admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/31 22:59 #18253

 • wavesensor
 • wavesensor Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 130
 • Otrzymane podziękowania: 87
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

ZAŁĄCZNIK Nr  1
STANDARDY TECHNICZNE ZAKŁADANIA I UTRZYMYWANIA PODSTAWOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH, GRAWIMETRYCZNYCH I MAGNETYCZNYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH

Rozdział  6
Szczegółowa osnowa geodezyjna pozioma
Szczegółową osnowę geodezyjną poziomą tworzą:
1) punkty dotychczas zaliczane do tej osnowy;
2) punkty nowe, których średni błąd położenia względem punktów nawiązania po wyrównaniu jest nie większy niż 0,07 m.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez wavesensor.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/04/01 10:14 #18255

 • Tomasz92a
 • Tomasz92a Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 1
 • Otrzymane podziękowania: 0
Ja wsrod pytan ustnych nialem pytanie o wpisy geodety do dziennika budowy..o to w jakim formacie przekazujemy prace i jak je nazywamy i kto panuje nad budowa drog krajowych i na czyje zlecenie..cos w tym stylu

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/04/03 21:55 #18263

 • Kacper1992
 • Kacper1992 Avatar
 • Z dala
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 20
Cześć wszystkim, 

Moje odpowiedzi na ustne według listy sporządzonej przez Geometre. Wszystko wpisane własnymi słowami (bo to w końcu ustny) posiłkowane ustawami/rozporządzeniami. Trochę edytor na stronie to porozwalał ale i tak wydaje mi się odwalona kupa roboty. Jak z czymś się nie zgadzacie - śmiało poprawiajcie.  

GENERALIZACJA

Gdy mowa o generalizacji na myśl przychodzą mi standardy techniczne i paragraf 18 który mówi o punktach które możemy pominąć podczas pomiaru. Punkty te tyczą się wszystkich grup dokładnościowych tj. I, II i III. W myśl rozporządzenia możemy pominąć te punkty które nie odbiegają od linii prostej stworzonej przez dwa sąsiednie punkty tego konturu na więcej niż 10 cm dla grupy I, 30 cm dla grupy II i 50 cm dla III grupy dokładnościowej. Oczywiście nie dotyczy do punktów jednocześnie określających przebieg granicy.Drugim elementem generalizacji (w myśl rozporządzenia EGIB, załącznik nr 1) może być możliwość włączenia konturów użytków gruntowych mniejszych niż 100m2 do konturu sąsiedniego. Dotyczy to wszystkich konturów gruntowych z wyjątkiem tych które tworzą kanały oraz rowy w myśl ustawy prawo wodne.

ZASADY ZAKŁADANIA OSNOWY POMIAROWEJ              
Warto było by zacząć od tego że wyróżniamy osnowę pomiarową poziomą oraz wysokościową. W zależności od rodzaju osnowy wyróżniamy różne metody zakładania osnowy.  W przypadku osnowy poziomej osnowę tę ( w myśl paragrafu 11 standardów geodezyjnych) zakładamy metodą:
 1. kątowo liniową
 2. metodą kinematyczną GNSS
 3. metodą statyczną GNSS
Ad 1. W metodach kątowo liniowych ważnym jest aby osnowa pomiarowa posiadała wielopunktowe nawiązania do istniejącej osnowy geodezyjnej przy czym osnowę tę wyrównuje się metodą najmniejszych kwadratów przy uwzględnieniu bezbłędności punktów nawiązań. Miarą dokładności osnowy założonej tą metodą jest błąd średni po wyrównaniu.Ad2. W metodzie kinematycznej istotnym jest co najmniej dwukrotne dokonaniu pomiaru osnowy. Współrzędną osnowy przyjmuje się jej średnią arytmetyczną z uzyskanych wyników. Ważnym jest również aby różnica pomiaru współrzędnych nie była większe niż 0,05m. Miarą dokładności osnowy założonej tą metodą jest dokładność pozycjonowania systemu stacji referencyjnychAd3. W metodzie statycznej GNSS dane obserwacyjne wyrównuje się metodą najmniejszych kwadratów przy uwzględnieniu bezbłędności punktów nawiązania. Miarą dokładności osnowy założonej tą metodą jest dokładność pozycjonowania systemu stacji referencyjnych.W przypadku pomiarowej osnowy wysokościowej osnowę tę zakładamy metodą:
 1. Niwelacji geometrycznej
 2. Niwelacji trygonometrycznej
 3. Niwelacji satelitarnej statycznej
 4. Niwelacji satelitarnej kinematycznej
 5. Niwelacji satelitarnej statycznej z wykorzystaniem postprocesinu
Ad1, 2, 3. W przypadku niwelacji geometrycznej, trygonometrycznej oraz satelitarnej statycznej obserwacje wyrównuje się metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci jednorzędowej w dowiązaniu do co najmniej dwóch punktów nawiązania przy uwzględnieniu ich bezbłędności. Miarą dokładności jest błąd średni po wyrównaniuAd 4. W przypadku niwelacji satelitarnej kinematycznej wykonuje się co najmniej podwójny pomiar punkty oraz wyciągnięcie z pomiarów średniej arytmetycznej. Ważnym jest aby pomiary współrzędnych nie różniły się od siebie o więcej niż 0,05m. Miarą dokładności jest dokładność wykorzystanego systemu pozycjonowania.

 NA PODSTAWIE JAKICH BAZ TWORZONA JEST MAPA ZASADNICZA

Mapa zasadnicza to wielko salowe opracowanie zawierające w swojej treści przestrzenne rozmieszczenie punkty osnowy geodezyjnej, granice działek, budynków, budowli, konturów użytków oraz konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych a także wybrane informacje opisowe. W związku z tą definicją mapy zasadniczej oraz paragrafu 10 rozporządzenia o BDOT oraz mapy zasadniczej, mapa zasadnicza składa się z Baz danych:
 1. Państwowego rejestru osnów geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych
 2. Osnów szczegółowych,
 3. Ewidencji gruntów i budynków,
 4. GESUT
 5. Bazy danych BDOT
 6. Państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.
 CZEGO NIE WERYFIKUJEMY

W myśl przepisów prawa geodezyjnego art.12b weryfikacji nie podlegają te prace geodezyjne lub kartograficzne które zostały wykonane na zlecenie Głównego geodety kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także podmiotów działających w ramach ich upoważnienia tych organów 
JAKIE SĄ KARY GRZYWNY

Prawo geodezyjne przestrzega, że osobom które:
 1. Nie zgłaszają prac geodezyjnych i nie przekazują wyników zgłoszonych prac,
 2. Utrudniają osobie wykonującej prace geodezyjne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonaniu niezbędnych czynności pomiarowych,
 3. Niszczy, uszkadza lub przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne, magnetyczne, budowle triangulacyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki a także nie zawiadomi starosty o takim procederze,
 4. Nie zgłasza zmian objętych ewidencją gruntów i budynków ciągu 30 dni od powstania zmian
 5. Wykonuje samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii bez uprawnie zawodowych
- Podlega karze grzywny   Ponadto prawo geodezyjne i kartograficzne określa kary pieniężne za wykorzystywanie materiałów zasobu bez lub wbrew licencji. Jest to wysokość 10-krotnej opłaty za udostępnienie materiału. 

