admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
 1. Geodeta uprawniony dokonuje podziału nieruchomości o powierzchni 1,78ha w ten sposób, że wydziela z niej działkę o powierzchni 0,5435ha i szerokości około 7m pod poszerzenie drogi, przy czym przyjęcia granic będzie dokonywał w oparciu o dane wykazane w katastrze nieruchomości. Kogo powinien on zawiadomić o czynnościach przyjęcia granic. Ile minimum nowych punktów granicznych będzie musiał wyznaczyć.
 2. Geodeta uprawniony przeprowadza rozgraniczenie nieruchomości o kształcie prostokąta o powierzchni 1,80 ha i długości jednego z boków 50 m. Jakie są czynności przygotowawcze geodety i ile punktów zastabilizuje?
 3. Geodeta wykonujący wznowienie znaków granicznych wysłał zainteresowanym stronom zawiadomienia o terminie i miejscu wznowienia znaku. Jedno z zawiadomień wróciło w dniu wznowienia z adnotacją poczty „ nie podjęto w terminie” i datą stempla pocztowego 3 dni wstecz. Jakie powinno być zgodnie z prawem, w tym wypadku, działanie geodety?
 4. Jakiego rodzaju służebności występują w polskim prawodawstwie? Proszę omówić każdą z nich. W jaki sposób służebności wykazuje się na mapach?
 5. Jednostka wykonawstwa geodezyjnego po wykonaniu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów ma obowiązek zasilić bazę danych ewidencji gruntów i budynków. Jakie informacje obejmuje ewidencja gruntów i budynków wymagające zasilenia, jaki charakter poufności mają informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków? Proszę o odpowiedź jaki element ewidencji gruntów i budynków oznacza się identyfikatorem „D.WWPPGG_R.XXXX.nr”, jakie jest znaczenie poszczególnych członów?
 6. Kiedy właściwym do rozpatrzenia sprawy o rozgraniczenie jest sąd powszechny i jaką dokumentację (i co ona zawiera) należy sporządzić z postępowania w trybie administracyjnym gdy sprawa wymaga przekazania jej do rozpatrzenia przez sąd oraz kto ponosi koszty postępowania rozgraniczeniowego./Proszę opisać, w jakich przypadkach właściwym do rozpatrzenia sprawy o rozgraniczenie jest sąd powszechny? Jaką dokumentację należy sporządzić z postępowania w trybie administracyjnym, gdy sprawa wymaga przekazania jej do rozpatrzenia przez sąd? Jaka jest jej zawartość? Kto ponosi koszty postępowania rozgraniczeniowego?
 7. Na czyj wniosek można dokonać podziału nieruchomości? Jakie muszą zaistnieć okoliczności, aby podziału dokonać z urzędu? Kiedy jeden ze współwłaścicieli (2 osoby po ½ cz.) może na swój wniosek dokonać podziału i w jaki sposób? Jakie podstawowe dokumenty należy dołączyć do wniosku o podział nieruchomości, jeśli podział wykonywany jest w trybie Art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami a nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków?
 8. Na czym polega wznowienie i wyznaczenie znaków i punktów granicznych? Jaki dokument przy tym się sporządza i jak należy wznowić znaki przy braku osnowy pomiarowej wykorzystanej do założenia tych punktów?
 9. Proszę o określenie jaka dokumentacja geodezyjna (i co ona zawiera) jest wymagana w postępowaniu o zasiedzenie przed sądem powszechnym oraz jakie warunki muszą być spełnione aby nieruchomość uległa zasiedzeniu./Proszę o podanie, jakie przepisy prawne stanowią podstawę opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej w postępowaniu przed sądem o zasiedzenie nieruchomości. Jaka jest zawartość tej dokumentacji? Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było uzyskanie prawa własności w drodze zasiedzenia?
 10. Proszę o określenie kto i w jakim celu może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów oraz opisać które granice i w jaki sposób należy ustalić podczas modernizacji ewidencji gruntów./Proszę podać, jakie przepisy prawne regulują zasady ustalania granic podczas wykonywania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, które granice podlegają ustaleniu i w jaki sposób. Kto i w jakim celu może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów.
 11. Proszę o podanie co najmniej 3 sytuacji kiedy podział nieruchomości jest zatwierdzany aktami prawnym wynikającymi z innych przepisów niż przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i jakie organy wydają te akty prawne. Jaka dokumentacja geodezyjna powinna być sporządzona w celu zatwierdzenia takich podziałów.
 12. Proszę określić zasady i sposób nabywania (wywłaszczania) nieruchomości pod budowę dróg przy szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz jaką dokumentację geodezyjną należy sporządzić dla nabywania takich nieruchomości.
 13. Proszę podać definicję drogi koniecznej i opisać zasady i warunki jej ustanowienia oraz wygaśnięcia lub zniesienia tego prawa. W jaki sposób wykazuje się drogę konieczną na mapach do celów prawnych?/Proszę omówić pojęcie „droga konieczna”, kiedy się ustanawia drogę konieczną? Jaka powinna być treść mapy do ustanowienia drogi koniecznej?
