbyt wysokie. Jak należy postępować w tej sprawie.
 20. W celu wystąpienia o decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zlecono przedsiębiorstwu przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do załączenia do wniosku o decyzję. Kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i na czyj wniosek? Jakie podstawowe załączniki mapowe zawiera taki wniosek? Do kogo wysyłane są zawiadomienia o wszczęciu postępowania? Czy informacja ta jest też ogłaszana w inny sposób? W/g jakich zasad wykonywana jest mapa z projektem podziału i jaka jest jej treść?
 21. W jakiej sytuacji geodeta może sporządzić akt ugody dotyczący przebiegu granic, jakie cechy posiada taka ugoda, w jaki sposób można uwolnić się od jej skutków, jakie podstawowe zapisy powinna zawierać i czy istnieją jakieś wzory takich ugod oraz przez kogo powinna być podpisana?/Proszę opisać warunki, w których geodeta w postępowaniu rozgraniczeniowym może sporządzić akt ugody dotyczący przebiegu granic. Jakie cechy posiada taka ugoda? W jaki sposób można uwolnić się od jej skutków, jakie podstawowe zapisy powinna zawierać oraz przez kogo powinna być podpisana? Jakie przepisy prawne regulują powyższe zagadnienia?
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się