WYMIEŃ JAKIE PUNKTY STANOWIĄ OSNOWĘ SZCZEGÓŁOWĄ

W załączniku pierwszym do rozporządzenie w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w rozdziale 6 punkcie 1 możemy przeczytać, że punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej stanowią:
 1. dotychczasowe punkty stanowiące szczegółową osnowę
 2. punkty nowe, których średni błąd położenia nie przekracza 0.07m
 W JAKIM TERMINIE ZGŁASZA SIĘ PRACE DO STAROSTY ORAZ JAKIE PRACE SIĘ ZGŁASZA

Prawo geodezyjne i Kartograficzne mówi wprost, że prace wymagające zgłoszenia do odpowiedniego organu służby geodezyjnej zgłasza się przed rozpoczęciem tych robót. Jednakże daje też możliwość zgłaszania prac w późniejszym terminie do 5 dni roboczych od rozpoczęcia tych prac.Pracami które wymagają zgłoszenia do właściwego miejscowo staroście są:
 1. mapy do celów projektowych
 2. mapy z podziałem nieruchomości
 3. mapy ze scaleniem i podziałem
 4. inne mapy do celów prawnych
 5. sporządzenie projektu i wymiany gruntów
 6. sporządzenie dokumentacji na potrzeby rozgraniczenia
 7. inne prace które mogą skutkować zmianą w bazach danych
 8. mapy pomiaru powykonawczego obiektu budowlanego
 9. wznowienia/ ustalenia / wyznaczenia znaków granicznych v
Pracami które zgłasza się do głównemu geodecie kraju jest:
 1. wykonanie zobrazowań fotogrametrycznych
 2. wykonania zobrazowań lotniczych
 3. wykonywania numerycznego modelu terenu
 JAK DZIELIMY UŻYTKI GRUNTOWE              

Użytki gruntowe dzielimy na grunty:
 1. Grunty rolne
[1].   R – użytki rolne
[2].   Ps – pastwiska
[3].   Lzr - grunty zadrzewione i zakrzewione
[4].   Wsr - grunty pod stawami
[5].   W - grunty pod rowami
[6].   S - Sady
[7].   Ł - Łąki
[8].   Br – grunty rolne zabudowane
[9].   N - Nieużytki
 1. Grunty zalesione i zakrzewione
[1].   Ls - lasy[2].  
Lz – grutny zadrzewione i zakrzewione
[3].   W – grunty pod rowami
 1. Grunty zabudowane i zurbanizowane
[1].   B – tereny zabudowane
[2].   Bp – tereny przeznaczone pod zabudowę
[3].   Ba – tereny przemysłowe
[4].   Bi – tereny zabudowane inne
[5].   K – kopalnie
[6].   Dr – drogi
7].   Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
[8].   Tk – tereny kolejowe[9].   Ti – inne tereny komunikacyjne
[10]. Tp – tereny przeznaczone pod budowę dróg lub linii kolejowych
 1. Grunty pod wodami
[1].   Ws – tereny pod wodami stojącymi
[2].   Wp – tereny pod wodami płynącymi
[3].   Wm – tereny pod wodami morskimi
 1. Tereny różne
  JEDNOSTKA EWIDENCYJNA              

Jednostka ewidencyjna jest to obszar obejmujący swoim zasięgiem obszar gminy. W przypadku gmin miejsko wiejskich tworzy się dwie jednostki ewidencyjne. Jedną dla obszaru miasta, drugą dla obszaru wsi. Jednostką może być również obszar dzielnicy lub delegatury. Jednostka ewidencyjna posiada swój identyfikator oraz nazwę własną. Jednostki ewidencyjne dzielą się na obręby. O jednostce ewidencyjnej przeczytamy w rozporządzeniu w sprawie EGIB par 5 

TREŚĆ OPERATU TECHNICZNEGO

O treści operatu technicznego mowa w standardach techniczny par 36 który składa się z:
 1. Spisu treści
 2. Sprawozdania technicznego
 3. Dokumentacji założonej osnowy pomiarowej
 4. Mapy porównania z terenem
 5. Szkiców polowych
 6. Wykazu współrzędnych punktów terenowych
 7. Kopi protokołów
 8. Akty ugody
 9. Dowody doręczeń zawiadomień
 10. Innych dokumentów które zostały wykorzystane przez wykonawcę a nie pochodzą z zasobu
 11. Dokumentację niezbędną do aktualizacji baz danych zasobu
 12. Materiałów o których mowa w paragrafie 24.1
 KIEDY ZAKŁADAMY OSNOWĘ POMIAROWĄ
Osnowę pomiarową zakładamy wówczas gdy gęstość osnowy geodezyjnej jest nie wystarczająca do wykonania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.
 
 GRUPY DOKŁADNOŚCIOWE
Standardy techniczne wyróżniają 3 grupy dokładnościowe:I – grupa dokładnościowa – do której zaliczamy szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowalne zachowujące niezmienność kształtu i położenia w czasie tj. :- Znaki geodezyjne,- punkty graniczne,- elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu,- naziemne obiekty i urządzenia budowlane II – grupa dokładnościowa – do której zaliczamy elementy o mniej wyraźnych konturach lub obiekty podziemne tj:- nasypy,- wykopy- wały- rowy- sztuczne zbiorniki wodne- elementy podziemnego uzbrojenia terenu- elementy zagospodarowania terenu:§  pojedyncze drzewa§  trawniki§  boiska sportowe III – grupa dokładnościowa – do której zaliczamy elementy których kontur zależny jest od oceny osoby wykonującej pomiar, np.– oddział leśny,- Kontury użytku- zbiorniki wodne o naturalnych liniach brzegowych Z grupą dokładnościową wiążą się uzyskanie odpowiednich dokładności pomiaru i tak:- dla I grupy dokładnościowej powinniśmy pozyskać szczegóły z dokładnością 0,10m ,- dla II grupy O.30 m- a dla III grupy 0,50m  

