Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

W trakcie ustalania granic nieruchomości w procesie aktualizacji operatu EGiB strony zgodnie wskazały granicę wyraźnie sprzeczną z istniejącą dokumentacją zgromadzoną w PZGiK. Jak powinien w tym wypadku zachować się geodeta? Kiedy w roboczej ba 2016/04/09 11:08 #2317

 • Agata
 • Agata Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 58
 • Otrzymane podziękowania: 24
Rozporządzenie EGiB
§ 36. Wykazywanie w ewidencji przebiegu granic działek ewidencyjnych
Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej:
1) w postępowaniu rozgraniczeniowym;
2) w celu podziału nieruchomości;
3) w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów;
4) w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości;
5) na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej;
6) przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków;
7) przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji;
8) w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych.

§ 37. Pozyskiwanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych
1. Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.
2. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, może nastąpić w oparciu o zobrazowania lotnicze, satelitarne lub ortofotomapę, jeżeli te zobrazowania lub ortofotomapa charakteryzują się rozdzielczością zapewniającą wizualizację szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć znaczenie przy ustaleniu przebiegu tych granic.

§ 38. Zawiadomienia o ustalaniu przebiegu granic działek ewidencyjnych
1. O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca zawiadamia wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych tych działek, a także osoby władające tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania.

§ 39. Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
4. Ustalane punkty graniczne wykonawca oznacza na gruncie w sposób umożliwiający ich pomiar. Trwała stabilizacja tych punktów może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych i może dotyczyć wyłącznie punktów ustalonych w oparciu o zgodne oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.
Kiedy w roboczej bazie danych ujawnia się współrzędne punktów granicznych uzyskane w wyniku pomiaru?
Standardy
§ 67. 1. Przy tworzeniu roboczej bazy danych porównuje się wartości współrzędnych punktów granicznych ustalonych na podstawie pomiaru z wartościami współrzędnych tych samych punktów uzyskanych przez wykonawcę z PZGiK.
2. W roboczej bazie danych ujawnia się współrzędne ustalone na podstawie pomiaru, jeżeli:
1) pomiar punktów granicznych oznaczonych na gruncie wykonany został z większą dokładnością niż pomiar tych samych punktów będący źródłem danych ewidencyjnych pozyskanych z PZGiK;
2) pomiar punktów granicznych poprzedzony został ustaleniem ich położenia w trybie przepisów rozdziału 6 ustawy lub przepisów wydanych na podstawieart. 26 ust. 2 ustawy.
5. Jeżeli pomiar będący przedmiotem opracowania oraz pomiar będący źródłem danych PZGiK wykonane były z tą samą dokładnością, a odchylenie liniowe między matematycznym przedstawieniem tego samego punktu granicznego ustalonym na podstawie danych z pomiaru oraz danych pozyskanych z PZGiK nie przekracza dopuszczalnych wartości określonych w ust. 6, w roboczej bazie danych ujawnia się dane pozyskane z PZGiK.
6. Dopuszczalne wartości odchylenia liniowego wynoszą:
1) dla punktów stabilizowanych — 0,15 m;
2) dla punktów niestabilizowanych — 0,25 m.
Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2) Rozporządzenie w sprawie standardów wykonywania….

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W trakcie ustalania granic nieruchomości w procesie aktualizacji operatu EGiB strony zgodnie wskazały granicę wyraźnie sprzeczną z istniejącą dokumentacją zgromadzoną w PZGiK. Jak powinien w tym wypadku zachować się geodeta? Kiedy w roboczej ba 2016/04/09 12:18 #2318

 • jkbsrwk
 • jkbsrwk Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 314
 • Otrzymane podziękowania: 67
Nie zgadzam się- uważam, że nie można przyjmować ślepo oświadczań stron, bo mogą próbować przenosić prawo własności. Dokumenty zawsze trzeba analizować, a geodeta nie powinien, nie analizując istniejących materiałów sporządzić takiej dokumentacji. Paragrafy dobre ale brakuje mi tu kilku zdań na temat wątpliwej procedury ustalenia granic. Ale różne są opinie na ten temat :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W trakcie ustalania granic nieruchomości w procesie aktualizacji operatu EGiB strony zgodnie wskazały granicę wyraźnie sprzeczną z istniejącą dokumentacją zgromadzoną w PZGiK. Jak powinien w tym wypadku zachować się geodeta? Kiedy w roboczej ba 2016/04/09 12:42 #2319

