admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Czy możliwy jest jednoczesny podział kilku nieruchomości będących we władaniu ró 2022/05/09 20:46 #18499

 • b_b
 • b_b Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 2
Czy możliwy jest jednoczesny podział kilku nieruchomości będących we władaniu różnych podmiotów? Jeżeli tak, to w jakim przypadku/w jakich przypadkach?Czy jest to coś więcej niż art. 98b, specustawy oraz scalenia i podział czyli art 101 w górę? Czy jest to też art. 95.6- czy jednak jest tutaj dla każdej z nieruchomości osobna decyzja?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czy możliwy jest jednoczesny podział kilku nieruchomości będących we władaniu ró 2022/05/10 12:04 #18506

 • zarziania
 • zarziania Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 5
1. Specustway
2. art. 98b.1 - scalenie i ponowny podział

Jeśli chodzi o art. 95.6 myślę, że to jest oddzielny wniosek.  specustwy to co innego bo własciel nie składa wniosku więc podział jest jednoczesny. tak samo rat 98.1 - na wniosek właściciela więc jeśli jest kilku właścicieli to oddzielne decyzję .
Za tę wiadomość podziękował(a): b_b

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czy możliwy jest jednoczesny podział kilku nieruchomości będących we władaniu ró 2022/05/11 21:52 #18514

 • masia
 • masia Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 37
 • Otrzymane podziękowania: 16
A podział zgodny z mpzp lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?
Za tę wiadomość podziękował(a): b_b

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czy możliwy jest jednoczesny podział kilku nieruchomości będących we władaniu ró 2022/05/11 23:24 #18516

 • zarziania
 • zarziania Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 5
Chyba też, bo to jest podział z urzędu. Czyli wniosek składa np. gmina?
Za tę wiadomość podziękował(a): b_b

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czy możliwy jest jednoczesny podział kilku nieruchomości będących we władaniu ró 2022/05/24 20:11 #18590

 • Mat_Mar
 • Mat_Mar Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 40
 • Otrzymane podziękowania: 18

1. Specus.1 tway
2. art. 98b.1 - scalenie i ponowny podział

Jeśli chodzi o art. 95.6 myślę, że to jest oddzielny wniosek.  specustwy to co innego bo własciel nie składa wniosku więc podział jest jednoczesny. tak samo rat 98.1 - na wniosek właściciela więc jeśli jest kilku właścicieli to oddzielne decyzję .
Jak myślicie czy wymieniając specustawy wystarczy wymieniać Same Tytuły ustaw czy np " Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych" Art 19.1 i przepisywać ten Artykuł ?
Za tę wiadomość podziękował(a): b_b

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czy możliwy jest jednoczesny podział kilku nieruchomości będących we władaniu ró 2022/05/25 22:21 #18615

 • mstopa
 • mstopa Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 10
Miałam podobne pytanie na ustnym. Przy odpowiedzi trzeba dodać, że właściciele gruntów najpierw spisują akt notarialny - zobowiązanie do dokonania zamiany części nieruchomości, który to się załącza do wniosku o wydanie postanowienia.
Za tę wiadomość podziękował(a): b_b, wolcziwolczi

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czy możliwy jest jednoczesny podział kilku nieruchomości będących we władaniu ró 2023/02/09 11:33 #20053

 • terek
 • terek Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 48
 • Otrzymane podziękowania: 10
A co z :art. 93 ust 2a. Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku miejscowego planu wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o pow. mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie nieruchomości sąsiedniej lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

Czy w tym przypadku mogą wniosek wspólnie złożyć właściciele gruntów przyległych w celu wydzielenia z jednej i z drugiej nieruchomości działek gruntu przeznaczonych do wzajemnego przekazania (regulacji granic)? Będzie jedna mapa, jedna decyzja.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czy możliwy jest jednoczesny podział kilku nieruchomości będących we władaniu ró 2023/02/09 11:35 #20054