CHARAKTERYSTYKA PUNKTU ADRESOWEGO? 
Definicję punktu adresowego zawiera rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Par 2 pkt 11. Według tej definicji punktem adresowym nazywamy adres wraz z jego lokalizacją przestrzenną wyrażoną przez współrzędne płaskie prostokątne x,y  

W JAKIEJ SYTUACJI NA TERENACH ZAMKNIĘTYCH PRZY WYKONYWANIU MDCP NALEŻY WYKONAĆ POMIAR
  
           Zasady pomiaru granic przy mapach na terenach zamkniętych nie różnią się niczym specjalnym w stosunku do pomiarów granic przy mapach na terenach nie zamkniętych. Zgodnie ze standardami granice powinniśmy pomierzyć wówczas gdy projektowany budynek znajdować się będzie w odległości mniejszej lub równej 4 metry lub wykonywany będzie inny obiekt budowlany w odległości mniejszej lub równej 3 metr od granicy nieruchomości a w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych z dokładnością właściwa dla grupy I.W przypadku gdy punkty nie stanowią jednoznacznie identyfikowalnych punktów pomiar przeprowadza się czynnościami mającymi na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.               Różnica podczas wykonywania map na terenach zamkniętych jest taka, że pomiary na tych terenach objęte są nadzorem który polega na ocenie między innymi na:
 1. sprawdzeniu zgodności wykonywania mapy z odrębnymi przepisami
 2. sprawdzeniu zgodności wykonywaniu pomiarów z odrębnymi przepisami
 3. przekazywania i przyjmowania w odpowiedniej postaci i w odpowiednich terminach danych do ewidencji gruntów i budynków
 4. posiadania przez wykonawców zezwoleń na wykonanie tych prac
 5. przestrzegania przepisów o ochronie informacji nie jawnych
Oraz poprzez:
 1. rozpatrywanie sprawozdań z realizacji prac gik
 2. rozliczania tych prac
 3. podejmowania czynności mających zapewnić prawidłowe wykonanie prac gik
  CO ZAWIERA ZGŁOSZENIE ROBÓT GEODEZYJNYCH?

Zgłoszenie prac geodezyjnych zgodnie z artykułem 12 pkt 2 powinno zawierać
 1. - dane identyfikujące
  1. Wykonawcę prac geodezyjnej
  2. Kierownika prac
 2. cel zgłoszonych prac
 3. dane określające obszar objęty zgłaszanymi pracami
 4. termin rozpoczęcia prac zgłoszenia prac
 5. przewidywany termin przekazania prac do organu służy gik
 KTO I W JAKIM CELU KOORDYNUJE USYTUOWANIE SIECI?

O obowiązku koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu należącego do zadań starosty mówi artykuł 28 PGiK. Koordynacji dokonuje się aby położenie sieci uzgodnić ze wszystkimi zainteresowanymi stronami tj.:
 1. wnioskodawcą,
 2. podmiotów władających sieci,
 3. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 4. inne podmioty które mogą być zainteresowane w tym osoby zarządzającymi terenami zamkniętymi o ile sytuowanie projektu znajduje się na tym obszarze.
 KIEDY STOSUJEMY SYMBOL, A KIEDY POWIERZCHNIĘ?

Według załącznika nr 1 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, Gdy obiekt który możemy przedstawić na mapie za pomocą punktu lub poligonu ma wymiary poziomy lub pionowy większy bądź równy 0.75 m przedstawiam go wykorzystując poligon, w przypadku gdy jest mniejszy stosujemy symbol.  

W JAKICH PRZYPADKACH GEODETA JEST WYKREŚLANY Z LISTY UPRAWNIONYCH?

Geodeta może zostać wykreślony z listy osób uprawnionych w przypadku:1.      Śmierci2.      Odebrania uprawnień geodezyjnych3.      Sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety lub kartografa4.      Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych 

PO NEGATYWNYM PROTOKOLE WERYFIKACJI, CO MOŻE ZROBIĆ GEODETA I W JAKICH TERMINACH TEGO DOKONAĆ?

Gdy organ służby geodezyjnej wyda negatywny protokół weryfikacji prac, geodeta ma 14 dni na ustosunkowanie się na piśmie do uwag. Jeżeli przyjmuje go bez zastrzeżeń musi poprawić dokumentacji w terminie 3 miesięcy od wystawienia protokołu. Jeżeli pracy nie poprawi pracę traktuje się jako zaniechaną. O weryfikacji przez organy służby geodezyjnej został poświęcony artykuł 12b PGiK

 CO ZAWIERA BAZA DANYCH EGIB?

Baza egib zawiera dane przedmiotowe dotyczące:
 1. Działek
 2. Lokali
 3. Budynków
Oraz dane podmiotowe dotyczące
 1. Właścicieli oraz jego wielkości udziału lub samoistnych posiadaczy, ale także:
  1. użytkowników wieczystych,
  2. jednostek organizacyjnych osób prawnych,
  3. organów administracji publicznej które gospodarują nieruchomościami,
  4. użytkowników gruntów państwowych i samorządowych
 2. Opisu prawa własności
 3. Daty nabycia prawa własności
 4. Informację o dokumentach które stanowiły podstawę opisu prawa własności
 5. Adresów zameldowania
 WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ DZIAŁKI PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI?

Działka przeznaczona pod zabudowę budynkiem mieszkalnym to działka gruntu której wielkość, cechy geocentryczne dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikających z rozporządzeń, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego 

JAKIE SĄ ZASADY REDAKCJI MAPY ZASADNICZEJ? WYMIEŃ JE?

1.      Podstawą skalą mapy zasadniczej jest skala 1:500
2.      Standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej w tym zakres jej treści poszczególnych skal oraz znaki umowne określa załącznik 4 do rozporządzenia w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej w tym:
a.      Znaki umowne są zdefiniowane dla skali 1:500
b.      Dla pozostałych skal wykorzystuje się znaki pomniejszone o 25 procent o ile obiekty te stanowią treść mapy w tej skali
c.       Do popisów stosowanych na mapie zasadniczej stosuje się tą samą proporcjonalną czcionkę
d.      Przewody istniejąc opisuje się:     
       i.          Oznaczając rodzaj sieci         
     ii.          Typ sieci         
   iii.          Oznaczenie źródła danych pomijając O   
           iv.          Oznaczenie średnicy przewodu       
      v.          W przypadku gdy jest nieczynny – oznaczenie niecz. Poprzedzone myślnikiem       
       vi.          Do nadziemnych przewodów nie stosuje się opisu     
        vii.          Opis przysłania reprezentacje kartograficznąe.     