 • Agata
 • Agata Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 58
 • Otrzymane podziękowania: 24
Dla mnie te pytanie jest problematyczne i zadawałam je wielu uprawnionym, odpowiedzi były różne, dlatego też poruszam je na forum. W miarę przekonała mnie odpowiedź poparta ww. paragrafami i jej uzasadnienie tj.
W art. 37 jest napisane, że jeżeli brak jest dokumentów lub jeżeli zawarte w dokumentacji dane nie są wiarygodne dane pozyskuje się w wyniku pomiarów terenowych poprzedzonych ustaleniem granic.
Czyli jeżeli już dochodzi do ustalenia granic to dokumenty nie są wiarygodne ,a wtedy możemy granice wyznaczyć na podstawie zgodnych wskazań właścicieli. Jeżeli dokumenty były by zgodne nie robiliśmy ustalenia granic tylko wykazalibyśmy przebieg na podstawie dokumentacji.
Nie wiem czy ta interpretacja tego przepisu jest prawidłowa. Też popieram pogląd, że nie można w ślepo wierzyć stronie i jeżeli są jednoznaczne materiały geodeta powinien przyjmować stan w nich zawarty.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W trakcie ustalania granic nieruchomości w procesie aktualizacji operatu EGiB strony zgodnie wskazały granicę wyraźnie sprzeczną z istniejącą dokumentacją zgromadzoną w PZGiK. Jak powinien w tym wypadku zachować się geodeta? Kiedy w roboczej ba 2016/04/09 12:54 #2320

 • jkbsrwk
 • jkbsrwk Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 314
 • Otrzymane podziękowania: 67
Prawidłowa, ale nie przewiduje jednego scenariusza. Dokumenty istnieją, ale z dokładnością określenia granicy rzędu np. +/- 1m. Więc ustalenie należy zrobić bo nie spełniają obecnych standardów. Ale strony pokazują granicę 5m dalej. Tak rozumiem problem tego pytania :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W trakcie ustalania granic nieruchomości w procesie aktualizacji operatu EGiB strony zgodnie wskazały granicę wyraźnie sprzeczną z istniejącą dokumentacją zgromadzoną w PZGiK. Jak powinien w tym wypadku zachować się geodeta? Kiedy w roboczej ba 2016/04/09 13:12 #2321

 • Agata
 • Agata Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 58
 • Otrzymane podziękowania: 24
No tak tu się zgodzę:)
Myślisz, że wystarczy podać ww. przepisy i komentarz do tego, w którym opisze się, że postępowanie geodety jest zależne od wyników analizy dokumentacji i jeżeli dane są niewiarygodne to oświadczenie, a jeżeli jest sytuacja o której ty wspominasz to nie można przyjąć oświadczeń stron ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W trakcie ustalania granic nieruchomości w procesie aktualizacji operatu EGiB strony zgodnie wskazały granicę wyraźnie sprzeczną z istniejącą dokumentacją zgromadzoną w PZGiK. Jak powinien w tym wypadku zachować się geodeta? Kiedy w roboczej ba 2016/04/10 11:43 #2329

 • jkbsrwk
 • jkbsrwk Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 314
 • Otrzymane podziękowania: 67
Wiesz, tak jak napisałaś są różne opinie na ten temat. Zgodnie z przepisami przyjmujesz oświadczenie stron i nie musisz nawet patrzyć w dokumenty.
Ja uważam, że trzeba, bo strony mogą dokonywać nieformalnego obrotu prawem własności, a my jako geodeci mamy nad tym czuwać, ale to jest tylko moje zdanie a przepisy wskazują na coś innego. Ale jeśli trafi mi się to pytanie na egzaminie to w ten sposób odpowiem :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W trakcie ustalania granic nieruchomości w procesie aktualizacji operatu EGiB strony zgodnie wskazały granicę wyraźnie sprzeczną z istniejącą dokumentacją zgromadzoną w PZGiK. Jak powinien w tym wypadku zachować się geodeta? Kiedy w roboczej ba 2022/05/10 16:19 #18507

