Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1
 • 2
 • 3

TEMAT:

Zakres 4 - opisówka i ustny 2021/12/07 21:06 #16893

 • erpolowy
 • erpolowy Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 8
Jeśli to nie problem, to mógłbym prosić kogoś kto zdał dzisiaj o rozwiązanie pytań pisemnych?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2022/01/14 15:34 #17116

 • zsb.geodeta
 • zsb.geodeta Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 14
1/ Geodeta otrzymał zlecenie wytyczenia autostrady o długości 20km. Po wykonaniu otrzymał kolejne zlecenie jakim jest inwentaryzacja powykonawcza. Opisz jakie czynności musi wykonać, co musi zrobić w tym celu, jakie bazy danych musi uzupełnić i aktualizować. Po co inwestorowi ta dokumentacja?
2/ Co to są budowle hydrotechniczne? Co to są pomiary przemieszczeń i odkształceń? Kto odpowiada i zleca pomiaru przemieszczeń i odkształceń dla budowli hydrotechnicznych?
3/ Co to są warunki zabudowy? Jakie warunki muszą być spełnione? Kto i na jakiej podstawie wydaje warunki zabudowy. Jakie podjąć czynności przed wystąpieniem o warunki zabudowy

ad1.
1. ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ W ODGiK
2. PRACE POLOWE (założenie osnowy pomiarowej, pomiar szczegółów wg baz BDOT, EGIB, GESUT)
3. PRACE KAMERALNE (aktualizacja lub/i ewentualne założenie baz BDOT,EGIB,GESUT, REDAKCJA MAPY Z INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ)
4. ZŁOŻENIE OPERATU POMIAROWEGO W ODGiK
5. POTWIERDZENIE W FORMIE KLAUZULI ZŁOZENIA OPERATU I MAPY Z INWENTARYZACJI 
6. PRZEKAZANIE ZAMAWIAJĄCEMU

ZAMAWIAJACEMU POTRZEBNE SĄ TE DOKUMENTY, PONIEWAŻ W WIETLE USTAWY PRAWO BUDOWLANE MUSI ZAKONCZYC FORMALNIE BUDOWĘ ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE.
PGiK art 2 pkt 2a) czynnościach geodezyjnych na potrzeby budownictwa – rozumie się przez to wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych podczas projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w szczególności związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych oraz pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej;ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROZWOJU 1z dnia 18 sierpnia 2020 r.w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§  23. 1. Pomiar geodezyjny w toku budowy obejmuje:1)geodezyjną obsługę budowy i montażu;2)pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych lub ich podłoża; 3)geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub ich elementów. §  35. 
1. Dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do organu łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu.

PRAWO BUDOWLANE 
Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć: 1) oryginał dziennika budowy; 1a) projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2; 2) oświadczenie kierownika budowy: a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 4) protokoły badań i sprawdzeń: a) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6, b) o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), o ile dotyczy; 30.12.2021 4a) decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy;
5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy; 7) (uchylony)

można dodac jeszcze z ustawy o drogach publicznych co to jest autostrada - 
art 4 pkt 11) autostrada – drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) wyposażoną przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego, c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady;

ad.2.
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 1) budowli hydrotechnicznej — rozumie si´ przez to budowle wraz z urzàdzeniami i instalacjami technicznymi z nimi zwiàzanymi, słu˝àce gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne, ujścia śródlàdowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanały, sztolnie, rurociàgi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodzie, nadpoziomowe zbiorniki gromadzàce substancje płynne i półpłynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach śródlàdowych, przepławki dla ryb;

Co to są pomiary przemieszczeń i odkształceń?
PGiK art 2 pkt 2a) czynnościach geodezyjnych na potrzeby budownictwa – rozumie się przez to wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych podczas projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w szczególności związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych oraz pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej;
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROZWOJU 1z dnia 18 sierpnia 2020 r.w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§  23. 1. Pomiar geodezyjny w toku budowy obejmuje:1)geodezyjną obsługę budowy i montażu;
2)pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych lub ich podłoża;
3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

§  5. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się w nawiązaniu do punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej.
2. W przypadku gdy gęstość punktów osnów geodezyjnych jest niewystarczająca do wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, pomiary można wykonać w oparciu o osnowę pomiarową nawiązaną do osnowy geodezyjnej.
2a.  2 Nie stanowią osnowy pomiarowej punkty pomierzone techniką GNSS, które są wykorzystywane wyłącznie do pomiaru punktu szczegółu terenowego niedostępnego do pomiaru bezpośredniego tą techniką.
3. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych związanych z obsługą inwestycji budowlanych może być stosowana osnowa realizacyjna dostosowana, pod względem konstrukcji geometrycznej oraz dokładności położenia jej punktów, do charakteru inwestycji oraz wymagań określonych w dokumentacji budowy.
4. Osnowa realizacyjna na obiektach budowlanych wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń obiektu i podłoża oraz odkształceń obiektu powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający wykonanie pomiaru pierwotnego oraz pomiarów następnych.