 14. Proszę podać przykłady zatwierdzania podziału nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami innymi aktami prawnymi niż decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości oraz opisać jaka dokumentacja geodezyjna jest niezbędna dla podjęcia uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
 15. Proszę podać w jakich przypadkach i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Należy wyszczególnić specyfikę tego postępowania dla minimum 2 przypadków./Proszę opisać, czy możliwe jest dokonanie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Proszę podać, w jakich przypadkach i na jakich zasadach jest to możliwe. Proszę opisać także, w sposób szczegółowy zasady postępowania dla minimum dwóch różnych sytuacji. Odpowiedź uzasadnić podaniem przepisów prawnych.
 16. Proszę wymienić w jakim trybie i na czyją rzecz można przejąć nieruchomości, bądź ich części, niezbędne na realizację celów publicznych. Proszę podać podstawy prawne tych działań.
 17. Przedsiębiorstwo geodezyjne otrzymało zlecenie na wykonanie geodezyjnych czynności technicznych scalenia i podziału nieruchomości. Jakie warunki muszą być spełnione aby dokonać scalenia i podziału nieruchomości ? Proszę wymienić według kolejności ich wykonywania geodezyjne czynności techniczne dotyczące opracowania geodezyjnego projektu scalenia i podziału nieruchomości oraz wykonania rejestru stanu dotychczasowego i stanu nowego, po scaleniu i podziale
 18. W ewidencji gruntów i budynków zapisana jest nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym i użytku E-Ws. Burmistrz tej gminy zamierza wystąpić z wnioskiem do właściwego starosty o dokonanie wywłaszczenia tej nieruchomości na cel publiczny, zgodny z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Proszę podać definicję tej nieruchomości oraz użytku i wymienić, jakie czynności powinien podjąć starosta aby dokonać jej wywłaszczenia.
 19. W jaki sposób na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z nieruchomości rolnej można wydzielić działkę o powierzchni 900 m2 przeznaczoną pod budowę domu. Czy to jest możliwe? Proszę uzasadnić odpowiedź. Co w tym przypadku powinien zawierać wstępny projekt podziału?
 20. W jakich przypadkach o rozgraniczeniu nieruchomości może orzekać sąd? Jakie zasady zastosuje sąd przy ustalaniu przebiegu granic i położeniu punktów granicznych? Na jakiej podstawie starosta wprowadzi zmiany w ewidencji gruntów i budynków?
 21. W jakiej dacie nieruchomości pozostające we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, zajęte pod drogi publiczne, stają się z mocy prawa ich własnością? Kto wypłaca odszkodowanie za te grunty? Do kiedy należało złożyć wnioski? Kto wydaje decyzję w w/w sprawie? Czy musi tu zostać wydana decyzja o podziale nieruchomości? W/g jakich zasad sporządzana jest wówczas mapa do celów prawnych?
 22. W jakiej sytuacji geodeta może sporządzić akt ugody dotyczący przebiegu granic, jakie cechy posiada taka ugoda, w jaki sposób można uwolnić się od jej skutków, jakie podstawowe zapisy powinna zawierać i czy istnieją jakieś wzory takich ugod oraz przez kogo powinna być podpisana?/Proszę opisać warunki, w których geodeta w postępowaniu rozgraniczeniowym może sporządzić akt ugody dotyczący przebiegu granic. Jakie cechy posiada taka ugoda? W jaki sposób można uwolnić się od jej skutków, jakie podstawowe zapisy powinna zawierać oraz przez kogo powinna być podpisana? Jakie przepisy prawne regulują powyższe zagadnienia?
 23. W jakim postępowaniu administracyjnym dochodzi do zawarcia aktu ugody granicznej przed geodetą oraz w jakiej tylko sytuacji może dojść do zawarcia tej ugody. W jakiej sytuacji geodeta ma obowiązek odmówić spisania aktu ugody granicznej./Jakie postępowanie administracyjne kończy się zawarciem aktu ugody przed geodetą? Jakie są warunki niezbędne, aby mogło dojść do zawarcia ugody. Czy geodeta może odmówić spisania aktu ugody granicznej, proszę uzasadnić odpowiedź.
 24. W trakcie postępowania rozgraniczeniowego geodeta upoważniony przez wójta do przeprowadzenia czynności ustalenia granic stwierdził nieobecność jednej ze stron. Kiedy nieobecność strony postępowania rozgraniczeniowego w czasie czynności na gruncie powoduje wstrzymanie czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika? Proszę uzasadnić odpowiedź, podając także odpowiednie zapisy aktu prawnego dotyczącego wezwań i usprawiedliwionego niestawiennictwa.
 25. W trakcie rozgraniczenia nieruchomości, zakończonego ostateczną decyzją administracyjną, okazało się, że ogrodzenie wybudowane przez właściciela jednej z rozgraniczanych działek wchodzi o 1 metr na długości 50 metrów, na sąsiednią działkę. Sąsiad zaproponował aby zajęty pas gruntu wydzielić i notarialnie przenieść własność na sąsiada. Jakie warunki musza być spełnione aby taki podział był możliwy? Jaka powinna być treść mapy z projektem podziału?
 26. W trakcie ustalania granic nieruchomości w procesie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków strony zgodnie wskazały granicę wyraźnie sprzeczną z istniejącą dokumentacją zgromadzoną w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Jak powinien w takim przypadku postąpić geodeta? Kiedy w roboczej bazie danych ujawnia się współrzędne punktów granicznych uzyskane w wyniku pomiaru.
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się