Przewody projektowane opisuje się:           
   i.          Linią przerywaną – w kolorze sieci       
      ii.          Z dodatkiem etykiety proj         
   iii.          W przypadku urządzeń linią ciągłąf.     

  Gdy obiekt który możemy przedstawić na mapie za pomocą punktu lub poligonu ma wymiary poziomy lub pionowy większy bądź równy 0.75 m przedstawiam go wykorzystując poligon, w przypadku gdy jest mniejszy stosujemy symbol3.      Na mapie zasadniczej umieszcza się informację o jej skali i lokalizacji przedstawionego obszaru


 CO ZAWIERA SZKIC TYCZENIA I KTO MUSI GO PODPISAĆ?       

        Tyczenie obiektów budowlanych, geodezyjną obsługę budowy i montażu wykonuje się na podstawie wyników geodezyjnego opracowania
 1. Projektu zagospodarowania terenu
 2. Planu sytuacyjnego
 3. Innych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji budowy o ile jest to niezbędne
Wyniki tego opracowania przedstawione są w szkicu tyczenia który powinien zawierać:
 1. Datę dotyczące osnowy geodezyjnej, pomiarowej, realizacyjnej
 2. Rysunek obiektów podlegających wytyczeniu
 3. Dane niezbędne do wytyczenia
 4. Wyniki pomiaru kontrolnego (na czarno w nawiasie)
 5. Podpis geodety uprawnionego wykonującego tyczenie
 6. Podpis kierownika budowy
Szkic tyczenia powinien zostać podpisany przez kierownika budowy. Kopia powinna zostać w archiwum geodety natomiast oryginał przekazany kierownikowi budowy, a gdy nie będzie on ustanowiony inwestorowi.

 JAKIE SĄ KARY DYSCYPLINARNE?

Karami dyscyplinarnymi są:
 1. upomnienie
 2. nagana
 3. zawieszenie uprawnień od 6 miesięcy do 1 roku
 4. odebranie uprawnień zawodowych
Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaję po upływnie 5 lat. Osoba której odebrano uprawnienia zawodowy może starać się ponownie o ich uzyskanie po upływie lat 3 

OPISAĆ KRÓTKO KALIBRACJĘ RASTRA?

W celu przeprowadzenia digitalizacji mapy przeprowadza się kalibrację rastra. Jest to wpasowanie obrazu mapy w cyfrowy układ odniesienia. W tym celu należy wskazać tzw. punkty dostosowania. Punktami dostosowania nazywamy te punkty które mają znaną współrzędną w układzie pierwotnym i wtórnym oraz są jednoznacznie identyfikowalne.Punktami dostosowania mogą być przecięcia siatki kwadratów, punkty graniczne, punkty osnowy, naroża budynków. Dokładność położenia punktów dostosowania nie może być mniejsza niż 0.10m względem najbliższych punktów osnowy. Punkty dostosowania powinny zostać rozmieszczone równomiernie na granicy zewnętrznej oraz wewnętrznej transformowanego obiektu. Transformację przeprowadza się dwu etapowo:
 1. kalibracja wstępna metodą afiniczna
 2. Ponowna kalibracja metodą afiniczną lub helemerta wykonana na podstawie analizy deformacji mapy z pierwszego etapu kalibracji rastra przeprowadzamy metodą afiniczną lub metodą helmerta
Dokładność transformacji jest wyrażona błędem średnim transformacji i jest zależna od skali mapy i wynosi
 1. 0,20 m dla skali 1:500
 2. 0,40m dla 1:1000
 3. 0,80m dla1:2000
 4. 2,0 m dla 1:5000
JAK PRZEDSTAWIĆ WERANDĘ LUB GANEK NA MAPIE ZASADNICZEJ W SKALI 1:2000?

Według rozporządzenia w sprawę BDOT i mapy zasadniczej rozdział 4 nie wykazuje się na mapie zasadniczej w skali 1:2000 lub mniejszej werandy lub ganku 

 CO ZAWIERA DOKUMENTACJA OSNOWY POMIAROWEJ?

Dokumentacja osnowy pomiarowej zawiera zgodne z rozporządzeniem w sprawie standardów par38 :
 1. Dane z obserwacyjne
 2. Dokumentacja z procesu wyrównania
 3. Szkic osnowy pomiarowej wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi
 4. Wykaz współrzędnych punktów osnowy wraz z ich charakterystyką po wyrównaniu
 5. Podpis osoby sporządzającej dokumentacje oraz datę
 CO TO JEST DECYZJA I CO ZAWIERA?

Według artykułu 107 Kodeksu prawa administracyjnego Decyzja zawiera:
 1. Oznaczenie organu administracji publicznej
 2. Datę wydania
 3. Oznaczenie stron
 4. Powołanie podstawy prawnej
 5. Rozstrzygniecie
 6. Uzasadnienie prawne i faktyczne
 7. Pouczenie czy i w jakim trybie służy odwołanie oraz o prawie do zrzeczenie się odwołania
 8. Podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji
  SCHARAKTERYZUJ UKŁAD 2000

Układ współrzędnych  płaskich prostokątnych zwany układem „2000”, powstały w wyniku zastosowania  odwzorowania Gaussa-Krügera  dla  elipsoidy   GRS 80  w czterech trzystopniowych strefach o  południkach  osiowych 15° E , 18°E, 21°E i 24°E, oznaczone odpowiednio numerami – 5, 6, 7 i 8.Układ stosuje się na potrzeby wykonywania map w skalach większych od 1:10 000 – w szczególności  mapy ewidencyjnej  i  mapy zasadniczej . Zastąpił on  układ współrzędnych „1965” . W układzie tym koncepcja nawiązuje do dawnego  układu współrzędnych „1942” . Różnica polega jednak na odmienności przyjętych elipsoid odniesienia oraz na zastosowaniu dodatkowej skali podobieństwa (skali kurczenia na południkach środkowych) 

ORGANY SŁUŻBY GEODEZYJNEJ

Służba geodezyjna i kartograficzna dzielą się na organ:
1.   Nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
[1].    Głównego geodetę kraju
[2]. Wojewodę wykonującego swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego kartograficznego

2.     Administracji geodezyjnej i kartograficznej:
[1].   - Starosta wykonujący swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego
[2].   - marszałek województwa wykonujący swoje zadania przy pomocy geodety województwa 

CO TO JEST BDOT500 I CO ZAWIERA?

