Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.

TEMAT:

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 14:17 #15799

 • emergency12
 • emergency12 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 57
 • Otrzymane podziękowania: 36
Wyniki oceny przydatności materiałów zasobu komisja utrwala w formie protokołu, który zawiera:
a. uzasadnienie utraty przydatności użytkowej
b. podpisy członków komisji
c. wykaz materiałów zasobu, które w ocenie komisji utraciły przydatność użytkową
d. skład komisji


sprawdzone
Za tę wiadomość podziękował(a): Bigos_06, Marcin_JJ, Hetman992

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 15:06 #15800

 • bialybytow
 • bialybytow Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 49
 • Otrzymane podziękowania: 12
 do Marcin JJ --- Raczej A. Zalacznik nr 1.2 do rozporządzenia egib 2021 
bialybytow

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez bialybytow.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 15:22 #15801

 • bialybytow
 • bialybytow Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 49
 • Otrzymane podziękowania: 12
Dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne, sporządzane w postaci nieelektronicznej opatruje się klauzulą urzędową zawierającą:
a. sumę kontrolną dokumentu elektronicznego według algorytmu SHA-2 (SHA-256)
b. podpis osoby reprezentującej organ prowadzący zasób
c. datę przyjęcia operatu technicznego do zasobu
d. identyfikator ewidencyjny operatu technicznego

Moim zdaniem A,,C,,D
Nic nie ma o podpisie, jest tylko imie i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący zasob.
bialybytow

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 15:31 #15802

 • marta3308
 • marta3308 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 2
 • Otrzymane podziękowania: 1
c,d
rozporządzenie w sprawie organizacji PZGIK par 10.2.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez marta3308.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 15:49 #15803

 • emergency12
 • emergency12 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 57
 • Otrzymane podziękowania: 36

Dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne, sporządzane w postaci nieelektronicznej opatruje się klauzulą urzędową zawierającą:
a. sumę kontrolną dokumentu elektronicznego według algorytmu SHA-2 (SHA-256)
b. podpis osoby reprezentującej organ prowadzący zasób
c. datę przyjęcia operatu technicznego do zasobu
d. identyfikator ewidencyjny operatu technicznego

Moim zdaniem A,,C,,D
Nic nie ma o podpisie, jest tylko imie i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący zasob.
2. Dokumenty dla zamawiającego sporządzone w postaci nieelektronicznej opatruje się klauzulą urzędową zawierającą informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, oraz podpis osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 5.
kluczowe tam jest słowo w pytaniu "w postaci nieelektronicznej"

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 16:00 #15804

 • bialybytow
 • bialybytow Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 49
 • Otrzymane podziękowania: 12
Czyli b,c,d ;) dzięki
bialybytow

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez bialybytow.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 17:35 #15805

 • lukas1993
 • lukas1993 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 20
 • Otrzymane podziękowania: 17
Przegląd szczegółowej osnowy geodezyjnej przeprowadza się:
a) w miarę potrzeb wynikających z lokalnego rozwoju gospodarczego
b) raz na pół roku
c) raz na kwartał
d) raz na rok

Geodezyjną dokumentację techniczną sporządzoną w związku z zakładaniem lub utrzymywaniem podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych:
a) przekazuje się do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
b) publikuje się w Biuletynie Urzędu
c) wykonawca przechowuje przez okres 5 lat
d) przekazuje się do wykorzystania wszystkim wykonawcom prac geodezyjnych

O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta, w terminie 14 dni od dokonania zmiany w ewidencji, zawiadamia:
a) organy podatkowe
b) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w przypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych
c) organy ścigania
d) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w przypadku zmian danych objętych działem IV ksiąg wieczystych

Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku nie są;
a) rok zakończenia budowy
b) łączne pole powierzchni użytkowej lokali niewyodrębnionych
c) numer rejestru zabytków
d) informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku

Atrybutami wspólnymi dla wszystkich obiektów bazy BDOT500 są:
a) numer operatu technicznego, w ramach którego obiekt został wprowadzony do bazy BDOT500
b) metoda pozyskania informacji o obiekcie
c) data zgłoszenia prac geodezyjnych, w wyniku których pozyskano informacje o obiekcie
d) data przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez lukas1993.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 19:12 #15807

 • Emma
 • Emma Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 9
Wymiary przekrojów obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (średnica, wymiar poziomy i pionowy) podaje się w:
Wybierz jedną lub więcej:
a. cm
b. µm
 c. mm
d. w mm lub w cm w zależności od obiektu

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Emma.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 19:14 #15808

 • Emma
 • Emma Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 9
Przegląd szczegółowej osnowy geodezyjnej przeprowadza się
Wybierz jedną lub więcej:
a. raz na pół roku
b. raz na kwartał
c. w miarę potrzeb wynikających z lokalnego rozwoju gospodarczego
 d. raz na rok  

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Emma.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 19:59 #15810

 • Marcin_JJ
 • Marcin_JJ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 37
 • Otrzymane podziękowania: 9
Zasady użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej dotyczą :Wybierz jedną lub więcej:
a. usług danych przestrzennych
b. wspólnego korzystania z danych przestrzennych
c. danych przestrzennych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej
d. interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych 

Ewidencja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, prowadzona przez Głównego Geodetę Kraju, obejmuje między innymi następujące informacje: Wybierz jedną lub więcej:
a. datę wysłania zgłoszenia przez podmiot, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji
b. obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych
c. datę otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju
d. numer porządkowy zbioru danych przestrzennych 

Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą: Wybierz jedną lub więcej:
a. układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem PL-LCC
b. układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem PL-LAEA
c. geodezyjny układ odniesienia oznaczony symbolem PL-ETRF89
d. układ wysokościowy oznaczony symbolem PL-EVRF2007-NH 

Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu:Wybierz jedną lub więcej:
a. położony w granicach jednego obrębu ewidencyjnego
b. wydzielony z otoczenia za pomocą ogrodzenia trwałego
c. jednorodny pod względem prawnym
d. wydzielony z otoczenia za pomocą granic działek ewidencyjnych 

Wyróżnia się następujące metody pozyskiwania informacji o obiekcie bazy BDOT500:Wybierz jedną lub więcej:
a. pomiar bezpośredni w nawiązaniu do szczegółów terenowych - M
b. dane branżowe - B
c. wektoryzacja - D
d. dokumentacja z narady koordynacyjnej - K 

Znak kartograficzny "zadrzewienie, zakrzewienie" stosuje się na mapie zasadniczej do obszaru porośniętego grupą drzew lub krzewów o powierzchni: Wybierz jedną lub więcej:
a. większej niż 1 ha
b. mniejszej niż 0,10 ha
c. co najmniej 0,10 ha
d. co najmniej 10 ha 

Wypisy i wyrysy: Wybierz jedną lub więcej:
a. udostępnia się wyłącznie w postaci papierowej
b. udostępnia się w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci papierowej
c. nie podlegają udostępnieniu
d. udostępnia się wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego

W skład komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii wchodzą:
Wybierz jedną lub więcej:
a. wiceprzewodniczący
b. dwaj sekretarze komisji kwalifikacyjnej
c. przedstawiciel organizacji zawodowej
d. Główny Geodeta Kraju

Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych zawiera dane określające:
Wybierz jedną lub więcej:
a. cel zgłoszonych prac geodezyjnych
b. identyfikator wykonawcy wskazany w zgłoszeniu prac geodezyjnych
c. wysokość opłaty za udostępnione materiały zasobu
d. daty doręczenia wykonawcy prac geodezyjnych protokołów weryfikacji 
Za tę wiadomość podziękował(a): Geoline

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Marcin_JJ.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 22:13 #15811

 • Geoline
 • Geoline Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 4
Znak kartograficzny "zadrzewienie, zakrzewienie" stosuje się na mapie zasadniczej do obszaru porośniętego grupą drzew lub krzewów o powierzchni: Wybierz jedną lub więcej:
a. większej niż 1 ha
b. mniejszej niż 0,10 ha
c. co najmniej 0,10 ha
d. co najmniej 10 ha

Odpowiedz: B
Za tę wiadomość podziękował(a): Dove, Hetman992

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/20 17:56 #15822

 • kajtekk94
 • kajtekk94 Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 108
 • Otrzymane podziękowania: 52
Wybierz oznaczenia stosowane do oznaczenia rodzaju nawierzchni jezdni na mapie zasadniczej:Wybierz jedną lub więcej:
a. mb - masa bitumiczna
b. zw - zwarta
c. gr - grząska
d. bt - bardzo twarda 
Aktualizacji danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, ich uzupełnienia lub zmiany dokonuje się z urzędu w trybie czynności materialno-technicznej, w przypadku gdy:Wybierz jedną lub więcej
:a. nadano nazwę ulicy w drodze decyzji wójta
b. obiekty przestrzenne ujawniane w ewidencji zakończyły swój cykl istnienia
c. został nadany nowy numer porządkowy
d. istniejąca numeracja porządkowa zawiera wady utrudniające jej wykorzystywanie

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez kajtekk94.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/20 21:50 #15835

 • lukk79
 • lukk79 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 0
Numery działek ewidencyjnych, które w wyniku zmiany granic obrębów znalazły się w granicach innego obrębu ewidencyjnego oznacza się:
a. ułamków zwykłych, utworzonych w wyniku dodania do liczników ułamków zwykłych, którymi dotychczas były oznaczone te działki, stałej wartości, stanowiącej krotność liczby 1000
b. kolejnymi liczbami naturalnymi po najwyższym wykorzystanym numerze działki ewidencyjnej w obrębie ewidencyjnym
c. kolejnymi liczbami naturalnymi po dowolnym wykorzystanym numerze działki ewidencyjnej w obrębie ewidencyjnym
d. w postaci ułamków zwykłych, utworzonych w wyniku dodania do mianowników ułamków zwykłych, którymi dotychczas były oznaczone te działki, stałej wartości, stanowiącej krotność liczby 1000, niewykorzystanej dotychczas do numeracji działek ewidencyjnych w tym obrębie

odp "a", nie "b" jak zaznaczyl wczesniej kolega

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez lukk79.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/20 23:38 #15836

 • Geomgr
 • Geomgr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 46
 • Otrzymane podziękowania: 5
odp b jest poprawna 

7. W przypadku połączenia działek ewidencyjnych lub podziału nieruchomości składającej się z co najmniej dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych nowo powstałe działki ewidencyjne oznacza się kolejnymi liczbami naturalnymi po najwyższym wykorzystanym numerze działki ewidencyjnej w obrębie ewidencyjnym.

8. Numery działek ewidencyjnych, które w wyniku zmiany granic obrębów ewidencyjnych znalazły się w granicach innego obrębu ewidencyjnego, oznacza się kolejnymi liczbami naturalnymi po najwyższym wykorzystanym numerze działki ewidencyjnej w obrębie ewidencyjnym.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/21 07:58 #15840

 • trq1718
 • trq1718 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 5

Ewidencja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, prowadzona przez Głównego Geodetę Kraju, obejmuje między innymi następujące informacje: Wybierz jedną lub więcej:
a. datę wysłania zgłoszenia przez podmiot, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji
b. obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych
c. datę otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju
d. numer porządkowy zbioru danych przestrzennych 
 
B C D

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.170 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się