admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 13:03 #18093

 • UGMC
 • UGMC Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 14

z czego dokładnie szykujecie się na ustny?
 
ze wszystkiego co znalazłem tutaj na forum z lat 2019 - 2022, oczywiscie biarąc pod uwagę pytania na które możemy znaleźć odpowiedzi w rozporządzeniach i ustawach które obowiązują

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 13:06 #18094

 • jjmojija
 • jjmojija Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 22
 • Otrzymane podziękowania: 4
Czyli co, głównie PGiK, rozp. EGiB, GESUT, BDOT, Prawo budowlane, osnowy? Coś jeszcze?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 16:31 #18104

 • UGMC
 • UGMC Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 14
19.    Zasady generalizacji przy pomiarze. Kiedy stosujemy symbol, a kiedy powierzchnię?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 16:42 #18105

 • wavesensor
 • wavesensor Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 130
 • Otrzymane podziękowania: 87
Symbol, czy powierzchnie to ma zastosowanie przy redakcji mapy :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 16:45 #18106

 • UGMC
 • UGMC Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 14
tak, ale czy tyczy to się reprezantacji 0,75m? wszystko co powyżej to powierzchnia a poniżej symbol? jak odpowiedziec na to pytania?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez UGMC.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 16:50 #18107

 • UGMC
 • UGMC Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 14
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1) z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
§2
11) punkt adresowy – adres wraz z jego lokalizacją przestrzenną wyrażoną przez współrzędne płaskie prostokątne x, y;

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 17:46 #18108

 • wavesensor
 • wavesensor Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 130
 • Otrzymane podziękowania: 87
jeżeli masz m. in. do wyboru punkt i poligon to działa zasad 0.75, zaś w przypadku innych wariantów, wybierasz tą, która najlepiej oddaje charakter, cechy osobowości, przekonania obiektu w terenie

i np. kartka ściekowa SUKK - masz do wyboru punkt i poligon i wybierasz z warunku 0.75
ale np.  mamy, wodociągowe urzadzenie techniczne gdzie mamy wariant punkt, linia lamana, poligon - to najpierw sprawdzam wariant 0.75 pomiedzy punktem a poligonem, zaś gdy charakter raczej liniowy rysujesz linie
tak to rozumiem

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez wavesensor.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 21:06 #18114

 • ana608
 • ana608 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 9
5. Jakie są kary grzywny?
art. 48 i art 48a PGIK.Art.  48.  1. Kto:1)wbrew przepisom art. 12 ust. 1 nie zgłasza prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wbrew przepisom art. 12a nie przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,2)wbrew przepisom art. 13 ust. 1 pkt 1 utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą,3)wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz 5)wbrew przepisom art. 22 ust. 2, będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian,7)wbrew przepisom art. 42 bez wymaganych uprawnień zawodowych wykonuje samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii- podlega karze grzywny. 
2. W wypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.   zgodnie z art. 24 § 1 ustawy kodeks wykroczeń grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (ten kto niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia znaki graniczne, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 48a. 1. Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.
1a. Kto wykorzystuje materiały zasobu niezgodnie z art. 12 ust. 8, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty zryczałtowanej wniesionej w związku ze zgłoszeniem prac i jego uzupełnieniem, do których udostępnione zostały te materiały.
2. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 1a, nakładają w drodze decyzji administracyjnej:
1) Główny Geodeta Kraju, jeżeli naruszenie dotyczy wykorzystywania materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie dotyczy wykorzystywania materiałów wojewódzkiego lub powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Czy coś jeszcze byście tutaj dorzucili? nic bardziej sensownego nie znalazlam..

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez ana608.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/22 22:27 #18140

 • Jvver
 • Jvver Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 48
 • Otrzymane podziękowania: 10
19. Właśnie się zastanawiam co autor miał na myśli generalizacja przy pomiarze, bo nieco rozmija się to z pytaniem o symbol lub powierzchnię.

Generalizacja przy pomiarze to jak dla mnie pomijanie szczegółów sytuacyjnych, gdy odchylenie od prostej jest ... par. 18 standardów. Również można już zgeneralizować pomiar w terenie właśnie przy obiektach, których wymiary są < 75 cm. Ale cóż ... jak to pomierzysz, to przecież nie musisz tego pokazywać, więc potem następuje generalizacja "kameralna", czyli redakcja mapy i dopiero na tym etapie można zdecydować o zastosowaniu symbolu lub powierzchni.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/23 05:14 #18141

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Posty: 414
 • Otrzymane podziękowania: 180

19. Właśnie się zastanawiam co autor miał na myśli generalizacja przy pomiarze, bo nieco rozmija się to z pytaniem o symbol lub powierzchnię.

