admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Pytania opisowe 2022 - zakres 1 2022/03/25 17:31 #18189

 • Olex
 • Olex Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 17
Na jakim etapie wydziela się z użytku rolnego użytek Bp? Jaka jest minimalna powierzchnia konturów użytków zabudowanych zurbanizowanych B, Ba, Bi, Bp)?
- rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – załącznik nr 1 pkt 1 użytek Bp, załącznik nr 1 pkt 2
Do zurbaniowoanych terenów znieabudowanych lub w trakcie budowy zalicza się grunty:
1)na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona budowa, powodująca wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej;
2)które w wyniku zabudowy zostały wyłączone z produkcji rolnej lub leśniej, ale na którch istniejące wcześniej budynki zostały rozebrane, a jednocześnie grunty te przeznaczone są pod zabudowę.
Kontury użytków gruntowych, o powerzchni mniejszej niż 0.0100ha niebędące kanałami oraz rowami włącza się do przyległego użytku grunowego.
Na tej podstawie użytek Bp wydziela się kiedy została rozpoczęta lecz nie została zakończona budowa, powodująca wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej. Natomiast powierzchnia konturów użytków B, Ba, Bi, Bp powinna wynosić minimalnie 0.0100ha.

Coś jeszcze byście tutaj dodali?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Olex.

Pytania opisowe 2022 - zakres 1 2022/03/25 18:29 #18190

 • Olex
 • Olex Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 17
Co to jest przyłącze elektroenergetyczne ? Kiedy się je mierzy? Jakie występują rodzaje sieci elektroenergetycznych ? Co jeśli inwentaryzacja wykaże odstępstwo od projektu ? Jak oznacza się przewody podziemne wykryte armaturą ?
 • rozporządzenie w sprawie szczgółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – par.2 pkt 15
 • ustawa prawo Budowale – art.43.1, art.43.3
 • rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – par.7.2 pkt 3, par 5.2 pkt 2
 • rozporządzenie w sprawie standardów – par.23.4
przyłącze – odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, dostosowany do mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego, świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. (rozporządzenie w sprawie szczgółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – par.2 pkt 15)

Geodezyjnemu wyzanczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykoanwczej, podlegają:
 1. obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoaleniu na budowe;
 2. obiekty o których mowa w art.29 ust.1-4, 10, 23 (przyłącza) oraz w ust. 2 pkt 17 i 26
(ustawa prawo Budowale – art.43.1)

Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. (ustawa prawo Budowale – art.43.3)

Dla przewodów sieci uzbrojenia terenu wyróżnia się następujące typy przewodów w sieci elektroenergetycznej:
a)najwyższego napięcia;
b)wysokiego napięcia;
c)średniego napięcia;
d)niskiego napięcia.(rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – par.7.2 pkt 3)

W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami. (rozporządzeni w sprawie standardów – par.23.4)

Wyróżnia się następujące metody pozyskania informacji o obiekcie GESUT – pomiar wykrywaczem przewodów – oznaczenie literą A.(rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – par.5.2 pkt 2)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Olex.

Pytania opisowe 2022 - zakres 1 2022/03/25 19:44 #18193

 • ana608
 • ana608 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 9
3. Kiedy należy obligatoryjnie sporządzić mapę porównania z terenem?
Czy jest ona zawsze wymagana w operacie?
Kiedy zakładamy osnowę realizacyjną, scharakteryzować.
Standardy §  8. 
1. Podczas wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest sporządzenie mapy do celów projektowych, należy porównać treść mapy zasadniczej udostępnionej z zasobu lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, ze stanem faktycznym w terenie, a wyniki przedstawić na mapie porównania z terenem ze wskazaniem na niej kolorem czerwonym elementów do usunięcia oraz elementów do pomiaru.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy realizacji innych celów niż sporządzenie mapy do celów projektowych, jeżeli kierownik prac geodezyjnych uzna to za konieczne.

§  5.
3. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych związanych z obsługą inwestycji budowlanych może być stosowana osnowa realizacyjna dostosowana, pod względem konstrukcji geometrycznej oraz dokładności położenia jej punktów, do charakteru inwestycji oraz wymagań określonych w dokumentacji budowy.
4. Osnowa realizacyjna na obiektach budowlanych wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń obiektu i podłoża oraz odkształceń obiektu powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający wykonanie pomiaru pierwotnego oraz pomiarów następnych.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2022 - zakres 1 2022/03/26 08:50 #18196

 • UGMC
 • UGMC Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 14

Co to jest przyłącze elektroenergetyczne ? Kiedy się je mierzy? Jakie występują rodzaje sieci elektroenergetycznych ? Co jeśli inwentaryzacja wykaże odstępstwo od projektu ? Jak oznacza się przewody podziemne wykryte armaturą ?

