admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.

TEMAT:

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/01/07 22:02 #11339

 • Krzysztof_pawl
 • Krzysztof_pawl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 100
 • Otrzymane podziękowania: 22
Zapraszam do rozwiązywania
Za tę wiadomość podziękował(a): Gagatek123, JKZ, murynt

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/01/07 22:03 #11340

 • Krzysztof_pawl
 • Krzysztof_pawl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 100
 • Otrzymane podziękowania: 22
...
Za tę wiadomość podziękował(a): Gagatek123

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Krzysztof_pawl.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/01/07 22:06 #11341

 • Krzysztof_pawl
 • Krzysztof_pawl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 100
 • Otrzymane podziękowania: 22
dalsza część

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Krzysztof_pawl.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/01/07 22:07 #11342

 • Krzysztof_pawl
 • Krzysztof_pawl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 100
 • Otrzymane podziękowania: 22
3 czesc
Za tę wiadomość podziękował(a): Gagatek123

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/01/07 22:08 #11343

 • Krzysztof_pawl
 • Krzysztof_pawl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 100
 • Otrzymane podziękowania: 22
i jeszcze

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/01/07 22:09 #11344

 • Krzysztof_pawl
 • Krzysztof_pawl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 100
 • Otrzymane podziękowania: 22
4 część

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/01/07 22:09 #11345

 • Krzysztof_pawl
 • Krzysztof_pawl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 100
 • Otrzymane podziękowania: 22
5 część

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/01/07 22:10 #11346

 • Krzysztof_pawl
 • Krzysztof_pawl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 100
 • Otrzymane podziękowania: 22
6 część
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/01/08 07:26 #11347

 • murynt
 • murynt Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 75
 • Otrzymane podziękowania: 36
1 część
1. Jako tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których MON nadzoruje prace GIK uznaje się:
a. stanowiska dowodzenia Siłami Bezpieczeństwa (?)
b. stanowiska kierowania państwem (?)
c. lotniska wojskowe
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa, § 3.1. a) tereny zajęte pod stanowiska kierowania państwem i stanowiska dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP w stanie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny - w związku z tym nie wiem czy odpowiedź A i B się kwalifikuje - zwłaszcza A, gdzie jest mowa o Siłach Bezpieczeństwa a nie o Siłach Zbrojnych RP
2. OAP działają na podstawie:
c. przepisów prawa
KPA art. 6
3. Klauzulę tajności dokumentu zawierającego informacje niejawne nadaje:
b. osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału
Ustawa o ochronie informacji niejawnych, art.6
4. Geodezyjne pomiary wysokościowe są wykonywane jako:
b. geodezyjne pomiary fotogrametryczne
d. geodezyjne pomiary terenowe
Standardy, §5.2
5. Wniosek o nadanie uprawnień zawiera między innymi:
c. adres do korespondencji
6. Projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu:
c. większość uczestników scalenia nie zgłosiła do niego zastrzeżeń
Ustawa o scaleniu i wymianie gruntów, art. 27 - w wykazie na 2019 rok obowiązuje to tylko zakres nr 5, czyżby znajomość ustawy miała obowiązywać pozostałe zakresy?
7. Centralne repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków prowadzi się w postaci bazy danych w postaci systemu teleinformatycznego umożliwiającego w szczególności:
a. zapisywanie zbiorów danych
c. bezpieczne utrzymanie zbiorów danych
d. aktualizację zbiorów danych
Rozporzadzenie w sprawie ZSIN, § 5.2 - w wykazie na 2019 jest tylko dla uprawnień 2 i 5
8. Na podstawie danych ewidencyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego tworzy się podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne, do których nie należą:
b. wykaz działek ewidencyjnych
c. wykaz podmiotów ewidencyjnych
Rozporządzenie EGIB, § 22.
Gdybym coś źle napisał to proszę poprawcie.
Za tę wiadomość podziękował(a): Sebastian1988

