Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.

TEMAT:

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/18 16:27 #15766

 • Geomgr
 • Geomgr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 46
 • Otrzymane podziękowania: 5
PDF

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/18 16:28 #15767

 • Geomgr
 • Geomgr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 46
 • Otrzymane podziękowania: 5
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): jh0504

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Geomgr.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/18 17:44 #15770

 • pdolega
 • pdolega Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 10
 • Otrzymane podziękowania: 4
W przypadku obiektów liniowych prezentowanych na mapie zasadniczej za pomocą znaku niesymetrycznego element znaku umieszcza się:Wybierz jedną lub więcej:

a. po prawej stronie linii

b. po lewej stronie linii

c. na środku linii

d. w dowolnym miejscu linii

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez pdolega.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/18 18:05 #15773

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 470
 • Otrzymane podziękowania: 237
Głównego Geodetę Kraju powołuje:
a. Rada Ministrów, w drodze zarządzenia
b. Prezes Rady Ministrów
c. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
d. minister właściwy w sprawach budownictwa, planowania i gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w drodze rozporządzenia

Ewidencja materiałów zasobu zawiera:
a. określenie formatu danych materiału zasobu
b. datę przyjęcia materiału do zasobu
c. informację o dostępie do materiału zasobu
d. położenie przestrzenne obszaru, którego dotyczy materiał zasobu

Dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne, sporządzane w postaci nieelektronicznej opatruje się klauzulą urzędową zawierającą:
a. sumę kontrolną dokumentu elektronicznego według algorytmu SHA-2 (SHA-256)
b. podpis osoby reprezentującej organ prowadzący zasób
c. datę przyjęcia operatu technicznego do zasobu
d. identyfikator ewidencyjny operatu technicznego

Klauzula urzędowa, którą opatruje się materiały w postaci nieelektronicznej przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawiera:
a. nazwę organu prowadzącego zasób
b. identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
c. datę udostępnienia materiału zasobu
d. imię i nazwisko wykonawcy prac geodezyjnych

Kopie materiałów zasobu udostępniane w formie dokumentów elektronicznych opatruje się klauzulą urzędową zawierającą:
a. datę wykonania kopii materiału zasobu
b. nazwę materiału zasobu
c. identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
d. nazwę wykonawcy prac, któremu udostępniane są kopie materiałów

Kto jest stroną postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości?
a. właściciel nieruchomości, właściciele wszystkich nieruchomości sąsiednich
b. właściciel nieruchomości, właściciele nieruchomości sąsiednich, geodeta uprawniony
c. właściciel nieruchomości lub współwłaściciele
d. właściciel nieruchomości, właściciele nieruchomości sąsiednich, geodeta uprawniony, Wójt Gminy, zarządca drogi

Mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu:
a. konturów użytków gruntowych
b. sieci uzbrojenia terenu
c. punktów osnowy geodezyjnej
d. innych obiektów topograficznych

Materiały przyjęte do zasobu w postaci elektronicznej przetwarza się niezwłocznie do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie:
a. uzgodnionym z wykonawcą prac geodezyjnych
b. shp
c. gml
d. pdf

Materiały przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarza się do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF:
a. w terminie 30 dni od uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji
b. niezwłocznie
c. w terminie 14 dni od uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji
d. w terminie 7 dni od uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji

Materiały zasobu pozyskuje się do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wyniku:
a. przyjęcia darowizny
b. działań organu prowadzącego zasób
c. archiwizacji materiałów zasobu
d. realizacji prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Materiały zasobu w postaci nieelektronicznej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż:
a. do dnia 31 grudnia 2021 r.
b. do dnia 31 grudnia 2022 r.
c. do dnia 31 grudnia 2023 r.
d. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:
a. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych działań
b. rzeczoznawców majątkowych
c. prokuratury
d. sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa

Niepodpisanie skorygowanego protokołu kontroli przez przedsiębiorcę we wskazanym terminie oznacza:
a. skierowanie z urzędu protokołu do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
b. ponowne prowadzenie kontroli
c. ponowne rozpatrywanie zastrzeżeń
d. odmowę jego podpisania

Opinię, o przygotowaniu gminy do przejęciu od starosty, w drodze porozumienia, spraw należących do jego zadań i kompetencji z zakresu geodezji kartografii, wydaje:
a. wojewoda
b. marszałek województwa
c. Główny Geodeta Kraju
d. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący zasób prowadzi w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym:
a. rejestr zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych
b. ewidencję wykonawców prac geodezyjnych
c. rejestr prac geodezyjnych
d. ewidencję materiałów zasobu