kto zleca? użytkujący budowlę piętrzącą?

prawo budowlane:
 Art. 82. 1. Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów.  2. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jest starosta.
3. Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych:1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
2) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;
3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek; 3a) usytuowanych na obszarze kolejowym; 3aa) linii kolejowych wraz z infrastrukturą kolejową, obiektami, urządzeniami, służącymi do utrzymania tej infrastruktury i transportu kolejowego oraz sieciami uzbrojenia terenu – także niezwiązanymi z użytkowaniem linii kolejowej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy linii kolejowej; 4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 5) usytuowanych na terenach zamkniętych; 5a) dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922); 5b) elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych; 5c) inwestycji KZN. ©Kancelaria Sejmu s. 117/140 30.12.2021 6) (uchylony) 4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, także inne niż wymienione w ust. 3 obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda


ad.3.

U S T AWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 60. 1. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. 1a. Do decyzji o warunkach zabudowy stosuje się art. 53 ust. 5b i 5c. 2. (uchylony) 3. Decyzje o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych wydaje wojewoda. 4. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie, o której mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Art. 61. 1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; 2) teren ma dostęp do drogi publicznej; 3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego; 4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1; 5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi; 6) zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze: a) w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 000), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu, c) strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu. 2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1. 2a. (uchylony) 3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej, a także instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 4. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. 5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem. 6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego. 7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, należy określić wymagania dotyczące ustalania: 1) linii zabudowy; 2) wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu; 3) szerokości elewacji frontowej; 4) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki; 5) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych).
 
Za tę wiadomość podziękował(a): Marcin Krokowski, Jarek1984, erpolowy

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2022/02/07 13:05 #17462

 • erpolowy
 • erpolowy Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 8
2/ Co to są budowle hydrotechniczne? Co to są pomiary przemieszczeń i odkształceń? Kto odpowiada i zleca pomiaru przemieszczeń i odkształceń dla budowli hydrotechnicznych?

mam pytanie:
Kto zleca i odpowiada za pomiar przemieszczeń dla budowli hydrotechnicznych?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2022/02/12 13:51 #17574

 • Niedzwiad
 • Niedzwiad Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 40
 • Otrzymane podziękowania: 13
Wydaje mi się, że prawidłową odpowiedzią jest Art. 61. pkt 2 i art. 62.1 pkt 4. PB
Za tę wiadomość podziękował(a): erpolowy

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Niedzwiad.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2022/02/13 19:27 #17594

 • lukas1993
 • lukas1993 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 20
 • Otrzymane podziękowania: 17
Wydaje mi się, że poprawną odpowiedzią jest zapis z Prawa Wodnego (Art. 189 ust. 4):

Właściciel budowli piętrzącej o piętrzeniu powyżej 0,5 m jest obowiązany zapewnić prowadzenie badań i pomiarów umożliwiających ocenę stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli, w szczególności:
1) stanów wód podziemnych, ich filtracji przez budowlę, przez podłoże oraz w otoczeniu budowli;
2) wytrzymałości budowli oraz podłoża;
3) stanu urządzeń upustowych;
4) stanu urządzeń umożliwiających migrację ryb, w tym zachowania ich funkcji kompensacyjnych;
5) zmian na górnym i na dolnym stanowisku budowli.

Co prawda mowa jest tutaj o budowlach piętrzących, ale zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie budowla piętrząca jest budowlą hydrotechniczną.
Za tę wiadomość podziękował(a): erpolowy

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2022/02/14 10:01 #17601

 • Niedzwiad
 • Niedzwiad Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 40
 • Otrzymane podziękowania: 13
Zwróć uwagę, że pytanie jest o budowle hydrotechniczne, a nie o budowle piętrzące.
Każda budowla piętrząca jest budowlą hydrotechniczną, ale nie każda budowla hydrotechniczna jest budowlą piętrzącą, więc odpowiedź, że jedynie właściciel odpowiada za utrzymanie budowli hydrotechnicznej jest moim zdaniem błędna lub nie do końca pełna.
Za tę wiadomość podziękował(a): erpolowy

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2022/02/17 22:59 #17660

 • Jarek1984
 • Jarek1984 Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 108
 • Otrzymane podziękowania: 30
Szanowni koledzy i koleżanki czy ktoś ma chęć zmierzyć się z jednym z pytań jakie znalazłem z lat poprzednich. Prawie wszystkie są jako takie do odpowiedzi ale na jedno chciałbym abyście pomogli:Geodeta wykonuje geodezyjna obsługę budowy dziewięciokondygnacyjnego budynku położonego na nieruchomości w ścisłej zabudowie pomiędzy istniejącymi budynkami w postacie tzw. plomby. Gdzie geodeta zaprojektował i umiejscowił punkty osnowy realizacyjnej i jakie obowiązki w związku z tym ciążą na inwestorze? Jaką metodą geodeta wyznacza punkty osiowe na kolejnych kondygnacjach budynku.

