Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/05/09 05:59 #18490

 • ana608
 • ana608 Avatar
 • Z dala
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 24
 • Otrzymane podziękowania: 7

Witam,

Pytanie nr 49. Nie znalazłem, żeby ktoś się ustosunkował do tego pytania, a padło ono już też w tym roku (25.02). 
49. Jakie ustawowe wymogi formalne powinna spełniać mapa zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego?
Jakie czynności powinien wykonać kierownik prac geodezyjnych w tracie realizacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego, podczas której stwierdził odstępstwo jego lokalizacji od projektu o wartość przekraczającą 1,0 m?

Wg mnie to ustawowe wymogi to klauzula lub oświadczenie z def. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej art. 2 PKIG. czy jeszcze jakieś? 

Co do drugiej części to uważam, że odpowiedź nie jest taka prosta, tzn. moim zdaniem powinien sprawdzić czy odchyłka przekracza dopuszczalną odchyłkę wg dokumentacji budowy (specyfikacji). Jeśli tak, to należy ten fakt odnotować w dzienniku budowy a szkice przekazać kierownikowi budowy.

Chyba, że projektant określi to jako zmianę nieistotną to nie trzeba wpisywać?

par. 23 pkt. 4 i 5 standardów.
4. W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami.
5. Dokumentację geodezyjną sporządzaną na poszczególnych etapach budowy przekazuje się kierownikowi budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestorowi.Co do wymagań odnośnie mapy  z inwentaryzacją to ja jeszcze sobie dopisałam paragraf 34 standardow technicznych 
"dokumentację sporządza się z zastosowaniem oznaczeń i symboli graficznych właściwych dla treści mapy zasadniczej."

A co do drugiej części pytania to zgodnie z Prawem Budowlanym powinien sporzadzic informacje o braku zgodnosci z planem zagospodarowania dzialki lub terenu , a decyzje czy jest to istotna czy nieistotna zmiana podejmie kierownik budowy.

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez ana608.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/05/09 17:57 #18495

 • Olex
 • Olex Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 8
Myślę, że można tu przytoczyć również art.28.1 ustawy Prawo Budowlane - roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/05/13 14:42 #18528

 • navi01
 • navi01 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 78
 • Otrzymane podziękowania: 2
hej, czy znajdę na forum gdzieś informację jakie były pytania pisemne w aktualnym 2022 roku na zakres 1? może ma ktoś z was spisane? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/05/20 12:19 #18562

 • Katarzyna O
 • Katarzyna O Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 12
 • Otrzymane podziękowania: 0
63. Co to jest przyłącze elektroenergetyczne do budynku?
Proszę wyjaśnić czy przyłącze elektroenergetyczne podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Jeżeli tak, to jaka jest różnica pomiędzy inwentaryzacją przyłączy napowietrznych, a ułożonych w wykopie i podlegających zakryciu?
Kto po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu sporządza informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach?

Różnica pomiędzy inwentaryzacją przyłączy napowietrznych, a ułożonych w wykopie i podlegających zakryciu:
1.    Ze względu na wymaganą dokładność określenia położenia szczegółów terenowych w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych.
- w przypadku przyłącza napowietrznego – pomiar słupa (I grupa dokładnościowa) z dokładnością nie mniejsza niż 0.10m
- w przypadku przyłączy ułożonych w wykopie (II grupa dokładnościowa) z dokładnością nie mniejszą niż 0.30m     
2.    Pomiar przyłącza ułożonego w wykopie należy dokonać przed jego zasypaniem.     
3.    W przypadku przyłączy ułożonych w wykopie przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych pomija się punkty szczegółu terenowego, których odchylenie od linii prostej konturu tego szczegółu sytuacyjnego, ustalonej przez dwa sąsiednie pomierzone punkty, nie przekracza - 0,30 m;     
4.    Z uwagi na to iż przewody napowietrzne prezentuje się, zachowując ich ciągłość przy przejściu przez słupy, przyłączy napowietrznych do budynków nie wykazuje w treści mapy zasadniczej.
5.    Pomiar wysokościowy przyłącza ułożonego w wykopie należy dokonać z dokładnością nie mniejszą niż 0.1 m
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 43.3
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU  z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - §6, §16, §18, §20
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1  z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej – załącznik 4  

wg mnie róznica polega na tym ze podziemny przyłącz podlega pomiarowi wysokościowemu 3) 0,1 m – dla budowli ziemnych, elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet niemarkowanych w terenie
zarówno słupy jak i przyłącz podziemny który mierzymy w wykopie przed zakryciem (nie można znwentaryzować zasypanego) należą do I grupy dokładnościowej i mierzymy

