admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.86 Liczba opinii: 7
 1. Co to jest dziennik budowy? Proszę podać jakimi informacjami geodeta uzupełnia treść dziennika budowy (wpisy), w wyniku wykonanych prac geodezyjnych w czasie realizacji projektu dowolnego obiektu budowlanego. Czy możliwa jest zmiana dokonanego wpisu?
 2. Jakie czynności przygotowawcze kameralne i na czym one polegają, powinien wykonać geodeta aby mógł przystąpić do prac polowych tyczenia budynku lub budowli oraz jakich czynności formalnych należy dokonać po wykonaniu polowych prac tyczenia./Proszę opisać czynności przygotowawcze, poprzedzające prace polowe tyczenia budynku lub budowli. Proszę opisać także, jakie czynności formalne należy wykonać po zakończeniu polowych prac tyczenia. Z jakich przepisów prawnych wynikają zasady przeprowadzenia tych czynności?
 3. Określ obiekty budowlane (ogólnie), które podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. A ponadto: a. wymień dokumentację, która jest podstawą określenia danych tyczenia, b. podaj zbiory danych, które są aktualizowane na podstawie wyników geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 4. Jakie ogólne zasady obowiązują przy sporządzaniu map do celów projektowych oraz jakie szczegółowe zasady obowiązują przy sporządzaniu takich map w zakresie użytków gruntowych.
 5. Jakie prawa posiadają osoby wykonujące terenowe prace geodezyjne z uwzględnieniem prac na terenach zamkniętych z dostępem do informacji niejawnych ? Czy właściciel nieruchomości może nie zgodzić się na wykonywanie w/w prac na swoim terenie ?
 6. Jakie przewody i urządzenia stanowią sieć uzbrojenia terenu? W jakim celu wykonuje się geodezyjną inwentaryzację sieci uzbrojenia terenu? Z jaką dokładnością należy wykonywać geodezyjne pomiary wysokościowe tych sieci? Jakie obowiązki ciążą na geodecie po wykonaniu prac polowych związanych z inwentaryzacją.
 7. Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji i projektu architektoniczno-budowlanego w trakcie geodezyjnego opracowania tego projektu? Jaki winien być tok postępowania geodety w przypadku stwierdzenia rozbieżności?
 8. Omów metody pomiarów osnów pomiarowych i realizacyjnych oraz zasady określania współrzędnych X, Y, H punktów tych osnów./Jakimi metodami wykonuje się pomiary osnów pomiarowych i realizacyjnych? Jakie zasady obowiązują przy określaniu współrzędnych X, Y, H punktów tych osnów? Jakie przepisy prawne regulują powyższe zagadnienia?
 9. Opisz wymagania dokładnościowe geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu wykonywanych w celu tworzenia i aktualizacji baz danych BDOT500 i GESUT.
 10. Podaj ogólnie zakres informacyjny geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT. W jakiej postaci i kto prowadzi GESUT? Co to są narady koordynacyjne i kto je prowadzi?
 11. Podczas pomiarów geodeta stwierdza uszkodzenie punktu osnowy szczegółowej. Czy może ten punkt wykorzystać do dalszych prac? Jaki jest dalszy tok postępowania wykonawcy prac geodezyjnych? Jakie obowiązki ma właściciel nieruchomości odnośnie znaków znajdujących się na jego terenie?/Proszę opisać, jakie działania i na jakiej podstawie prawnej powinien podjąć geodeta, który podczas wykonywania geodezyjnych pomiarów powykonawczych stwierdził uszkodzenie znaku naziemnego geodezyjnej osnowy szczegółowej. Czy możliwe jest wykorzystanie tego punktu do dowiązania wykonywanych prac? Jakie obowiązki ciążą na właścicielach nieruchomości, na której znajduje się znak geodezyjny i z jakich przepisów prawnych one wynikają?