 • rozporządzenie w sprawie szczgółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – par.2 pkt 15
 • ustawa prawo Budowale – art.43.1, art.43.3
 • rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – par.7.2 pkt 3, par 5.2 pkt 2
 • rozporządzenie w sprawie standardów – par.23.4
przyłącze – odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, dostosowany do mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego, świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. (rozporządzenie w sprawie szczgółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – par.2 pkt 15)

Geodezyjnemu wyzanczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykoanwczej, podlegają:
 1. obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoaleniu na budowe;
 2. obiekty o których mowa w art.29 ust.1-4, 10, 23 (przyłącza) oraz w ust. 2 pkt 17 i 26
(ustawa prawo Budowale – art.43.1)

Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. (ustawa prawo Budowale – art.43.3)

Dla przewodów sieci uzbrojenia terenu wyróżnia się następujące typy przewodów w sieci elektroenergetycznej:
a)najwyższego napięcia;
b)wysokiego napięcia;
c)średniego napięcia;
d)niskiego napięcia.(rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – par.7.2 pkt 3)

W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami. (rozporządzeni w sprawie standardów – par.23.4)

Wyróżnia się następujące metody pozyskania informacji o obiekcie GESUT – pomiar wykrywaczem przewodów – oznaczenie literą A.(rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – par.5.2 pkt 2)


 

Jedną z części pytania było przyłącze podziemne i napowietrzne, jakie są różnice w pomiarze tych przyłączy. 
Za tę wiadomość podziękował(a): Olex

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2022 - zakres 1 2022/03/26 12:09 #18202

 • Olex
 • Olex Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 17
Taras była podana powierzchnia czy na pozwolenie uzasadnić Powierzchnia zabudowy jak wyznaczamy. Podana była odległość 1.35 od granicy działki czy w takiej odległości może być usytuowany taras uzasadnić
 • ustawa Prawo Budowlane – art.29.1 pkt 22
 • rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – par.18.2
 • rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -par.12.6 pkt 1
Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, budowa przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35m2. (ustawa Prawo Budowlane – art.29.1 pkt 22) – jeśli podana wielkość tarasu była większa potrzebna będzie decyzja o pozwoleniu na budowę.

Pole powierzchni zabudowy oblicza się na podstawie prostokątnego rzutu na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach na podstawie rzutu zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji opartej na tych filarach. (rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – par.18.2)

Odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1.5m do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku nad wejściem, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni – z wyjątkiem pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -par.12.6 pkt 1) – taras nie może być usytowany w odległości 1.35 od granicy działki.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Olex.

Pytania opisowe 2022 - zakres 1 2022/03/26 13:06 #18204

 • Olex
 • Olex Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 17
Telekomunikacyjne linie warunki lokalizacji .(coś w tym stylu)
Co trzeba pomierzyć przy inwentaryzacji linie podziemnej. Do jakiej grupy należy
 • rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie – par.4 – par.6.3
 • rozporządzenie w sprawie starndardów – par. 6 pkt 2 ppkt b, pa.r15, par.16 pkt2, par.19.1, par.19.2 pkt 1, par.19.3 pkt 4, 5, 6

