Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/10/21 22:12 #16239

 • Jarek1984
 • Jarek1984 Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 108
 • Otrzymane podziękowania: 30
PO PRZECZYTANIU PYTAŃ OPISOWYCH JAKIE ZAMIEŚCIŁ KOLEGA TAK NA SZYBKIEGO JAKBY TO BYŁO NA EGZAMINIE TAK TO ROZWIĄZAŁEM. 
PS. JEŚLI NIE JEST TO MIEJSCE WŁAŚCIWE I ZAWIERA BŁĘDY PROSZĘ O SKASOWANIE POSTU.

1. Operat techniczny przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Odmowa aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w formie decyzji administracyjnej. Kto jest stroną w postępowaniu.
 Stroną w postępowaniu jest właściciel nieruchomości której wydaną odmowna decyzję o aktualizacji EGiB.
Strona może odwołać się do WINGiK-a.(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne) 


2. Jakie formalne kwestie powinna zawierać mapa z inwentaryzacji budynku. Co powinien zrobić kierownik pracy geodezyjnej gdy odstępstwa od projektu budowlanego wynosi 1 m.
 Inwentaryzacja powykonawcza budynku- jest to wykonanie pomiaru sytuacyjno wysokościowego mającego na celu zebranie danych o przestrzennym rozmieszczeniu tego budynku. (Prawo GiK)Kierownik prac w razie rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego odnotowuje ten fakt w dzienniku budowy wraz ze szkicami. (Rozporządzenie o standardach). Odstępstwo 1 m, czy jest istotne czy jest ono nie istotne określa projektant i w razie odstępstwa nieistotnego dokonuje odpowiedniej informacji w projekcie architektoniczno-budowlanym. (Prawo Budowlane) 

3. Na terenie inwestycji nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jakie czynności ma wykonać organ przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jaki organ wydaje decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje : wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami :
-właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne
-właściwym zarządca drogi- w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego
-ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej albo dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających pozwolenia wodnoprawnego
Organ informuje o zamiarze inwestycji strony postępowania i umożliwia im czynny udział w postepowaniu.
(Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu terenu. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Jarek1984.

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/10/21 22:39 #16240

 • zebra12
 • zebra12 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 3
W 1 pytaniu nic nie trzeba było pisać o odwołaniu do WINGIK.
Napisałem tylko tyle że WINGIKi same nie wiedzą kogo traktować jako stronę postępowania.

Wydajemi się że mało napisałeś na temat kto jest strona postępowania bo należy uwzględnić również sąsiednie działki ale zależy to od różnego typu sporządzonego operatu geodezyjnego

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/10/21 23:03 #16241

 • Jarek1984
 • Jarek1984 Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 108
 • Otrzymane podziękowania: 30

W 1 pytaniu nic nie trzeba było pisać o odwołaniu do WINGIK.
Napisałem tylko tyle że WINGIKi same nie wiedzą kogo traktować jako stronę postępowania.

Wydajemi się że mało napisałeś na temat kto jest strona postępowania bo należy uwzględnić również sąsiednie działki ale zależy to od różnego typu sporządzonego operatu geodezyjnego
Być może. Pisałem tak jak wspomniałem na spontanie ale podsumowując to pytania były z tych trudniejszych... :(

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/10/22 14:58 #16247

 • NitroAndrzej
 • NitroAndrzej Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 26
 • Otrzymane podziękowania: 21
21.10.2021
Zakres 4
Pisemne:
1. Jak wyposażać obiekty mostowe nie mniejsze niż 200 m w znaki pomiarowe. (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie Par. 298.6); Jakie znaki pomiarowe powinny być przewidziane dla oceny prawidłowej pracy obiektu inż. (to samo rozporządzenie Par 298.1); Jak powinno się zakładać osnowę realizacyjną na takim obiekcie (Standardy techniczne Par. 5.3-4 i ewentualnie Par. 10.1)

2. Co ma zrobić geodeta gdy inwentaryzacja niezgodna z PZT? (Standardy techniczne Par. 23.4); Kto klasyfikuje odstępstwo? (PB Art. 36a.6); Kiedy istotne odstępstwo jest dopuszczalne? (PB Art. 36a.1-1a)

3. Komu inwestor przekazuje dokumentację budowy przy oddawaniu obiektu budowlanego do użytkowania? (PB Art. 60); Kto tę dokumentację przechowuje i co wchodzi w jej skład?(PB Art. 63.1, Art 3. 13) i 14) - definicje)

Tak odpowiadałem jak w nawiasach kursywą i miałem max punktów.

Ustne moje:
1. Do wykonania jakiej pracy geodezyjnej upoważnia decyzja zrid?
2. Kto jest uprawniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy lub montażu?
3. Co należy rozumieć przez pojęcie prawa do dysponowania nieruchomością?

