admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 3.50 Liczba opinii: 5
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

W jakim postępowaniu administracyjnym dochodzi do zawarcia aktu ugody granicznej przed geodetą oraz w jakiej tylko sytuacji może dojść do zawarcia tej ugody. W jakiej sytuacji geodeta ma obowiązek odmówić spisania aktu ugody granicznej.

Podobna treść pytania:

Jakie postępowanie administracyjne kończy się zawarciem aktu ugody przed geodetą? Jakie są warunki niezbędne, aby mogło dojść do zawarcia ugody. Czy geodeta może odmówić spisania aktu ugody granicznej, proszę uzasadnić odpowiedź.

 

Zarys odpowiedzi GUGiK

 

Akt ugody granicznej zawierany jest przed geodetą upoważnionym przez organ do czynności ustalania przebiegu granic w postępowaniu administracyjnym w sprawie rozgraniczania nieruchomości prowadzonym w trybie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej ustawą PGiK.

Do zawarcia ugody granicznej przed geodetą może dojść tylko wówczas, gdy zebrane w sprawie dowody nie są wystarczające do jednoznacznego ustalenia przebiegu granicy. W toku postępowania administracyjnego priorytetem jest wytyczenie granicy na podstawie istniejących dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości i dokumentów geodezyjnych (map, planów), wszelkiego rodzaju śladów i znaków granicznych. Dopiero wówczas, gdy zebrane dowody nie dają podstaw do wskazania linii granicznej a strony nie złożyły zgodnego oświadczenia woli w tym zakresie, tj. wówczas, gdy istnieje między nimi spór, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody (art. 31 ust. 4 ustawy PGiK).

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment

ndz Avatar
ndz odpowiedział w temacie: #17851 2022/02/27 16:09
A czy ugodzie cytujecie również art. 917 i 918 KC?
ndz Avatar
ndz odpowiedział w temacie: #17912 2022/03/04 17:59
Proszę o pomoc w pytaniach:
1. Co stanowi - w rozumieniu ewidencji gruntów budynków - granicę lądowego terytorium obszary POlski od strony wybrzeża, Jaka jest zasada ustalenia granic.
2. Czy możliwe jest wydzielenie działki z nieruchomości rolnej w trybie ustawy o gn i oznaczenie jej użytkiem Br, jeżeli właściciel tej działki nie jest rolnikiem?
3. Jaki użytek będzie miała ta działka jeśli nieruchomość przed podziałem oznacozna była w EGIB jako RVI?

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się