Linie kablowe powinny być umieszczane w kanalizacji kablowej. Dopuszcza się budowę linii kablowych podziemnych, przy czym głębokość podstawowa ułożenia kabla w ziemi powinna być nie mniejsza niż 0,7m, a w połowie głębokości ułożenia kabla powinna być umieszczona taśma ostrzegawcza.Dopuszcza się budowę linii kablowych nadziemnych na istniejącej podbudowie telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i trakcyjnej.W przypadku rozbudowy linii kablowych nadziemnych oraz budowy przyłączy telekomunikacyjnych do budynków na terenach skalistych, terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenach zabudowy zagrodowej w gosporarstwach roliniczych, hodolwanych i ogrodniczych, dopuszcza się budowę telekomunikacyjnych linii nadziemnych.Na obszarach morskich dopuszcza się umieszczanie linii kablowej na lub w dnie morskim.Kanalizacja kablowa może być sytuowana w pasie drogowym z wykorzystaniem drogowych obiektów inżynierskich.W przypadku uzyskania zezwolnia właściwego zarządcy drogi na usytuowanie kanalizacji kablowej w pasie drogowym z wykorzystaniem drogowych obiektów inżynierskich bądź w innym dostępnym dla kanalizacji kablowej terenie należy kanalizację tak usytuować, aby liczba zbliżeń i skrzyżowań kanalizacji kablowej z innymi obiektami budowlanymi lub śródlądowymi wodami powierzchniwymi była jak najmniejsza.Warunki techniczne i usytuowania , jakim powinna odpowiadać kanalizacja kablowa i linie kablowe podziemne w przypadkach współwykorzytstania innych obiektów budowlanych oraz zbliżeń telekomunikacyjnego obiektu budowlanego do innych obiektów budowlanych, w tym skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi i śródolądowymi wodami powierzchnowymi określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.(rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie – par.4 – par.6.3)

Ze względu na wymaganą dokłądność okrślenia położenia punktów szczegółów terenowych w państowwym ukłądzie współrzędnych prostokątnych płaskich wyrożnia się następujące grupy szczegółów terenowych:
 1. II grupa – szczegóły terenowe o mniej wyraźnych konturach lub obiekty podziemne, w szczególności:
b)podziemne obiekty budowlane iurządzenia budowlane, w tym elementy podziemne sieci uzbrojenia terenu (rozporządzenie w sprawie starndardów – par. 6 pkt 2 ppkt b)

Przedmiotem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokosciowych są szczegóły terenowe, w szczególności stanowiące treść mapy zasadniczej. (rozporządzenie w sprawie starndardów – par.15)

Geodezyjny pomiar sytuwacyjny wykonuje się w sposób zapewniajacy określenie położenia szczegółu terenowego względem punktów poziomej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej z dokłądnosćią nie mniejszą niż 0.30m – w przypadku szczegołów terenowych II grupy.(rozporządzenie w sprawie starndardów – par. 16 pkt 2)

Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są elementy szczegółów terenowcyh oraz pkiety. (rozporządzenie w sprawie starndardów – par. 19.1)

W przypadku podziemnych szczegółów terenowych przedmitem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są dostęne do pomiaru:
 • górne kraqwędzie powłok kabli lub wierzchy ruru ochronnych tych kabli,
 • górne powierzchnie i dna kanałów, komór i studni sieci uzbrojenia terenu innych niż kanalizacyjne,
 • załamania pionowe i poziome osni przewodów sieci uzbrojenia terenu, a takzę górnych powierzchni rur ochronnych lub obudoów ochronnych tych przewodów
(rozporządzenie w sprawie starndardów – par.19 pkt 4, 5, 6)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Olex.

Pytania opisowe 2022 - zakres 1 2022/03/26 13:38 #18205

 • anqeob
 • anqeob Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 2
Pytania z 25.03 zakres 1 1) co geodeta powinien zrobić gdy gęstość punktów osnowy geodezyjnej jest niewystarczająca? Co należy zapewnić przy zakładaniu osnowy techniką katowo-liniowa? Co jest miarą dokładności pomiarowej osnowy poziomej? 2) Co geodeta powinien zrobić przy mdcp jak projektowany budynek będzie 3.5m od granicy? Kto podpisuje MDCP? Na jakim poziomie mierzy się budynek ? 3) co to jest dziennik budowy? Kto jest upoważniony do zrobienia wpisu w dzienniku? Kto jest odpowiedzialny za dziennik budowy? pytań było więcej, ale reszty nie pamiętam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2022 - zakres 1 2022/03/26 13:39 #18206

 • anqeob
 • anqeob Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 2
Ustne: jak mierzymy krawężnik co ile stawiamy pikiety? ( Chodziło o strzałkę i łuk), opisać pkt osnowy, w jakich wyjątkach możemy mierzyć sieci po zasypaniu oprócz przyłączy? ( Nie możemy mierzyć po zasypaniu)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2022 - zakres 1 2022/03/29 19:15 #18231

 • Olex
 • Olex Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 17
Czy geodeta robiąc mapę do celów projektowych ma obowiązek wkreślić linię zabudowy jak na załączniku graficznym w planie nie jest wrysowana a znajduje się się opis w planie " 8m od osi drogi" czy może to zrobić projektant? Czy robiąc mapę jak geodeta stwierdzi na sąsiedniej działce zmianę użytku co robi?
 • rozporządzenie standardy – par.30.2 pkt 3, 4
 • ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – art.22.3
Do sporządzenie mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje:
 • opracowania planistyczne;
 • inne dokumenty lub informacje dotyczące obszaru projektowego zamierzenia budowlanego lub terenów sąsiednich jeżeli mają znaczenie dla zamierzena budowlanego.
(rozporządzenie standardy – par.30.2 pkt 3, 4)

Geodeta powinien wkreślić na mapę do celów projektowych linię zabudowy jak na załączniku graficznym w planie nie jest wrysowana zgodnie z jej opisem w planie.

