118
egzaminów w bazie
Zakres 4
204
wszystkich pytań opisowych
Zakres 4
103
opracowanych pytań opisowych
Zakres 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

W jakich dokumentach określa się linie rozgraniczające teren i na podstawie jakich przepisów prawnych?

 

Zarys odpowiedzi GUGiK

Linie rozgraniczające teren określone są:

  1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - uchwała rady gminy.
  2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
    Decyzję o warunkach zabudowy wydaje, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z wymaganymi przepisami ustawy organami i uzyskaniu wymaganych uzgodnień.
  3. W odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice ich stref ochronnych - decyzje o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych wydaje wojewoda.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się