Organ prowadzący zasób:
a. przechowuje materiały zasobu w sposób chroniący je przed pożarem
b. przechowuje materiały zasobu w sposób chroniący je przed zniszczeniem
c. wykonuje na nośnikach zewnętrznych, nie rzadziej niż raz na rok, kopie bezpieczeństwa materiałów zasobu w postaci elektronicznej
d. przechowuje co najmniej dwie ostatnie kopie bezpieczeństwa materiałów zasobu

Pierwszy człon identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu jest:
a. skrótem PL
b. literą C, W lub P
c. czterocyfrową liczbą
d. identyfikatorem TERYT

Podstawą do wyłączenia materiałów zasobu z zasobu jest:
a. akceptacja protokołu, zawierającego wyniki oceny przydatności materiałów zasobu, przez osobę reprezentującą organ prowadzący zasób
b. wniosek wykonawcy prac geodezyjnych
c. zgoda Głównego Geodety Kraju
d. akceptacja protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przez osobę reprezentującą organ prowadzący zasób

Podstawę przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi:
a. dokument potwierdzający odbiór zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej
b. pozytywny wynik weryfikacji
c. zawiadomienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o zakończeniu prac geodezyjnych
d. dokument potwierdzający odbiór zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju

Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych zawiera dane określające:
a. wysokość opłaty za udostępnione materiały zasobu
b. cel zgłoszonych prac geodezyjnych
c. daty doręczenia wykonawcy prac geodezyjnych protokołów weryfikacji
d. identyfikator wykonawcy wskazany w zgłoszeniu prac geodezyjnych

Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są:
a. rzecznik dyscyplinarny
b. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
c. przewodniczący wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej
d. obwiniony

Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez:
a. starostę
b. wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na obszarze właściwości których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu
c. nie organizuje się narad koordynacyjnych
d. podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu

Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych podlegają naprawieniu:
a. na zasadach prawa cywilnego
b. na zasadach określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne
c. na zasadach określonych w ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego
d. na zasadach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Trzeci człon identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu jest:
a. skrótem PL
b. czterocyfrową liczbą
c. literą C, W lub P
d. kolejną liczbą naturalną w danym roku kalendarzowym

Udostępnienie materiałów zasobu odbywa się na podstawie:
a. zgłoszenia prac geodezyjnych
b. postanowienia o udostępnieniu materiałów zasobu
c. decyzji administracyjnej
d. wniosku

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu powiatowego lub wysokości należnej opłaty:
a. marszałek województwa wydaje postanowienie
b. starosta wydaje decyzję administracyjną
c. służy skarga do Głównego Geodety Kraju
d. służy wniosek o rozstrzygnięcie sporu do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencja gruntów i budynków sporządza:
a. marszałek województwa
b. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
c. Główny Geodeta Kraju
d. wojewoda

Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych :
a. są dochodami budżetu państwa
b. są dochodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
c. są dochodami własnymi budżetu powiatu
d. są dochodami Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Wymiana danych między organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odbywa się w postaci elektronicznej:
a. niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia prac geodezyjnych
b. po wskazaniu zakresu niezbędnych danych
c. na pisemną prośbę zainteresowanego organu
d. raz w miesiącu

Wyniki oceny przydatności materiałów zasobu komisja utrwala w formie protokołu, który zawiera:
a. uzasadnienie utraty przydatności użytkowej
b. podpisy członków komisji
c. wykaz materiałów zasobu, które w ocenie komisji utraciły przydatność użytkową
d. skład komisji

Wzory klauzul urzędowych, którymi opatruje się dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne:
a. nie są określone przepisem prawa
b. określone są przez Głównego Geodetę Kraju
c. określone są przez właściwy organ obsługujący zgłoszenie prac geodezyjnych
d. określone są w załączniku do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Za tę wiadomość podziękował(a): masia, ecki92, lukk79, Annakosa

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez *geometra*.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/18 19:29 #15776

 • Geomgr
 • Geomgr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 46
 • Otrzymane podziękowania: 5
Nadawanie numerów porządkowych związanych z określoną ulicą odbywa się w następujący sposób:
Wybierz jedną lub więcej:
a. numery porządkowe obiektów przylegających do placu wzrastają, poczynając od naroża placu przy głównej ulicy, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
b. numery porządkowe wzdłuż ulic głównych wzrastają z północy na południe
c. numery porządkowe po prawej stronie ulicy, w kierunku zwiększających się numerów, oznacza się liczbami nieparzystymi
d. numery porządkowe wzdłuż ulic głównych wzrastają w kierunku od centrum miejscowości ku jej granicom

