Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.

TEMAT:

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/25 11:05 #12058

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 194
 • Otrzymane podziękowania: 15
Kto jest organem wyższego stopnia w rozumieniu KPA w stosunku do Starosty w postępowaniu scaleniowym?
a. Wojewoda
b. Marszałek województwa
c. SKO
d. Główny Geodeta Kraju

c?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/25 11:10 #12059

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 194
 • Otrzymane podziękowania: 15
Planu miejscowego nie sporządza się dla:
a. terenów wód płynących
b. Obszarów leśnych
c. obszarów kolejowych
d. terenów zamkniętych, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez ministra właściwego do spraw transportu

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/25 11:11 #12060

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Posty: 386
 • Otrzymane podziękowania: 165

paulinasawicka napisał: Kto jest organem wyższego stopnia w rozumieniu KPA w stosunku do Starosty w postępowaniu scaleniowym?
a. Wojewoda
b. Marszałek województwa
c. SKO
d. Główny Geodeta Kraju

c?


Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5–7 oraz art. 4 wszczęcie postępowania scaleniowego z urzędu ust. 2 i 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/25 11:12 #12061

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Posty: 386
 • Otrzymane podziękowania: 165

paulinasawicka napisał: Planu miejscowego nie sporządza się dla:
a. terenów wód płynących
b. Obszarów leśnych
c. obszarów kolejowych
d. terenów zamkniętych, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez ministra właściwego do spraw transportu


6. Planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw
transportu.
7. Plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/25 11:23 #12062

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 194
 • Otrzymane podziękowania: 15
Jakiej zasady nie zaliczysz do zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego:
a. zasady polubownego załatwiania spraw
b. zasady adekwatności, proporcjonalności
c. zasady szybkości i prostoty postępowania
d. zasady rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych

bcd?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/25 11:25 #12063

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 194
 • Otrzymane podziękowania: 15
Przechowywanie kopii zabezpieczających baz danych zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, prowadzonych odpowiednio przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, należy do zadań:
a. marszałka województwa
b. Głównego Geodety Kraju
c. geodety województwa
d. wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

b?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/25 11:25 #12064

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 194
 • Otrzymane podziękowania: 15
Jak nazywa się typ (stereotyp) danych w ewidencji gruntów i budynków, określony w schemacie aplikacyjnym do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, dla danych, gdy atrybut danego obiektu jest wymagany, ale z jakiegoś powodu nie możemy zdobyć informacji o jego wartości?
a. null
b. integer
c. voidable
d. GM_Polygon

c?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/25 11:26 #12065

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 194
 • Otrzymane podziękowania: 15
Rozgraniczenie nieruchomości nie może nastąpić:
a. na podstawie orzeczenia sądu powszechnego
b. na podstawie decyzji administracyjnej starosty
c. na podstawie decyzji administracyjnej wójta / burmistrza / prezydenta
d. na podstawie ugody zawartej przed upoważnionym geodetą

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/25 11:26 #12066

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 194
 • Otrzymane podziękowania: 15
W strukturze Służby Geodezyjnej i Kartograficznej marszałek województwa jest:
a) organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
b) w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego – organem wyższego stopnia w stosunku do starosty, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej,
c) organem administracji geodezyjnej i kartograficznej,
d) w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego – organem wyższego stopnia w stosunku do prezydenta miasta na prawach powiatu, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.

tylko c?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/25 11:30 #12067

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 194
 • Otrzymane podziękowania: 15
Decyzję o zatwierdzeniu projektu wymiany gruntów:
a. wywiesza się na tablicach ogłoszeń w obrębach, gdzie położone są grunty objęte wymianą
b. wywiesza się na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin
c. doręcza się na piśmie uczestnikom wymiany
d. umieszcza się na stronach internetowych starostw powiatowych

Art.28.1. Decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów podaje się do wiadomości przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto przez jej wywieszenie na okres 14dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone scalane grunty, oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia.
2.Z chwilą upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów uważa się za doręczoną wszystkim uczestnikom scalenia.
3.Decyzję o zatwierdzeniu projektu wymiany gruntów doręcza się uczestnikom wymiany na piśmie.