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/01/08 09:42 #11348

 • murynt
 • murynt Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 75
 • Otrzymane podziękowania: 36
Kolejna część
1. Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna działa przy:
b. Głównym Geodecie Kraju
Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 8
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest wiążące dla:
b. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 9.4 - w wykazie na 2019 ten artykuł nie obowiązuje
3. Ustalanie granic terenów zamkniętych należy do:
b. właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych
Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 4.2a
4. Zgodnie ze standardami technicznymi tworzenia i aktualizacji baz GESUT, relacje topologiczne pomiędzy obiektami nie mogą zawierać między innymi:
a. przeciągnięć połączeń dwóch linii, powierzchni
b. uskoków linii
c. zapętleń linii
d. bliskiego sąsiedztwa wierzchołków
Rozporządzenie GESUT, załącznik nr 3, § 1.2
5. Wykonawca prac GiK zgłasza je właściwym miejscowo marszałkom województw, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem prac jest:
a. wykonanie map tematycznych dla obszaru województwa wykonanych na zamówienie marszałka województwa
b. wykonanie map topograficznych w skali 1:10 000 dla obszaru województwa wykonanych na zamówienie marszałka województwa
Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 12.1.2) - co do map topograficznych to w ustawie jest mowa po prostu o mapach w skali 1:10 000, niekoniecznie dla obszaru województwa, ale mapa z podpunktu b. w mojej opinii się kwalifikuje pod ten zapis
6. Do aktualizacji danych istniejących obiektów w bazie BDOT500 stosuje się następujące zasady:
b. zmiana wartości atrybutu dla fragmentu obiektu powoduje jego segmentacje
c. zmiana wartości atrybutu dla całego obiektu skutkuje utworzeniem nowej wersji obiektu, w ramach trwającego nadal cyklu życia obiektu
d. modyfikacja geometrii obiektu, w zakresie zmiany typu geometrii skutkuje utworzeniem nowej wersji tego obiektu w ramach trwającego nadal cyklu życia obiektu
Rozporządzenie BDOT - Załącznik nr 3, § 5
7. Mieniem komunalnym jest:
a. własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin
b. mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw
d. własność i inne prawa majątkowe należące do związków gmin
Ustawa o samorządzie gminnym, art. 43
8. Uchwały podejmowane przez Radę Ministrów
b. obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty
d. mają charakter wewnętrzny
Konstytucja, art. 93.1
W razie błędów proszę o poprawienie.
Za tę wiadomość podziękował(a): Sebastian1988

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez murynt.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/01/08 10:18 #11349

 • murynt
 • murynt Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 75
 • Otrzymane podziękowania: 36
Dalsza część (nazwa zgodnie z tym co kolega wrzucał)
Wrzucam tym razem ze wszystkimi odpowiedziami, poprawne są podkreślone
1. Do gruntów rolnych zalicza się:
a. grunty utrzymywane w postaci ugoru lub odłogowane
b. nieużytki
c. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi
d. grunty pod rowami
Rozporządzenie EGIB, Załącznik nr 6
2. Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej, pod ulice i drogi publiczne oraz na wykonanie i utrzymanie urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa wydziela się z gruntów:
a. Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
b. gminy

c. powiatu
d. uczestników scalenia
Ustawa o scaleniu i wymianie gruntów, art. 17 - zakres na 2019 tylko dla uprawnień nr 5 - jeśli zostanie taki zakres podtrzymany to tego typu pytań nie powinno być na właściwym egzaminie
3. Geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się przy wykorzystaniu:
a. danych obserwacyjnych określających położenie tych znaków lub punktów granicznych w oparciu o osnowę pomiarowa, jaka była wykorzystana do pozyskania tych danych
b. opracowań na potrzeby ewidencji gruntów
c. współrzędnych punktów granicznych pozyskanych w ramach modernizacji EGIB
d. założonej w tym celu, pomiarowej osnowy sytuacyjnej
Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych, § 30.1
4. Podczas kalibracji rastrów map analogowych punktami dostosowania mogą być jednoznacznie identyfikowane na mapie punkty:
a. przecięcia siatki kwadratów pierworysów map
b. określające kontury budynków
c. poziomej osnowy geodezyjnej
d. pomiarowej osnowy sytuacyjnej

Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych, § 49.2
5. Legalnymi jednostkami miar są:
a. jednostki miar, przyjęte i zalecane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar
b. jednostki miar, przyjęte i zalecane przez Parlament UE
c. jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI)
d. jednostki należące do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI), dopuszczone do stosowania na terytorium RP (??? - tu chyba miało być "jednostki nienależące", w każdym razie jednostki należące do SI, dopuszczone do stosowania na terytorium RP też się kwalifikują jako dobra odpowiedź)
Prawo o miarach, art. 5
6. Z centralnego repozytorium ZSIN Główny Geodeta kraju, z zachowaniem rozliczalności, udostępnia między innymi:
a. na rzecz marszałka województwa - dane dotyczące gruntów, budynków położonych w granicach województwa
b. na rzecz starosty - dane dotyczące działek ewidencyjnych położonych w granicach obrębu ewidencyjnego bezpośrednio sąsiadujących z obszarem właściwości miejscowej tego organu
c. na rzecz starosty - dane dotyczące właścicieli i innych władających gruntami, budynkami i lokalami w granicach właściwości miejscowej tego organu
d. na rzecz starosty - dane dotyczące gruntów, budynków i lokali w granicach właściwości miejscowej tego organu
Rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGiK, §  22.2
7. Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi nasypu dla dróg ekspresowych powinna wynosić:
a. co najmniej 4 m
b. co najmniej 2 m
c. co najmniej 3 m
d. co najmniej 0,75 m
Ustawa o drogach publicznych, art. 34
8. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji:
a. stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa
b. stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopelnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku
c. stwierdza wygaśnięcie lub uchyla decyzję o których mowa powyżej w ppkt a) i b) w drodze postanowienia
d. stwierdza wygaśnięcie lub uchyla decyzję o których mowa powyżej w ppkt a) i b) w drodze decyzji
KPA, Art. 162
W razie błędów proszę o poprawienie
Za tę wiadomość podziękował(a): Sebastian1988

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez murynt.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/01/08 10:54 #11350

 • murynt
 • murynt Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 75
 • Otrzymane podziękowania: 36
3 część (nazwa zgodnie z tym co kolega wrzucał)
Wrzucam tym razem ze wszystkimi odpowiedziami, poprawne są podkreślone
1. System identyfikatorów i nazw miejscowości obejmuje:
a. powiat na terenie którego jest położona miejscowość
b. rodzaj miejscowości
c. identyfikator miejscowości
d. urzędową nazwę miejscowości
Rozporządzenie TERYT, § 5.1
2. Podmiot prowadzący rejestr publiczny jest obowiązany:
a. prowadzić ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
b. prowadzić ten rejestr w sposób zapewniający spełnienie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych
c. prowadzić ten rejestr w sposób zapewniający bezpłatny dostęp, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych
d. umożliwić dostarczenie informacji do tego rejestru oraz udostępnianie informacji z tego rejestru drogą elektroniczną, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów informacji teleinformatycznych
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, art. 14
3. Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji są:
a. jednostka ewidencyjna
b. gmina
c. działka ewidencyjna
d. użytek gruntowy
Rozporządzenie EGIB, § 5
4. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości ustala się według:
a. miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości
b. miejsca pobytu osoby zainteresowanej
c. miejsca położenia nieruchomości
d. zgodnego ustalenia stron
KPA, art. 21
5. Drogowy obiekt inżynierski oznacza:
a. tunel
b. obiekt mostowy
c. konstrukcję oporową
d. przepust
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, § 1.2
6. Profil zaufany ePUAP zawiera:
a. pseudonim
b. termin ważności
c. nr PESEL użytkownika
d. imię i nazwisko użytkownika
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, art. 20ad, Rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, § 8.1 - obu źródeł nie ma w wykazie na 2019 rok
7. Udostępnianie materiałów PZGiK odbywa się:
a. na wniosek
b. niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia należnej opłaty
c. w ciągu 10 dni od przyjęcia wniosku o udostępnienie materiałów
d. w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, § 18
8. Zgodnie z ustawą KPA, odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji i ogłoszonej stronie, wnosi się, od dnia jej ogłoszenia, w terminie:
a. 14 dni
b. 30 dni
c. 21 dni
d. 7 dni
KPA, art. 129
Jeśli są błędy to proszę o poprawę
Za tę wiadomość podziękował(a): Sebastian1988