 12. Proszę o wymienienie i skrótowe opisanie czynności formalnych i technicznych oraz materiałów, które powinien wykonać wykonawca prac geodezyjnych przed rozpoczęciem pomiaru w terenie w celu wykonania mapy do celów projektowych oraz po zakończeniu prac./Jakie czynności formalne i techniczne powinien wykonać wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych przed rozpoczęciem pomiaru w terenie w celu wykonania mapy do celów projektowych oraz po zakończeniu tych prac. Jakie dokumenty powinien sporządzić? Z jakich aktów prawnych wynikają te obowiązki?
 13. Proszę określić jakie obiekty budowlane (ogólnie) oraz które elementy tych obiektów, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu (wytyczeniu) w terenie./Proszę opisać, w sposób ogólny, jakie obiekty budowlane i jakie elementy tych obiektów podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu (wytyczeniu) w terenie. Z jakich przepisów prawnych wynika obowiązek geodezyjnego tyczenia obiektów budowlanych?
 14. Proszę określić w skład jakiej bazy danych wchodzi obiekt o kodzie SUPK03 oraz jaka jest nazwa tego obiektu. Czy obiekt ten stanowi treść mapy zasadniczej? Jeżeli tak, proszę podać kod kartograficzny obiektu w zależności od rozmiaru obiektu i skali edytowanej mapy. Jakimi metodami można wykonać pomiar wysokościowy tego obiektu?
 15. Proszę opisać jaką treść powinna zawierać mapa do celów projektowych, podać zakres obszarowy opracowania tej mapy, skalę oraz źródła danych, które wykonawca wykorzystuje celem jej opracowania. Jakie dodatkowe elementy powinna zawierać treść tej mapy poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej?
 16. Proszę opisać zasady, wynikające z przepisów prawnych, dotyczące stosowania osnów do tyczenia sytuacyjnego elementów projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz obiektów budowlanych.
 17. Proszę opisać, kiedy należy stabilizować trwale punkty osnowy pomiarowej sytuacyjnej i jakich znaków geodezyjnych należy użyć. Jakie są zasady ochrony tych znaków?/Proszę wskazać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób regulują sprawy stabilizacji punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej, rodzaju znaków używanych do stabilizacji punktów, dokumentów sporządzanych z tych czynności, a także ochrony tych znaków?
 18. Proszę opisać, w jakim celu wykonywane są prace geodezyjne związane z wytyczaniem obiektów budowlanych. W jaki sposób dokumentuje się wykonanie takich prac.
 19. Proszę podać co rozumiemy pod pojęciem sieci uzbrojenia terenu, w jakim celu i z jaką dokładnością należy wykonywać geodezyjne pomiary wysokościowe tych sieci, oraz jakie obowiązki ciążą na geodecie po wykonaniu prac polowych związanych z inwentaryzacją.
 20. Proszę podać jakie przepisy prawa i w jaki sposób określają czynności odtwarzania punktów poziomej osnowy szczegółowej. Jakie czynności związane z odtworzeniem powinien wykonać geodeta?
 21. Proszę podać podstawę prawną zakładania baz danych BDOT500 i GESUT. Proszę podać wymagania dokładnościowe geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykonywanych w celu tworzenia i aktualizacji tych baz, a także proszę scharakteryzować grupy szczegółów terenowych.
 22. Proszę podać w jakich przypadkach i w jakim celu zakłada się poziomą i wysokościową osnowę realizacyjną./Kiedy i w jakim celu zakłada się poziomą i wysokościową osnowę realizacyjną? Które przepisy prawne regulują to zagadnienie?
 23. Opisz ogólne zasady – parametry dokładnościowe i warunki techniczne – wykonywania pomiarów i opracowywania wyników geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu. Na czym polega generalizacja tych pomiarów?/Które przepisy prawne i w jaki sposób regulują następujące sprawy: co stanowi sieć uzbrojenia terenu, dokładności geodezyjnych pomiarów wysokościowych tych sieci, obowiązków geodety, po wykonaniu geodezyjnych pomiarów powykonawczych sieci uzbrojenia terenu.
 24. Proszę podać zasady pomiaru i wykazania na mapie zasadniczej przepustu. Do jakiej kategorii i klasy obiektów budowlanych go zaliczamy? Proszę podać zasady redakcji kartograficznej treści mapy zasadniczej.