Baza BDOT 500, jest to jedna z baz tworząca mapę zasadniczą. Baza danych obiektów topograficznych zawiera obiekty topograficzne dla których podstawową skalą jest skala 1:500.Baza bodt 500 zawiera elementy topograficzne takie jak:
 1. budynki nie wykazane w ewidencji gruntów i budynków,
 2. budowli
 3. ogrodzeń
 4. komunikacji
 5. zagospodarowania terenu
 6. sportu i rekreacji
 7. wód
 8. rzeźby terenu
 DO JAKICH CZYNNOŚCI UPOWAŻNIONY JEST GEODETA WCHODZĄC NA CUDZĄ NIERUCHOMOŚĆ?

Geodeta zgodnie z artykułem 13 prawa geodezyjnego i kartograficznego ma prawo
 1. wejść na grunt lub do obiektu budowlanego jeżeli jest to niezbędne w celu wykonania prac pomiarowych
 2. dokonywać przycinek drzew i krzewów
 3. nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki
 4. umieszczaniu na gruntach i obiektach budowli triangulacyjnych
Na terenach zamkniętych prac geodezyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców działających na zlecenie organów które wydały decyzję o zamknięciu terenu lub za ich zgodą 

 KTO DECYDUJE O SKALI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH?

Treść i skalę mapy do celów projektowych dostosowuje się do rodzaju i wielkości zamierzenia budowlanego.

CO TO JEST WYSOKOŚĆ NORMALNA?

Rozumie się przez to iloraz liczby geopotencjalnej przez przeciętną wartość przyspieszenia normalnegosiły ciężkości na elipsoidzie odniesienia 

CZY JEŻELI PRZY MDCP MAPA PORÓWNANIA JEST BEZ ZMIAN CZY MUSIMY DOŁĄCZYĆ JA DO OPERATU?

Do Map do celów projektowych mapa porównania ternu jest obligatoryjna. Przy realizacji innych celów niż mapa do celów projektowych mapa porównania z terenem jest dołączona do operatu wówczas gdy kierownik prac geodezyjnych uzna to za konieczne 

NUMERACJA PUNKTÓW OSNOWY SZCZEGÓŁOWEJ?

Numeracja punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej odbywa się w sekcjach mapy topograficznej w układzie PL-1992 w skali 1:10 000 w następujący sposób:
 1. pierwszy człon numeru punktu składający się z 9 znaków określa godło arkusza mapy topograficznej w układzie PL-1992 w skali 1:10 000, w którym punkt jest położony, z pominięciem występujących w godle myślników
 2. drugi człon numeru punktu składa się z oznaczenia osnowy odpowiednio:
  1. SP – dla punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej,
  2. SH – dla punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej,
 3. trzeci człon numeru punktu oznacza kolejny numer punktu w ramach arkusza mapy wykorzystanego w pierwszym członie i przyjmuje wartość z zakresu 1000–9999,
 4. czwarty człon numeru punktu oznacza kolejność punktu w zespole, przy czym centr punktu oznacza się zawsze cyfrą 0 - przy czym pierwszy i drugi człon numeru rozdziela się myślnikiem.
 STANDARDOWE OPRACOWANIA?

Standardowym opracowaniem kartograficznym wyszczególnionym w prawie geodezyjnym i kartograficznym są:
 1. mapa zasadnicza 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
 2. mapa ewidencyjna 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
 3. mapa topograficzna 1:10 000 , 1:25 000, 1:50 000 1:100 000
 4. mapa ogólnogeograficzna1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000
KTÓRE PUNKTY PODLEGAJĄ OCHRONIE?

Ochronie podlegają punkty:
 1. osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej
 2. osnowy grawimetrycznej
 3. osnowy magnetycznej
 4. budowy triangulacyjne
 5. urządzenia zabezpieczające te znaki
 ANALIZA WOKÓŁ TERENU PRZY DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY - JAKI ZAKRES I NA JAKICH MAPACH?

Analizy dokonuje się na kopiach mapy zasadniczej przedstawiający obszar o wielkości 3 krotności linii frontu nie mniejszej jednak niż 50m

 BAZY JAKIE PROWADZI STAROSTA?
 1. Egib
 2. Bdot
 3. Gesut
 4. Osnów szczegółowych
 5. Rejestru cen nieruchomości
 CIĄGI POLIGONOWE

Ciągiem poligonowym w  geodezji nazywamy, zbiór punktów osnowy geodezyjnej połączonych odcinkami, w którym pomierzone zostały wszystkie długości boków oraz kąty wierzchołkowe i który stanowi szczególny rodzaj sieci kątowo-liniowejCiągi poligonowe ze względu na sposób nawiązania dzieli się na:
 1. dwustronnie nawiązany
 2. jednostronnie nawiązany
Ciągi poligonowe ze względu na kształt wieloboku dzieli się na:
 1. zamknięte
 2. otwarte
 Długość ciągu poligonowego osnowy pomiarowej nie powinna przekraczać 3000 metrów

 UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO?

Uczestnikami procesu budowy w myśl artykułu 17 Prawa budowlanego są:
 1. Inwestor
 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego
 3. Projektant
 4. Kierownik budowy lub kierownik robót
PRACE PRZYGOTOWAWCZE?

Do prac przygotowawczych należą:
 1. Wytyczenie geodezyjne obiektu
 2. Wykonanie niwelacji terenu
 3. Zagospodarowanie terenu budowy wraz budową tymczasowego obiektu
 4. Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy
 PRAWA KIEROWNIKA BUDOWY?

Kierownik budowy ma prawo:
 1. Występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót
 2. Ustosunkowana się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych
 KTO MOŻE DOKONYWAĆ WPISÓW W DZIENNIKU BUDOWY?

Wpisów do dziennika budowy mogą dokonywać:
 1. Inwestor
 2. Kierownik budowy
 3. Projektant
 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego
 5. Pracownicy organów nadzoru budowlanego 
 6. Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy
 W JAKI SPOSÓB MOŻNA PODPISAĆ MAPĘ DO CELÓW PRAWNYCH?

Mapę do celów projektowych kierownik prac może podpisać podpisem:
 1. Własnoręcznym
 2. Kwalifikowanym Osobistym
 3. Zaufanym
 4. elektronicznym
CZYNNOŚCI GEODEZYJNE W TOKU BUDOWY?