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/01/08 12:03 #11351

 • murynt
 • murynt Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 75
 • Otrzymane podziękowania: 36
i jeszcze
1. Organami powiatu są:
a. wicestarosta
b. zarząd powiatu
c. starosta
d. rada powiatu
Ustawa o samorządzie powiatowym - art. 8.2
2. Organami gminy są:
a. zarząd gminy i rada gminy
b. rada gminy i wójt/burmistrz/prezydent
c. zarząd gminy i skarbnik gminy
d. mieszkańcy gminy i wójt (burmistrz, prezydent)
Ustawa o samorządzie gminnym, art. 11a - nie ma tego w wykazie na 2019 r
3. Organy władzy publicznej działają:
a. w granicach prawa
b. na podstawie ugruntowanego orzecznictwa sądowego
c. na podstawie prawa
d. bezpośrednio, na podstawie stanowionych uchwał
Konstytucja, art. 7
4. Kto posługuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe lub dokument taki kradnie lub go przywłaszcza:
a. podlega grzywnie, karze pozbawienia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5
b. podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
c. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
d. podlega karze pozbawienia wolności od roku do 5 lat
Kodeks karny, art. 275 - nie obowiązuje
5. Wobec osoby która stara się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" zwykłe postępowanie sprawdzające przeprowadza:
a. minister właściwy ds. wewnętrznych na wniosek zainteresowanej osoby
b. ABW na pisemny wniosek pełnomocnika ochrony
c. pełnomocnik ochrony na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej
d. ABW na pisemny wspólny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej i pełnomocnika ochrony
Ustawa o ochronie informacji niejawnych, art. 23.1
6. Właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych o ustaleniu terenu zamkniętego zawiadamiają i podają klauzulę tajności informacji dotyczącą obiektów znajdujących się na tym terenie:
a. GGK
b. właściwych miejscowo WINGiK
c. właściwych miejscowo wojewodów
d. właściwych miejscowo marszałków województw
Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 4.2b
7. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku nie są:
a. liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych
b. data zakończenia budowy
c. liczba izb wchodzących w skład lokalu
d. pole powierzchni zabudowy budynku
Rozporządzenie EGIB, §63
Za tę wiadomość podziękował(a): Sebastian1988

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez murynt.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/01/08 12:31 #11352