 25. Proszę podać zasady pomiaru i wykazania na mapie zasadniczej przepustu. Do jakiej kategorii i klasy obiektów budowlanych go zaliczamy? Proszę podać zasady redakcji kartograficznej treści mapy zasadniczej.
 26. Proszę podać, co stanowi podstawę dla wykonania geodezyjnych pomiarów wysokościowych? Proszę podać warunki, które należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowych osnów wysokościowych. Proszę wymienić treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników z pomiaru pomiarowej osnowy wysokościowej.
 27. Proszę wskazać przepisy prawne i zawarte w nich zasady regulujące prawa osób wykonujących terenowe prace geodezyjne? Czy uniemożliwienie wykonania pomiarów geodezyjnych przez właściciela nieruchomości jest możliwe? Jeżeli nie to z jakich przepisów prawnych to wynika? Jakie prawa obowiązują wykonawców terenowych prac geodezyjnych na terenach zamkniętych, gdy niezbędny jest dostęp do informacji niejawnych?
 28. Proszę wyjaśnić, jakim modułem w systemie GPS jest geodezyjny odbiornik GPS? Jaką rolę w geodezyjnym odbiorniku GPS pełni antena, z jaką dokładnością jednostka kontrolująca oblicza położenie anteny oraz gdzie mogą być ustawione odbiorniki? W jakich przypadkach mogą być wykonywane geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej?
 29. Proszę wyjaśnić, kiedy zakłada się osnowę realizacyjną oraz na czym polega wskazanie usytuowania punktu tyczonego metodą swobodnego stanowiska.
 30. Proszę wyjaśnić, w jakim celu wykonuje się geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz z jakich dokumentów pozyskujemy dane ewidencyjne określające rok zakończenia budowy poszczególnych budynków?
 31. Scharakteryzuj podstawowe parametry techniczne mapy do celów projektowych: a. wyjaśnij zakres treści i obszar opracowania terenu tej mapy, b. omów i uzasadnij skale map, c. podaj przepisy prawne, które te sprawy regulują.
 32. W jaki sposób na mapie do celów projektowych przedstawić pomierzone obiekty, nieobjęte katalogiem obiektów baz danych? Proszę podać minimum 8 zasad redakcji treści mapy mających wpływ na jej czytelność.
 33. W powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są różne materiały i zbiory danych. Proszę opisać: a. jakie bazy danych są gromadzone w powiatowej części zasobu? b. jak wpływają wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na powiatową część zasobu?
 34. W trakcie pomiaru wykonywanego w celu opracowania mapy do celów projektowych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, okazało się, że na przedmiotowej działce oraz na działce sąsiedniej, należącej do innej jednostki rejestrowej, znajdują się zadrzewienia i zakrzewienia których nie wykazano w ewidencji gruntów i budynków. Jak powinien w takim przypadku postąpić wykonawca pracy geodezyjnej sporządzając mapę do celów projektowych. Jakie elementy powinna zawierać mapa poza elementami mapy zasadniczej.
 35. Wyjaśnij, jak przedstawia się, we wniosku inwestora o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, obszar terenu, na którym ta inwestycja ma być zrealizowana. Podaj także treść decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W jakiej skali sporządza się część graficzną miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy? Wymień zbiory danych, które stanowią treść mapy do opracowania planu miejscowego.
 36. Wykonawca prac geodezyjnych otrzymał zlecenie na wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i energetycznego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody precyzyjnego pozycjonowania GNSS do pomiaru wysokościowego podziemnych i naziemnych elementów przyłączy, co podlega pomiarowi wysokościowemu podziemnych elementów wyżej wymienionych przyłączy i z jaką dokładnością? Jakie obowiązki ciążą na wykonawcy po zakończeniu prac?
 37. Z uwagi na brak jednoznacznych trwałych szczegółów terenowych zachodzi potrzeba założenia osnowy realizacyjnej do wytyczenia parkingu osiedlowego dla 20 samochodów osobowych. W jakiej formie i jakimi metodami należałoby założyć taką osnowę? Proszę uzasadnić odpowiedź. Czy taka praca będzie wymagała zgłoszenia i do jakiego organu?
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się