admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2023/01/15 16:24 #19601

 • Askell
 • Askell Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 31
 • Otrzymane podziękowania: 28
290. Kto wydaje decyzję pozwolenie na budowę dla dróg wojewódzkich i krajowych?

Bo odpowiedź jest w ustawie, która jest poza spisem ustaw i rozporządzeń:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Art.  11a.  [Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej]
1. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.
2. W przypadku inwestycji drogowej realizowanej na obszarze dwóch lub więcej województw albo powiatów, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi wydaje odpowiednio wojewoda albo starosta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część powierzchni przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej.
Za tę wiadomość podziękował(a): Joytas

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Askell.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2023/01/15 16:30 #19602

 • Askell
 • Askell Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 31
 • Otrzymane podziękowania: 28
266. Dokładności osnów geodezyjnych?
Tutaj także w grę wchodzi rozporządzenie w sprawie osnów czy jednak pomiarową osnowę też mogę podciągnąć pod odpowiedź?

Moim zdaniem tylko osnowy geodezyjne wg rozporządzenia o osnowach. Nie należy mylić osnowy geodezyjnej z osnową pomiarową
Rozdział 2: Podstawowa osnowa geodezyjna pozioma
1. Klasę fundamentalną podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej tworzą punkty włączone do sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS, których średni błąd położenia poziomego nie przekracza 0,01 m oraz średni błąd wysokości elipsoidalnej nie przekracza 0,02 m. Błąd wysokości normalnej nie powinien przekraczać 0,01 m w nawiązaniu do podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej.
2. Klasę bazową podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej tworzą punkty, których średni błąd położenia poziomego punktu nie przekracza 0,02 m oraz średni błąd wysokości elipsoidalnej tego punktu nie przekracza 0,02 m, względem klasy fundamentalnej podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej. Błąd wysokości normalnej nie powinien przekraczać 0,05 m w nawiązaniu do geodezyjnej osnowy wysokościowej.
Rozdział 6 Szczegółowa osnowa geodezyjna pozioma
1. Szczegółową osnowę geodezyjną poziomą tworzą:
1) punkty dotychczas zaliczane do tej osnowy;
2) punkty nowe, których średni błąd położenia względem punktów nawiązania po wyrównaniu jest nie większy niż 0,07 m.
2. Wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej wyznacza się z dokładnością nie mniejszą niż 0,05 m.
Rozdział 3: Podstawowa osnowa geodezyjna wysokościowa
[justify]3. Klasy fundamentalna i  bazowa podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej charakteryzują się dokładnością wyznaczenia wysokości punktu nie mniejszą niż 0,01 m. 4. Współrzędne poziome punktów podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej wyznacza się z dokładnością zapewniającą średni błąd położenia nieprzekraczający 0,1 m względem osnowy geodezyjnej poziomej.
5. Dla sieci realizowanych metodą precyzyjnej niwelacji geometrycznej włączonych do podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej średni błąd pomiaru nie powinien być większy niż 1,5 mm/km.[/justify] 
Rozdział 7 Szczegółowa osnowa geodezyjna wysokościowa
2. Dla sieci realizowanych metodą niwelacji geometrycznej włączonych do szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej średni błąd pomiaru nie powinien być większy niż 4 mm/km.
3. Błąd wyznaczenia wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej nie powinien być większy niż 0,01 m względem podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej.
4. Współrzędne poziome punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej wyznacza się z dokładnością zapewniającą średni błąd położenia nieprzekraczający 0,1 m względem osnowy geodezyjnej poziomej.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Askell.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2023/01/15 16:37 #19603

 • Askell
 • Askell Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 31
 • Otrzymane podziękowania: 28
300. Czy mapę do celów projektowych można zrobić metodą skaningu laserowego?
Podejrzewam, że tak. Sytuacyjnie po wpasowaniu wydaje mi się, że pomiar spełni dokładności wymagane adekwatnie dla każdej z grup.

Myślę, że tak. U mnie w firmie robili pomiary skaningiem laserowym. W rozporządzeniu o pomiarach geodezyjnych nie ma narzuconego ograniczenia. Trzeba tylko spełnić wymogi dokładnościowe względem osnowy (czyli w jakiś sposób się do niej dowiązać - nadać georeferencję). I wtedy źródłem danych jest fotogrametria

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

§ 3. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się z wykorzystaniem metod, technik i technologii zapewniających uzyskanie dokładności położenia punktów szczegółów terenowych i spełnienie warunków wykonywania pomiarów, określonych w § 16 oraz § 20, z uwzględnieniem zasad określonych w § 18.
2. Wybór stosowanych metod, technik i technologii, spełnienie warunków wykonywania pomiarów oraz zapewnienie wymaganej dokładności spoczywa na kierowniku prac geodezyjnych.
§ 5. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się w nawiązaniu do punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Askell.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2023/01/15 16:50 #19604

 • Askell
 • Askell Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 31
 • Otrzymane podziękowania: 28
321. Jaki organ odpowiedzialny jest za ochronę danych osobowych? 

Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych
U S T AWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Art. 34. 1. Prezes Urzędu jest organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych.


Albo może chodzi o administratora danych osobowych?
RODO dokładnie definiuje pojęcie i odpowiedzialność administratora danych osobowych w art. 4 pkt 7. Przepis ten stanowi, że administatorem jest osoba fizyczna, osoba prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie bądź wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2023/01/15 16:58 #19605

 • Joytas
 • Joytas Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 37
 • Otrzymane podziękowania: 31
Askell bardzo dziękuje za pomoc!
Za tę wiadomość podziękował(a): Askell

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2023/01/15 22:51 #19611

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 45
 • Otrzymane podziękowania: 14
Ja znalazłem na forum odpowiedź "Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych" , ale taki stan był do 2018 r.

uprawnienia-geodezyjne.pl/index.php/foru...-2021?start=60#16925

"Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO) – organ do spraw  ochrony danych osobowych  w latach  1997 2018 , działający na podstawie  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [1] , z dniem  25 maja   2018  został zastąpiony  Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych ."
Za tę wiadomość podziękował(a): Askell

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez latajacekolano.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2023/01/26 18:41 #19708

 • DorotaP
 • DorotaP Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 13
 • Otrzymane podziękowania: 2
Teraz chyba Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2023/01/26 19:00 #19709

 • DorotaP
 • DorotaP Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 13
 • Otrzymane podziękowania: 2
290. Kto wydaje decyzję pozwolenie na budowę dla dróg wojewódzkich i krajowych?
Wydaje mi się ze chodzi tutaj o prawo budowlane
Art. 82.3. Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych:
3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek; 
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez DorotaP.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2023/01/26 19:06 #19710

 • DorotaP
 • DorotaP Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 13
 • Otrzymane podziękowania: 2
330. Kto jest stroną w postępowaniu administracyjnym?Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek:Stroną może być: • osoba fizyczna, • osoba prawna,• jednostki nie posiadające osobowości prawnej np. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne.Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.Osoby fizyczne nie posiadające zdolności do czynności prawnych działają przez swych ustawowych przedstawicieli.Strony nie będące osobami fizycznymi działają przez swych statutowych lub ustawowych przedstawicieli (KOWR, Lasy Państwowe, KZN).

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.057 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się