Jeżeli uzyskanie niezbędnych danych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, strarosta może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmioty, takich jak właściciel, w prypadku nieruchomości Skarbu Państwa – podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu znajduje się ta nieruchomość lub samoistny posiadacz, obowiązek:
 1. opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustelania, że stan faktyczny nierychomości jest inny niżujawniony w tej bazie danych;
 2. udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki;
 3. udzielenia inforacji o sposbie użytkowania budynków i lokali.
Geodeta wykonując mapę do celów projektowych nie ma obowiązku aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków – należy to do obowiązków starosty

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Olex.

Pytania opisowe 2022 - zakres 1 2022/04/09 11:20 #18302

 • YoungMan4
 • YoungMan4 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 5
 • Otrzymane podziękowania: 3
Co do pytania o użytek Bp - nic bym nie dodał, natomiast co do pierwszej części pytania "na jakim etapie wydziela się z użytku rolnego użytek Bp" wydaje mi się, że pkt 2) "które w wyniku zabudowy zostały wyłączone z produkcji rolnej lub leśniej, ale na którch istniejące wcześniej budynki zostały rozebrane, a jednocześnie grunty te przeznaczone są pod zabudowę." nie powinien być w odpowiedzi. Ten punkt drugi moim zdaniem pisze o sytuacji, kiedy teren już został wyłączony z produkcji rolnej i ma np. użytek B.
Za tę wiadomość podziękował(a): Olex

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez YoungMan4.

Pytania opisowe 2022 - zakres 1 2023/01/15 14:34 #19598

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 45
 • Otrzymane podziękowania: 14

Telekomunikacyjne linie warunki lokalizacji .(coś w tym stylu)
Co trzeba pomierzyć przy inwentaryzacji linie podziemnej. Do jakiej grupy należy

 • rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie – par.4 – par.6.3
 • rozporządzenie w sprawie starndardów – par. 6 pkt 2 ppkt b, pa.r15, par.16 pkt2, par.19.1, par.19.2 pkt 1, par.19.3 pkt 4, 5, 6

Linie kablowe powinny być umieszczane w kanalizacji kablowej. Dopuszcza się budowę linii kablowych podziemnych, przy czym głębokość podstawowa ułożenia kabla w ziemi powinna być nie mniejsza niż 0,7m, a w połowie głębokości ułożenia kabla powinna być umieszczona taśma ostrzegawcza.Dopuszcza się budowę linii kablowych nadziemnych na istniejącej podbudowie telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i trakcyjnej.W przypadku rozbudowy linii kablowych nadziemnych oraz budowy przyłączy telekomunikacyjnych do budynków na terenach skalistych, terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenach zabudowy zagrodowej w gosporarstwach roliniczych, hodolwanych i ogrodniczych, dopuszcza się budowę telekomunikacyjnych linii nadziemnych.Na obszarach morskich dopuszcza się umieszczanie linii kablowej na lub w dnie morskim.Kanalizacja kablowa może być sytuowana w pasie drogowym z wykorzystaniem drogowych obiektów inżynierskich.W przypadku uzyskania zezwolnia właściwego zarządcy drogi na usytuowanie kanalizacji kablowej w pasie drogowym z wykorzystaniem drogowych obiektów inżynierskich bądź w innym dostępnym dla kanalizacji kablowej terenie należy kanalizację tak usytuować, aby liczba zbliżeń i skrzyżowań kanalizacji kablowej z innymi obiektami budowlanymi lub śródlądowymi wodami powierzchniwymi była jak najmniejsza.Warunki techniczne i usytuowania , jakim powinna odpowiadać kanalizacja kablowa i linie kablowe podziemne w przypadkach współwykorzytstania innych obiektów budowlanych oraz zbliżeń telekomunikacyjnego obiektu budowlanego do innych obiektów budowlanych, w tym skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi i śródolądowymi wodami powierzchnowymi określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.(rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie – par.4 – par.6.3)