 • murynt
 • murynt Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 75
 • Otrzymane podziękowania: 36
4 część
1. Zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby lat:
a. 30
b. 23
c. 25
d. 20
Kodeks cywilny, art. 29
2. Dane gromadzone w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych obejmują:
a. współrzędne w państwowym systemie odniesień przestrzennych
b. opisy topograficzne
c. wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych
d. numery punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej
Rozporządzenie w sprawie osnów, §16.4
3. Księgi wieczyste:
a. prowadzi się w celu zabezpieczenia hipoteki
b. prowadzi się w celu ustalenia stanu faktycznego nieruchomości
c. są zastrzeżone
d. prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, art. 1
4. Numery drogom wojewódzkim, po zaliczeniu ich do dróg publicznych, nadają:
a. zarządy województw
b. GDDKiA
c. minister właściwy ds transportu
d. wojewoda w uzgodnieniu z zarządem województwa
Ustawa o drogach publicznych, art. 10.7
5. Podgląd treści księgi wieczystej jest dostępny w internecie:
a. nie
b. tak ale odpłatnie
c. tak ale po zalogowaniu
d. tak
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece - art. 364.6 - nie jestem pewien tego pytania
6. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która między innymi:
a. została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości
b. została wydana w oparciu o inną decyzję lub inne orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione
c. została wydana bez podstawy prawnej
d. została skierowana do osoby nie będącą stroną w sprawie
KPA, art. 156
7. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy:
a. Ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
b. Głównym Geodecie Kraju
c. Prezesie Rady Ministrów
d. Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, art. 21
8. Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton powinna wynosić co najmniej:
a. 8 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
b. 4 m od granicy działki sąsiedniej
c. 8 m od innych budynków, z wyłączeniem budynków inwentarskich i gospodarczych
d. 15 m od składu węgla i koksu
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, §8.1
Za tę wiadomość podziękował(a): Sebastian1988

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/01/08 13:09 #11353

 • murynt
 • murynt Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 75
 • Otrzymane podziękowania: 36
5 część
1. Infrastruktura informacji przestrzennej obejmuje zbiory danych przestrzennych:
a. utrzymywane przez organ administracji lub w jego imieniu
b. utrzymywane przez osobę trzecią, której umożliwiono włączenie się do infrastruktury

c. występujące w postaci analogowej
d. odnoszące się do terytorium RP
Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, art. 4
2. Relacje topologiczne w bazie BDOT500 nie mogą zawierać:
a. kolizji z obiektami bazy GESUT
b. kolizji z obiektami bazy EGIB
c. odwołania do innych obiektów
d. niedociągnięć lub przeciągnięć połączeń linii lub powierzchni
Rozporządzenie BDOT, załącznik nr 3, §1
3. Zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej, wymaga:
a. zajęcie pasa drogowego na cele związane z przebudową drogi
b. zajęcie pasa drogowego na cele związane z ochroną dróg
c. zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z remontem drogi
d. zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową drogi
Ustawa o drogach publicznych, art. 40.1
4. Organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego nie jest:
a. Główny Geodeta Kraju
b. geodeta powiatowy
c. marszałek województwa
d. WINGiK

Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 6a - Art. 6a. 1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią: organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego: wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie; - w związku z tym organem nadzoru jest wojewoda a nie WINGIK, podobnie jak organem administracji jest starosta a nie geodeta powiatowy, ale mogę się mylić :)
5. Identyfikator jednostek podziału terytorialnego jest:
a. trzyczłonowy
b. jednoczłonowy
c. dwuczłonowy
d. kombinacją cyfr i liter z alfabetu greckiego
Rozporządzenie TERYT, §3.3
6. Ostateczna decyzja o podziale nieruchomości stanowi podstawę do:
a. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
b. ustalenia granic działki ewidencyjnej
c. wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, wg zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości
d. ujawnienia podziału w operacie ewidencyjnym
Nie mam pojęcia - odpowiedź jest pewnie gdzieś w ustawie o gospodarce nieruchomościami, która obowiązuje tylko na zakresy 2 i 5
7. Ograniczonym prawem rzeczowym jest:
a. najem
b. dzierżawa
c. użytkowanie wieczyste
d. służebność
Kodeks cywilny, art. 244 - nie obowiązuje na 2019 r.
8. Organami administracji miar są:
a. Prezes Głównego Urzędu Miar
b. dyrektorzy okręgowych urzędów miar
c. dyrektorzy wojewódzkich urzędów miar
d. dyrektorzy regionalnych urzędów miar
Prawo o miarach, art. 10
W razie błędów dajcie znać
Za tę wiadomość podziękował(a): Sebastian1988

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.206 s.