admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Pytanie nr 23 z 2022 2023/02/16 20:27 #20165

 • geodeta_rm
 • geodeta_rm Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 28
 • Otrzymane podziękowania: 7
23. Proszę wskazać przypadki, kiedy o rozgraniczeniu nieruchomości orzeka sąd. Według jakich kryteriów ustala się granice? Jaka jest procedura ujawnienia orzeczenia sądu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków?

Jakieś pomysły?
Za tę wiadomość podziękował(a): geoewelina1

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie nr 23 z 2022 2023/02/24 11:03 #20242

 • Kacper1992
 • Kacper1992 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 22
 • Otrzymane podziękowania: 28
Ja opisał bym to pytanie tymi artykułami/paragrafiami

Proszę wskazać przypadki, kiedy o rozgraniczeniu nieruchomości orzeka sąd.

Art. 33.

1Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

2. Wydanie decyzji poprzedza:1) dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia;2) włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

Art. 34. 1. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.

3. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego.

4. Przepisów ust. 1–3 i art. 31 ust. 4 nie stosuje się do sporów wynikłych przy wyznaczaniu granic nowo tworzonych nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów. 
 
Art. 31. 1. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
2. Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.
3. Jeżeli jest brak danych, o których mowa w ust. 2, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy.
4. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
Prawo geodezyjne i kartograficzne Według jakich kryteriów ustala się granice?
Jaka jest procedura ujawnienia orzeczenia sądu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków?

Art. 37.1. Wykonanie orzeczeń sądowych o rozgraniczeniu nieruchomości odbywa się z udziałem geodety.

2. Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje ustalające przebieg granic nieruchomości sąd lub organ rozstrzygający przesyła z urzędu w terminie 30 dni do sądów rejonowych właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwych starostów, w celu ujawnienia ich w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków.
Prawo geodezyjne i kartograficzne Według jakich kryteriów ustala się granice?
Proszę wyjaśnić, czy przedstawiony poniżej szkic graniczny sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 22. Szkic graniczny powinien zawierać:
1) rozmieszczenie linii i punktów granicznych, oznaczonych zgodnie z opisem znajdującym się w protokole granicznym lub akcie ugody,
2) rysunek rzutu poziomego trwałych elementów zagospodarowania terenu mających znaczenie dla określenia przebiegu granicy,
3) podstawowe miary określające położenie punktów granicznych względem siebie oraz elementów zagospodarowania terenu,
4) numery działek i oznaczenie ksiąg wieczystych, w których działki te zostały ujęte, lub zbiorów dokumentów oraz imiona i nazwiska właścicieli rozgraniczanych nieruchomości,
5) kierunek północy.
Rozporządzenie w sprawie rozgraniczeń

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Kacper1992.

Pytanie nr 23 z 2022 2023/02/28 09:26 #20269

 • arczi
 • arczi Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 9
 • Otrzymane podziękowania: 1
Proszę wskazać przypadki, kiedy o rozgraniczeniu nieruchomości orzeka sąd.

KC art. 153. Jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również  takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między interesowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną. 

PGiK art. 33.1 Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.3. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

 34.1 Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której w art. 33 ust 1, , upoważniony geodeta tymczasowo utrwala puknty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)2. Organ, o którym mowa w ust 1, umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi. 

36. Sąd przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy. W tym wypadku sąd w orzeczeniu zamieszcza również rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu nieruchomości. 

Z ww. przepisów wynika, iż mogą wystąpić 3 przypadki gdy o rozgraniczeniu nieruchomości orzekać będzie sąd. Pierwszy gdy nie ma podstaw do wydania decyzji, drugi gdy jedna ze stron przekaże sprawę sądowi, trzeci jeżeli przed sądem toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej części.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez arczi.

Pytanie nr 23 z 2022 2023/03/12 16:48 #20372

 • Antek
 • Antek Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 0
Dodał bym Art. 36 PGiK

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie nr 23 z 2022 2023/03/29 18:46 #20550

 • Aniak1388
 • Aniak1388 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 0
procedura ujawnienia orzeczenia sądu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków - dodałabym PGIK art. 23.1 c) i art.23.7

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.053 s.