Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Egzaminy z kwietnia 2021 r. Zakres 1 2021/05/04 10:30 #14690

 • kajtekk94
 • kajtekk94 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 45
 • Otrzymane podziękowania: 9
Wrzucam odpowiedzi na pytania z egzaminów z kwietnia z zakresu 1. Chciałbym żeby ktoś to zweryfikował czy odpowiedziałby tak samo.
1.Czy przyłącze wymaga pozwolenia na budowę oraz czy na barkach inwestora jest zadbanie o inwentaryzację takiego przyłącza?Budowa przyłącze wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanejNie musi być zatem pozwolenia na budowę.Zapewnienie inwentaryzacji powykonawczej takiego przyłącza należy do obowiązków inwestoraArt. 29.1 Art. 29a. Art. 43 Prawo Budowlane 
2. Dokładność pomiaru GNSS i o w przypadku gdy wyjdzie odchyłkaPrzynajmniej raz dziennie przed rozpoczęciem pomiarów z wykorzystaniem kinematycznych technik satelitarnych GNSS, należy sprawdzić poprawność działania sprzętu i otrzymywanych danych korekcyjnych w oparciu o pomiar kontrolny na punkcie o znanych współrzędnych.Do pomiaru kontrolnego można wykorzystać punkt osnowy geodezyjnej, osnowy pomiarowej lub jednoznacznie zidentyfikowany punkt szczegółu terenowego I grupy w odległości nie większej niż 7 km od pkt będących przedmiotem pomiaru.Wyniki pomiaru kontrolnego muszą spełniać warunki: dx<=0,12 m; dy <= 0,12 m dh<= 0,09 m jeżeli punkt kontrolny posiada określoną wysokośćW przypadku wystąpienia odchyłek przekraczających te wartości w celu sprawdzenia spójności państwowego systemu odniesień przestrzennych realizowanych przez sieć stacji referencyjnych z układem współrzędnych realizowanym przez punkty osnowy geodezyjnej, wykonuje się pomiar kontrolny na co najmniej dwóch punktach osnowy  geodezyjnejJeżeli wyniki tego pomiaru wykazują systematyczne odchyłki pomiędzy współrzędnymi wykonuje się odpowiednią transformację współrzędnych pomierzonych punktów do układu realizowanego przez osnowę geodezyjną a informację o wykonanej transformacji umieszcza się w sprawozdaniu technicznym   §9 Rozporządzenia w sprawie standardów….   3. Co należy do obowiązków właściciela działki przylegającej do wód powierzchniowych oraz jakie prawo ma wykonawca prac geodezyjnych przy takich pracach i co musi zapewnić taki właściciel nieruchomości Właściciel nieruchomości przyległej do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych jest obowiązany umożliwić dostęp do wód na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymaniem wód oraz dla ustawiania znaków żeglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urządzeń pomiarowych. Ponadto właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem jest obowiązany zapewnić dostęp do wód w sposób umożlwiający to korzystanieNa właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednichOsoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:-Wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami-dokonywania przecinek drzew i krzewów niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych-nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki- umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnychArt. 233 i 234 Ustawa Prawo Wodne; Art. 13.1 Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 1.warunki techniczne usytuowania studni i prace przygotowawcze w procesie budowy Studnie powinny być usytuowane licząc od osi studni co najmniej:- od granicy działki – 5 m- od osi rowu przydrożnego – 7,5 m- od budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzeni nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń – 15m- do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzone są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód – 30m- do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego – 70mDopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości do innych elementów opisanych powyżejPracami przygotowawczymi są:- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie-wykonanie niwelacji terenu- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów- wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy §31 rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanieArt. 41.1 Prawo Budowlane 
2. Co geodeta robi gdy musi wejść na sąsiednia działkę w celu wytyczenia budynku, w jakim układzie współrzędnych przedstawia się kontur budynku na NMT, czy wytyczenie budynku zgłaszamy do starostwaJeżeli do wykonania wytyczenia budynku jest niezbędne wejście na teren sąsiedniej nieruchomości inwestor jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób zakres i terminy korzystania z tych obiektów a także ewentualną rekompensatę z tego tytułuW razie nieuzgodnienia warunków organ administracji architektoniczno budowlanej na wniosek inwestora w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku rozstrzyga w drodze decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, oraz określa granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniej nieruchomości.Tyczenie budynku nie podlega zgłoszeniu do właściwego organu służby geodezyjnej i kartograficznejOsoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych i wykonywanie niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracamiKontur budynku na numerycznym modelu terenu przedstawia się w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-1992 lub Pl-2000Art. 47 Prawo Budowlane - TO NIE WIEM CZY BYM UMIEŚCIŁ Art. 12.1 Prawo GeodezyjneArt. 13.1 Prawo GeodezyjneZałącznik Do rozporządzenia Rozdział 3 pkt 13 Rozporządzenie w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
3. Ustalania granic przy mapie do celów projektowych W przypadku gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się sytuowanie budynków w odległości mniejszej lub równej 4m lub innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3m od granicy działki ewidencyjnej a w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy wykonawca określa położenie tych punktów w drodze pomiaru.W przypadku gdy punkty graniczne nie są oznaczone na gruncie znakami granicznymi lub nie stanowią jednoznacznie identyfikowalnych elementów szczegółów terenowych pomiar poprzedza się czynnościami mającymi na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych§31 Rozporządzenia w sprawie standardów…
Za tę wiadomość podziękował(a): Mariusz22051985, ela123, emergency12, ZielonyGroszek, Helena2012, spruk

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy z kwietnia 2021 r. Zakres 1 2021/05/06 20:31 #14708

 • ZielonyGroszek
 • ZielonyGroszek Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 1
Witam,

wykorzystałeś do odpowiedzi  Rozporządzenie w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu a nie ma go w wykazie na zakres 1 ? Chyba, że mi coś umknęło.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy z kwietnia 2021 r. Zakres 1 2021/05/06 20:39 #14709

 • Woo
 • Woo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 26
 • Otrzymane podziękowania: 12
Pytanie było: w jakim układzie współrzędnych płaskich prostokątnych określisz punkty sytuacyjne niezbędne do numerycznego opisu budynku - czyli rozp. EGiB § 61.2,
No chyba, że druga sala miała inne pytania? bo koperta do małej sali z 4 arkuszami była jeszcze zamknięta ....
Za tę wiadomość podziękował(a): emergency12

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy z kwietnia 2021 r. Zakres 1 2021/05/07 08:31 #14710

 • kajtekk94
 • kajtekk94 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 45
 • Otrzymane podziękowania: 9
Właśnie ktoś pisał na forum o nmt i w sumie sam się zastanawiałem ale jak rzeczywiście było tak jak mówisz to wiadome PL-2000

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy z kwietnia 2021 r. Zakres 1 2021/05/13 19:32 #14745

 • matik0709
 • matik0709 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 2
 • Otrzymane podziękowania: 0
Mam pytanie do osób, które zdawały w kwietniu, czy zdarzały się powtórzenia pytań na teście wielokrotnego wyboru z pytaniami udostępnionymi na stronie GUGiKu?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy z kwietnia 2021 r. Zakres 1 2021/05/14 09:43 #14746

 • Woo
 • Woo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 26
 • Otrzymane podziękowania: 12
Na egzaminie masz te same pytania testowe, które rozwiązujesz na stronie: uprawnienia.gugik.gov.pl/

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.122 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się