tylko c?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/25 11:31 #12068

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Posty: 386
 • Otrzymane podziękowania: 165

paulinasawicka napisał: Jak nazywa się typ (stereotyp) danych w ewidencji gruntów i budynków, określony w schemacie aplikacyjnym do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, dla danych, gdy atrybut danego obiektu jest wymagany, ale z jakiegoś powodu nie możemy zdobyć informacji o jego wartości?
a. null
b. integer
c. voidable
d. GM_Polygon

c?


Szczerze - spadłem z krzesła na tym pytaniu ze śmiechu

7. Jeżeli dla konkretnych wystąpień typów obiektów nie jest możliwe wpisanie ich cech
z braku odpowiedniej informacji, lub dana cecha nie ma zastosowania w odniesieniu
do pojedynczego konkretnego obiektu, stosuje się specjalny atrybut, który będzie
przekazywał informację o przyczynach niewypełnienia elementu.
Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 393
8. Atrybut specjalny stosuje się tylko do tych cech typów obiektów przestrzennych, które
w schemacie aplikacyjnym opisane są stereotypem <<Voidable>>.

Tak c

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/25 11:32 #12069

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 194
 • Otrzymane podziękowania: 15
Kto wykorzystuje materiały centralnego zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega:
a. żadna z powyższych
b. karze pieniężnej w wysokości dwudziestokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów nałożonej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
c. karze pieniężnej w wysokości trzydziestokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów nałożonej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
d. karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów nałożonej w formie decyzji administracyjnej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

odpowiedź a?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/25 11:34 #12070

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Posty: 386
 • Otrzymane podziękowania: 165

paulinasawicka napisał: Kto wykorzystuje materiały centralnego zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega:
a. żadna z powyższych
b. karze pieniężnej w wysokości dwudziestokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów nałożonej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
c. karze pieniężnej w wysokości trzydziestokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów nałożonej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
d. karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów nałożonej w formie decyzji administracyjnej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

odpowiedź a?


Art. 48a. 1. Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji
osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty
za udostępnienie tych materiałów.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakładają w drodze decyzji
administracyjnej:
1) Główny Geodeta Kraju, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy
materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli
naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów zasobu wojewódzkiego lub
powiatowego.
3. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa.
4. W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji oraz
uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny uiszczona kara pieniężna podlega
zwrotowi.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/25 11:42 #12071

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 194
 • Otrzymane podziękowania: 15
Co należy do obowiązków kierownika prac geodezyjnych:
a. zawiadomienie Organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne, o zakończeniu tych prac
b. kierowanie pracami geodezyjnymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru
c. przekazanie organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne, zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych oraz dokumenty powstałe w wyniku wykonanej pracy geodezyjnej
d. zgłoszenie pracy geodezyjnej przed jej rozpoczęciem

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/25 20:48 #12108

 • panF
 • panF Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 141
 • Otrzymane podziękowania: 31

paulinasawicka napisał: Decyzję o zatwierdzeniu projektu wymiany gruntów:
a. wywiesza się na tablicach ogłoszeń w obrębach, gdzie położone są grunty objęte wymianą
b. wywiesza się na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin
c. doręcza się na piśmie uczestnikom wymiany

d. umieszcza się na stronach internetowych starostw powiatowych

Art.28.1. Decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów podaje się do wiadomości przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto przez jej wywieszenie na okres 14dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone scalane grunty, oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia.
2.Z chwilą upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów uważa się za doręczoną wszystkim uczestnikom scalenia.
3.Decyzję o zatwierdzeniu projektu wymiany gruntów doręcza się uczestnikom wymiany na piśmie.

tylko c?


§28. 1. Decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów podaje się do wiadomości przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto przez jej wywieszenie na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin

Nie bedzie przypadkiem B i C

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.191 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się