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/18 19:45 #15778

 • bziqus2
 • bziqus2 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 12
 • Otrzymane podziękowania: 0
c. pdf

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/18 19:48 #15779

 • Geomgr
 • Geomgr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 46
 • Otrzymane podziękowania: 5
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/18 23:06 #15784

 • Marcin_JJ
 • Marcin_JJ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 37
 • Otrzymane podziękowania: 9
Jak mierzymy drzewa ??? Wiem, że to nie to miejsce ale to pytanie nie daje mi spokoju. Ktoś ma jakiś pomysł ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 06:16 #15785

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Posty: 367
 • Otrzymane podziękowania: 151

Jak mierzymy drzewa ??? Wiem, że to nie to miejsce ale to pytanie nie daje mi spokoju. Ktoś ma jakiś pomysł ?
Rozumiem, że pytasz pod katem odpowiedzi na egzaminie, a nie praktyki ;)

II grupa ̶ szczegóły terenowe o mniej wyraźnych konturach lub obiekty podziemne, w szczególności: a) budowle i urządzenia ziemne w postaci nasypów, wykopów, grobli, zapór ziemnych, wałów przeciwpowodziowych, rowów, kanałów oraz sztuczne zbiorniki wodne, b) podziemne obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy podziemne sieci uzbrojenia terenu, c) elementy zagospodarowania terenu, w szczególności: parki, zieleńce, trawniki, place zabaw i wypoczynku, skwery, pojedyncze drzewa oraz boiska sportowe;


3. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się z wykorzystaniem metod, technik i technologii zapewniających uzyskanie dokładności położenia punktów szczegółów terenowych i spełnienie warunków wykonywania pomiarów, określonych w § 16 oraz § 20, z uwzględnieniem zasad określonych w § 18

bezpośrednio (miejsce wejścia pnia w ziemię - pochylone)
wcięcia, domiary, oś z wyznaczeniem środka - co tam Pan kierownik wymyśli ;)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 06:56 #15786

 • chemik
 • chemik Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 41
 • Otrzymane podziękowania: 16
A brnąć w to dalej, które drzewa mierzymy? Kiedyś było to określone. Teraz wychodzi że chyba wszystkie?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 08:26 #15789

 • Marcin_JJ
 • Marcin_JJ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 37
 • Otrzymane podziękowania: 9

Jak mierzymy drzewa ??? Wiem, że to nie to miejsce ale to pytanie nie daje mi spokoju. Ktoś ma jakiś pomysł ?
Rozumiem, że pytasz pod katem odpowiedzi na egzaminie, a nie praktyki ;)

II grupa ̶ szczegóły terenowe o mniej wyraźnych konturach lub obiekty podziemne, w szczególności: a) budowle i urządzenia ziemne w postaci nasypów, wykopów, grobli, zapór ziemnych, wałów przeciwpowodziowych, rowów, kanałów oraz sztuczne zbiorniki wodne, b) podziemne obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy podziemne sieci uzbrojenia terenu, c) elementy zagospodarowania terenu, w szczególności: parki, zieleńce, trawniki, place zabaw i wypoczynku, skwery, pojedyncze drzewa oraz boiska sportowe;


3. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się z wykorzystaniem metod, technik i technologii zapewniających uzyskanie dokładności położenia punktów szczegółów terenowych i spełnienie warunków wykonywania pomiarów, określonych w § 16 oraz § 20, z uwzględnieniem zasad określonych w § 18

bezpośrednio (miejsce wejścia pnia w ziemię - pochylone)
wcięcia, domiary, oś z wyznaczeniem środka - co tam Pan kierownik wymyśli ;)

Tylko to co napisałeś przychodziło mi do głowy. Ale czy to jest pełna odpowiedź ? Dawniej był zapis, który mówił które drzewa mamy mierzyć (tzn. więcej niż o.2m na 1.3m wysokości) , a teraz by wynikało, że drzewa powyżej 0.3m ze względu na dokładność grupy II, lub takie które kierownik uzna za istotne?