Ze względu na wymaganą dokłądność okrślenia położenia punktów szczegółów terenowych w państowwym ukłądzie współrzędnych prostokątnych płaskich wyrożnia się następujące grupy szczegółów terenowych:
 1. II grupa – szczegóły terenowe o mniej wyraźnych konturach lub obiekty podziemne, w szczególności:
b)podziemne obiekty budowlane iurządzenia budowlane, w tym elementy podziemne sieci uzbrojenia terenu (rozporządzenie w sprawie starndardów – par. 6 pkt 2 ppkt b)

Przedmiotem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokosciowych są szczegóły terenowe, w szczególności stanowiące treść mapy zasadniczej. (rozporządzenie w sprawie starndardów – par.15)

Geodezyjny pomiar sytuwacyjny wykonuje się w sposób zapewniajacy określenie położenia szczegółu terenowego względem punktów poziomej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej z dokłądnosćią nie mniejszą niż 0.30m – w przypadku szczegołów terenowych II grupy.(rozporządzenie w sprawie starndardów – par. 16 pkt 2)

Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są elementy szczegółów terenowcyh oraz pkiety. (rozporządzenie w sprawie starndardów – par. 19.1)

W przypadku podziemnych szczegółów terenowych przedmitem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są dostęne do pomiaru:
 • górne kraqwędzie powłok kabli lub wierzchy ruru ochronnych tych kabli,
 • górne powierzchnie i dna kanałów, komór i studni sieci uzbrojenia terenu innych niż kanalizacyjne,
 • załamania pionowe i poziome osni przewodów sieci uzbrojenia terenu, a takzę górnych powierzchni rur ochronnych lub obudoów ochronnych tych przewodów
(rozporządzenie w sprawie starndardów – par.19 pkt 4, 5, 6)


Co myślicie aby dodać tutaj także I grupę szczegółów, mając na uwadze naziemne elementy podziemnej sieci uzbrojenia terenu np. studnia telekomunikacyjna ? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez latajacekolano.

Pytania opisowe 2022 - zakres 1 2023/01/15 17:57 #19606

 • Askell
 • Askell Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 31
 • Otrzymane podziękowania: 28
Trudno stwierdzić. Z jednej strony linia kablowa to ciąg połączonych kabli (o których mowa w pytaniu). Z drugiej strony, zazwyczaj przy inwentaryzacji mierzy się też studnie/szafy itp. Ale myślę, że skoro w pytaniu jest tylko mowa o linii podziemnej, to trzeba odpowiadać na temat.

6) linia kablowa — ciąg połączonych kabli;
7) linia kablowa nadziemna — linię kablową umieszczoną na podbudowie nadziemnej;
8) linia kablowa podziemna — linię kablową umieszczoną bezpośrednio w ziemi
Za tę wiadomość podziękował(a): latajacekolano

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2022 - zakres 1 2023/01/27 21:20 #19715

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 45
 • Otrzymane podziękowania: 14
2. Budynek gospodarczy o pow 55m2, ktoś chce postawić przy zabudowie jedno rodzinnej. Co geodeta powinien sporządzić? (Chodziło o mdcp). Jakie powinny być odległości budynku gospodarczego od granicy?

Jak odpowiedzielibyście na to pytanie , na jego 3 część (jakie powinny być odległości budynku gospodarczego od granicy?)?  Odpowiedzielibyście całym  §12 czy jakoś to skrócili?


§ 12.10) 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:
1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.
2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość.
3. Dopuszcza się, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeżeli będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, dopuszcza się:
1) budowę budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej;
2) nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy tej działki budowlanej, o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien i drzwi;
3) budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.
5. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2–4, powoduje objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
6. Odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:
1) 1,5 m do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku nad wejściem, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni – z wyjątkiem pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
2) 4 m do okna umieszczonego w dachu zwróconego w stronę tej granicy.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4, dopuszcza się zmniejszenie odległości okapu zwróconego w stronę granicy działki budowlanej do 1 m.
8. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271–273, nie może być sytuowany ścianą z oknami lub drzwiami w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 3.
9. Odległości podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, od granicy działki budowlanej nie ustala się.
10. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1–9, nie jest wymagane w przypadku, gdy sąsiednia działka jest działką drogową.


Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §12.
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez latajacekolano.
 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.060 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się