 • terek
 • terek Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 48
 • Otrzymane podziękowania: 10
I czy przy podziałach w celu wywłaszczenia robi się podział osobno dla każdej nieruchomości czy można dla wielu?

art 116 ust. 2 Do wniosku o wywłaszczenie należy dołączyć
pkt 3 mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czy możliwy jest jednoczesny podział kilku nieruchomości będących we władaniu ró 2023/03/05 16:37 #20315

 • Luckyluck
 • Luckyluck Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 4
Wydaje mi się, że należy tu zwrócić uwagę że w pytaniu jest mowa o nieruchomościach "we władaniu". Zatem UoGN 93, 98.1 odpada. Cała ustawa o scaleniu też bo tam też uczestnikami scalenia są właściciele, użytkownicy gruntu.... Władanie to co innego. Mamy tu nieuregulowany stan prawny. No to chyba tylko Art 116 - wywłaszczenie i specustawa zostaje. A może jednak coś jeszcze?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czy możliwy jest jednoczesny podział kilku nieruchomości będących we władaniu ró 2023/03/16 12:26 #20402

 • enji
 • enji Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 6
 • Otrzymane podziękowania: 19
Władanie w tym przypadku według mnie należy rozumieć jako:
Kodeks Cywilny
Art. 336. Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

Moje opracowanie pytania:
4. Czy możliwy jest jednoczesny podział kilku nieruchomości będących we władaniu różnych podmiotów? Jeżeli tak, to proszę opisać w jakim przypadku/w jakich przypadkach?
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 
RACJONALNE ZAGOSPODAROWANIE
Art. 98b. 1. Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie mogą złożyć zgodny wniosek o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć, złożone w formie aktu notarialnego, zobowiązanie do dokonania zamiany, o której mowa w ust. 3.
SCALENIE I PODZIAŁ
Art. 102. 1. Gmina może dokonać scalenia i podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 101 ust. 1. Szczegółowe warunki scalenia i podziału nieruchomości określa plan miejscowy. 
2. Scalenia i podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli są one położone w granicach obszarów określonych w planie miejscowym albo gdy o scalenie i podział wystąpią właściciele lub użytkownicy wieczyści posiadający, z zastrzeżeniem ust. 4, ponad 50% powierzchni gruntów objętych scaleniem i podziałem.
SPECUSTAWY
Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
Art. 24. 1. Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zatwierdza się podział nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania takiego podziału. Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią integralną część decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stanowią linie podziału nieruchomości.
Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
Art. 19. 1. Decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej zatwierdza się podziały nieruchomości. Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią integralną część decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. 
2. Linie rozgraniczające teren inwestycji ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stanowią linie podziału nieruchomości w zakresie, w jakim inwestor wystąpił o zatwierdzenie podziału nieruchomości, przedstawiając mapy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7. 
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
Art. 12. 1. Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości. 
2. Linie rozgraniczające teren, w tym granice pasów drogowych, ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości. 
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 
Art. 19. 1. Decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji zatwierdza się podział nieruchomości. 
2. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji stanowią linie podziału nieruchomości. 
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego 
Art. 9. 1. Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego zatwierdza się projekt podziału nieruchomości. 
2. Linie rozgraniczające teren ustalone w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego stanowią linie podziału nieruchomości. 
Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Art. 20. 1. Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zatwierdza się podział nieruchomości. Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią integralną część decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. 
2. Linie rozgraniczające teren inwestycji ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stanowią linie podziału nieruchomości w zakresie, w jakim inwestor wystąpił o zatwierdzenie podziału nieruchomości, przedstawiając mapy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8.
Ustawa o transporcie kolejowym
Art. 9s. 1. Decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zatwierdza się podział nieruchomości. Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią integralną część decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
2. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stanowią linie podziału nieruchomości.

Poprawcie, jeśli się mylę.
Za tę wiadomość podziękował(a): jogi521, MalyWielki, Nanatsu37

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez enji.
 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.064 s.