1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 Liczba opinii: 2
 1. Geodeta otrzymał zlecenie na wydzielenie z większej nieruchomości działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Czy możliwe jest wydzielenie działki, jeżeli dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia? Jeżeli tak, jakie warunki powinny być spełnione oraz jakie dokumenty i z jakimi klauzulami powinny być dołączone do wniosku o podział?
 2. Geodeta otrzymał zlecenie na wykonanie dokumentacji do celów prawnych dla nieruchomości, dla której stan zapisany w księdze wieczystej odnoście do powierzchni i granic nieruchomości, rożni się znacząco od stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków, a oba te stany różnią się od faktycznej sytuacji terenie. Opisać jakie rozwiązania uregulowania tej sprawy, zależnie od sytuacji powinien zaproponować geodeta właścicielowi nieruchomości, jeśli geodeta stwierdził że zarówno stan w KW jak i ewidencji gruntów jest błędny.
 3. Inwestor wyłoniony w trybie przetargu na budowę drogi gminnej przygotowuje wniosek o wywłaszczenie nieruchomości. Jakie działania winien podjąć geodeta przed złożeniem wniosku o wywłaszczenie? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 4. Jakie muszą być spełnione warunki, aby można uznać, że geodeta poprawnie wezwał strony do stawienia się w celu ustalenia granic w postępowaniu rozgraniczeniowym. Jak należy postąpić jeżeli strona: - odmawia przyjęcia wezwania, - jest nieobecna i nie udało się ustalić jej miejsca pobytu, - jest niepełnoletnia lub niezdolna do czynności prawnych
 5. Jakie podmioty wykazuje się w ewidencji gruntów? Jak ten przepis jest realizowany w przypadku wspólnoty gruntowej? Do kogo wspólnota gruntowa będzie mogła się odwołać w przypadku niezadawalającego w tym zakresie działania starosty?
 6. Kiedy możliwe jest wykonanie wznowienia znaków granicznych? Jakie dokumenty i w jakim przypadku będą podlegały przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
 7. Na czym polega wznowienie znaków granicznych i co powinien zawierać protokół wznowienia tych znaków?
 8. Proszę opisać procedury wznowienia znaków granicznych. W jaki sposób nastąpi wszczęcie postępowania w sprawie wznowienia znaków granicznych oraz jakie dokumenty będą podlegały przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
 9. Na jakie elementy i dlaczego należy zwrócić szczególną uwagę przy badaniu stanu prawnego nieruchomości przy jej podziale?
 10. Proszę o określenie jaka dokumentacja geodezyjna (i co ona zawiera) jest wymagana w postępowaniu o zasiedzenie przed sądem powszechnym oraz jakie warunki muszą być spełnione aby nieruchomość uległa zasiedzeniu.
 11. Proszę o określenie kto i w jakim celu może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów oraz opisać które granice i w jaki sposób należy ustalić podczas modernizacji ewidencji gruntów.
 12. Proszę określić zasady i sposób nabywania (wywłaszczania) nieruchomości pod budowę dróg przy szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz jaką dokumentację geodezyjną należy sporządzić dla nabywania takich nieruchomości.
 13. Proszę opisać ogólne zasady, warunki i tryb podziału nieruchomości rolnych. Jeżeli przy takich podziałach są ograniczenia, należy opisać sposób realizacji tych ograniczeń. Uwaga: W odpowiedzi nie należy opisywać techniki i technologii dokonywania samego podziału i sporządzania dokumentacji.
 14. Proszę podać definicję drogi koniecznej i opisać zasady i warunki jej ustanowienia oraz wygaśnięcia lub zniesienia tego prawa. W jaki sposób wykazuje się drogę konieczną na mapach do celów prawnych?
 15. Proszę podać przykłady zatwierdzania podziału nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami innymi aktami prawnymi niż decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości oraz opisać jaka dokumentacja geodezyjna jest niezbędna dla podjęcia uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
 16. Proszę podać w jakich przypadkach i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Należy wyszczególnić specyfikę tego postępowania dla minimum 2 przypadków.
 17. Proszę wymienić geodezyjne czynności techniczne dotyczące opracowania geodezyjnego projektu scalenia i podziału nieruchomości oraz wykonanie rejestru stanu dotychczasowego i stanu nowego po scaleniu i podziale. Czynności geodezyjne należy wymienić wg kolejności ich wykonywania w trakcie postępowania.
 18. Proszę wymienić według kolejności ich wykonania oraz podać według jakich zasad geodeta wykonuje czynności techniczne (w tym projektowe) w postępowaniu w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
 19. Przy opracowaniu mapy podziału pasa drogi wojewódzkiej dla nowej obwodnicy miasta ujawnił się spór graniczny pomiędzy właścicielami dwóch sąsiednich nieruchomości. Jeden z właścicieli nie zgodził się na przyjęcie granicy do podziału wg stanu w ewidencji gruntów (stanu prawnego nie udało się ustalić), stwierdzając że w efekcie otrzyma on zbyt małe odszkodowanie za przejęty grunt, a jego sąsiad zbyt wysokie. Jak należy postępować w tej sprawie.
 20. W celu wystąpienia o decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zlecono przedsiębiorstwu przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do załączenia do wniosku o decyzję. Kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i na czyj wniosek? Jakie podstawowe załączniki mapowe zawiera taki wniosek? Do kogo wysyłane są zawiadomienia o wszczęciu postępowania? Czy informacja ta jest też ogłaszana w inny sposób? W/g jakich zasad wykonywana jest mapa z projektem podziału i jaka jest jej treść?
 21. W jakiej sytuacji geodeta może sporządzić akt ugody dotyczący przebiegu granic, jakie cechy posiada taka ugoda, w jaki sposób można uwolnić się od jej skutków, jakie podstawowe zapisy powinna zawierać i czy istnieją jakieś wzory takich ugod oraz przez kogo powinna być podpisana?
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się