admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Czy w przypadku, gdy przedmiotem czynności ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych jest działka Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” – Nadleśnictwo X ... 2023/12/04 22:27 #22413

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 616
 • Otrzymane podziękowania: 374
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu...

Czy w przypadku, gdy przedmiotem czynności ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych jest działka Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” – Nadleśnictwo X lub działka Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” należy zawiadamiać o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych ww. jednostki organizacyjne, a także dodatkowo przedstawiciela Skarbu Państwa? Odpowiedź proszę uzasadnić. Jak powinni postąpić: wykonawca prac geodezyjnych oraz właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w przypadku, gdy właściciele, bądź inne podmioty wykonujące prawa właścicielskie nieruchomości przylegających do opisanych powyżej, nie są znane lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby a wykonawca prac geodezyjnych musi zawiadomić te podmioty o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych?

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków §32

O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia podmioty, o których mowa w § 11 pkt 7 i § 12 pkt 1 tj.:

 1. właścicieli albo samoistnych posiadaczy,
 2.  a) użytkowników wieczystych gruntów,
  b) jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd albo trwały zarząd nieruchomościami,
  c) państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,
  d) organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości,
  e) użytkowników gruntów państwowych i samorządowych;

Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi (art. 40 kpa).

W opisanym przypadku należy zawiadomić jedynie ww., jednostki organizacyjne. Nie zawiadamia się przedstawiciela Skarbu Państwa.

Nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej, a nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego - odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej (Art. 43. 5 uogn)

Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia (Art. 32 lasy)

Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa wykonują (art. 212 pw):

1)  Wody Polskie - w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych;

2)  minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - w stosunku do wód morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych;
 
Wody Polskie reprezentują Skarb Państwa oraz wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych, oraz do gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi, a także do innych nieruchomości gruntowych związanych z gospodarką wodną, w tym nieruchomości położonych w międzywalu, wraz z położonymi na tych nieruchomościach budynkami, budowlami oraz innymi urządzeniami i lokalami; nieruchomości służących do realizacji zadań określonych w przepisach ustawy (art. 258 pw).
Czytaj więcej...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czy w przypadku, gdy przedmiotem czynności ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych jest działka Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” – Nadleśnictwo X ... 2024/03/07 12:59 #22414

 • okolak1989
 • okolak1989 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 5
W §32.1 O czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działek ewidencyjnych wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia podmioty, o których mowa w §11 pkt 7 (czyli właścicieli i samoistnych posiadaczy) i §12 pkt 1 (w tym przypadku chodzi o jednostki organizacyjne sprawujące zarząd albo trwały zarząd)

skoro jest spójknik "i" to uważam że trzeba SP i zarząd

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.040 s.