Czynnościami geodezyjnymi w toku budowy jest:
 1. geodezyjna obsługa budowy i montażu
 2. pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
 3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów lub ich elementów
 NAZWY PLIKÓW DO AKTUALIZACJI BAZ DANYCH?

Pliki do aktualizacji baz danych powinny być przekazywane po ich odpowiednim podpisaniu. Ich nazwa powinna składać się:
 1. numeru id pracy lub zamówienia publicznego
 2. myślnika
 3. Skrócona nazwa bazy danych zasobu do którego odnoszą się zawarte w pliku dane
 OSNOWA GNSS - JAK SIĘ KONTROLOWAĆ?

Kontroli Sprzętu GNSS oraz otrzymywanych danych korekcyjnych dokonujemy przynajmniej raz dziennie przed rozpoczęciem sesji pomiarowej na punktach o znanych współrzędnych należących do I grupy dokładnościowej zwłaszcza na punktach osnowy geodezyjnej lub pomiarowej znajdującej się w odległości nie większej niż 7 km od obszaru podlegającego pomiarowiW przypadku gdy kontrola wykazuje większe odchyłki niż dx=0.12cm dy=0.12m i dh=0.09m kontroli dokonuje się kontroli na dwóch punktach osnowy geodezyjnejW przypadku zaobserwowania systematycznych odchyłek dokonany pomiar transformuje się do układu realizowanego przez osnowę geodezyjną a informację o przeprowadzonej transformacji umieszcza się w sprawozdaniu technicznym

  CO SKŁADA SIĘ NA TREŚĆ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH?

Na treść mapy do celów projektowych składa się:
 1. Szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej
 2. Usytuowanie zieleni wysokiej
 3. Inne obiekty lub informacje określone przez projektanta lub inwestora w tym miary liniowe
 4. Opis mapy do celów projektowych:
[1].     Tytuł mapy „Mapa do celów projektowych
[2].     Skala
[3].     Położenie obszaru opracowania
[4].     Nazwa obrębu i jego identyfikator
[5].     Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych
[6].     Id zgłoszonych prac
[7].     Imię, nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych
[8].     Oznaczenie układu wysokości
[9].     Zakres opracowania
[10].  Datę oraz imię i nazwisko osoby która opracowywała mapę

Na mapie do celów projektowych umieszcza się również stosowną klauzulę urzędową lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o pozytywnym wyniku weryfikacji. 

JAK MIERZYMY KRAWĘŻNIK I CO ILE STAWIAMY PIKIETY

Krawężnik jest szczegółem pierwszej grupy dokładnościowej. Mierzy go z dokładnością do 0,10m. W związku z tym punkty określające położenie krawężnika możemy mierzyć strzałka łuku nie była większa niż 0.10 m 

OPISAĆ PUNKTY OSNOWY?

Rozumie się przez to punkt w terenie, oznaczony odpowiednim znakiem, dla którego wyznaczonowspółrzędne w państwowym systemie odniesień przestrzennych lub wielkość fizyczną charakterystyczną dla określonego rodzaju osnowy;

 KTO USTALA TERENY ZAMKNIĘTE I KOMU PRZEKAZUJE WYNIKI PRAC Z TERENÓW ZAMKNIĘTYCH?

Tereny zamknięte ustalane są przez właściwych ministrów lub kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji. Dla terenów zamkniętych wykonuje się zamiast mapy zasadniczej, odrębne mapy zawierające w swojej treści sieci uzbrojenia podziemnego. Sporządzanie tych map i ich aktualizowanie należy również do właściwych ministrów oraz kierowników urzędów centralnych 

PRZY JAKICH OPRACOWANIACH KARTOGRAFICZNYCH STOSUJE SIĘ UKŁAD 2000 I UKŁAD 1992?

Układ 2000 stosuje się do opracowań kartograficznych w skali większej niż 1:10 000 zwłaszcza do wykonywania map ewidencyjnych oraz mapy zasadniczejUkład 1992 stosuje się do opracowań w skali 1:10 000 lub mniejszych. Stosuje się je m.in. do sporządzenia leśnych map numerycznych w Lasach państwowych. 

PRZEDSTAWIENIE WÓD NA MAPIE ZASADNICZEJ?

Wody przedstawia się za pomocą poligonu w kolorze błękitnym. W przypadku gdy woda stojąca jest nieokreślona używa się skrótu w.

 KTO PANUJE NAD BUDOWA DROG KRAJOWYCH I NA CZYJE ZLECENIE

Drogi krajowe są własnością skarbu Państwa. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych
Za tę wiadomość podziękował(a): pajlo, hubert701, Katarzyna O, LatającyLonger, IzaS, navi01, Syl45, KinMad, jadaszek, derpina and 8 other people also said thanks.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Kacper1992.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/04/04 11:07 #18264

 • jjmojija
 • jjmojija Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 22
 • Otrzymane podziękowania: 4
Z rozporządzenia ws. osnów w załączniku o osnowie szczegółówej.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/04/04 16:21 #18265

 • Olex
 • Olex Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 17
rozporządzenie w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych - załącznik nr 1 rozdział 6 pkt 1

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/04/04 17:10 #18266

 • Olex
 • Olex Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 17
ANALIZA WOKÓŁ TERENU PRZY DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY - JAKI ZAKRES I NA JAKICH MAPACH?

Analizy dokonuje się na kopiach mapy zasadniczej przedstawiający obszar o wielkości 3 krotności linii frontu nie mniejszej jednak niż 50m

- taka odpowiedz jest zgodna z par.3 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który został uchylony.
Moim zdaniem prawidłowa odpowiedz jest zgodna z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art.52.2 pkt 1 - Mapa zasadnicza lub w przypadku jej braku mapa ewidencyjna, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na którym inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwstycji iniowych również w skali 1:2000.
Za tę wiadomość podziękował(a): Kacper1992

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/04/08 09:02 #18293

 • Zylabk1
 • Zylabk1 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 33
 • Otrzymane podziękowania: 0
Witam, dot. pytanie zakres 1 ustny rok 2021, mam problem z odpowiedzią na pytanie nr.  9 Kiedy można pominąć pk. przy pomiarze jednoznacznie identyfikowalnych obiektów? Czy mógłby mnie ktoś nakierować na odpowiedź. Dziękuję 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/04/08 14:40 #18294

 • Kacper1992
 • Kacper1992 Avatar
 • Z dala
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 20
STANDARDY TECHNICZNE § 18
1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych pomija się punkty szczegółu terenowego, których odchylenie od linii prostej konturu tego szczegółu sytuacyjnego, ustalonej przez dwa sąsiednie pomierzone punkty, nie przekracza:

1) w przypadku szczegółów terenowych I grupy – 0,10 m;

2) w przypadku szczegółów terenowych II grupy – 0,30 m;

3) w przypadku szczegółów terenowych III grupy – 0,50 m.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy punkty szczegółów terenowych określają jednocześnie przebieg granicy działki ewidencyjnej.