 • suspicious20
 • suspicious20 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 14
W trakcie ustalania granic nieruchomości w procesie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków strony zgodnie wskazały granicę wyraźnie sprzeczną z istniejącą dokumentacją zgromadzoną w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Jak powinien w takim przypadku postąpić geodeta? Kiedy w roboczej bazie danych ujawnia się współrzędne punktów granicznych uzyskane w wyniku pomiaru. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

§ 33. 1. Ustalenia przebiegu  granic działek ewidencyjnych wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych dokonuje geodeta posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie o którym mowa w art. 43 pkt 2 lub 5 ustawy zwany dalej geodetą uprawnionym na podstawie zgodnych wskazań podmiotów o których mowa w § 11 pkt 2 lit a i § 12 pkt 1 potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych jeżeli wskazywany przebieg nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach dotyczących przebiegu ustalenia granic.
2. W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia o którym mowa w ust 1 przebieg granic działek ewidencyjnych wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych ustala geodeta uprawniony według ostatniego spokojnego stanu posiadania jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek.
3. W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania o którym mowa w ust 2 nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych ustala geodeta uprawniony po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów.
5. Wyniki ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych utrwala się w protokole którego wzór zawiera załącznik nr 7 do rozporządzenia. 

W związku z powyższym geodeta powinien odmówić podmiotom przystąpienia do ustalenia granicy w przypadku wyraźnie sprzecznego oświadczenia z istniejącą dokumentacją z zasobu. W związku z tą sytuacją zastosowania § 33 ust 1 egib nie ma i należy przejść do § 33 ust 2 i ustalić granicę według ostatniego spokojnego stanu posiadania a jeśli nie można go stwierdzić lub jest sprzeczny z informacjami zawartymi w egib to należy ustalić granicę zgodnie z § 33 ust 3, po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów. 

Podmioty ewidencyjne należy pouczyć o możliwości przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości w przypadku gdyby wskazana granica była sporna. – art. 29 prawo geodezyjne i kartograficzne Ponadto należy pouczyć strony o możliwości zasiedzenia (art. 172 kodeksu cywilnego) części użytkowanej przez podmiot wnioskujący w przypadku posiadania przedmiotowego obszaru lub wykonanie podziału nieruchomości w celu regulacji granic zgodnie z art. 93 ust 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli mają zastosowanie przepisy ustawy. 

Kiedy w roboczej bazie danych ujawnia się współrzędne punktów granicznych uzyskane w wyniku pomiaru                                                          - nie do końca aktualne pytanie  
Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych
§ 40.  1. Modyfikacji współrzędnych punktów granicznych dokonuje się w wyniku analizy dokumentacji zasobu stanowiącej podstawę wykazania przebiegu granic działek ewidencyjnych w ewidencji gruntów i budynków uzupełnionej czynnościami geodezyjnymi wykonanymi w terenie uznanymi przez kierownika prac geodezyjnych za niezbędne do określenia współrzędnych punktów granicznych na podstawie tej dokumentacji.
2. Modyfikacji współrzędnych punktów granicznych dokonuje się jeżeli odchyłka wyrażona przez pierwiastek z sumy kwadratów różnic między dotychczasowymi współrzędnymi punktu granicznego i współrzędnymi tego punktu uzyskanymi w wyniki czynności o których mowa w ust 1 jest większa niż 0,15m.
3. W przypadku gdy odchyłka o której mowa w ust 2 nie przekracza 0,15 modyfikacja współrzędnych punktów granicznych może być  dokonana z inicjatywy kierownika prac geodezyjnych w uzgodnieniu z organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków.4. W przypadku gdy brakuje dokumentacji o której mowa w ust 1 lub gdy dane w niej zawarte nie pozwalają na określenie współrzędnych punktów granicznych współrzędne pozyskane z bzy danych ewidencji gruntów i budynków modyfikuje się w wyniku pomiaru poprzedzonego ustaleniem przebiegu granic w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust 2 ustawy.

Jakieś sugestie dodatkowo? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez suspicious20.
 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.137 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się