Pytanie z roku 2019, przed nowelizacjami ale nie wiem czy takiego nie może teraz być. Proszę o pomoc.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2022/02/18 08:25 #17663

 • Niedzwiad
 • Niedzwiad Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 40
 • Otrzymane podziękowania: 13
Mylę, że słowo "inwestor" jest tu kluczem.
Najpierw przedstawiłbym 
PGiK Art. 13. ust. 1.
PB  Art. 47. ust 1.
W odpowiedzi podałbym, że zgodnie z tymi przepisami, geodeta mógłby wejść do obiektów położonych po sąsiedzku i założyć na nich np. osnowę realizacyjną.
Co do samej obsługi to wszystko zależy warunków technicznych jakie miałby obiekt budowany i te które go otaczają. Tradycyjne nawiązania na tarczki, wcięcia i tyczenie lub przenoszenie punktów o znanych współrzędnych za pomocą pionownika (najlepiej w szybie windowym).
Za tę wiadomość podziękował(a): Jarek1984

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2022/02/19 19:53 #17681

 • Jarek1984
 • Jarek1984 Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 108
 • Otrzymane podziękowania: 30
Do pytania o treści: Jakie prace geodezyjne wpływają na bezpieczeństwo budowy i jaka dokumentacja jest tworzona ?
Co oprócz
PGiK Art.2 pkt 2a
Standardy techniczne § 23
brakuje w odpowiedzi kluczowej sprawy bezpieczeństwa czy to przypadkiem nie chodzi o PB Art. 62.1 pkt 4
ewentualnie może po prostu chodzi o: wykonywanie pomiarów kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego które zapewnia kierownik budowy a jeśli nie został ustanowiony to inwestor (PB Art 27a)
Kilka razy występuję w pytaniach sprawa prac geodezyjnych i bezpieczeństwa w związki z tymi pracami.
Proszę jeszcze raz o pomoc :-) egzamin tuż tuż...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2022/02/22 20:56 #17750

 • RR
 • RR Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 9
 • Otrzymane podziękowania: 3
Z góry przepraszam za pytanie, ale powiedzcie w świetle obecnie obowiązujacych przepisów gdzie (w jakim akcie) jest rozróżnione kiedy faktycznie potrzebna jest "4"? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2022/02/26 22:30 #17838

 • Maciej R
 • Maciej R Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 5
 • Otrzymane podziękowania: 0
Ja wierzę w załączone tutaj stanowisko GGK

uprawnienia-geodezyjne.pl/index.php/pobi...ument.viewdoc&id=141

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2022/02/27 07:09 #17842

 • PGDG
 • PGDG Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 39
 • Otrzymane podziękowania: 26
Mam pytanie do osób, które zdawały już 4 zakres. Czy padają na opisówce lub ustnym jakieś pytania z norm? Czy wskazane jest posiadanie norm na egzaminie? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2022/03/11 21:54 #17981

 • PGDG
 • PGDG Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 39
 • Otrzymane podziękowania: 26
W załączniku przedstawiam moją interpretację odpowiedzi na pytania opisowe z zakresu 4 z ubiegłego roku. 
Ze względu na to, że pisane na szybko, mogą się pojawić jakieś drobne błędy, za co przepraszam. 
Prawdopodobnie też nie na wszystko odpowiedziałem zgodnie z "kluczem", ale próbować warto ;) 
 
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*, zsb.geodeta, Maciej R

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2022/04/27 08:41 #18409

 • Barteka1717
 • Barteka1717 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 55
 • Otrzymane podziękowania: 20
Witam,
czy możecie podzielić się pytaniami jakie były na zakres 4 w dniu wczorajszym.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2022/05/11 23:03 #18515

 • Barteka1717
 • Barteka1717 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 55
 • Otrzymane podziękowania: 20
witam,
czy możecie wskazać akt prawny który mówi o 
Jakie wymogi dotyczące obiektów mostowych o długościach nie mniejszych niż 200 m przewidują przepisy prawa w zakresie geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń? Jakie znaki pomiarowe powinny być przewidziane dla oceny prawidłowej pracy obiektu inżynierskiego? W jaki sposób należy zaprojektować osnowę realizacyjną przy wykonywaniu takich pomiarów?
Głównie chodzi o osnowę nie wiem gdzie tego szukać.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
 • 2
 • 3
Czas generowania strony: 0.194 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się