P.S. Tak, pytam pod kątem egzaminu a nie praktyki :)
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 10:30 #15791

 • Marcin_JJ
 • Marcin_JJ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 37
 • Otrzymane podziękowania: 9

Głównego Geodetę Kraju powołuje:
a. Rada Ministrów, w drodze zarządzenia
b. Prezes Rady Ministrów
c. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
d. minister właściwy w sprawach budownictwa, planowania i gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w drodze rozporządzenia

Ewidencja materiałów zasobu zawiera:
a. określenie formatu danych materiału zasobu
b. datę przyjęcia materiału do zasobu
c. informację o dostępie do materiału zasobu
d. położenie przestrzenne obszaru, którego dotyczy materiał zasobu


Dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne, sporządzane w postaci nieelektronicznej opatruje się klauzulą urzędową zawierającą:
a. sumę kontrolną dokumentu elektronicznego według algorytmu SHA-2 (SHA-256)
b. podpis osoby reprezentującej organ prowadzący zasób
c. datę przyjęcia operatu technicznego do zasobu
d. identyfikator ewidencyjny operatu technicznego


Klauzula urzędowa, którą opatruje się materiały w postaci nieelektronicznej przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawiera:
a. nazwę organu prowadzącego zasób
b. identyfikator ewidencyjny materiału zasobu

c. datę udostępnienia materiału zasobu
d. imię i nazwisko wykonawcy prac geodezyjnych

Kopie materiałów zasobu udostępniane w formie dokumentów elektronicznych opatruje się klauzulą urzędową zawierającą:
a. datę wykonania kopii materiału zasobu
b. nazwę materiału zasobu
c. identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
d. nazwę wykonawcy prac, któremu udostępniane są kopie materiałów

Kto jest stroną postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości?
a. właściciel nieruchomości, właściciele wszystkich nieruchomości sąsiednich
b. właściciel nieruchomości, właściciele nieruchomości sąsiednich, geodeta uprawniony
c. właściciel nieruchomości lub współwłaściciele
d. właściciel nieruchomości, właściciele nieruchomości sąsiednich, geodeta uprawniony, Wójt Gminy, zarządca drogi

Mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu:
a. konturów użytków gruntowych
b. sieci uzbrojenia terenu
c. punktów osnowy geodezyjnej
d. innych obiektów topograficznych

Najłatwiej zapamiętać: BDOT + GESUT + EGIB + inne topograficzne

Materiały przyjęte do zasobu w postaci elektronicznej przetwarza się niezwłocznie do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie:
a. uzgodnionym z wykonawcą prac geodezyjnych
b. shp
c. gml
d. pdf

Materiały przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarza się do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF:
a. w terminie 30 dni od uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji
b. niezwłocznie
c. w terminie 14 dni od uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji
d. w terminie 7 dni od uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji

Materiały zasobu pozyskuje się do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wyniku:
a. przyjęcia darowizny
b. działań organu prowadzącego zasób
c. archiwizacji materiałów zasobu
d. realizacji prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Materiały zasobu w postaci nieelektronicznej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż:
a. do dnia 31 grudnia 2021 r.
b. do dnia 31 grudnia 2022 r.
c. do dnia 31 grudnia 2023 r.
d. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:
a. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych działań
b. rzeczoznawców majątkowych
c. prokuratury
d. sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa


Niepodpisanie skorygowanego protokołu kontroli przez przedsiębiorcę we wskazanym terminie oznacza:
a. skierowanie z urzędu protokołu do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
b. ponowne prowadzenie kontroli
c. ponowne rozpatrywanie zastrzeżeń
d. odmowę jego podpisania

Opinię, o przygotowaniu gminy do przejęciu od starosty, w drodze porozumienia, spraw należących do jego zadań i kompetencji z zakresu geodezji kartografii, wydaje:
a. wojewoda
b. marszałek województwa
c. Główny Geodeta Kraju
d. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący zasób prowadzi w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym:
a. rejestr zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych
b. ewidencję wykonawców prac geodezyjnych
c. rejestr prac geodezyjnych
d. ewidencję materiałów zasobu

Organ prowadzący zasób:
a. przechowuje materiały zasobu w sposób chroniący je przed pożarem
b. przechowuje materiały zasobu w sposób chroniący je przed zniszczeniem

c. wykonuje na nośnikach zewnętrznych, nie rzadziej niż raz na rok, kopie bezpieczeństwa materiałów zasobu w postaci elektronicznej
d. przechowuje co najmniej dwie ostatnie kopie bezpieczeństwa materiałów zasobu

Pierwszy człon identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu jest:
a. skrótem PL
b. literą C, W lub P
c. czterocyfrową liczbą
d. identyfikatorem TERYT