3. Przy określaniu zasięgu konturów klasyfikacyjnych kontury o powierzchni mniejszej niż 0,10 ha włącza się do konturu przyległego.
Za tę wiadomość podziękował(a): Zylabk1

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/04/09 23:44 #18305

 • Jvver
 • Jvver Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 48
 • Otrzymane podziękowania: 10
Witam, 

czy sa na forum pytania ustne z poprzednich lat, wzorem pierwszego postu wtym wątku?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/04/24 18:24 #18369

 • Jvver
 • Jvver Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 48
 • Otrzymane podziękowania: 10
Witam,

Czy ktoś możę wyjaśnić co oznacza w numeracji punktów osnowy człon 5 (dla osnowy podstawowej) oraz człon 4 (dla osnowy szczegółowej)?

Za roporządzeniem - przykład dla osnowy szczegółowej:

"czwarty człon numeru punktu oznacza kolejność punktu w zespole, przy czym centr punktu oznacza się zawsze
cyfrą 0"

Co to jest kolejność punktu w zespole? Jakie wartości może przyjmować ten człon (5 lub 4 odpowiednio do osnowy) i czemu te wartości odpowiadają?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/04/24 19:16 #18373

 • Kacper1992
 • Kacper1992 Avatar
 • Z dala
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 20
Hej, 

Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że chodzi tutaj o poboczniki osnowy. Są to dodatkowe odtwarzalne punkty wyznaczone przy okazji punktu macierzystego. Im więcej ich masz tym większe prawdopodobieństwo, że przeżyją i będziesz mógł się na nich nawiązać. Z tego co kojarzę z opisów topograficznych to są zanumerowane w sposób np. 1045.01, 1045.02 itd.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/04/24 19:23 #18374

 • Kacper1992
 • Kacper1992 Avatar
 • Z dala
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 20
Olex muszę cię opierniczyć. Faktycznie par 3 rozporządzenia został uchylony w związku z twoim postem w robocie zamówiłem mniejszą mapę do warunków a teraz czytam że będzie za mała gdyż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu terenu art 61.5a mówi

''W celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ wyznacza wokół terenu, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1a, na kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej dołączonej do wniosku o ustalenie warunków zabudowy obszar analizowany w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu, jednak nie mniejszej niż 50 metrów, i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w ust. 1. Przez front terenu należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę.''

 
Za tę wiadomość podziękował(a): Olex

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Kacper1992.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/04/25 17:32 #18383

 • Olex
 • Olex Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 17
Masz rację! Nie doczytałam tego w tej ustawie a wiedziałam, że w tym rozporządzeniu był ten paragraf uchylony. Zwracam honor i przepraszam.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/04/30 22:30 #18454

