Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/10/27 07:59 #16306

 • Karol123
 • Karol123 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 0
Witam,egzamin 20.10.2021 zakres 2
Moje pytania na ustnym:
1)Czy można zasiedzieć grunty Skarbu Państwa?
2)Co to jest las wg ustawy?
3)Co robię kiedy brak jest dokumentów pozwalających na przyjęcie granic?

Ogólnie było jeszcze parę pytań dodatkowych -wiadomo powiedziałem coś to od razu a dlaczego? a z czego to wynika ?

Odpowiada się z marszu od razu po wejściu do sali.

Ustny zdali wszyscy,którzy podeszli.
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/10/27 13:30 #16307

 • dimmo
 • dimmo Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 24
Są już wpisy w centralnym rejestrze. Gratuluje tym co zdali, i życzę szczęścia tym co się nie udało. Pozdrawaim

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/11/09 18:45 #16445

 • bartek199026
 • bartek199026 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 1
Odpowiedzi z zakresu 2, myślicie, że dobrze kombinuje?
 1. czy można i jeżeli tak to w jakich przypadkach podzielić nieruchomość różnych podmiotów
 Ustawa o gospodarce nieruchomościamiArt. 98b. 1. Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomościukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie mogązłożyć zgodny wniosek o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeliprzysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości. Do wniosku należydołączyć, złożone w formie aktu notarialnego, zobowiązanie do dokonania zamiany,o której mowa w ust. 3.2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 93, art. 94,art. 96, art. 97 ust. 1–2, art. 98, art. 98a oraz art. 99.3. Podziału nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się podwarunkiem, że właściciele albo użytkownicy wieczyści dokonają, w drodze zamiany,wzajemnego przeniesienia praw do części ich nieruchomości, które weszły w składnowo wydzielonych działek gruntu. W razie nierównej wartości zamienianych częścinieruchomości stosuje się art. 15. 
 1. jak można znieść współwłasność nieruchomości budowlanej

  Kodeks postępowania cywilnego
Art. 210. § 1. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesieniawspółwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną naczas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływemzastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć;przedłużenie można ponowić. Art. 211. Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesieniewspółwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłbysprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniemrzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszeniejej wartości.Art. 212. § 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczeniasądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłatypieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne częścipotrzebnymi służebnościami gruntowymi.§ 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie dookoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albosprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.§ 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ichuiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposóbich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenianie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących naszczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłatyrat już wymagalnych. Ustawa o gospodarce nieruchomościamiArt. 97
2. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowaniawieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albowspółużytkowników wieczystych. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje sięodpowiednio. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd.

Kodeks cywilny
 Art. 199. Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, któreprzekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkichwspółwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynosząco najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mającna względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.  
 1.  wydana decyzja o opłacie adiacenkiej do podziału z art 95. Gdzie można się odwołać jaki skutek prawny odwołania i jaki wynik
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
 Art. 95. Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku brakuplanu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,podział nieruchomości może nastąpić w celu: … Art. 98a. 1. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosekwłaściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okresużytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydentmiasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokośćstawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, wwysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Wszczęciepostępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała sięostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Przepisy art. 144 ust.2, art. 146 ust. 1a, art. 147 i art. 148 ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.1a. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić, jeżeli w dniu, w którymdecyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenieo podziale nieruchomości stało się prawomocne, obowiązywała uchwała radygminy, o której mowa w ust. 1. Do ustalenia opłaty adiacenckiej przyjmuje sięstawkę procentową obowiązującą w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podziałnieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale nieruchomości stałosię prawomocne.1b. Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się wedługcen na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała sięostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Stan nieruchomościprzed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podziałnieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którymdecyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenieo podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowychnieruchomości. Wartość nieruchomości przyjmuje się jako sumę wartości działekmożliwych do samodzielnego zagospodarowania wchodzących w składnieruchomości podlegającej podziałowi.2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się przy podziale nieruchomości dokonywanymniezależnie od ustaleń planu miejscowego. Kodeks postępowania administracyjnego Rozdział 3Organy wyższego stopnia i organy naczelneArt. 17. Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowekolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej;2) w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie;3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1i 2 – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ichbraku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością;4) w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organywyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowysprawujący nadzór nad ich działalnością. OdwołaniaArt. 127. § 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanietylko do jednej instancji.§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznejwyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.§ 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowekolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzjimoże zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; downiosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.§ 4. (uchylony) Art. 129. § 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego zapośrednictwem organu, który wydał decyzję.§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzjistronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesieniaodwołania. Art. 130. § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nieulega wykonaniu.§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.Odpowiedź:
Przy podziałach z art. 95 nie można obciążać właścicieli lub użytkowników weczystych opłatą adiacencką wynika to 98a pkt2. Odwołanie kierujemy do samorządowego kolegium odwoławczego. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/12/30 18:42 #17045

 • dar93
 • dar93 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 0

Egzamin 21.10.2021 zakres 4, moje pytania ustne:

2.Kto wydaje decyzje o lokalizacji drogi krajowej

 
Czy wg Państwa wystarczy Art. 51. Ust. o planowaniu?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.103 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się