Podstawą do wyłączenia materiałów zasobu z zasobu jest:
a. akceptacja protokołu, zawierającego wyniki oceny przydatności materiałów zasobu, przez osobę reprezentującą organ prowadzący zasób
b. wniosek wykonawcy prac geodezyjnych
c. zgoda Głównego Geodety Kraju
d. akceptacja protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przez osobę reprezentującą organ prowadzący zasób

Podstawę przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi:
a. dokument potwierdzający odbiór zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej
b. pozytywny wynik weryfikacji
c. zawiadomienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o zakończeniu prac geodezyjnych
d. dokument potwierdzający odbiór zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju

Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych zawiera dane określające:
a. wysokość opłaty za udostępnione materiały
b. cel zgłoszonych prac geodezyjnych zasobu
c. daty doręczenia wykonawcy prac geodezyjnych protokołów weryfikacji
d. identyfikator wykonawcy wskazany w zgłoszeniu prac geodezyjnych

Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są:
a. rzecznik dyscyplinarny
b. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
c. przewodniczący wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej
d. obwiniony

Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez:
a. starostę
b. wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na obszarze właściwości których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu
c. nie organizuje się narad koordynacyjnych
d. podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu

Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych podlegają naprawieniu:
a. na zasadach prawa cywilnego
b. na zasadach określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne
c. na zasadach określonych w ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego
d. na zasadach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Trzeci człon identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu jest:
a. skrótem PL
b. czterocyfrową liczbą
c. literą C, W lub P
d. kolejną liczbą naturalną w danym roku kalendarzowym

Udostępnienie materiałów zasobu odbywa się na podstawie:
a. zgłoszenia prac geodezyjnych
b. postanowienia o udostępnieniu materiałów zasobu
c. decyzji administracyjnej
d. wniosku

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu powiatowego lub wysokości należnej opłaty:
a. marszałek województwa wydaje postanowienie
b. starosta wydaje decyzję administracyjną
c. służy skarga do Głównego Geodety Kraju
d. służy wniosek o rozstrzygnięcie sporu do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencja gruntów i budynków sporządza:
a. marszałek województwa
b. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
c. Główny Geodeta Kraju
d. wojewoda

Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych :
a. są dochodami budżetu państwa
b. są dochodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
c. są dochodami własnymi budżetu powiatu
d. są dochodami Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Wymiana danych między organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odbywa się w postaci elektronicznej:
a. niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia prac geodezyjnych
b. po wskazaniu zakresu niezbędnych danych
c. na pisemną prośbę zainteresowanego organu
d. raz w miesiącu

Wyniki oceny przydatności materiałów zasobu komisja utrwala w formie protokołu, który zawiera:
a. uzasadnienie utraty przydatności użytkowej
b. podpisy członków komisji
c. wykaz materiałów zasobu, które w ocenie komisji utraciły przydatność użytkową
d. skład komisji


uzasadnienie utraty przydatności użytkowej - to jest część wykazu materiałów zasobu, które w ocenie komisji utraciły przydatność użytkową, moim zdaniem jeżeli A zawiera się w B, a B zawiera się w C, to A zawiera się w C

Wzory klauzul urzędowych, którymi opatruje się dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne:
a. nie są określone przepisem prawa
b. określone są przez Głównego Geodetę Kraju
c. określone są przez właściwy organ obsługujący zgłoszenie prac geodezyjnych
d. określone są w załączniku do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Za tę wiadomość podziękował(a): takjaknachrzcie, ecki92, lukk79, damian1993175

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 11:06 #15792

 • Emma
 • Emma Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 9
dorzucam kilka nowych pytań
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): pdolega

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 11:58 #15794

 • pdolega
 • pdolega Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 10
 • Otrzymane podziękowania: 4
W przypadku obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu mających status "projektowany" prezentacja graficzna na mapie zasadniczej jest realizowana w przypadku przewodów w następujący sposób:
Wybierz jedną lub więcej:
a. z dodatkiem etykiety "proj."
b. linią przerywaną
c. linią ciągłą
d. w kolorze przypisanym do rodzaju sieci

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez pdolega.

Nowe pytania z GUGIK'u (test) 2021/09/19 14:02 #15798

 • Marcin_JJ
 • Marcin_JJ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 37
 • Otrzymane podziękowania: 9
Nie zapisałem dokładnie pytania, ale chodziło o: Przy jakiej powierzchni kontury włącz się element do kontury przyległego:
a) 0.01 ha
b) 0.1 a
c) 100 m
d) 0.10 ha

Wiadomo, że D

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.395 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się