Generalizacja przy pomiarze to jak dla mnie pomijanie szczegółów sytuacyjnych, gdy odchylenie od prostej jest ... par. 18 standardów. Również można już zgeneralizować pomiar w terenie właśnie przy obiektach, których wymiary są < 75 cm. Ale cóż ... jak to pomierzysz, to przecież nie musisz tego pokazywać, więc potem następuje generalizacja "kameralna", czyli redakcja mapy i dopiero na tym etapie można zdecydować o zastosowaniu symbolu lub powierzchni.
stare pytanie ze starych standardow:

§ 31. 1. Przestrzenne obiekty liniowe oraz przestrzenne obiekty obszarowe w trakcie ich geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego podlegają generalizacji polegającej na: 1) przedstawieniu obiektów krzywoliniowych za pomocą linii łamanych; 2) przedstawieniu obiektów obszarowych za pomocą linii łamanych lub punktów; 3) pominięciu punktów wyznaczających obiekt, jeżeli nie spowoduje to zniekształcenia jego reprezentacji geometrycznej; 4) pomiarze przebiegu osi obiektu liniowego z jednoczesnym określeniem jego wymiaru poprzecznego.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/26 11:34 #18201

 • Olex
 • Olex Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 17
Przy jakich opracowaniach kartograficznych stosuje się układ 2000 i układ 1992?
Układ 200 stosuje się na potrzeby wykonywania map w skalach większych od 1:10 000 – w szczególności mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.
W pracach geodezyjnych i kartograficznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1–4 stosuje się układ współrzędnych PL-UTM lub układ współrzędnych PL-1992.
Czy mógłby mógłby mi ktoś podpowiedzieć jakieś przykłady opracowań kartograficznych w układzie 1992? Czy taka odpowiedz byłaby wystarczająca?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/28 20:14 #18221

 • Olex
 • Olex Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 17
Jak mierzymy krawężnik i co ile stawiamy pikiety? ( Chodziło o strzałkę i łuk).
Krawężnik należy do szczegółów terenowych 1 grupy dlatego powinno się go mierzyć z dokładnością 0.1m a przy generalizacji pomijamy punkty o odchyłce mniejszej niż 0.1m. Więc jak prawidłowo powinno mierzyć się krawężnik? zmierzyć promień luku i policzyć punkty tak żeby strzałka wynosiła równo 0.1m?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/30 16:58 #18242

 • Jvver
 • Jvver Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 48
 • Otrzymane podziękowania: 10
Ortofotomapa.

Myślałem tez o mapach topograficznych, ale w rozp. w sprawie PSOP jest, że mapy w skali 1:10000 do 1:250000 maja być w UTM.

Olex post=18201 userid=8290Przy jakich opracowaniach kartograficznych stosuje się układ 2000 i układ 1992?
Układ 200 stosuje się na potrzeby wykonywania map w skalach większych od 1:10 000 – w szczególności mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.
W pracach geodezyjnych i kartograficznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1–4 stosuje się układ współrzędnych PL-UTM lub układ współrzędnych PL-1992.
Czy mógłby mógłby mi ktoś podpowiedzieć jakieś przykłady opracowań kartograficznych w układzie 1992? Czy taka odpowiedz byłaby wystarczająca?
Za tę wiadomość podziękował(a): Olex

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/30 17:19 #18243

 • Olex
 • Olex Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 17
Na stronie ASG-EUPOS znalazłam jeszcze taką informację.

Układ "1992" jest przeznaczony dla map w skalach 1:10 000 i mniejszych. Jest stosowany również w obliczeniach państwowych osnów geodezyjnych.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/31 22:46 #18252

 • Kacper1992
 • Kacper1992 Avatar
 • Z dala
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 20

Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej stanowią:
- punkty dotychczas stanowiące szczegółową osnowę,
- punkty nowe, których średni błąd położenia nie przekracza 0,07
 
Z jakiego artykułu/paragrafu to wynika? Gdzie to można znaleźć?  

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.067 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się