1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 Liczba opinii: 1
 1. Co to znaczy że ugoda spisana przed geodetą ma moc ugody sadowej? Czy w przypadku odmiennego oświadczania o przebiegu granicy przed geodeta może spisać akt ugody?
 2. Co zawiera mapa do celów prawnych? Jakie elementy mapy oznacza się kolorem innym niż kolor czarny?
 3. Geodeta otrzymał zlecenie na wykonanie podziału nieruchomości zabudowanej, położonej przy drodze publicznej, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jakie przepisy regulują postępowanie mające na celu podział nieruchomości na cele budowlane? Jakie dodatkowe czynności musi wykonać geodeta wiedząc, że właściciele chcą, aby podzielić również istniejący budynek? Jaką powinien sporządzić dokumentację geodezyjno-prawną, aby nastąpiło ujawnienie wyników tego podziału w bazie egib?
 4. Jak ustalamy granice nieruchomości w procesie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków? Kiedy w roboczej bazie danych zmieniamy informacje o punktach granicznych?
 5. Jak ustalmy granice w przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków? Jakie prawa ma właściciel działki objętej modernizacją?
 6. Jakie przepisy prawne regulują zasady ustalania granic podczas modernizacji ewidencji gruntów i budynków? W jaki sposób i które granice ustala się podczas tej modernizacji? Kto może ją zarządzić i w jakim celu?
 7. Kiedy i na podstawie jakich przepisów można wykonać scalenie i podział nieruchomości? Jakie warunki musza być spełnione oraz jaką sporządza się dokumentację? Czynności geodezyjne należy wymienić wg kolejności ich wykonywania w trakcie postępowania. Opisz także rejestr nieruchomości.
 8. Kiedy rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza sąd? Jakie dokumenty sporządza geodeta jeżeli postępowanie jest do umorzenia?
 9. Kiedy właściwym do rozpatrzenia sprawy o rozgraniczenie jest sąd powszechny i jaką dokumentację (i co ona zawiera) należy sporządzić z postępowania w trybie administracyjnym gdy sprawa wymaga przekazania jej do rozpatrzenia przez sąd oraz kto ponosi koszty postępowania rozgraniczeniowego.
 10. Kto i kiedy ustala linię brzegu? Co mierzymy i jakie dokumenty sporządzamy?
 11. Kto i w jaki sposób ustala linię brzegową wody płynącej?
 12. Na czym polega wznowienie znaków granicznych i co powinien zawierać protokół wznowienia tych znaków?
 13. Omów operat opisowo - kartograficzny. Podaj treść i skale mapy ewidencyjnej?
 14. Omów procedurę wznowienia znaków granicznych. Czy musimy wznowić taki sam rodzaj stabilizacji?
 15. Opisz przepisy i metody regulowania stanu prawnego nieruchomości we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego zajęte pod drogi publiczne. Jak się sporządza mapy oraz kto i jaką wydaje decyzję?. Kto i według jakich zasad wypłaca odszkodowanie?
 16. Pan X posiada działkę od 40 lat. Podczas badania własności okazało się że znajduje się na niej droga. Jak uregulować stan prawny?
 17. Proszę o określenie jaka dokumentacja geodezyjna (i co ona zawiera) jest wymagana w postępowaniu o zasiedzenie przed sądem powszechnym oraz jakie warunki muszą być spełnione aby nieruchomość uległa zasiedzeniu.
 18. Proszę opisać kto, w jaki sposób i w jakim trybie może dokonać wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków. Podaj kolejność czynności formalnych i technicznych. Opisz kwestie skutecznego zawiadomienia stron.
 19. Proszę podać definicję drogi koniecznej i opisać zasady i warunki jej ustanowienia oraz wygaśnięcia lub zniesienia tego prawa. W jaki sposób wykazuje się drogę konieczną na mapach do celów prawnych?
 20. Proszę podać w jakich przypadkach i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Należy wyszczególnić specyfikę tego postępowania dla minimum 2 przypadków.
 21. Przedsiębiorca otrzymał zlecenie na wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości. Teren podziału objęty jest obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale plan ten do tej pory nie został sporządzony. Co to oznacza? W jaki sposób można wykonać podział na tym terenie? Jakie są warunki przeprowadzenia podziału? Czy ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące przy ustalaniu planu miejscowego? Proszę podać podstawę prawną.
 22. Rozgraniczanie nieruchomości - kto, co, kiedy? Co zawierają protokół i szkic graniczny?
 23. W jakiej sytuacji geodeta może sporządzić akt ugody dotyczący przebiegu granic, jakie cechy posiada taka ugoda, w jaki sposób może być podważona, i jakie podstawowe zapisy powinna zawierać a także czy istnieją jakieś wzory zawarcia ugody oraz przez kogo ugoda powinna być podpisana?
 24. W trakcie rozgraniczania nieruchomości A z nieruchomością B wystąpił spór graniczny. Na gruncie stawili się właściciel A i jeden ze współwłaścicieli B. Drugi ze współwłaścicieli B, mimo poprawnego zawiadomienia nie stawił się, ani nie wyznaczył pełnomocnika. Wystąpił spór graniczny. Geodeta nakłonił strony do zawarcia ugody, spisał protokół i przekazał dokumenty wójtowi w celu wydania decyzji o umorzeniu postępowania. Czy geodeta postąpił właściwie?
 25. Wezwania - kiedy, dlaczego, co zawierają, przepisy prawne.
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się