1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych pomija się punkty szczegółu terenowego, których odchylenie od linii prostej konturu tego szczegółu sytuacyjnego, ustalonej przez dwa sąsiednie pomierzone punkty, nie przekracza:1) w przypadku szczegółów terenowych I grupy – 0,10 m;
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU  z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Katarzyna O.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/05/20 12:42 #18563

 • ana608
 • ana608 Avatar
 • Z dala
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 24
 • Otrzymane podziękowania: 7

63. ..

wg mnie róznica polega na tym ze podziemny przyłącz podlega pomiarowi wysokościowemu 3) 0,1 m – dla budowli ziemnych, elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet niemarkowanych w terenie
zarówno słupy jak i przyłącz podziemny który mierzymy w wykopie przed zakryciem (nie można znwentaryzować zasypanego) należą do I grupy dokładnościowej i mierzymyWedlug mnie oczywiście podziemne przyłącza inwnetryzowujemy w wykopie zgodnie z PB, ale  należą do 2 grupy dokladnosciowej- podziemne obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy  podziemne sieci uzbrojenia terenu (parafraf 6 standardy  i mierzymy z dokladnoscia nie mniejszą niz 0.30m) 
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/05/20 19:37 #18565

 • navi01
 • navi01 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 78
 • Otrzymane podziękowania: 2
Jakie warunki musi spełniać budynek przy obiorze/inwentaryzacji? - tylko z definicji działki budowlanej? jak myślicie

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/05/20 21:49 #18566

 • Jvver
 • Jvver Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 41
 • Otrzymane podziękowania: 5
Z def. działki budowlanej to chyba nie .. co ma piernik do wiatraka. W def. działki masz to co musi spełniać działka, a budynek to budynek. Przewijały się odpowiedzi na ten temat. Wrzuć sobie w "szukaj" to pytanie. 

Ktoś kto miał to pytanie na ustnym napisał, że musi mieć przyłącza. 

Ja generalnie jest za przytoczeniem art. 57 i  elementów, które dotyczą budynku, czyli własnie odbiory przyłączy oraz zgodność wykonania z projektem

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/05/22 19:23 #18578

 • KinMad
 • KinMad Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 0
W jakich przepisach znajdę to, ze geodeta nie może poświadczać? U nas też wielu geodetów ma w klauzuli poswiadczam i w końcu już nie wiem jaka jest prawidłowa wersja (uznawana przez komisję za poprawną odpowiedź)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/05/23 05:04 #18579

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Posty: 367
 • Otrzymane podziękowania: 151

W jakich przepisach znajdę to, ze geodeta nie może poświadczać? U nas też wielu geodetów ma w klauzuli poswiadczam i w końcu już nie wiem jaka jest prawidłowa wersja (uznawana przez komisję za poprawną odpowiedź)
Uprawniony też poświadcza,
Rozp Standardy:
3. Podpisanie operatu przez kierownika prac geodezyjnych oznacza jednocześnie poświadczenie przez niego za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wchodzących w skład operatu w rozumieniu art. 42 ust. 4 ustawy

ale jeżeli chodzi o tę klauzulę do mdcp inw, to ma oświadczyć zgodnie z PGiK Art. 12b 5a
"albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych
o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;"

poswiadczenia to ustawa o notariacie:
sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-usta...-16794052/dz-2-roz-4
Art.  101.   [Poświadczenia pozanotarialne] Minister Sprawiedliwości może, w drodze rozporządzenia, upoważnić organy samorządu terytorialnego i banki mające swoją siedzibę w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do sporządzania niektórych poświadczeń dokonywanych przez notariusza.

co do zasady, geodeta nie poswiadcza ;)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez marekszczepan.
Czas generowania strony: 0.231 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się