admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021


GDOP

(Geometric Dilution of Precision) współczynnik przestrzenny dokładności (rozmycia) pozycji trójwymiarowej i czasu.

Generalizacja

proces uogólnienia i uproszczenia treści mapy poprzez wybór lub uproszczenie kształtu obiektów oraz uogólnienie pojęć odnoszących się do tych obiektów, właściwy dla szczegółowości treści mapy zasadniczej w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.

Źródło: Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

Geodezyjny pomiar fotogrametryczny

geodezyjny pomiar sytuacyjny lub wysokościowy wykonywany na modelu terenu utworzonym z przetworzonych zdjęć lotniczych lub satelitarnych.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Geodezyjny pomiar kartometryczny

rozumie się przez to geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonywany na mapie analogowej lub jej skalibrowanym zobrazowaniu cyfrowym oraz na ortofotomapie.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Geoida

teoretyczna powierzchnia stałego potencjału siły ciężkości, pokrywająca się z powierzchnią mórz i oceanów Ziemi, przedłużona umownie pod lądami.

Źródło: www.asgeupos.pl

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb.

Źródło: Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

GML

rozumie się przez to język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, przeznaczony do zapisu danych przestrzennych w celu ich wymiany między systemami informatycznymi.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

GNSS

(Global Satellite Navigation System) ogólna nazwa globalnych systemów nawigacji satelitarnej umożliwiających wyznaczenie pozycji na podstawie sygnałów odbieranych od satelitów (np. GPS, GLONASS, GALILEO).

Gospodarstwo rolne

za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Źródło; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

GPS

(Global Positioning System - NAVigation Signal Timming And Ranging) system GNSS utrzymywany i nadzorowany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych.

Granica działki ewidencyjnej

część obwodu działki ewidencyjnej, w postaci linii łamanej lub odcinka, wspólną dla dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych lub pokrywającą się z granicą państwa – w przypadku działek ewidencyjnych przylegających do tej granicy,

Źródło: Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Grunty zdegradowane

grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała, w szczególności w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej.

Źródło: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Grunty zdewastowane

grunty, które utraciły całkowicie wartość użytkową w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej.

Źródło: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Najnowsze posty

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się