Komisja w wybornych nastrojach, ustne zdało pierwsze 6 osób na pewno w tym 2 osoby z zakresu 4.
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*, trq1718, Wojtek1, zsb.geodeta

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/10/22 15:22 #16248

 • Kowal1993
 • Kowal1993 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 37
 • Otrzymane podziękowania: 5
Dzisiaj egzamin z 1. 
22.10.21

Na testach odpadło 5 osób. Opisowe zdali wszyscy. Ustne wchodziłem 5 i przede mną nie zdał jeden, ja zdałem. Jeszcze po mnie 6 osób ale nie wiem jak im poszło.
opisowych dobrze nie pamiętam ale było o:
Terenach zamkniętych, warunkach wykonania linii kablowych, prace przygotowawcze na budowie, warunki lokalizacji studni.
Moje ustne:
Szczegóły terenowe i dokładnościCo zawiera egibSzkic tyczenia co to i co zawiera
inne ustne:
O danych osobowychDecyzja co zawiera, 
Rejestr wydanych dzienników praktykUczestnicy procesu budowlanego 
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*, Jarek1984

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/10/22 19:03 #16251

 • takjaknachrzcie
 • takjaknachrzcie Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 32
 • Otrzymane podziękowania: 15
Zebra, a trzecie pytanie to nie odnosiło się przypadkiem do tego jakie elementy musi zawierać decyzja o warunkach zabudowy (art. 61 ust o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/10/22 19:52 #16252

 • Kowal1993
 • Kowal1993 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 37
 • Otrzymane podziękowania: 5
Tak tak zapomniałem sory. Dokładnie to kto wydaje decyzję na terenach zamkniętych, ktosklada wniosek o decyzję i co dołącza do wniosku.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/10/22 22:20 #16255

 • takjaknachrzcie
 • takjaknachrzcie Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 32
 • Otrzymane podziękowania: 15

1. Operat techniczny przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Odmowa aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w formie decyzji administracyjnej. Kto jest stroną w postępowaniu.

tutaj wydaje mi się że odpowiedzią jest po prostu KPA : 
Art. 28 Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Art. 29 Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez takjaknachrzcie.

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/10/23 10:17 #16258

 • mat7
 • mat7 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 5
 • Otrzymane podziękowania: 2
Zakres 1 opisowy 22.10.2021
1. Do czyich zadań należy prowadzenie narad koordynacyjnych? Kto składa wniosek o skoordynowanie sieci uzbrojenia terenu i co należy dołączyć do tego wniosku? Warunki usytuowania i budowy telekomunikacyjnych linii kablowych? Do której grupy szczegółów zaliczamy podziemne telekomunikacyjne linie kablowe?
2. Co te jest teren zamknięty. Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych. Jak wykonujemy pomiary na terenach zamkniętych? Kiedy musimy określić granice z wymaganą dokładnością przy MDCP?
3. Prace przygotowawcze na terenie budowy. Warunki usytuowania studni na działce budowlanej.
Moje pytania ustne:
1. Wymienić grunty zabudowane.
2. Jak wygląda klauzula urzędowa którą opatruje się materiały przyjmowane do PZGiK
trzeciego ze stresu nie zapamiętałem 
egzamin na szczęście zaliczony :)
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/10/23 17:07 #16264

 • kzdunek.elproinvest@gmail.com
 • kzdunek.elproinvest@gmail.com Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 1
 • Otrzymane podziękowania: 1
Moje pytania z ustnego.
co to jest wysokość normalna. 
Kiedy praca geodezyjna nie podlega weryfikacji. 
Kto może dokonywać wpisów w dzienniku budowy 
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/10/23 17:11 #16265

 • Geoline
 • Geoline Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 4
Z egzaminu z 22.10 ustnego nie zdał jeden kolega, byłem do końca:)
moje ustne:
1.Jakie wymagania powinien spełniać budynek mieszkalny przeznaczony do odbioru/ inwentaryzacji coś takiego - to odpowiedziałem że powinien mieć wykonane przyłącza 
2. Co sie wpisuje w dzienniku budowy
3. Jakie akty prawne mówią o legalności - chodziło o Konstytucję.... 
Egzamin u mnie do przodu.
Komisja była meega w porządku. No i ekipa z którą zdawałem również bardzo miła i sympatyczna którą serdecznie pozdrawiam :)
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/10/24 20:15 #16272

 • patniz24
 • patniz24 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 3
zdawałam 21 na zakres 1:
moje ustne:
1. co zawiera mdcp
2. jakie prawa ma geodeta w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych
3. czynności przygotowawcze w toku budowy

Pisemny był złożony z kilku podpytań do każdego pytania, w skrócie:
szkic tyczenia co zawiera, z czego korzystamy przy geodezyjnym opracowaniu pzt, kto odpowiada za wybór metod i technologii, czy przyłącza wymagaja pozwolenia na budowe, kto odpowiada za inwentaryzacje, czy trzeba uzgadniac przebieg na naradach, co nalezy zapewnic przy osnowie pomiarowej wysokosciowej technika kinematyczna, uklady odniesien przestrzennych
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*, Jarek1984

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/10/25 09:28 #16281

 • Wojtek1
 • Wojtek1 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 4
Egzamin 21.10.2021 zakres 4, moje pytania ustne:
1.Decyzja zrid o natychmiastowej wykonalności - do czego upoważnia
2.Kto wydaje decyzje o lokalizacji drogi krajowej
3. Co to jest skrajnia kolejowa, skrajnia taboru

 
Za tę wiadomość podziękował(a): trq1718, NitroAndrzej, zsb.geodeta

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/10/26 19:45 #16301

 • Kowal1993
 • Kowal1993 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 37
 • Otrzymane podziękowania: 5
Wiecie kiedy będą wpisy w rejestrze uprawnionych?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 19-22.10.2021 r. 2021/10/26 21:10 #16302

 • Wojtek1
 • Wojtek1 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 4
Mi ostatnio świadectwo przyszło pocztą dość szybko, a wpis w rejestrze miałem w niecałe 2tyg.
Za tę wiadomość podziękował(a): NitroAndrzej

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.177 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się