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 512
 • Otrzymane podziękowania: 278
101. Kiedy geodeta może zgłosić zgłoszenie uzupełniające?
102. Jakie materiały geodeta wykorzystuje do tyczenia?
103. Dokładność a precyzja - komisji chodziło o to, że dokładność odnosi się np. do błędu położenia punktu, a precyzja odnosi się do precyzji zapisu np. do 0.01m.
104. Co trzeba zrobić przy pomiarach GNSS - chodziło o kontrolę przed pomiarem.
105. Jakie ma prawa geodeta wykonujący czynności w terenie (art. 13 pgik)
106. Generalizacja (komisja chciała coś więcej niż tylko paragraf 18 standardów. Trzeba był również powiedzieć, że jak mamy wymiary podłużne i poprzeczne albo średnicę mniejszą niż 0.75 m to przedstawiamy obiekt symbolem).
107. Bazy danych jakie się prowadzi (cały art.4 z ustawy PGiK).
108. Uczestnicy procesu budowlanego?
109. Rodzaje przyłączy?
110. Terminy weryfikacji?
111. Czy sieć gazowa może przebiegać przez tunel (zadający był ze Świnoujścia - śmiał się że wszyscy mają z tym problem) i jaką długość może mieć? 
112. Co z definicji musi zawierać działka budowlana?
113. Opis mdcp.
114. Wymień użytki na wodach?
115. Definicja przyłącza kanalizacyjnego oraz wodociągowego?
116. Elementy sprawozdania technicznego?
117. Jak mierzymy krawężnik na łuku?
118. Jakie dane zawiera GESUT?
119. Jak wyrównujemy osnowę wysokościową założoną metoda niwelacji geometrycznej?
120. Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi nasypu, wykopu, innych urządzeń?
121. Dokładności pomiaru wysokościowego?
122. Tereny komunikacyjne (dr, Tp itd.)?
123. Atrybuty wspólne dla GESUT(data przyjęcia .., nazwa/oznaczenie operatu ... itd.)?
124. Wymień organy służby geodezyjnej i kartograficznej?
125. Co wyznacza granicę cieku?
126. Podaj dokładności punktów osnowy szczegółowej poziomej?
127. Kto nadaje numer porządkowy budynków oraz gdzie się go umieszcza?
128. Co znajduje się w opisie mapy do celów projektowych?
129. Jak zaznaczyć na mapie do celów projektowych żywopłot?
130. Jakie znaki geodezyjne NIE podlegają ochronie?
131. Kierownik prac geodezyjnych?
132. Terminy weryfikacji opracowań geodezyjnych?
133. Warunki usytuowania budynku projektowanego na działce? (w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)
134. Co wymaga inwentaryzacji geodezyjnej?
135. Kto ustanawia tereny zamknięte, co jest w decyzji, kto dostaje tą decyzję?
136. Jak się określa obszar do aktualizacji w mdcp?
137. Co to jest kondygnacja?
138. Co stanowi miary dokładnościowe dla osnów pomiarowych? Gdzie można znaleźć tą dokładność i ile wynosi?
139. Przy wykonywaniu mdcp wynikła potrzeba wykonania rozgraniczenia nieruchomości. O jaką wartość można zmodyfikować współrzędne punktu granicznego?
140. Co należy zapewnić przy pomiarach poziomych osnów pomiarowych?
141. Ustalenie lokalizacji celu publicznego. Kto wydaje na jakich terenach i w jakim dokumencie?
142. Rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych. Kto może zrobić, jaki dokument (projekt), co zawiera, kto zatwierdza?
143. Kiedy zakładamy osnowę pomiarową?
144. Jakie są klauzule tajności informacji niejawnych?
145. Ile jest działów ksiąg wieczystych? Nazwij każdy dział? Który dział ulega zmianie w wyniku prac geodezyjno-kartograficznych?
146. Prawa geodety na gruncie?
147. Budowa zagrodowa? Jakie budynki oprócz rolniczych?
148. Koordynacja usytuowania sieci - kto dokonuje i w jakim celu?
149. Zawartość operatu technicznego?
150. Po ilu latach od odebrania uprawnień zawodowych można się ponownie o nie starać?
151. Prawa kierownika budowy i kto jest odpowiedzialny za zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu?
152. Zakładanie osnów wysokościowych - metody, błędy?
153. Czego nie zgłaszamy? (Pan z komisji po podaniu czego nie zgłaszamy z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dopytywał czego jeszcze - chodziło o mierzenie kubatur i odkształceń).
154. Rozdziały ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne?
155. Jakie rodzaje opracowań kartograficznych tworzy się na podstawie baz danych prowadzonych przez służbę geodezyjną?
156. Jakie punkty wchodzą w skład osnowy szczegółowej oraz jakie są ich błędy?
157. Co to jest decyzja administracyjna i z jakich elementów się składa?
158. Pod jakim kątem organ weryfikuje prace geodezyjne i kartograficzne?
159. Co to jest punkt adresowy?
160. Co zawiera baza punktów osnowy szczegółowej?
161. Sprawozdanie techniczne - co to jest i co zawiera?
162. Czy postanowienie może zakończyć postępowanie administracyjne?
163. Uczestnicy procesu budowlanego - wymienić i scharakteryzować?
164. Terminy weryfikacji - co można zrobić gdy są przekraczane?
165. Terminy załatwiana spraw z KPA?
166. Kiedy użytek rolny zmienia się na Bp?
167. Opisz co zawiera opis topograficzny osnowy geodezyjnej szczegółowej?
168. Jakimi znakami stabilizuję się osnowę szczegółową?
169. Opisz grupy dokładnościowe szczegółów terenowych?
170. Sposoby pozyskania danych GESUT?
171. Co to jest teren zamknięty? Jakie pomiary się na nim wykonuje?
172. Grunty pod wodami - jakie wyróżniamy, jak oznaczamy na mapie? (bez szczegółowej charakterystyki)
173. Co zawiera EGiB?
174. Porównanie mapy zasadniczej - chodziło o mapę wywiadu?
175. Kapliczka - która to grupa dokładnościowa?
176. Organy administracji rządowej?
177. Jakie znaki nie podlegają ochronie?
178. Osnowa pomiarowa wysokościowa?
179. W jaki sposób tworzy się i aktualizuje powiatowy GESUT?
180. Co zawiera baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych? (Jakie dane na temat punktu zawiera ta baza)
181. Elementy decyzji administracyjnej?
182. Kiedy jest wydawana decyzja o WZiZT?
183. Budynek będzie usytuowany 4 m od granicy - co robi geodeta? Co z obiektami budowlanymi bliżej niż 3 m?
184. Różnica pomiędzy układem Kronsztadt a EVRF?
185. Wymień wszystkie użytki?
186. Co zawiera podanie (KPA)?
187. Jakie bazy danych tworzą mapę zasadniczą?
188. Jakie dokumenty przekazujemy inwestorowi po inwentaryzacji?
189. Które budynki zalicza się do EGIB, a które do BDOT500?
190. Różnica między zażaleniem a odwołaniem?
191. Podział Służby Geodezyjnej i Kartograficznej?
192. Prace, których nie zgłaszamy?
193. Prawa osoby wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne?
194. Pomiar sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - co mierzymy, jakie dokładności?
195. Scharakteryzować układ 2000?
196. Mapa porównania z terenem?
197. W jakich sytuacjach przy inwentaryzacji sieci nie będącej przyłączem możemy pomierzyć przewód, który już został zasypany?
198. Co to jest las?
199. Czy trzeba zgłaszać pracę geodezyjną wykonywaną na zlecenie starosty?
200. Definicja kondygnacji?
201. Co zawiera dokumentacja osnowy?
202. Klauzule urzędowe?
203. Co uwidacznia się na szkicu tyczenia i co on zawiera?
204. Jakie bazy prowadzi ośrodek powiatowy?
205. Geodezyjny pomiar wysokościowy - które szczegóły terenowe mierzymy?
206. Proszę wymienić 3 definicje działki budowlanej z 3 aktów prawnych i powiedzieć jakie to akty prawne.
207. Kto odpowiada za dane osobowe (RODO)?
208. Co zawiera sprawozdanie techniczne?
209. Kiedy zakładamy osnowę pomiarową i jakie dokładności powinna uzyskać założona osnowa. (10 cm syt i  2cm wys, w zależności co mierzymy)
210. Kogo zawiadamiamy o założeniu znaków punktów osnowy geodezyjnej na prywatnej działce? 
211. Co zawiera szkic tyczenia i komu go przekazujemy?
212. Co zawiera sprawozdanie techniczne?
213. Jednostka ewidencyjna, obręb, działka ewidencyjna?
214. Szczegóły terenowe na mapie - Jak stwierdzić że dany szczegół to pierwsza grupa?
215. Generalizacja?
216. Układy wysokościowe?
217. Co może zrobić geodeta jak dostanie negatywny protokół weryfikacji?
218. Jakich prac nie zgłaszamy?
Za tę wiadomość podziękował(a): Askell, ugeodeta1993

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez *geometra*.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/05/01 17:02 #18457

 • ana608
 • ana608 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 9
Witam  zastanawiam sie na odpowiedzia na jedno z pytan jakie padły na egzaminie usnym 97. Jakie warunki musi spełniać budynek przy inwentaryzacji (odbiorze)?


Czy wystarczy tutaj definicja budynku zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane  oraz przytoczenie art. 57 ze usytuowanie obiektu budowlanego powinno byc zgodne z projektem zagospodarowania dzialki lub terenu?
ponadto powinien posiadać instalacje zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez ana608.
Czas generowania strony: 0.148 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się